Men neme eene proef, PORTLAND-CEMENT zeer geurig en zuiver van smaak, In blikken bussen ad f 0,25 per K.G., kis 3 ets. extra Fransche, Duitsche en Engelsohe Heeren en Dames ode-Mi kei en.. Magazijn van Bedveeren P. J. Schellen-Verheyen, Goedkoopste en Voordeoligsto Meststof. Thomas PhosphaatmeeL IVREKDmiZlEKEN^j Wed. P. A. Boers, V. FONGK. - Venray. HOLLOWS PILLEN Eft ZALF. Op nieuw ontvangen; VICTOR FÖNCK, Fabriek van Behangselpapier Charles U A .0 E T Maastricht, vT2rjeTHi3F w H =2 PH W. Li II Grootemarkt, Venraai. ONTVANGEN Handel in koloniale waren, alle soorten suikergoed en Bosserpcperkoek, verder alle schoenwerken en Heeren schoenmakersartikelen, enz. Kleeder-Magazijn. P, J. Sclfi Eene ruime keuze van Gemaakte Kieederen Handel in koloniale Waren Merk „Hoesch.", M. A f 0.50 beste i'oodc cu blauwe dakpannen Plavuizen, Steenkolen PETROLEUM DE PILLEN In m Tafe ampen. HOFSTRAAT, VENRAY, SPBSLBAABT II, iii dei! bockhandel van W. v. d, MU\CRI!0F-Sassen, Venray, Uurwerken, C. T. M. JANSEN, PAIN-EXPELLER Verkrijgbaar bijG. Peters, hoek Zieabnmakcrslraat Jezuïctenslvaat te Roermondiloorwicn solicdo v rkoop as tegrn ruim rubut 'w orden gevraagd, en in een groot aantal plaatsen in Limburg en N iord-Brabant. Iidiclitingeii verkrijgbaar bij: A. VLil ZIJL te Amsterdam. koffie com' groote konzc in /L^KE/rsT. BUXK1NGS, KAM GAREN, S1IEYIOTS, MANCHESTER, PI I.OW, BE- VERTIN, enz. Ecnr groote pari ij Klecdjesstoffen. Zwarla en gekleurde fransche merinos. Zwarte zijde, baai, flanel, wit en blauw linnen, kanten, mutsen, bloemen en zijden linten garnituren. Tevens ontvangen eene groote keuze in Wollendoeken, Wollenmutsen, Wollen-en Moltondekens, Sprijen, Borstrokken, Onderbroeken en Mutsen. AAN ZEER VOORDEELÏGB PRIJZEN. AUe ssorten HQSDEN en PETTEN' voor Heeren en Kinderen. Al deze goederen toorden aan spotprijs ver kocht, en a kontant nog 5 pet. korting. M.I\lFACTlItï:.\ï Buxkings in allo soortun, Baai, Bevertin, Manchester, Pilow, Kleerstollon, Matsen Kanton, Linten van af' 20 cent per el. Bloemen, Yceren, line lies en alle niode-Ai'iikelen. Eigen fabrikaat platte Bodden, goed veéreri dicht 3,70 ets. Tijken, zuiver veóren dicht, 5,80 - Wollen Peluwen met afgezette ruit 0,50 Linnen doek 7 kwart brood 0,40 - Gestreept Boezeroenen stof, echt in <io wasch, 2 el breed 0,38 - Wit en rood Chamois, r.'-i breed 0,30 Overtreksels, rood en witte ruit 7 i breed 0,20 Katoenen peluwen 2,50 Randrokken in alle kleuren 2,50 Vaste doch layc prijzen. uiterst yoedkoop. Rijst voor 6 cent per pond. Inlandsch spek 39 zuiver stof, rem. In alle soorten voorhanden aan uiteist lage prijzen. Alle soorten, minder in prijs dan bj een an der en dan noy 5 pei. korting per gulden. IIORST, tegenovèr de Markt. Onder €ontrólo van het Rijksproefstation te Wageningen is van af heden te bekomen asui zeer vooraüeeliige jurtjs hij VENRAAI Een goillustroerd handboekje met ra a dge vi ii g c n löjj voor alle ziekten. Beslo kwaliteit Portland-Cement in vaten van 180 kilo's aan uiterst goedkoopen prijs levert L- LAUD YVenlo. g>er 'iXric macbmecai. rijdsclii'ifi voor fraaie handwerken Extra-Editie van de Bazar. De abonnees op de BAZARdie dezej j exu'a-odilie verbuigen, ontvangen perkwal taal ii /'0.0e bij het eerste en vierde No van de BAZAR eene aflevering, bevatten- de 1°. vier bladzijden met de fijnste Hanj- I werkpatronen en begeleidenden tekst en 2°. j een patroon in chro/nolithographie voor I gekleurde borduursels Voor niet.-abom.ées op de BAZA Ris de, I prijs van liet TIJ DSC II RH' T VOOR FR. 1A IE IIAND II 'ERKEN J U. 15 PER MAANDEN. Editiën van de Bazar 0 nummersf 1. 6 met 6 gekl. platen - 1.501 6 «3 geknipte patro. - 1.50 n G gokl. platen en 3 geknipte patronen - 2.' Bij AL DEZE EDI TI EN ka» men tegen I verhooging van 0.50 het Tijdschrift vooi j I Fraaie Handwerken bestellen. Bij too/ending van postwissel plaatse men daarop duidelijk welke editie menj verlangt. Uitg. Den Haag. Gebi\ DELINFANTÊ vciiray->Oostirum zijn te bekomen zoomede tweede soort, en AAFDE.M, BUIZEN Beste half z iclite LijsoLoek en Ujn- iiaeel aan eoncurreerende prijzen iVOTSCIIt I \<i VAN Bij een vaatje franco station Venray f 10,20 n vyf - - f9,90 een - voor Venray franco thuis f 10,35 vijf f 10,00 Alles per 100 kilo, betaalbaar a contant in Nederlandsch geld. Voor de vaten wordt 20o/o van hot bruto ge wicht afgetrokken. Voor grootere bestellingen gelieve men prijzen aan te vragen. Ledige vaten betaal ik met f 2,20 franco hij mij aan huis. Prijs per 12 liter 5 cent. - 1 9 - - - 5 - 43 - n 1 10 n §5 HET VOORDEEL VAN A D VERTEEREN. Een handelaar te Berlijn geeft jaarlijks aan advertentie kosten in verschillende bladen 400,000 marl: uit - A Is ik niet adverteerde zeide hij onlangs te midden zijner vrienden. nkon ik mijn winkel icel sluiten, om den geringen omzet. In het eerste jaar betaalde ik 1000 mark aan advertentiekosten en had ik een omzet van 30,000 markin het derde jaar betaalde ik 10,000 mark, en mijn omzet steeg tot 100,000 mark, en thans bedraagt hij millioenen, zoodat slechts het voortdurend adverteeren mij tol zulk eene hoogte gebracht heeft. Alles wat ik bezit, mijn icereldbe- roemden naam en mijne schitterende zaken heb ik niet enkel aan mijne solide wijze van handelen, maar voor negen en negentig honderdsten aan de macht der advertentièn in de dogbladen, te danken. Ik ben tot de overtuiging gekomendat in onze dagen geen zaak, zonder behulp van annonces, bloeien kan of winstgevend kan worden Inlichtingen omtrent voordeelig en doelmatig ad verteeren in dit blad en andere Couranten, geelt het Algemeen Advertentiebureau van NIJGH VaN DITMAR, sedert 1846.gevestigd te Rotterdam zuiveren het Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van de LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zi) geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle kwalen, eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van -welken leeftijdRn onbetaalbaar voor K in deren van c.lken ouderdom. ID ZB ZALF is oen onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Becnen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen. Zij is beroemd ter genezing van Jicht. Rhumatiek, en onverge lijkbaar voor Aamborstigheid. KEELPIJN, BRONCHITIS. VER KOUDHEID en HOEST. Ter genezing van kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geen* mededinger, en geneest botooverend saamgetrokken en stijve Gewrichten. Alleen bereid in Thomas HOLLOWAY's Etablissement, 78. NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen 533 OXFORD STREET, En worden verkocht 111 Poften on Doozen van ls. li 2d., 2s. 9d., 4s. Gd., lis.. 22s. en 33s., en verkrijgbaar bij allo medicijncn-verkoopers door de geheele wereld. .:.d „UK UÜÏOUE STER" VRIJTHOF 13 en 13 Esuitcngenoon l ilgchrcitie Meuic raai Bpiianasrlnnniercn de billljksle j.rijz.n tol Kijkslc ArUkelen fan di ooiPiiaamsfe Sluizen. BEHANGSELPAPIERvan af 8 Co„t do rol. PAPIEREN met GOUI)-van ai' cent d0 roJ Specialiteit van Frnnsclio Behangselpapieren. Importatic van Duitsche, Engelsohe en Amerikonnsche Behangselpapieren. Prachtig Assortiment van Randen (met of zonder Hoeken), Décors Lambris, Rosstten, en alles vat tot het Artikel behoort. i Pi 7%, LU h- a, eX 1— w CO cc Ld Q. O O U l H A lioclitmr -A. RPET TEW van af de volgende prijzen: 5 el lang, 4 el breed f S.75. dl/s 8i/s - 7.25. 4 3 5,50. 3l/s - 2i/- 4.-_. 3 2I/2 - 3,50. bedkleedjes van 75 cent, één Gulden enz., enz. in aSïe soorten 35ij dezo heb ik de eer mijne geachte begunstigers, mijne uitgebreide en prachtige keuze vnn ZEER ACCURAAT GAANDE vooral mijne narStri-ryiiiicScr-u'ck*» kers a f X, aantebevelen. horlogemaker, Venray. ANKER- IS en BLIJFT a het beste middel tegen: JICHT, RUMATIEK. AANGEZICHTSPIJNEN enz. Flcsschen a 60Cent,75 Centen ƒ1.25. Alleen echt met Ankerl F. AD. RICHTER Cie. Rotterdam en Londen E.C.

Peel en Maas | 1890 | | pagina 4