en omstreken. ZATERDAG 25 JANUARI 1890. ELFDE JA A KG A NO No. 4. Uitge/er Rlik over 1889. W. VAX DEN ixCkilOF-Sasscn. Deze Courant verschijn, iederen Zaterdag. ELIGIUS DE ORGANIST. De hertog van Aosta, V.M. G® Maanda der !%3a.tii. L.K. 14® Dinsdag. N.M. 21e Dinsdag 27° Maand. Sjand der Zon. 5, 10, 10, 22, 28 Jan. op 7.54; 8; 8. 0; 810; 8.11; v in.; ouder 3.47, 3.40, 3.48, 3.53; n'm. Abonnementsprijs per kwartaal. voor Venray 50 c. franco pen post 65 c. voor het buitenland 85 c. afzonderlijke nummers 6 c. dvertentiën of Ingezonden Stukken gelieve men Vrijdag avóór 2 uur 's-middags te be zorgen aan het Bureau «Peel en Maas" te Venray. Ti Prijs der Advertentiën: ▼an 15 repels 30 c. elke repel meer G pronte letters en vignetten imar plaatsruimte. Advertcntiën, Onmal peplantst. worden 2mnal berekend. Den roem, de grootste dwaasheden uit gezet te hebben, dient men wei aan de Fransehen over te laten, want het had niet veel meer gescheeld of Boulanger zou 't roer van den staat in handen genomen hebben. Het Bou- langismus draaft maar staag verder en verder door, doch juist daarom, omdat het de republiek bestreed, en alle ontevredene partijen rondom zich vergaderde. Doch, wanneer de aan hangers van dezen reclame, genei-aal gemeend hebben, bij wilde een rcoup d'état"- wagen, nu dan zijn ze deerlijk teleurgesteld; want toen de regeering blijken gaf hem gevangen te nemen, vluchtte hij naar België en vandaar, waar hem de grond onder de voeten te hoot word, Ï.ov.Icïi h-t eiland lersey. De strijd der verschil lende partijen onder elkander werd met klimmende verbittering voortge zet, en 't is moeielijk te zeggen, wat er uit dezen rommel en dien chaos komen zal. in Februari kwam het ministerie bij de bespreking der wet over do grondwets herziening ter tafel en de roemrijke republiek schafte zich een achtentwintigste kabinet aan, onder voorzitterschap van don ministerpresi dent Firard Boulanger, die met zijne confraters Rochefort en Dillon tot deportatie veroordeeld werd, moest bij de Kamerverkiezingen in Septem ber het onderspit delven en van af dien tijd is de ex-generaal een poli tiek dood man; of het Boulangis- mus nog eens herleven zal, is eene Feuilleton. :i. Gelukkig is God hier, zijn huis is het mijne en reeds van mijne vroegste jeugd af heeft men mij geleerd mijne ziel in zijn boezem uit te stortendan vajgeet ik het tegenwoordige en in het gebed voel ik het veriedene zich aan het toekomende verbinden. Gij hebt toch wel eenige vrienden niet waar Vrienden! ik heb niemand dan u, dat ■weet gij wel, en ik zoek geene anderen. Ik zie dikwerf uw broeder; dat is de eenige per soon, met wien ik op mijn gemak ben- maar ik ken hem eerst sedert korten tijd en buiten dien, hoe uitmuntend dio Basilius ook zijn moge, gij zijt het niet! Hij is veel beter dan ik, dat verzekc-r ik u. Ik betwijfel het sterk, of er op de aarde een goedhartiger mensch is dan mijn broeder. Maar zeg mij eens, mijn vriend, welke zijn uwe verwachtingen, uwe plannen voor de toekomst? Ilt ben hier gekomen met het voorne men, om de studie van de muziek zoo ver mo gelijk door te zotten en eenmaal organist te worden; dit was de minste debetrekking, welke de bestuurders van ons collegie mij met er tijd toegedacht hadden. Om die reden hebben zij mij met aanbevelingsbrieven aan den heer Bernard gezonden, die organist van andere kwestie. De wereld tentoon stelling te Parijs ter verheerlijking der groote revolutie van 1789 liep nogal rustig af; 't meest opmerkens waardig ervan is, dat de socialisten van alle landstreken zich te Parijs een »rendez-vous" kozen, om er com- gressen te houden, welke zeer rood gekleurd waren. Op het Balkanschiereiland heeft het wel is nogal gedonderd, doch alles bleef toch nog bij 't oude. Ru- rnenië raakte meer en meer in Rus sische hand, want het in April te zamen ge trommelde nieuwe ministerie is bepaald Russisch gezind. Tot troonopvolger werd Prins Ferdinand van Hohenzollern benoemd. Ook in Servië is thans de Russische invloed toonaangevend en dit heeft er nogal aardig toegegaan. Koning Milan deed zijn 13jarigen zoon Alexander met geweld aan zijne Russisch-gezinde moeder ontrukken en zich van zijne vrouw scheiden. Dit verwekte kwaad bloed in het land, en om 't boeltje te klaren, gaf hij plotseling zijn voik naife vrije irroncWnt- ÏV><4v flD sl.Ds baatte niets, en Milan, die slechts te kiezen had tusschen revolutie of troonsafstand, verkoos liet laatste, legde de kroon neder en stoomde af. Zijn minderjarige zoon besteeg als koning Alexander den troon, en zijne moeder aarzelde niet lang, haren invloed bij 1 het kind weder te doen gelden. In 't stormgat Bulga- rie heeft zich niets gerept, want prins Ferdinand school zich wijs genoeg terug, en de voormalige vorst des lands prins Alexander v. Batten berg, toonde den Rus de welwillendheid, van het politieke tooneel af te trede.n en als graaf v. Harlenou eene zan geres uit Darmstadt te huwen. Het eiland Kreta werd door groote on lusten en bloedige opstanden beroerd, deze parochie en een uitstekend musicus is. Ten gevolge van deze aanbeveling heeft de heer Bernard weten te bewerken, dat ik dit verblijf gratis mag bewonen. Bij mijne aan komst heeft hij mij een zeer lang examen doen ondergaan, waarna hij het geraden oordeelde mij onmiddelijk tot bet besturen der composi tie te doen overgaan, en dit zet ik met onge loofelijken ijver voort; maar welke uitkomst zal dit voor mij hebben? dat weet ik zelf niet. Ik heb van den heer Bernard niet het minste teeken van goedkeuring ontvangen; hij brengt mij de fouten, welke ik bega, met eene groo- to nauwkourigbeid onder het oog: maar wan neer ik in zijn bijzijn gespeeld heb on ik, met zweet bedekt, mijne oogen opsla en het ge heim der zijnen tracht te doordrongen, dan, mijn vriend, dunkt het. mij, dat in de strakke oogen der marmeren heiligenbeelden, welke ginder in onze kerk staan, meer leven en be zieldheid zit dan in die mijns meesters! Wat zijt gij toch ontzettend schroom vallig! Zijt gij dan stom in zijne tegenwoor digheid? Kunt gij hem dan niet vragen, of hij over u tevreden is. of het hem voorkomt, dat gij vordert, of uwe toekomst, in een woord, niet hopeloos is? Oho gij moet weten, dat de heer Ber nard, eene keelontsteking hebbende, zich zoo veel mogelijk van spreken onthoudt, zoo dat ik mij wel wachten zal hem zonder noodza kelijkheid te ondervragen. Borantme, de klokluider do zelfde oude man, die u zoo even hierheen den weg gewezen heeft, zegt mij dik wijls, dat de heer Bernard over mij tevreden moet zijn, daar hij mij niet wegzendt; dewijl hij verleden jaar, in minder dan drie maajj- maar op de groote I tiek oefenden zij j< en de verwachting' eiland den Turk t< in 't water. In Egypte hebbci troepen de Derwischr in Augustus een zege laag toegebracht en ven, zonder echter aan den strijd een einde te kunnci maken. Dit is meer te betreuren w; jl de Mahdisten geheel Soedan behec de evenaarsprovinciën iropeesche poli- en invloed uit, er Grieken, dit ontrooven, viel de Engelsche van den Mahdi pralende nedei •schen en ook ten Zuiden van Soedan, dat Emin Phscha 13 jaren Ernin, d het niet lan- beheerschle. ger meer kon volhouden, volgde Stanley naar de Oostkust van Afrika en het is te vreezen, dat de Der- wischen nog meer raar het Zuiden zullen vooruitrukken on de Arabiereu in Midden-Afrika de hand reiken. fhigelands buitenlandsche politiek is van oorlogzuchtige verwikkelingen verschoond gebleven, want zoowel in Egypte als in Indic bleef alles op I 't oude; daarent^---rrWc het steeds 4r. Te- - •- meestal Ierland. De bhrdvochtige pro testanten van Engeland konden maar niet besluiten het arme Ierland, dat sedert 300 jaren gekneveld ligt, recht te doen wedervaren en de brutale maatregelen leidden herhaaldelijk tot opstand tegen de militairen. Om de Iersche kwestie een zwaren slag toe te brengen, werd Parnell, de aan voerder der Iersche beweging, door het dagblad de ?>Times" met bewilli ging der regeering beschuldigd, deel genomen te hebben aan dc Femaats- woorden, doch zijne onschuld werd op 't klaarste bewezen. In Augustus en September ontstond er te Londen eene reusachtige werkstaking, waar aan 180.000 havenwerkers deelnamen, doch het gelukte aan de ijverige be den tijds vier leerlingen weggezonden heeft, bij wien hij geen genoegzamen aanleg bespeur de; dit geeft mij eenigen moed. Zoo dat de klokluider u moet opwinden gelijk zijneklok! Maar Eligius. gij moet tocii zelf, dunkt mij, wel eenigzins kunnen nagaan of er iets in u zit en op welke hoogte gij zijt? Mijn God! met u denk ik overluid! Ik kan niet onkennen, dat ik somtijds eene geheime en onwederstaanbare kracht in mijn binnenste gewaar word. welke mij medesleept en er zijn toch sommige indrukken en ge waarwordingen, welke mijne kunst alleen bij machte is, om uit te drukkenDikwerf veroorzaakt eene lezing eene predikatie, iiet zien van onze kerk bij feestelijke gelegenheden of hoogtijden in mij eene gemoedsbeweging, welke ik niet kan doen bedaren dan door uren achtereen voor de ruist, te zitten spelen O! in die uren, Donaliann, behoor ik niet meer tot deze wereld! Zou ik het u durven bekennen?.... Welnu! ja: bijwijlen biggelen mij de tranen langs de wangen en ik weet zcl- niet waarom, want dan is het niet van verdriet dat kan ik u verzekeren! Zal ik u niet eens hooren? Ja, wanneer gij morgen hier blijft; ik moet, mijn meester vervangen, die op reis moet. -- Ik zal bier zijn: reken daarop Ik ver trek niet voor Zondag avond. O dat doet mij pleizier? dat is heerlijk Niet waar? Dat wist ik wel. Maar, a propos, hebt gij ook binnen kort tijding uit Uzès gehad Och jaen nog wel zeer treurige. Dc moeiiugeu van clen kardinaal Manning hieraan een einde te maken. Met den tijd moet men meegaan, dacht Enge land en besloot zijne vloot met 70 schepen te vermeerderen, waarvoor maar eventjes 258 millioen gulden bewilligd werden. Wij willen onzen blik niet verder doen waren; er zal toch wel eens spoedig de gelegenheid komen om even een kijkje over zee te nemen. de broede'S (les konings van Italië is Zaterdag avond overleden aan eene longontsteking. Hij was geboren in 1815 en trad op jeugdigen leeftijd, evenals alle prinsen van Savooie, in het leger. Hij nam deel aan de oor logen in 1859 en 1880. In laatstge noemden oorlog had hij een komman dement en werd aan het hoofd zijner grenadiers in den slag van Cuslozza zwaar gewond. cv, .x;r .li-; dO. revolutie vail 1868 gevolgd was, wil de maar niet vlotten. Toen ti achtte maarschalk Prim de monarchie i.e her stellen, en de Cortes waren voor dat denkbeeld gewonnen. De candidatuur van prins Leopold van Hohenzollern, een neef van den toenmaligen koning van Pruisen, werd aan genomen; maar Napoleon III verzette zich, ge lijk men weet, tegen die keus. De koning van Pruisen gaf toe, en Prim vestigde nu zijne keus op prins Ama- deo van Savooie. Deze werd door de Cortes met 191 stemmen tegen 153 gekozen03 stemmen vielen aan don Carlos ten deel, en twee stemmen aan den zoon van dc verjaagde Isa bella, den lateivn koning Alfonso XIII. De hertog van Aosta kwam den 30 December 1870 le Barcelona en den 2. Januari te Madrid Zijne komst was voorafgegaan door eene treurige gebeurtenis. Prim, aan wien bij eigenlijk do kroon te danken had, was twee dagen vroeger vermoord. Hij had te strijden met alle partij en, in en buiten het parlement, die de eene na de andere zijn gezag on dermijnden. De koning wilde wel geduld oefenen, want hij hoopte nog steeds dat er verzoening zou komen. Daar kwam in 1872 de CarJistischc- oorlog in het noorden des lands bij, en het leger der regcering, waarbij de buitenlandsche vorst alles behalve populair was, bood slechts zwakken tegenstand. Amadeo liet allengs den moed zak ken, en e-cn moordaanslag, den 18. Juli op hem gedaan, terwijl hij in zijn rijtuig zat, ontnam hem alle hoop. IIij bleef nog bijna zeven maan den in het land. Nieuwe teleurstel lingen waren er inmiddels bijgekomen, en den 11 Februari 1873 zond hij aan de Cortes zijn ontslag ah koning, rwve dagen later verbét bij Madrid, ging scheep naar Lissabon en kwam over Frankrijk in Italië terug. Daar, niet allen eerbied ontvangen, leefde hij sedert in afzondering. De dood zijner gemalin, dochter van prins Karei Emmanuel, volgde iu 1870. oór twee jaren trad hij weer in den echt. I it des horlogs huwelijk zijn drie zoons gesproten, waarvan de oudste een-cn-twintig jaar is. Prins Amadeo ontving II. Vrijdag avond de laatste HH. Sacramenten. Hij had ook gevraagd om don pau selijken zegen, hem overgebracht door kardinaal Alimonda, aartsbisschop van Turijn. vrouw mijns vaders, mijne stiefmoeder, in een woord, sukkelt sterk sinds eenigen tijd en zij wil volstrek Uier komen wonen. Welk eene dwaasheiddat kan haar toch geen ernst zijnzij heeft immers geen "eld genoeg, cm er hier te I'arijs van te kun nen leen Neen, zeker niet doch het is evenwel bij haar een vastgewoi teld denkbeeld gewor den. Om zich op weg te begeven, wachtte zij alleen op mijne goedkeuring en daar ik zap, dat zij er niet af te brengen was, heb ik juist gisteren avond den biief op de post gedaan, welke mijne bewilliging inhoudt. Hoe! schrijft zij u tegenwoordig? Zij laat aan mij schrijven. Sophia, de oud ste 'barer dochters, doet zulks vóórhaar ik geloof, dal zij niet schuiven kan. Kortom gij zijt toch met haar in betrek king? Ach! mijn waarde, dat komt, omdat sedert den dood van mijn armen vader en de ongelukken, welke daarop gevolgd zijn. do zaken eene geheel andere wending genomen hebben. Soplna schrijft mij uit naam barer moeder de teederste brieven. Och komHet is koddig, hoe alles toch veranderen kan!.... Wat ik echter iu hei ge heel niet begrijp, is, hoe het haar i:i de ge dachte is kunnen komen, om zulk eene kost bare reis te willen ondernemen. Dat zal ik u zeggenhet bewonen van Uzc'-s is haar zeer onaangenaam geworden. Zoo lang mijn vader leefde, sloot de achting, in welke hij alom stond, een ieder den mond maar sedert zijn overlijden wil mem niets meer zien in zijn weduwe uan zijne voorma lige keukenmeid; aan haar wjjt men al do rampen, welke mijn vader achtervolgcns ge troffen hebben; er zijn er. die om haar te vernederen, er een waar genoegen in schep pen. om haar doodeenvoudig Philippine te noemen, in plaats van haar dmi naam mijns vaders te geven. Dit alles heb ik van g'»e- dorhand vernomen. Gij begrijpt dus wel, dat zulk een leven zeer hard voor haar moet zijn. Maar als zij l'/.ès wil vedaten. wat verhindert haat', om zich in eenig dorp of klein stadje mot er woon te vestigen, waar zij ten minste spaarzamer kon leven. Z»o als ik u gezegd heb. Donatinan, ge niet zij tegenwoordig eene slechte gez uidheid en als zij te sterven kwam, waar zouden hare dochters dan blijven?Hoor eens, mijn vriend, het zijn toch in allo gevallen mijne zuster^! l'ti /ie. dat gij nog geheel de zelfje zijt. Eligius. De dampkring van Parijs heeft u niet veranderd en zal u ook niet veranderen, dat voorspel ik u.... Ik geloof, dat het nu zacht jes aan tijd zal worden, om Basilius to gaan opzoeken. Dat is goed. Kijk! als gij nog over eenige oogenblikken kunt beschikken, zullen wij op het koor gaan en de H. Vis hij wonen, welke zoo meteen begint ou daarna kunnen wij uw broeder aan het HoiAl-Dieu gaan af halen. lüS. Gelijk Donatiaan zeide. was het vqoeiPjfc om iu do gehcclo wereld een mensch te vinden die een beter hart bezat dan Basilius Dasson. Wordt vervolgd.

Peel en Maas | 1890 | | pagina 1