en omstreken. ALLOCUTIE ZATERDAG 4 JANUARI 1890. EUFÏ »E JAARGANG. No. 1 Uitgever: W. VAX DE.V iiilNCKUOF-Sasscn. Deze Courant verschijnt iederen Zaterdag. Feuilleton. DE LINDE. van Z. !l. Pu Stand der Ilnnn. V.M. 7* Zaterdag. L.K. 15' Zaterdag. N.M. S3" Zondag. Abonnementsprijs per kwartaal. Yoor Venoay 50 c. franco per post 65 c. voor het buitenland 85 c. afzonderlijke nummers 6 c. 10, 10, 22, 28 Dec. op 7.54; 8; Stand der 0; 810; 8.11; v i Advertentiën of Ingezonden Stukken gelieve men Vrijdag vóór 2 uur 's-middags te be zorgen aan het Bureau »Peel en Maas" te Venray. 3.46, 3.48, 3.53 Advertentiën: Prijs der van 15 regels 30 c. clko regel moer 0 proote letters en vignetten nnnr plaatsruimte, Advertentiën, 3msa! geplaatst, worden 2maal berekend. Het is een bruik, met elkander een treffend en heilig ge- het begin des jaars zalig nieuwjaar toe te wenschen; gebruik dat wij van onze voorouders geërfd hebben, en dat wij onze nakomelingen moeten achterla ten. Het wenschen van een zalig nieuwjaar, behalve dat het heilig is in zichzelvcn levert vele andere voordeelen op, het knoopt de fami liebanden nauwer toe, verzoent dik wijls groote vijanden en versterkt hij de jeugd den eerbied, die zij voor ouders en oversten moet heb ben. Een zalig nieuwjaar dus waar de TovOV, -.O- i-v* .«'d Tuf ..Ui. telijke en tijdelijke zegeningen, met andere woorden: God met U Ziedaar een alles omvattende wensch voor do toekomst. God met U, alle dagen des jaars, in vreugde of ver driet, in voor of tegenspoed, in gezondheid of ziekte. Wat ook de toekomst achter haren sluier verbor gen houdt, als God met ons is zijn wij sterk en onoverwinbaar. God laat het soms toe dat het kwaad en hot ongeloof in de wereld tot eene ver bazende hoogte stijgen, maar om het te zijner tijd to vernietigen, even als do zeegolf, die woedend opgeslin- gerd den hemel schijnt te bedreigen, maar die in het laatste oogenblik, als door eene onzichlbare hand aan geraakt, spoorloos in de diepte weg en men door alles meer ontbreideld van vrijheid, welke zij (Varhaal door W.) 5. Verschoon uw leven. Roosje," sraoekle bij. -Wy sterven niet!" riep zij vol vertrou wen -vooruit!" Beide mannen grepen de roeispanen Roosje hield met vaste hand het roer zij gevoelde eene verdubbelende kracht in bare armen de boot was los gemaakt en schoot als een pijl over de schuimende vlakte en in weerwil der woedende baren recht door naar den mo len. Dezo te bereiken was niet moeielijk, om dat de strooming meewerkte, maar de grootste moeielijIkheid bestond daarin, om den terug weg naar den heuvel en de stad aantcnemen tegen storni cn golvengoklots in. Weldra had de boot den molen bereikt; de sterke matroos bad aanstonds de nok met beide handen vastgegrepen. Allen wildon de eerste zijn. -Telkens drie personen," riep Trapet, -wij varen naar de Moedergodslinde. Vrouw Krans, de molenaar en eene meid stapten in de boot. De tpolenaar loste Roosje af was niet weinig verwonderd, deze hier te zien. Niemand sprak een woord, alleen de schippersknecht gaf het commando. De mannen spanden al hunne krachten in om den strijd tegen het woedend element, /.inkt. God met udan bezit gij kracht en steun en geluk, wat ook dit jaar inoge aanbrengen. Ten allen tijde waren er rampen, en die het tegen deel zou willen beweren, zou men te recht een dwaas noemen. Onze eeuw echter heeft iets geheel anders eigenaardigs. Voor alles heeft zoogenaamde principen, waar- men in slaat meent te zijn te billijken en te rechtvaardi gen. Twee oorzaken zijn vooral werk zaam om 'die valsche principen te vermeerderen; de «hartstocht" eener- zijds, en het «ongeloof" anderzijds. In de laatste jaren zijn de hart stochten meer en in de lucht volop inademen en daarom verlangen zij naar bevrediging. Om daartoe in staat te zijn, moet het geweten tot zwijgen worden gebracht, en dat nu moet geschieden door valsche grondstellingen, waardoor mcu het-, <>-•>*'!■£- 'iWëUU-»tioï A v» rtUV gUbiÜ noemt. De andere niet minder wevk- dadige oorzaak is het ongeloof. Onze eeuw levert eene menigte boeken, tractate», romans, tijdschriften en dagbladen, die een ougeloovigen geest ademen, de valsche beginselen, die er in verkondigd worden, dringen ongemerkt hot hart des onvoorzichti- geu binnen, en even als liet bestendig inademen van bedorven lucht, aan de beste gezondheid schade berokkent, zoo bederft het ongeloof langzamer hand den meest gezonden geest. Niet alleen moet men klagen over de groote schade welke dat gift be rokkent, maar de wonden welke het veroorzaak zijn ook zeer diep; want juist door de wanbegrippen wor den de steunpilaren van geloof en godsdienst, geschud en als de over tuiging wankelt, dan kwijnt de oefe ning, welke gegrond is op de waar van den go '.dienst, en daardoor he id worden helaas vele gcloovigon verleid tot naam katholiiv. «n. Iloe vaak ontmoet men mensehen, die zicli beleedigd zouden achten als men hun Inn g -vt; in twijfel Hok, maar die toch z iik vreemde denk beelden en be-..[.en hebben, als waren zij in hei midden van Parijs of Berlijn opgevoed. Wanneer men dat reeds ontmoet, bij hen die zich nog onder de hoeden tellen, wat schuilt er dan. 1^! hen, die het met godsdienst zn, ;u, niet menen. Het is alsof d .valsche begrippon in do lucht z,t; overal hoort men ze verkondigen ei angzamerhand zou den zij he£ burge echt verkrijgen en menig goedgezind i guloovig mensch daardoor op het dwaalspoor geraken. Onze'luis zij steeds: God Neen met ons! gaan met -ed cn betrouwen ;aan wij liet jaar 890 in, overtuigd -er T'jr.o ha-ld go cid wdfrïTi, "celar leut pad zullen bewanuAon. IIS LEO XIII tot liet H. College] rie van 24 December. doen voort tezetten en na vele moeiten bereikten zij gelukkig den heuvel. Allen drie stroomden het zweet over het verhitte gelaat. Met ingehouden adem volgden hen do blik ken der toeschouwers, die zich niet genoeg orcr dien heldenmoed konden verwonderen. De trouwen stegen uit en vielen neder op den grond om niet door den storm in 't water geworpen te worden. De boot keerde naar den molen terug. Vrouw Krans lag naast Roosje en hield zich vast aan den grond. -Roosje", zeide zij na eene kleine rust -aan u dank ik mijne redding!" -Spreek daarover, niet, vrouw Krans, ik, zwak meisje, ik kon niets. Dank den Hemel en do Moedergods, onder wier bescherming wij hier zijn." -En u. edel meisje, heb ik bij nacht uit do woning verjaagd Roosje vergeef mij! En hetgeen sinds lange jaren niet gebeurd was, gebeurde nude koude gevoellooze vrouw weendezij weende tranen van schaamte, van berouw, van dankbaarheid en bracht de hand van Roosje aan hare lippen. De boot landde ten tweeden molen; de overige meiden beklommen den heuvel, en nog twee malen stevendon de kloeke mannen heen en weer, tot zich niemand meer op den bedreigden molen bevond het vee echter kon niet gered worden. Het was hoog tijd, want reeds had het water het toppuut van 't dak bereikt. Men maakte de ketting rond den boomstam der linde vast en daarop zonken de mannen uitgeput van vermoeienis, afgemat neder, terwijl nochtans de helft van 't werk volbracht was, Met de meeste 0 den wij de gelukwAschen, welke het H. College, ter g, blijde Kerstfeest vol mijnheer de Kardij van allen het wcird hebt gevoerd, evenals aan al uwekinbtgenooten bie den Wij wederkerig onze hartelijk ste en beste wensclin aan. liet innij; in het Consist ing aanvaar- egenheid van het Ons vormt en U É*aldie in naam -En weet gij aan v.j gy zulks te danken hebt," zeide do koenochipporsknecht, -d.it gij daar ginder uw doeniet gevonden hebt? Ziedaar, aan dit od meisje, dat ons op- eiselue." -Zwijg toch," ondeiiak Roosje, -ik ben andoren slechts voor gcjesi." De molenaar 011 zijnejouw zagen elkander zwijgend aan, doch kiterden wel dezelfde gedachten. verband, dat tusschon het II. College van kardinalen en Ons bestaat en dat gij /oer tc recht in herinnering ge bracht hebt, vercischt deze wisseling van gevoelens en deze wedorkeerige genegenheid, zoowel m dagen van voor- en tegenspoed. De vrede wensch, dien gij Ons toespreekt, stemt volko men overeen met het geheim, dat men viert en strookt geheel met de behoef te, welke men daaraan gevoelt. Deze weii8cli is welkom in den tijd, dien wij beleven en die geen tijd van rust en vrede, maar van vervolging en strijd is. Met alle middelen, waarover de menschelijke list beschikt, worden alom de Kerk, haar werkkring in de wereld, haar priesterschap, haar leer en heilige rechten bestreden, mishan deld en uit het maatschappelijk leven gebannen, vooral in Indië en te Ro me. Alle katholieke instellingen in hare wonderbare verscheidenheid, zoo wel die, welke onmiddellijk ten doel h bben het geloof in de gehecle we- - T'^.VTGUl Cfi -- 4 die, welke bestemd zijn de talrijke nooden der Maatschappij te lenigen, worden tot mikpunt gekozen met het döel er zich van meester to maken en ieder godsdienstig en christelijk karakter er aan te ontnemen. Wij behandelen hier algemeen bekende zaken en ieder van u is bekend met tal van feiten, welke het meest on- omstootelijk bewijs zijn van wat Wij verkondigden. Wij zouden niets tc veel zeggen, wanneer Wij er bijvoeg den, dat dezo oorlog onmiddelijk is gericht legen God-zelf, tegen Wien de menschel ij Ue rede vermetel in opstand durft komen, om Hein te beoordeelen en Hem in zeker opzicht uit te dagen in het krijt te treden. Deze duivelsche vermetelheid, welke machteloos is tegen God en zijn Christus, stort hau,. De stonn woedde met vraatzuchtige ton^ waren zij boos, dat liefde hun dit offer on wind rolgde op den an dan, de tweede, als ui reldrond krakend uit was of de laatste dnirekomen was. Eens klaps en ziedaar, d|cpedergodslinde valt ouder vieeeslijk geki;^ jen met een gewel digen slag neder, biel' hawnrfnic r..«i bad in baren val zelfs' dat haar don naam gegi ouder zich begraven, niemand gekwetst; met water en klagend ver stam ten hemel. Alles liep zoo ras vijtapcl, dat de men- schen, die ooggetuigen» 't schrikwekkend tooueel waren, verban stonden. Do hout- splinters van hei Moede jlsbceld lagen rond om verstrooid; ieder naien siukje medo ter herinnering aan du sciihrekkcnd uur; doch Trapet zou <lo wonderljste ontmoeting ten deele vallen. Een klein.ii pakje in een was- linnen doekje gebonden lorgvuldig dichtge naaid viel naast hem Ier. Hij stak bc* p' t; de golven lekten langs don heuvel als christelyke naasten- kt bad. De een ruk- 'on, de een al sterker 4 het schokkend we- 'n assen vallen. Het wortels omhoog |t Moedergodsbeeld, had verbrijzeld on 'lukkigerwijze was takken speelde liet zich de machtige zwijgend en verwonderd in zijn borstzak. Uren waren verloopen, de orkaan vermin- rde eu als de golven ook nog al hoog sloe gen; kon men toch zonder gevaar do stad nog bereiken. Nu kwamen van daar ook meerdere schuilen naar den heuvel om redding en onder steuning. Een half uur later was het werk volbracht en elf inoiiscken van een wissen doud gered. Roosje reikte Frans de hand eu zeide: -Ik dunk u, ik houd woord." Daarop ijlde zij spoe dig, leunend op den arm van Trapet, ten einde de dankbetuigingen te ontgaan, naar hare woning terug. Zij was geheel uitgeput van kracht, alleen de goede wil liad baar nog staande gehouden. Afgemat zonk /.ij neder op de sofa eu een bovredigenden lach speelde 0111 hare lippen. Haar gelukkige verlooide deelde de oude dame al het voorgevallene mede 011 met een soort hoogmoed zag hij op naar Roos je, die do redding het eerst bewerkstelligd had. -Hart en hand waren de prijs," besloot hij, -en ik ben gelukkig, zulk een meisje mijne bruid te mogen noemen." Hij trok bot pakje uit don zik on opende, den omslag. -Wonder toch", zeide hij, -met de splinters van het Mariabeeld nel bot naast mij neder. In den hoogstcn graad verrast, zelfs bekom merd, sprong bij juichend in de hoogte, toen een brief uit bet lederen omslag te voorschijn kwam en bij bet adres las. -Droom ik?" riep hij en wreef zich met do hand het voorhoofJ, -of waak ik?" -Wat is er?" vroegen de vrouwen ver- baasd, - schrijft Onze Diere Vrouw brio- von l haat eu satanische woede uil tcpen hare zonen. Het is een oewoldige, verwoede strijd, welke niets ontziet en waarbij het er op is aangelegd 'het goddelijk werk des Ver! zoo mogelijk in zijn wortel aan te las en. Nu de zaken lot dit uiterste gekomen zijn, wordt het overbodig te zeggen, in welken toestand Wij vcrkcercu en hoe van dag tot dag hot gemis van de ware vrijheid en onafhankelijkheid, welke onmisbaar is voor de volle uitoefening van het Opperpriesterschap, drukkender wordt. Wat is te midden van zulk een ontketening van vijanden en zoolang het niet aar. God zal behagen, hen to vernederen cn te verslaan, meer ge- wenscht dan die goddelijke vrede aan do menschen, verkondigd bij de ge boorte van den Vredevorst, die vrede, welke de vrucht is van Zijn genade eu Zijn liefde en welken men te vergeefs bij de wereld zou zoeken l Wanneer Wij van huiten met zulk een groote woede worden aan evalf •vil, lm» h 'C'*j?rooto troost zijn, wanneer althans binnen den kring der groote katholieke Mua happij de vrede overal heerscht, dank z.j der volkomen eensgezindheid in ge dachten, verlangens en handelswijzen waardoor van alle goloovigen als 't ware ecu onkel lichaam gemaakt wordt, krachtens de volledige harmo nie tusschcu Hoofd cn de leden. Deze eensgezindheid is in zich-zclve de beste verdediging, welke men den aanvallen en hinderlagen der vijan den kan tegenoverstellen. Zij verdub belt en verhonderdvoudigt do krach ten en zelfs te midden der hevigste geweldplegingen, geeft zij aan het gemoed een verhoven kalmte uti een onoverwinnelijk gemoed. Het is een groot geluk dat, ondands de pogingen, welke men aanwendt. Hot schijnt wel. Dezo brief luidt. -Aan Roosje Kindier in den muien van Krans." Hij gaf den ïaadselaciiligoii brief aan zijne biuid over. -Aan mij?" vroeg deze verwonderd. -Frans, gij veroorlooft u eene slechte grap." -Volstrekt niet, Roosje, veel minder op dit uur. 't Is zóó ais ik gezegd heb." -Maar dat is loc!» waarlijk oen wonder,'' zeide het mei-je bewogen, terwijl z:j met be vende hand het omslag ogende. Nauwelijks had Roosje een blik op den inhoud geworpen, waarin meerdere honderd markseliemeu go- Stoken waren, of de tranen kwamen haar in de ocgeu. -Van haar," mikte zij, -van raynq lieve, goede, onveigciclyko pleegmoeder. Nu begrijp ik alles, liaro iaalste woorden, het raadsol is opgelost." Zy drukte een kus op het papier, waarop de doode hand der moiouaarsvrouw gerust had 011 las Dief, goed Roosjo »„n - Weldra zal liet met mij gedaan zijn, dit vOei ik. Deze regels zult gij lezen, als ik dood ben. Ontvang mijn zegen voor uw gehecle leven; blijf zoo braaf eu vroom, als „ij .steeds geweest zijl. Jloud G »d voor oogen de wc- icld is bedorven, voi ellende, verdriet, zorgen 011 govai'urt.ïvoor bet zielenheil. Ook gij zult te lydcn hebben; Ju.mr blik dan opwaarts ten Hemel. Vrees dc menschen met, handel naar plicht en geweien maar vrees G«»d. Ik dank u voor al de liefde, wclko gij mij bewezen hebt; vergeet mij ook in 't graf niet en bid voor mij. Gij zyt mijn kind Roosje; i heb gezorgd, om u eono goede moedor tc zijn De inliggendo 5000 mark behooren u toe; U

Peel en Maas | 1890 | | pagina 1