G. Maas VAREENS, Vastenavond B, j, Vaal man V. FONCK. - Venray. Vastenavond, G. A. Wintels, blauwe en roode dakpannen STOOMKÜNSTVERVERIJ Eug. Bloemen, Roermond, fLOMSHOF Gevraagd. De Notaris EERMSEN, De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh Burgerlijke Stand. Marktberichten ADVERTENTIEN. Gerard Hulsman Warme Wafels WORSTENBROODJES J. VERHEUGEN. PETROLEUM Warme Broodjes, PLAVUIZEN, Magere Stukkolen en kalk. Chem. Wasscherij Uit de hand te pachten: Aanbesteding De Notaris LINSSEN De Notaris LINSSEN VERKOOPEN: De Notaris LINSSEN publiek verkoopen Openbare verkoop Gerechtelijke Verkoop. publiek verkoopen: publiek verkoopen De Notaris van den Bergh publiek verkoopen De Notaris van den Bergh Do Notaris van den Bergh Notaris Van den Bergh De Notaris van den Bergh honderd jaar oud was. Het werd indertijd, zooals uit de bijgevoegde papieren bleek, in- gekelderd ter gedachtenis aan een familie feest van den toemaligen chef. Het bier was uitmuntend en smaakte als sherry. LIJST van brieven geadresseerd aan onbe kende personen gedurende de le helft der maand Jan. 1890, en welke op schrifte lijke aanvrage aan den Directeur van het Postkantoor te Veuray kunnen worden gere clameerd. Briefkaart Verheul Utrecht Duitschland (Brieven) van Meerloo Mej, J. Bonants St. Hubert. VENRAY Van don 1 Feb. tot den S Febr. 1890. Geboorten. Gerardus Aarts, Johannes Mathijs Wilms. Huwelijken. Greene. S terfge vallen, peter Johannes de Haen ongehuwd smid oud 59 jaren, Jacobus Verhoeven echtgenoot van Hendrina van den Hoogenhof landbou wer oud 70 jaren. Venray, 3 Fob. Aangeroerd 1250 halve kilo'. Boter, 1'iijn ger lialve kilo 35 a 50 ets. Horst, 6 Fob. Boter por halve kilo 44 a 47 ets. Aangevoerd 2350 nalve kilo's Venloo1 Feb. Boter per l/s kg. 45 a 47 ets. Biggen aangevoerd 190 per stuk IS 21 fr. fililterswjck, 31 Jan. Boter per halve kilo 4ö a 55 ets. Well, 4 Feb. Boter per halve kilo 50 a 59 ets. Aangevoerd 108 nalve kilo's. Vierlmgsbeeh, Feb. Boter per halve kilo 57 a 04 cis. Sambeeh, 3 Feb. Boter per 1/2 kilo 38 k 56 ets. Bergen, 00 Feb. Boter per halve kilo 00 a 00 ets. Deurne5 Feb. Boter per halve kilo 39 cent. Aangevoerd 680 halve kilo's. St.Anthonis, 6 Feb. Boter per 1/2 kg. ■49 a 67 ets. Mil, I Feb. Boter per halve kilo 39 a 59 ets. Maandag morgen waren op do kalveren en varkensmarkt te Nijmegen aangevoerd 245 biggen, 30 vette varkens, 3 schottelin gen, 6 vette kalveren, 2 nuchtere kalveren De prijzen waren: biggen f 9 a 12 per stuk, vette varkens 24 a 27 ct. do 5 ons, schotte- lirigen 14 a 20 gld. per stuk, vette kalveren 25 a 28 ct. de 5 ons, nuchterenid. 16 a 14 per stuk. t Bieden overleed na een lang durige kwijnende ziekte, gesterkt door da H.H. Sacramenten der stervenden, tot onze diepe droef heid onze innige beminde Vader, Be huwd en Grootvader de Heer in den ouderdom van ruim 76 jaren. Uit aller naam B. Hulsman. Well, 4 Februari 1890. MAANDAG en DINSDAG 's morgen» van 7 tot 9 uur MAANDAG avond van 7 tot 9 uur, en DINSDAG avond van 7 tot 9 uur. bij bestelling worden zo prompt aan huis bezorgd, Aanbevelend. Stoenfabrikant te ELST bij Nijmegen levert franco aan elk station van den Staats spoorweg alle soorten tegeu zeer lagen prijs. Monsters met prijs opgaaf worden op aanvraag toegezonden. Afleveringen geschieden van f jFel)i*uari flot 3ö Aoveniber* iYOTi;i:m\u VAN Bij een vaatje franco station Venray f 9,70 y eyf f9,45 e#n rooi' Venray fran«o thuis f9,85 vijl 1*9,60 Alles per 100 kilo, betaalbaar a contant in Neder]andsch geld. Voor do vaten wordt 20o/o van het bruto ge wicht afgetrokken. Voor grpotere bestellingen gelieve men prijzen aan te vragen. Ledige vaten betaal ik met f 1,90 franco bij mij aan huis. Prijs per 1/2 liter 5 cent. n 9 5 43 10 85 Zijn te bekomen, 's morgens om 7 uur versclie bij vooruitbestelling aan huis te bezorgen. Station VenraaiOostrum. HANDEL IN: STEENKOLEN Alles aan concurreerende prijzen. aSsïaie«B© BESTE HOLLANDSCIJE ASCH, aaa 65 cents pea* mud. EN aflevering binnen 14 dagen, DEPOT te Venraai, Wed. BI. Jf. SLITS. de in zeer goeden staat zijnde te Klein Oirlo gelegen bouwhoeve ook genaamd Wijucnplaats groot on geveer 18 hectaren waarvan 6 hectaren weiland en 12 hectaren bouwland. Te aanvaarden op de gewone tijdstippen in 1890. Te bevragen bij P. II. EVERTS te Sevenum. Het GEMEENTEBESTUUR van IBor*< is voornemens op den 25 Februari des na middags ten 3 ure op het raadhuis AAN TE BESTEDEN: liet AFBREKEN van het bestaan- do raadhuis mot een gedeelte van de zaal, en het BOUWEN van een NIEUW RAADHUIS, mot bijlevering -der benoodigdo materialen. Plannen en bestek liggen ter inzage van af den ll'n. Februari aan het Raadhuis te Horst. Bestekken zijn verkrijgbaar gesteld tegen betaling van f 1,25. Inschrijvingsbiljetten worden 's namiddags voor 3 ure aan het Raadhuis ingewacht. Inlichtingen geeft de architect J. .lorna te ROERMOND, als ook op den dag van aanbesteding, van 's morgens 11 tot 1 uur. De ondergeteekende heeft de eer de ingezetenen van Venray en Omstreken bekend te maken dat hij zich aan den Grintweg nabij het Gymnasium gevestigd heeft als: TI H/Lls/Ltt Ptnvr en beveelt zicli minzaam aan tot het leveren van allerhande stoeien enz., en hoopt door solied werk en netto bediening de gunst van een ieder waardig te worden. Uw Dw. Dienaar, Antonius van de Water. Een gehuwde arbeider tot alle werk be kwaam, waarvoor woning beschikbaar. adres D. N/VB Meerloo, zal ten verzoeke van de Erven P. F. Janssen, «Gouden Leeuw" te Venray, op Donderdag 20 February 1890, 's namiddag ten 2 ure, ter plaatse publiek VERKOOPEN: 100 SLAGEN DENNENHOUT, waaronder 40 nos. dienstig voor boonenstaken en de overigen geschikt voor enkelo en dub bele latten, brandhout en bandgeerden liggen de afgekapt achter de Kulut te Veltum. Vergadering ter he roef ge van Hendrik Poels in den Ilanderik. zal ten verzoeke van het R..C. Kerkbestuur te Venray, op Vrijdag 21 February 1890, des morgens ten 10 ure, publiek ter plaatse 50 slagen brandhout en boonenstaken en 40 nos. strooisel, liggende nabij den grintweg van Oostrum naar Wanssura en toebehooren de aan de Kapel van Ooslrum. zal op verzoek van den Edel Achtbaren heer Philip Esser, burgemeester te Venray, op Vrijdag 21 Februari 1890. publiek ter plaatse VERKOOPEN: I. 's namiddag juist ten half 2 uur, in zijn bosch nabij den kiezelweg Venray-Maas- liees nabij de Geistersche grens. 50 SLAGEN BOONENSTAKEN Eenige slagen brandhout en bandgeerden. 's namiddags 3 uur te Oirlo in het bosch van den heer I)r. J. Rousseau. 40 SLAGEN TOPHOUT en SCHALEN, .elegen te Oirlo aan het Vlicsvaren. 8. 's namiddags 4 uur in het bosch van den rek we rant te Casten ray bij de Wust 40 SLAGEN BOONENSTAKEN Eenige slagen brandhout en strooisel. Op verzoek van den Hoog Wel Geboren Heer Clemens Baron de Weichs de Weiine te Geij ster en, zal de Notaris HAFFMANS op Maandag den 10 Februari 1890. 0111 10 uur voormiddag, te Geijst.eren, 150 slagen Dennenhout en Berken Knup pels, dienstig voor slieten, latten, palen en brandhout, liggende gekapt aan den Oos- trummerdijk, aan Spraland en bij den Ros molen. 65 slagen Hakhout, dienstig voor schan sen, wassende bij den Rosmolen en 16 slagen eiken Hakhout om te worden gelooid, wassende aan het Vossenboschje. Vergadering bij No. 1 van liet dennenhout. Zegt 't voort. van DENNENHOUT, SLAG- en SCHILIIOUT onder MAASHEES. te VIERLINGSBEEK. zal op Woensdag den 13 Februari 1890, ten een ure namiddags, voor den Wel Edelen Heer A. H. van den Boogaart van Maashees, publiek verkoopen: 70 slagen dennen en berken, voor ribben, opleggors, rek- en brandhout. 30 slagen afgekapt slaghout voor schans- sen, en aan liet Holtheesche bosch: 8 slagen hakhout om te schillen. De Deurwaarder GEERAEDTS te Venloo. zal op Dinsdag den 11 Februari 1890 dos voormiddags 11 ure, ten verzoeke van Ariön Codtermans koopman te Nijmegen voor de woning en ten laste van Martinus van den Heuvel, molenaar te Oostrum Venray, publiek a contant verkoopen de in beslag genomen roerende goederen als Kasten, stoelen, ta fels, kachel met toe behoor, potten, pannen, ketels, klok, een bo- terstang, ak kei-gereed schappen, 2 sctf$| to lingen, 28 kippen enz. enz. zal op Maandag den 10 Februari 1890, des namiddags 2 ure te Venraai, ten huize van Antoon Claessens. op 't Schoor, op verzoek van den lieer Jos. Steegh, 70 slagen tophout en schalen liggende in het bosch van de Kind. G. do Mulder, op het Schoor, aan den grintweg naar Castenraai. Vooraf te bezichtigen. Zegt 't voort. zal, op Maandag, den 10 Februari 1890. des namiddags 5 ure te Venraai ter.plaatse Leu nen, ter herbergo van Hend, Gussen, op verzoek van den heer Antoon Lemmeus, voos* 3 of 6 jaren publiek verpachten: Een nieuw opgebouwde», welbeklante» steenen sfooin- wind-graan en s<:Saoa*smo8©iB. genaamd -de LEUNSCHE MOLEN," met, vijf koppel steenen en stoom vermogen van 12 paardekracht, zeer gunstig gelegen te Leunen (Venraai! aan den Grintweg, en een daarbij bohoorend perceel bouwland Sectie D nos. 1153. 1455, 3083 on 3084 samen groot 55 aren. Aanvaarding 1 Mei 1890. N.B, Bij overeenkomst zijn de molen karren te Venraai vervallen. Zegt 't voort zal op Woensdag den 12 Februari 1890, des namiddag 2 ure te Ilorst ten huize van G. van Daal aan 't station op verzoek van Lambert Janssen, publiek verkoopen: 15 dragende van het beste soort, bijna alle voldragen. Zegt 't voort. zal op Vrijdag don 14 Februari 1890, des namiddags half 3 ure, te Venraai, ter plaatse Merselo, op verzoek van Johonnes Hendriks, publiek verkoopen: 80 slagen boonenstaken, enkele en dubbele latten, rek en brandhout, gelogen in zijn bosch te Merselo, in de Giesermine», aan den weg naar Overloon. Vergadering aan No. 1. zal op Maandag den 17 Februari 18110. den vnormiddags l.alf twaalf uur, (na afloop der jaarmarkt,; Ie Venraai, nabij liet Hotel -de Gouden Leeuw", up verzoek van W. Groot- lmis-Coenders, Eono groote partij veredelde fruithoomen, als: Appel, peren, kersen, pruimen, noten, in hoogstammen, piramiden en leihoomen bene vens heestergewas en doorn planten. zal op Woensdag den 19 Februari 1890 dcS namiddags half 2 ure te Lot turn, A Op verzoek van Hendrik Poefen 10 zware en lango eiken en 1 Esch in Aastbrockweido 13 zware eiken in Siebersweide 1 seho ne eik en 1 Esch in Ilootl.ouscr- weide. SS Daarna or verzoek van Jan Peelcn 30 zware en lango eiken in de Paj eling 10 eiken op do Vonkel 1 esch in de Aastbrockweido. 1 zware notenboom nabij het huis van Jan Peeten. Do eik en esschenboom in Houthuizerwe ido vooraf to bezichtigen. Alles geschikt voor rad- kuip- on timmer hout en karburrien. Vergadering ten huizo van den Heer An toon Bos. zal op Donderdag d?n 20 Februari A£90. dos namiddags 4 ure, te If nis t ter herberge van de weduwe Peeters, aan Pro videbit, op ver zoek van don heer Joseph Steegit. publiek verkoopen: 50 slagen tophout en schalen, liggende in het bosch van den K. A. heer Burgemeester Evers, te Horst in Iteuelsbcrg. Vooraf te bezichtigen. zal op Vrijdag den 21 Februbari 1890, lo Vernaai. PUBLIEK VERKOOPEN a Dos namiddags 2 uur, op verzoek van den floor Fr. Rijke, 60 slagen rekhout, latten en brandhout gelegen in zijn bosch op Daland, Des namiddags 4 uur, op verzoek van Peter Johannes Muijsors, 50 slagen enkele en dubbele latten en rekhout. gelegen in zijn bosch nabij Gen its op Daland. Vergadering aan No. 1 in den bosch van den lieer Rijke. zal op Zaterdag den 22 Februari 1890, des namiddags 2 ure te Horst, op verzoek van het Gemeente Bestuur van Horst, l*aB>lirk Verkoopen 100 slagen, boonenstaken, latten, reli brandhout, gelegen in hel èosch aan Castenvayscbe Pas, achter de Schfldijk. Vergadering aan No. 1 Daarna te 4 ure ten huize van Jan thijs Geurts, aan de Metcrik 30 slagen boonenstaken. latten en bi- li out in het bosch nabij het wachthuis 13 mast Mcvrouwsbosch. I)ezo vooraf te bezichtigen. - en de Ma- ■and- No. zal op Dinsdag den 25 Februari 1890, dos vnormiddags 10 uur, te Horst, ter herbergo van G. Cnppon, op verzoek van Leonard A'eibers en huisvrouw, publiek verkoopen: Eon huis mot stal, schuur, werkhuis tuin, bouw en weiland, gelegen te Horst aan het Broek, kadastraal hekend in Sectie C. Nos. 1109, 1409, 1479, 1480, 1526 en 2022, samen, groot 1 hectare 24 aren 45centiaren. afels, 2 ledikanten stoelen, schilderijen, poi célein, glas ik* ïi'k, potten, pannen, ton- 'l zal op Maandag den 3 Maart 1890. des voor middags 10 ure, te Horst aan den Middeldijlc, op verzoek en ten Imizc van Johannes Maix, I'ubSiek V©rk»t>pe:a M2 bijna nieuwe hondenkanon en 1 groote beste trekhond. ALLERHANDE HUISMEUBELS als kasten, tafels, 2 ledikanten stoelen, r~N huisklok, en aardwerk uen, vaatwerk en verscheidene soor-J teu sajet. Benevens boonenstaken, mest, en wat meer z i! worden gepresenteerd. zal op Vrijdag don 28 Februari 1890, do namiddags 4 ure, tc Venraai, ten huizo van P. J. Ilutten, brouwer, op verzoek van Francis Sanders, publiek verkoopen Eon Luis met rt#l. tuin. houw en weilmi J C.jTsii',.'«k gelegen ie Yemeni i., el. -TtAjL- - do La'.lscho Kuilen, Kadastraal bekend S•■<■- tic C nos. 2118, 2419, 2429, 27.80. 2 7 en 2908. samen groot 49 aren 95 Ontim-en. Dadelijk to aa warden.

Peel en Maas | 1890 | | pagina 3