M. Vernet, Ter ii, Courant ei HaiËMerij xmmm In blikken bussen ad f 0,25 per 11 IC. 0., bus 3 ets. extra 28er geurig m zuiver van smaak, [erineme eene proef Ml 1 W, LUS Fransche, Duitsche en Engelsche Heeren en Dames Mode-Artikelen, Magazijn van Bedveeren P. J. Schellen-Verheyen, Goedkoopste en Voordeeligsta Thomas Pfaosphaatiaee! I. teïSiigiENÉ PORTLAND-CEMENT réd. P. A. Boers, Y. FONCK. - Yenray. Bij J. CAMPS, Oostrum, beste Kluitkelk Portland-Ce:menf HOLLOWAYS PILLEN EN ZALF. W, Van den Munckhof-Sassenj pq W O pq Fabriek van Behangselpapier Charles 0 A D IT - Maastricht. H =2 pq w Venraai. Grootemarkt, ONTVANGEN Eene ruime keuze van Gemaakte Kleederen Bloemen, Vcei'cn, Ruehcs cn alle mode-Ai'iikelcn. Mandei in Koloniale Waren Merk „Hassch." venraai f 0.50 rijdschrift voor fraaie handwerken beste roode en blauwe dakpannen PETROLEUM Best Lijnnieel "verkrIjgbaar! IDE PILLEN PH H Q netjes, spoedig en accuraat vervaardigd. aüUS&tl V. 'f 'i, - - If Verkrijgbaar bij: G. Peters, hoek Zwtilmmaherslraat Juiielatstraal t: Roermonddnorwicn soliodo voi-koopors tegen ruim rabol worden guvraagt, 011 in een groot aantal plaatsen in Limburg en Noord-Brabant. Inlichtingen verkrijgbaar bij: A. VERZIJL te A/iislerdam. J) CCSJC g*QN>OtfC liCBIZC SBB ZWART IL^AIKlIEISr. BUXKINGS, K.UIGAREN, SHEVIOTS. MANCHESTER, PILOW, BE VERTIN, enz. Eene groote partij KIeed}ess toff en. Zwarte cn gekleurde i'ransehe merinos. Zwarte zijde, baai, flanel, wit en blauw !in en, kanten, mutsen, bloemen en zijden linten garnituren. Tevens ontvangen eene groote keuze in "Wollendoeken, "Wolleimiutsen, "Wollen-en Moltondekens1, Sprijen, Borstrokken, Onderbroeken en Mutsen; Handel in koloniale waren, alle soorten suikergoed en Bo; u-peperkoek, verder alle schoenwerken en Heeren schoenmakcrsartikelen, enz. AAN ZEER VOORDEELÏGE PRIJZEN. Alle seasten. HOEDEK en PSïTSB voor Heeren en Kinderen. Al deze goederen worden aan spotprijs ver kocht, cn a kon tan t nog 5 pel. korting. MA\lFA€TlBWi\: Buxkings in allo soorten. Baai, Bevertin, Mandiester, Pilow, Kieerstoflfen, Mutsen Kanten, Linten van af 20 cent per el. Eigen fabrikaat platte Bedden, goed voeren dicht 3,70 ets. Tijken, zuiver veêren dicht, 5,80 Wollen Peluwen met afgezette ruit 0,50 Linnen doek 7 kwart breed 0,40 - Gestreept Boezeroenen stof, echt in de wasch, 2 el breed 0,38 Wit en rood Chamois, c'-i breed 0,30 Overt,reksels, rood en witte ruit 7 4 bwed 0.K0 Katoenen peluwen 2,'50 Randrokken in alle kleuren 2,50 1 as te dook lage prijzen. uiterst goedkoop. Rijst voor 0 cent per pond. Inlandseh spek 39 zuiver stofrem. In alle soorten voorhanden aan uileist lage- prijzen. Alle soorten, minder in prijs dein bij een an der en dan nog o pci. korting per gulden. II OUST, tegenover de Markt. Onder Controle van het R'jksproefstntion tb Wagoniugen is van af lieden t.o bekomen aiasa sees6 voordeeiige pa*3js hij Een geïllustreerd handboekje - mot raadgevingen j voor al,e zictten- f Richter's Boekhandel I dnr,r: Rotterdam. Beste kwaliteit Portland-Cement in vaten van 18ü kilo's aan uiterst goedhoopen prijs levert L. LAUDY, Venlo, |ï«B* lia-ae niaunden. Extra-Editie van de Bazar. I>e abonnees op de BAZAIidie deze oxira-oditie verlangen, ontvangen per kwar laai ii 0.50 bij het eerste en vierde No. van do BAZAR eene aflevering, bevatten de 1°. vier bladzijden met de fijnste Hand le erhpatronen en begeleidenden tekst en 2°. een patroon in ckröni0LitkograpIt ie voor gekleurde bordn ursels Voor uiet-aboiuïëes op de BAZAIi is de prijs van het TIJDSCHRIFT VOOR l'RAAIE HAND WERKEN fÜ.75 HER 3 MAAKDEX. Editiën van de Bazar r i- - 1.50 - 1.50 o G nummers G niet 6 gekl. platen 6 "3 geknipte palro. G G gekl. platen en 3 geknipte patronen Bij A L DEZE EDI TI EN kan men tegei; verhoogiug van 0.50 liet Tijdschrift vooi Fraaie Handwerken bestollen. Bij toezending van postwissel plaatse men daarop duidelijk welke editie men verlangt. Uiig. Den Hi 1 tgGebr. I)ELIN FANTE fikatiëo'n venra j*>Oostriini zijn te bekomen zoomede tweede soort, en Plavuizen, Steenkolen AARDEN BUIZEN Beste half zachte en Uja- iniocS aan concurreerende prijzen KÖTEËIMSC VaN Bij een vaatje franco station Yenray f 10,20 v ij f - f9,90 een voor Yenray franco thuis f 1.0,35 - vijf 1' 1 ),0(i Alles per 100 kilo. betaalbaar a contant in Nederlandse-li geld. Voor de vaten wordt 20o/o van hot bruto ge wicht afgetrokken. Voor grootere bestellingen gelieve men prijzen aan te vragen. Ledige vaten betaal ik met f 2,20 franco bij mij aan huis. Prijs per 1/2 liter 5 cent. - - 1 - 9 r 5 - 43 10 85 VOORMANDEN Reuvcrsche en Tegelsche blauwe pannen, 2e soort, 3c soort, roode pannen, plavuizen. BESTE STEENKOLEN aan concurreerende prijzen. AARDEN KOLBAKKEN. a 11 Gulden de 100 Kilo. lederen dag verkrijgbaar aan 70 cents het mud, franco thuis 75.cent. beste f6.50, TÏ:lA.S..EISr GIPS aan concurreerende prijzen. J. DIJKS, Hclthees. zuiveren bet Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van do LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle kwalen, eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. K11 onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. TD IE] ZALF is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Becnen, zwerende Borsten, verouderde Wonden. Zweren en Etterbuilen. Zij is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiek, en onverge lijkbaar voor Aamborstigheid, KEELPIJN, BRONCHITIS, VERKOUDHEID en HOEST. Ter genezing van kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geen* mededinger, en geneest betooverend saamgetrokken en stijve Gewrichten. Alleen bereid in Thomas HOLLOWAY's Etablissement, 78. NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen 553 OXFORD STREET, En worden verkocht 111 Potten en Doozen van Is. li/zd., 2s. 9d., 4s. 6d., lis., 22s. en 33s., en verkrijgbaar bij alle medicijn en-verkoopers door de gebeele wereld. VAN TTitgevex- van „Peel en Maas", worden alle soorten van DRUKWERK, als. rz i) 1 33 1 Factuurs, Nota's, Wissels'] Rekeningen, Kwitantiën, 4 Assignation, Adres- Visitekaarten, riuwelijksbrieven en kaarten, Bruiloftsliederen, Prijscouranten, Coupons, 1 Bestekken, Verslagen, Reglementen, 1 Aanplakbiljetten, Menu's Circulaires, i Contraeten, Etiquetten, Con vocatie-Bil jetten. Dagboeken, Weeklijsten, Wasch lijst en. Dagvaardingen, Otdigatiën, Ordonnantiën, Declaratie's Adressen voor Envelloppen, 1 Programma's Strooibiljetten, enz. <D I 0 Tl O V, O a 0 o x c 0 <D O T C O 0 O) T <D O a O) 0 „bh; nooDi; ster" VRIJTHOF 13 en 13 VRIJTHOF 13 en 13 Ituitcngoivoon LKgel.i-eidc Kpiizc van Rciia.igsclpapierenvan af <Ie ps-ijzon («I do i.ijlistc Artikelen van de VearnaaEuste llitizen. BEHANGSELPAPIERvan af 8 cent do roj. PAPIEREN niet GOUDvan af 20 cent de rol. Specialiteit van Fi-onsche Behangselpapieren. Importntie van Duitsche, Engelsche en Amerikaansche Behangselpapieren. Prachtig Assortiment van Randen (met of zonder Hoeken), Décors, Lambris, Rcsetten, en alles wat tot het Artikel behoort. UJ 1— Q_ FH «S X CO cc UI CL O O F F M A Koehaar KARPETTEN van af de volgende prijzen: 5 el lang, 4 el broed f 8.75. 4i/2 - - 3I,2 - 7.25. 4 - - 3 - 5.50. 3I/2 21/2 v 4. 3 - - 21/2 - - 3.50. BEDKLEEDJES van 75 cent, éón Gulden enz.ens. 0

Peel en Maas | 1889 | | pagina 4