Frankrijk Duitsclilaml Engeland Portugal Amerika Nederland. Gemengde Eericliteu week het peiling begonnen togen den jachtop ziener Mounier, beschuldigd van den moord op de rijke markiezin De Chaaleleer in den nacht van 11 Juni van liet vorige jaar. Na het schot dat de markiezin, dio aan hel venster zot te schrijven, doodelijk trof, werd het ge neer van den opzichter kortbij in liet bosch gevonden en devwege werd hij gevangen ge nomen. Hij ontkent alle schuld en zegt, dat bot, geweer moet zijn gestolen door den moor denaar, die de schuld op hem wilde worpen. Volgens de getuigen zou Mounier den moord hegaan hebben, om zich wegens geweigerde looinerhooging le wreken. Tl.óvenet heeft indertijd in do Kamer for meel beloofd, dat de schuldigen in zake het koper-syndicaat niet zouden gespaard, maar voor de leehtbank gebracht zouden worden. En daar nu Prinet, de rechter van instructie, tot vervolging van vier aanzienlijke kapita listen besloten heeft, wil Tnóvenet aan het proces den vrijen loop laten. IIij deelde dil ïnedG aan zijn collega's in den ministerraad; maar nu verzette zich Rouvier met de opmer king, dat het staatsbelang zulk een vervolging verbiedt. De regeering is op het punt een leening van 1210 a 1500 millioen francs aan de markt te brengen, ten einde bet uorlogs matewanl van leger en vloot verder te verbe teren en levens de, v lollende schuld te couso lidoeren, Zij kan de bankiers niet missenals deze, verbolgen ovor de vervolging, haai' leo- ning niet steunen, dan is geen welslagen mo gelijk. Rothschild zeifzou als getuige moeten opkomen en zou dus niet weinig verontwaar digd zijn. "Het recht moet zijn loop heb ben,'' bromde-Thévenet. "llol staatsbelang boven alles," riep Rouvior. Zoo staan nu do zaken; oen beslissing wordt met spanning te gemout gezien. Men verzekert in ofiu-ieele klingen te St. I'üterstmrg, dat ue keizor van Duitschland, de koning van Zweden en de Sultan de mili taire mnimevres te Krusnue Selo zullen bijwo nen. Vooral wat den laatste bolrcli, vvoidt bet bericht echter in twijfel getrokken. Bismarck heeft aan den heer Von Sehloezer, gezant van Druisen bij den 11. Stoel een telegram gezoiulon, dat waarschijnlijk bestemd is om indruk ie maken op do katho lieke kiezers, op den vooravond van de ver kiezing van den 20 Februari. Do kanselier belast den heer Von Sehloezer, aan kardinaal Rampolla te verklaren, dat de Pruisische regeering met genoegen katholieke missiën zal zien oprichten in dc Duiische Kolomen dal alle kloosterorden zon.R'-yndei sohr; Feu toegeidien worden en dat >.m van le v ,v. verzekerd kunnen zijn Yau do bescherming van Duitschland. Kardinaal Rampolla heeft dit telegram on- middel'ijk. aan Z. H. meegedeeld, die er zeer men ingenomen was. Deze welwillendheid van den kant van den heer Bismarck kan op het V.itica in niot dan gunstig opgenomen worden ook oe lieer Wnidlhorat en zijne viienden zul len er dankbaar voor zijn. liet is zeker niet algemeen bekend, dat Duiische ouders niot eens vry zijn om hunne kinderen naar buitenlandsche kostscholen te zenden. Verselu idene ouders to Keulen zijn beboet geworden, dewijl zij hunne dochters naar pensionaten buitenslands zonden, -als overtredende de in Pi uisen geldende wet op leerplicht, wat betreft de lagere school." Zij die beboet waren, zochten inmiddels recht bij het Hof te Keulen en de uitspraak wits, dal de boete niet behoefde betaald te wor den. De gronden van dit arrest zijn curieus; er is geen sprake van een recht of van de vrijheid der ouders. Er wordt alleen aange voerd wat ook de advocaat der veroordeelden, mr. Karl Bachem, in het midden had gebracht. B 'chein kent zijn volkje en hij pleitte alleen iMiiDiialileits-redencn. Zoo zijn dan de ouders vrij •'es -roken, omdat in de ldoostei scholen, waar do kinderen weiden onderwezen, hot onderwijs beter is dun op de openbare school in Pruisen het onderwijs, behalve dat in vreemde talen, gegeven wordt Joor onderwijzeressen, die 1 aar akte behaalden iu Pruisen; de leeist"! en de leergang er is ingericht n «ar de methoden, die lieersc leiide zijn m Pi uisen de leerboeken dezelfde zijn als dio gebruikt worden in Pruisen en het onderwijs er geheel bezield wordt d.mr een vaderlaudsehen Duitschen geest als in Pruisen." 'i is allemaal Piuissen wat de klok slaat. Men zou ei' jntusschen uit opmaken, dat Duiische ouders, dio bun kinderen zonden naar Fransche of Rngelsche pensionaten, nog altoos onderhevig zijn aruj boete. Keizerin Frederik is aap een groot ge vaar ontsnapt Óp den hoek peper straat sloe gen liaur aarden op hol. Het. rijtuig werd tegen ceu boom geworpen on de koetsier viel van rfen bok, zonder dat hij gevyopd werd. Dj keizerin bekwam geen letsel. jl. Vrijdagavond werd te Berlijn offi cieel bekend gemaakt, dat prins Bismarck u'.t bet pruisjsdie ministerie van koophunüél treedt. De bedoeling hiervan is, dat de prins, die reeds op booge jaien gekomen is, van een deel zijner werkzaamheden op het gebied der binnenlandsche staatkunde wordt ontheven. De opperste leiding der economische politiek blijft echter in Bismarck's hand, hoewel hij wegens redenen vuil gezondheid zoo weinig mogelijk meer aan de debatten m den Rijks dag zal deelnemen. Prins Bismarck heeft tien jaren lang de por tefeuille van koophandel in het Pruisisch mi nisterie gevoerd. Zij is thans overgedragen aan baron Von Bei'lepsch, bij wiens departe ment thans ook do afdeeling mijnwezen, tot dusverre ressorteeronde ouder liet ministerie van openbare werken, is gevoegd. Voordat Bismarck minister van koophandel werd, be hoorde deze afdeeling bij het ministerie van koophandel. Baron Von Berlopsch heeft een snelle car- ricie gemaakt. In de vorige lente was hij nog slechts regeeringypresident te Dusseldorf, sinds weid hij benoemd tot opperpresideiit der Rijnprovincie, en thans reeds is bij lid v.rn het Pruissisch ministerie. De benoeming van ba ron van Berlcpsch ontleent geen goring ge wicht aan liet feit, dat hij, als gouverneur van do Rijnprovincie, overwegenden invloed gehad heeft ot. de vreedzame oplossing van de groote werkstaking der mijnwerkers aldaar m het vorige jaar. Geheel tegen den drang van an dere booge ambtenaren in, weigerde hij prin- eipeel de hulp in te roepen der militaire over- ueid; persoonlijk trad hij in overleg mot de werkstakers, schonk met succes zijne bemid deling lussohen hen en de mijn bezitters, en verdedigde bii de regoenng met kracht liet standpunt eener voorzichtige en vei zoenende tactiek, waarmede hij op den Keizer persoon lijk een gu.isligen indruk maakte. In Mansion House word een conferentie ge houden, voorgezeten door den lordmayor van Londen en teil doel hebbende dc iütei nationale Conferentie tegen den slavenhandel, thans te Brussel vergaderd, lo steunen. Lord Gran ville zei de dat minister Salisbury dun koning van België bewogen had liet voorzitterschap waar te nemen. De hertog van Fife, als vice- president dor Zuid-Afrikaansche Maatschappij optredende, verzekerde dat deze niet enkel een Handelsmaatschappij was, maar ook bedoelde do negers te beschaven en den slavenhandel te keer te gaan. iu overleg met de Compagnie der Afiïkaaiische Meren en hot bewind van den Congo-Siaat zou or gewaakt worden Legen invoer van wapenen en sterke dranken. Een geregelde stoomvaartdienst zou worden ingesteld >-p dc rivieren de Zambesi en de I bliii'e en c.m pus«iL'..-i:M imsoiieu de kusten dc- i - -laen. Ei; evo: ije Air muuRciio .MÏuisfjinTppij' zoudo naar Rtus- sel vertrekken, een onderhoud met den koning verzoeken en deoinen.en aan het Congres. De hertog van Cambridge zal in October 'op z.Lju vorzook ontheven worden van zijne be trekking van opperbevelhebber van hel En- gelsche leger en zal vervangen worden dooi den hertog van Connaughi, den vierden zoon van den puns van Wales. In liet circus te Lissabon hebben ornstige gewelddadigheden plaats gehad naar aanlei ding der voorstelling eener pantomime, geti teld: Portugal in Afrika, waarin de strijd tussclien de Portugeezen tegen dc Makololos in Nyassaland te aanschouwen wordt gegeven. Twee clowns traden daarin op, waarvan de een Serpa Pinto en de ander Alvaro Castcl- loes, de Portugcesche vlag verdedigende, voorstelt. Zoodra het talrijke publiek de Por tugcesche vlag iu handen van de clowns zag, rezen van allo kanten luide aroten van afkeu ring, en oen aantal toeschouwers rende naar het tooneel om do vlag aan de hand der clowns te omrukken. Toen «lit gv.dnan was, werd de vlag overgegeven aan de in de zaal aanwezige politic. Nu volgden er luide kreten van bijval en bet: "Lang leve Portugal!" Om nog sterker uitdrukking te geven aan de verontwaardiging van deze vertoomtig dei- clowns, vernielde ecu hoop lieden, vóórdat deze de zaal verlieten, de schermen en andere toestellen van hot tooneel. De bladen l..ken den directeur van het cir cus wegens het vertoonon eener pantomime, waarin 's lands vlag in handen wordt gegeven van clowns; zij verwijten hem dat hij kapi taal heelt zoeken tc slaan uit Poriugecsche vaderlandsliefdeen mui de autoriteiten wordt menig hard woord toegevoegd, omdat zij de vertoonjng uier pantomime hebben toegelaten. De woning van Tracy, secretaris vnn staat voor murme, le Wasnington, is Maandag ochtend door brand vernield. Mevrouw Tracy en baar dochter zijn in do vlammen omgeko men. Hare lijken zijn onder de puinlioopen gevonden. De heer Trucy is gered op het oogenblik dat hij zijn bewustzijn verloor. Hij werd uit een raam der bovenverdieping langs een ladder naar beneden gebaald. Vier lijken werden in de smeulende puinlioopen aange troffen. De Duitschors zijn te New-York en Brooklyn z,.j talrijk dat zij nationale gemeen tescholen vei longen, waar lager onderwijs in de Düitsche taal woidt gegeven. Er hebben zich combes ten dien einde gevormd, en men zegt, dat de 1 ui gemorster Ctu pin ei wel ooi en naar heeft. Italic De Gcrarchia cuitollca an dit jaar geeft de volgende cijfers aan: Leo XIII, iu zijn 80. jaar, de 203. der Pausen, wordt bijgestaan door 04 kardinalen, van wie er 10 door Pius IX zijn benoemd. Zes kardinalen moeten nog benoemd worden. De oudste der kardinalen, 84 jaar. is de kardinaal-diaken Teodulfo Mor tel, de jongste, 48 jaar, de aartsbisschop Di Rende van Beneveuto. Op de kardinalen volgen 13 patriarchen (8 van den Latijnse hen, 5 van den Oosterschen Ritus), 164 aartsbisschoppen en 600 bisschop pen vau den Latijnschen, 57 aartsbisschoppen en bisschoppen van den Oosterschen Ritus. De Kamer- ran afgevaardigden in Italio is weer bijeengekomeu en ving hare werk zaamheden aan met dc aankondiging van een aantal interpellatie;]. Nu, er zijn onderwerpen genoeg aanhangig, waar omtrent de afgevaar digden mot recht belangstellend zijn. Wij noemen slechts de vestiging der nieuw ge doopte Iialiuansclic kolonie in Afrika, den Icgertocht naar Adoeha enz. Aan discussion zal Let dus voorshands niet ontbreken en aan oppossitie evenmin. Althans heeft de vroegere minister Nicotcre m oene redevoe ring te Napels een ware akte van beschuldi ging tegen Crispi uitgebracht. Naar men meent te weten, zou deze dan ook van eeue der interpellation gebruik tnaken, om een votum van vertrouwen der Kamer te vragen. VENRAY, S Februari Rijkspostspaarbank. Aan het postkantoor Venraai en de, daaronder ressorteerende hulpkantoren werd gedurende do maand Januari ingelegd f 8333,77 terugbetaald - 1345,17 Het laatste, door dat kantoor uitgegeven, boekje draagt het nummer 043. Bij kon. besluit is als blijk van Zr. Ms. goedkeuring en tevredenheid, de bronzen mel- daillc en een loffelijk getuigschrift, ingesteld bij kon. besluit van 22 Sopt. 1855, no. 64, toegekend aan- J. Kampeis, e Weert, wegens liet mot cv ei is ge vaar ei. vau een knaap', uit het ;-J- V» J11V..:t.-t uifUae, oj» 20 Jam 1889 P. -I. van de Kerkhof, le Weert, wegens liet met levensgevaar redden van een meisje, hetwelk in eene}dor diepe grachten bij de Lang poort aldaar' door het ijs was geraakt, op 4 Maart 1888. Z. M. hoeft voor de lichting van 1SÜ0 tot militaire leden van de militieraden, en tot hunne plaatsvervangers, benoemd, iu de pro vincie Limburg, 1ste Maastricht, lid Van der Plas luitenant-kolonel. provmciale-adjudant in Limburg, te Maastricht; plaatsvervanger I)e Kok, kapitein 2de regiment infanterie, te Maastricht; 2de Roermond, lid Mulder, lui tenant kolonel 2de regiment infanterie, te Maastricht; plaatsvervanger Van Moll, ka pitein 2do regiment infanterie te Maastricht. Z. D. II. Mgr. Boermans, bisschop van Roermond, beeft benoemd tot pastoor-deken te Schinnen, den Welcerw. hoer L. II. J. Rut- ten, pastoor te Nutli. liet Concert met Tooneelvoorstelling, dat onze Fanfare "Euterpe" Zondag avond in liet lokaal van don heer W. Wijnhoven gaf, mag bijzonder geslaagd genoemd worden. Het goed gekozen programma werd zeor verdien stelijk afgespeeld en het vriendelijk publiek toonde dit door een 1 '.vondig applaus, hoezeer liet tevreden en voldaan was. Met recht kon men zeggen, dat de onvermoeide en ijverige directeur en eveneens de leden, zich alle moeite getroostten, om do honoraire leden iets degelijks en geuoegelijks aan te bieden. Moge de Fanfare- en de daaruit gekozen acteurs, op dezen zoo goed ingeslagen weg volharden, dan twijfelen wij nier, zoodra de nieuwe zaal gereed zal zijn nog dikwijlder zulk een gcnocglijko avoiid te mogen genieten. Wij zijn overtuigd, dat men op deze wijze de honoraire loden zeer aan zich zal verplichten, terwijl bet voor de werkende leden ook een veel dankbaarder taak zal zijn, voor een goed bezette zaal hun program uit te voeren. Naar wij vernemen, bestaat het plan om het dertigjarig bestaan der Fanfare -Euterpe" d.t jaar door een groot festival te herdenken. In do raadsvergadering van 1 Febr. te Horst is met algemcene stommen tot onder wijzer aan de dorpsschool gekozen, de lieer M. v. d. Ven, thans onderwijzer te Borkel-en- Sehaft. lu dezelfde vergadering i3 hot salaris van don onderwijzer aan dezelfde school, don lieer J. Joosten. van f 10.i op f 450 gebracht. Dc heer Kros. directeur der stedelijke gasfabriek te Venloo, heeft tegen 1 April e. k. eervol ontslag aangevraagd. Met de Vastenavonddagcn zal to Box meer het feest gevierd wordon ter herdenking van het honderd en vijftigjarig bestaan dei- instelling -de Metworst", welke alle feeste lijkheden die ooit op dat gebied alhier zijn ge vierd geworden, zal overtreffen. De op Maandag te houden optocht waarin alle ambachten en alle vereenigingen van Boxmeer allegorisch worden voorgesteld, be loofd zeer luisterrijk to zullen zijn. De koperslager C te Weert, die zich on langs zijne hand verwondde bij zijn arbeid niet koper, waardoor bloedvergifung ont stond, is er nog al betrekkelijk wel afgeko men. Voor een tweetal dagen is hern een vinger door Dr. Quaedvlieg uit Roermond geamputeerd geworden. Een jongentje te II. onder de gemeente Weert, was door afwezigheid der oudet'3 alleen thuis, liet vermaakte zich met een heep, met het treurig gevolg, dat het kind zich een vinger bijna afkapte, welk lichaams deel naar alle waarschijnlijkheid zal afgezet worden. Door de arr.-reclitbank te Maastricht is rechtsingang verleend met bevel van gevan genneming tegeu M. Hessen, oud 32 jaren, landbouwer le Fouron St. Martin (Belgie), verdacht van diefstal met braak van onge veer 25Ó frank. De aanhouding wordt gevraagd van Pieter Johan Sehrïks, 23 jaar, laatst wonende te Helmond, thans voortvluchtig, tegen wien door de arrond.-rechtbank te Roermond rechtsingang met bevel van gevangenneming is verleend, ter zake van verduistering en valsohlu'id in geschriften. Maandag heeft dc Nijmeegsclie stoom boot Koningin der Nederlanden op weg van Nijmegen naar Rotterdam, op de Waal bij het fort Kraijënhoff door hot mistige weer een schip m don grond geloopcn. Persoonlijke ongelukken kwamen daarbij niet voor. De stoomboot zelve bekwam zoodanige, averij, dat zij do reis niet ken voortzetten. Eenige dagen geleden had te Weert een droevig ongeval plaats. Een arbeider op La niershof verloor twee vingers aan de dorscli- machine. Zijne vrouw, hiervan verwittigd, trok zich dit zoo erg aan dat zij bewusteloos neerzeeg en eenige oogenblikken later een lijk was. Zij laat verscheidene kleine kinderen achter. Uit Tietjerk wordt gemold, dat de vrouw van den-landbouwer Iv. de Wies; tc Molonend onder Oenkci-k, dezer dagen een schat heeft gevonden. Zij ging uit oen schuur tje achter het huis turven halen, loen zij tot hare groote verrassing op den grond eenige oude munten vond liggen, die hij nader onder zoek uit een balk bleken gevallen, waarin zich eene geheime bergplaats bevond. Hol deurtje, dat toegang tot den schuilhoek verleende, was door ouderdom vermolmd en losgeraakt. Tot nu too zijn gevonden 30 zil veren stukken, 3 heele en 1 halve gouden rij der; onder de munten zijn er, di© dagteeke- nen van 1010 en zelfs van oudere dagteeke- ning. Een soldaat van de genietroepen te Utrecht, die eenige dagen moest doorbrengen iii de provoost, ontsnapte door met een bank oen gat to.stooton in de muur, dio hem scheid de van d« corridor. Mij werd aangehouden door een patroille, aan welke hij echter ont liep, na daarvan een paar man tegen den grond te hebben geworpen. Lang had hij eclt- er geen genot vau zijne vrijheid, daar hij nog denzelfdon avond, niet behulp van de po litie, werd aangehouden. Een vader kwam Woensdag omstreeks 3 uur aan den politiepost, aan de Wit ten- vrouwenbrug; te Utrecht de hulp der politie inroepen, daar zijn zoon een 40jarige scbil- derskneelits, zekere J., in een woning naast de zijne, zijne vrouw zoodanig met mesle ken had verwond, dat de vrouw bewusteloos op den grond lag. I)e politie ging die woning binnen en vond dc vrouw option grond liggen, badende in haar bloed, doch nog teekenen van leven gevende, waarom zij onder genees kundige behandeling gesteld en naar hot bu reau van politie werd vervoerd. Tijdens liet geneeskundig onderzoek stierf zij. De man werd terstond aangehouden en liet mes in beslag genomen, waarmede dc verwondingen zijn gepleegd. Voortdurende huiselijke onaan genaamheden schijnen de oorzaak van het bloedig drama te zijn geweest, dat plaats had in ecu slop aan de Biltstraat, tor wijl de vrouw bezig was die nieuw gehuurde woning schoon te maken. JJ. D. Bij den Uitgever G. Bruggeman te 01- donzaal is verschenen de eerste aflevering van een werkje van den Kerw. heer D. A. II. Sloot, getiteld God, Christendom en Kerk, verdedigd door liet getond verstand en de ge schiedenis. De schrijver geeft dit werkje uit met hot doel om eenigszins te voorzien in het gemis van dergelijke werken hier te lande en in de behoefte, die in dezen tijd van materiatisme. darwinisme en alies aantastende twijfelzucht, aan zulk een boek waarlijk wel bestaat, voor al bij katholieke onderwijzers en studenten, die aan do aanvallen van den stroom des on- gelools het meest blootstaan. Hij heeft dan ook getracht godsdienst en Kerk togen de meest verspreide en ook meest nieuwe opwer pingen van den kant der ongeloovige weten schap te verdedigen en daarbij de methode der nieuwere wetenschap te volgen, zonder evenwel van het boek een dor wetenschappe lijk studieboek te maken. Dat onderwerpen als het bestaan van God, zoo zij duidelijk en logisch zullen behandeld worden, zich niet gemakkelijk laien kneden in dou vorm van schoone en streelende lectuur, begrijpt eenieder, en daarmede zal men bij de lezing van deze eerste aflevering wel rekening willen houden toch maakt ook deze afleve ring voor eenigszins ontwikkelde personen aanspraak op den naam var. leesboek. De eerste aflevering behandelt den grond slag, waarop alle godsdienst berust, eenigs zins uitvoerig wat den schrijver in dezen tijd van ongeloof noodzakelijk toescheen. Zij bewijst het bestaan van God en weerlegt d© •voornaamste dwaalïeoringen van onzen tijd empirisme, materialisme, pantheïsme. De tweede en laatste aflevering zal den goddelij- ken oorsprong van het Christendom, vooral de godheid van Christus betoogen en de Ka tholieke Kerk als eene goddel ij ken stichting in liet licht stellen. Met het doel van algemeen© verspreiding is do prijs door den uitgever zoo laag moge lijk gesteld. l)e beido afleveringen samen zui len in geen geval meer kosten dan f 1.75. De eerste aflevering bevat 120 bladzijden. Wir, Berliner! Isidor N., een der rijkst a kooplieden van de hoofdstad, zoo verhaalt hei. Bcrl. Tagebl., ging. een paar weken gelode:; zijn broeder te St. Petersburg bezoeken. Deze die het Russische régime kende, zeide hem den tweeden dag. -Laat ons even naar den inspecteur van politie gaan en een verlofk.wfc halen voor een verblijf van 14 dagen." Kom, kom, dat kan ik alleen W6l. Ik zou het u niet aanraden. Dan kent gij de Berlïjners niet. Wir, Berliner slaan ons overal doorheen. Ze ver staan daar dan toch wel Frausch! En ik zal zoo, al pratende, wat bankbiljetten voor den dag halen, om ze in de portefeuille tc steken, dan weten ze met een schatrijken Jierlijner te doen te hebben. Zoo gezegd, zoo gedaan. En Isidor kwam tiicmfanteüjk mot eene kaart va» het politier buroau terug. Ziet ge, riep hij, ik heb wat FranscK gebabbeld, en de bankbiljetten staken hun de oogen uit. Alles Ls reeds in orde. Ja, wir Berliner L Weet ge, wat er op staat, vroeg zijn broeder die de kaart had aangenomen. -— Neen, 't is immers Russisch. Dan zal ik het u voorlezenI)e jood Isidor N. zal binnen 24 uur Peterburg? moe ten verlaten." Tableau Op een kostschool hebben een paar jon gens den ondermeester een leelyko poets ge spoeld. Tegen den tijd, dat hij do klasse zal binnentreden, hebben zij den deurknop mot een mengsel van vet en roet besmeerd. Als hij do deur wil openen, bezoedelt de man zich de hand met het onsmakelijk zalfje. Verwoed treedt hij bim en en roept uit: »Wie heeft die vuiligheid aan de deurknop gesmeerd Een der deugnieten antwoordt met een zoet lachje. "Er bestaat reden om te veronderstellen, dat u er zelf de hand in heeft gehad!" Te Egmond-aan-zce is, naar men meldt. Maandag nacht een viermaster, geladen met z ut, komende van Californië en bestemd iioar Hamburg, verongelukt. Van de twee-en-der tig man zijn belaas dertig in de golven omge komen. Anders niets. Mag ik u eens vragen, mijnheer Van Alkmaren, wat uw condities zijn, als ik eens een Hinken piano-cursus bij u doorloop? Met pleizier, mijnheer; maar ik vrees, dat gc wat oud zijt om daarmede te beginnen, ten minste als ge liet nog tot zekere hoogte in do kunst brengen wilt. O, dat is volstrekt mijn doel niot. Ik wilde alleen maar zoover komen, dat ik er les in geven kon weet u. Rechter. Wat gaf je aanleiding om dat vat boter mee naar huis te nemen? Beschuldigde. Omdat tr mijn voorletters op stonden, mijnheer. "Ik heb hiér nog een heel mooien hoed, Jan; als je dien hebben wilt Maar ik weet niet of hij je past." "Ja, mijnheer hij past mij heel goed, ik heb hem nu en dan al eens op gehad." Oud bier. De scheikundige, verhonden aan de oude Londonsche firma Wortliington Co., vergastte verleden week de leden van hot Laboratorium op bier, dat die week juist

Peel en Maas | 1890 | | pagina 2