W. L 11 S S EI F. J. iill, M. Verriet, m ruime Keuze ill eu Tale P. J. Schellen-Verheyen, Goedkoopste en Voordeeligsie Meststof. Thomas PhosphaatmeeL zeer geurig en zuiver van smaak* Men neme eene proef» In blikken bussen ad f 0,25 per l± Ka 0., bus 3 ets. extra Fransche, Duitsohe en Engeische Heeren en Dames Mode-Artikelen. Magazijn van Bedveeren li Wed. P. A, Boers, HOLLOWAYS PILLEN EN ZALF. Op nieuw ontvangen; VICTOR FONCK, V. FONCK. - Venray. PortlamFGementj G. Maas blauwe en roode dakpannen Fabriek van Behangselpapier Charles H D IT Maastricht. y II Handel in koloniale waren, alle soorten suikergoed en Bosserpeperkoek, verder alle schoenwerken en Heeren schoenmakersartikelen, enz. K1 e e tl er-Mag a zij 11. Eene ruime keuze van Gemaakte Kleederen Bloemen, Vccren, Ruches en alle modc-Ariikelcn. Handel in koloniale Waren Merk „Hoescli." VENRAAI vbienoèziekenI I PORTLAND-CEMENT f 0.50 beste roede en blauwe dakpannen Plavuizen, Steenkolen AARDEN BUIZEN DB PILLEN HOFSTRAAT, VEN RAY. PETROLEUM VERKRIJGBAAR: PLAVUIZEN, Magere Stukkolen en kalk. cc <1 in den Boekhandel van W. v. d. MUNCKHOF-Sassen, Venray. TTurwerken, C. T. M. JANSEN, PAIN-EXPELLER Verkrijgbaar bijG. Peters, hoek Ztcobnma kerstraat Jezuietenstraat tc Roermonddoorwien soliede vcrkoopeis togen ruim rabat worden gevraagd, en In een groot aantal plaatsen In Limburg en Noord-Brabant. Inlichtingen verkrijgbaar bij: A. Y1CRZIJL te Amsterdam. koffie I Grootemarkt, Venraai. ONTVANGEN ofiu» keuze i:i ZWART BUXKINGS, KAMGAREN, SHKVIOTS, MANCHESTER, PILOW, BE- VERTIN, enz. Eene groote partij Kleedjesstoffen. Zwarte en gekleurde fransche merinos. Zwarte zijde, baai, flanel, wit en blauw linnen, kanten, mutsen, bloemen en zijden linten garnituren. Tevens ontvangen eene groote keuze In "Wollendoeken, Wollenmutsen, Wolion-en Moltondekens, Sprijcn, Borstrokken, Onderbroeken en Mutsen. AAN ZEER VOORDEELIGE PRIJZEN. AUs eoaitsa HQEDEH" m PETTEK voor Heeren en Kindoren. Al (leze goederen tcorden aan spo/prys ver kocht, en d kontant nog 5 pet. korting. MA\1jFACTLRI£\ Buxkings in alle soorten. Baai, Bevertin, Manchester, Pilow, Klcorstoilon, Mutsen Kanten, Linten van af 20 cent per el. Eigen fabrikaat platte Bedden, goed veéren dicht 3.70 ets. Tijken, zuiver veéren dicht, 5,80 Wollen Peluwen met afgezette ruit 0,50 Linnen doek 7 kwart breed 0,40 Gestreept Boezeroenen stof, echt in de wasch, 2 el breed 0,38 - Wit en rood Chamois, <»/-i breed 0,30 Overtrcksels, rood en witte ruit 7/4 breed 0,30 Katoenen peluwen 2,50 Raudi'okkcn in alle kleuren 2,50 Vaste doch lage prijzen. uiterst goedkoop. Rijst voor 6 cent per pond. Inlandsch spek 39 zuiver stof, rem. In alle soorten voorhanden aan uiteist lage- prijzen. Alle soorten, minder in prijs dan hij een an der en dan nog o pci. horting per gulden. HORST, tegenover de Markt. Onder Controle van het Rijksproefstation te Wageningen is van af heden te bekomen aan zeer voorriecBige g»rijK by per drie iimanden. rijdschrift voor fraaie handwerken Extra-Editie van de Bazar> De abonnees op de BAZARdie deze exiru-odilte verlangen,ontvangenperkwai taal a /'(J.50 bij hot eerste en Yiwrde No. van de BAZAR eene aflevering, bevatten de 1°. vier bladzijden met de fijnste Hand leer/: patroyien en begeleidenden tekst en 2°. een 'patroon in chromolithographie voor gekleurde borduursels Voor niet-abom.ées op do BAZAR is de prijs van het TIJ DSC II Ril' T VU01t\ FRAAIE IIAXÜWERKEX fü.15 EER 3 MA AM)EX. Editiën van de Bazar G nummersf 1 6 - met 6 gekl. platen - 1.50 6 *3 geknipte patro. - 1.50 G 0 gok.1. platen en 3 geknipte patronen - 2. Bij A Ij DEZE EDI TIEN ka 11 men tegen verhooging van 0.50 het Tijdschrift voor Fraaie Handwerken bestellen. Bij toezending van postwissel plaatse men daarop duidelijk welke editie men verlangt. üitg. /vw//,/(y/7--C^imr~]> E1IN FAN TE Station venrnv-Oosfriiiu zijn te bekomen zoomede tweede soort, en Beste halfzichte BJJnhoek en Ujn- meel aan concurreerende prijzen zuiveren bet Bloed en herstellen alle ongeregeldheden vun de LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle kwalen, eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. Kn onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. DE ZALF is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zwcron en Etterbuilen. Zij is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiek, en onverge lijkbaar voor Aamborstigheid. KEELPIJN, BRONCHITIS. VERKOUDHEID en HOEST. I'er genezing van kliergezwcllon en allo soorten van Huidziekten heeft zij geen» mededinger, en geneest betooverend saamgetrokken en stijve Gewrichten. Alleen bereid in Thomas HOLLOWAY's Etablissement, 78. NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen 533 OXFORD STREET, En worden verkocht in Potten en Doozen van 1*. li/?d.. 2s. 9d., 4s. Gd., lis., 22sf en 33s., en verkrijgbaar bij alle medicijnen-verkoopers door de geheole wereld. Een geïllustreerd handboekje met raadgevingen "zneo voor alle ziekten. Richter's Bockhandel Rotterdam. Boste kwaliteit Portland-Cement in vaten van ISO kilo's aan uiterst goedltonpcn prijs levert L. LAUDY, Venlo. aoti:i:ki\g VAN Bij een vaatje franco station Venray f 10,20 j»vijf" f 9.00 een - voor Venray franco thuis f IC,35 vijf - - f 10,00 Alles per 100 kilo, betaalbaar a contant in Nederlandsch geld. Voor de vaten wordt 20o/o van bet bruto ge wicht afgetrokken. Voor grooiere bestellingen gelieve men prijzen aan te vragen. Ledige vaten betaal ik met f 2,20 franco bij mij aan huis. Prijs per 1/2 liter 5 cent. 7 - 1 - 9 - 5 43 n «10 85 BESTE A f6.50, TEAS IE 1ST GIPS aan concurreerende prijzen. J. DIJKS, Holthees- Station VenraaiOostrum. HANDEL IN: STEEETKOLENT Alles aan concurreerende prijzen. „l»E «OOIiK STER" VRIJTHOF 12 en 13 VRIJTHOF 12 en 13 Litgcl.rci.le B&enze van Bel.anaHclpnDieren .Ie Mllljkstc prijzen tot de Kijkje ArOkelenvanS; Vuornuamstc Huizen. BEHANGSELPAPIERaf 8 cent do PAPIEREN met GOUDTan af 2O cent de rol. Specialiteit van Frnnsclie Behangselpapieren. Importalio van Duitsche, Engeische en Amerikaansche Behangselpapieren. Prachtig Assortiment van Randen (met of zonder Hoeken) Décors Lamhris, Rosetten, en alies vat tot het Artikel behoort. sT 1 5 1 H co t- H Ld S CL O. fiS O O _l 1— Kochaar KARPETTEN van af de volgende prijzen 5 el lang, 4 el breed f 8.75. 41/2 - - 3I/2 - 7.25. 4 - 3 5.50. 31/2 21/2 - 4.—. 3 - 2I/2 - 3.50. BEDKLEEDJES van 75 cent, één Gulden enz.enz. o in all© Noorfen Hij dezo heb ik de eer mijne geachte begunstigers, mijne uitgebreide en prachtige keuze van ZEER ACCURAAT GAANDE vooral mijne uicLoI-cyiiii<lcr-%vck- kerw a f5, aantebevelen. horlogemaker, Venray. j ANKER- IS en BLIJFT het beste middel tegen: JICHT, RUMATIEK, AANGEZICHTSPIJNEN enz. Flcsschen n 50 Cent, 75 Cent en ƒ1.25. Alleen echt met Anker! F. AD. RICHTER Cie. Rotterdam en Londen E.C.

Peel en Maas | 1890 | | pagina 4