BIST en omstreken. Buitenland. ZATERDAG 14 DECEMBER 18S9 JAARGANG. No. 50. Uitgever: W. VAX DEN Ml'XtivIlOF-Sassci). Deze Courant verschijnt iederen Zaterdag. Rome, de hoofdstad der Christelijke wereld. Eeuilleton. DE LINDE. Belgie Stfnitd dor 38ann. V.M. 7a Zaterdag. L.K. 15e Zaterdag. N.M. 23e Zondag 5, 10, 16, 22, 28 Dcc. op 7.54; 8; Abonnementsprijs per kwartaal. voor Venray 50 c. franco per post 05 c. voor het buitenland 85 c. afzonderlijke nummers 6 c. S<i»ml der Zon. 8. G; 810; 8.11; v/m.; onder 3.47, 3.10,3.18, 3.53; n'm. Prijs der A.dvertentiën: ▼an 15 regels 30 c. elke regel meer 6 e. groote letters en vignetten naar piaatsrnimte. Advertcntiea, 3niaal geplaatst, worden 2maal Gerekend. Advertentlën of Ingezonden Stukken gelieve mer. Vrijdag vóór 2 uur 's-middags te be zorgen aan het Bureau »Peel en Maas" te Venray. Misschien vindt men nergens hel derder verklaring over hel gewijd karakter van Rome en de positie die Rome inneemt in het üodsplan en (iods Kerk op aard, dan men las in de Independence of tUe Holy See, van kardinaal Manning, aartsbisschop van Westerminster. De lezer oordeele: Toen Jerusalem verwoest en de Christelijke Kerk verspreid was ouder alle volkeren der aarde, werd de kei zerlijke stad van het heidendom door de Voorzienigheid uilgekozen om het Jerusalem van het Nieuw Verbond te zijn. In dat nieuwe Jerusalem de al,schaduwing op aarde van het Jerusalem hierboven werd de zetel van Petrus gevestigd en die zetel is de bron van alle geestelijke rechts macht, ter bestiering van alle Chris ten naties. Van dien Stoel van Petrus scheen door alle eeuwen het standvastig licht der onveranderlijke waarheid, in dien Stool bleef zonder verande ring of vermindering de volheid van de openbaring van liet eerste Pink sterfeest bewaard. Daarom is die zetel de moeder van alle kerken, de moeder ook van alle volkereu. Van Rome kwam de H. Augustiuus naar Engeland, van Rome de H. Patricius naar Ierland, van Rome de H. Boni- cius naar Duitschland en Nederland. Rome is de moeder van alle Kerken, hetzij dan door stichting, hetzij dan, (Verhaal door W.) 2. De verhouding tusschen schbonmoeder en schoondochter was niet de beste en deze laatste hield niet veel van Roosje, omdat deze zoozeer aan de oude molenaarster ge hecht was, in wie zij hare beschermster en weldoenster vereerde. Zij toch was eene bekwame en oppassende vrouw, rondborstig en toch streng; de mo- lon was onder haar toezicht steeds een voor beeld van eene recht-winstgevende zaak ge weest en daarom duldde de vrouw niet, dat er iets aan den ouden gang der zaken ver anderd werd; de jonge vrouw, die cr zich wel veel op liet. voorstaan, dacht er in meuige punten geheel anders over en omdat zij, om zoo te zeggen, «ook eenen kop had, die juist niet van was scheen te zijn, ontstond er dik werf krakeel en daardoor ontwikkelde zich ook eene gespannen verhouding tusschen beide vrouwen, zooals het in den regel gaat, als er twee vrouwen het commando willen voeren. Thans moet dat ophouden en veranderen, want de uren der oude molenaarster waren geteld; in een echt christelijken zin, had zij hare schoondochter op haar sterfbed de hand gedrukt en haar gesmeekt alles te vergeten en te vergevenoude menschen immers be- indien er in de Oost Kerken zijn door zendelingen gesticht, door aanneming als dochters en Rome blijft de moe der van allen. Maar Rome is ook de moeder van alle Christen-naties, want het zijn de Christen volkeren die de nationale eenheden hebben gevormd en iedere nationale ontwikkeling is eene dochter van het Christendom. Het zijn niet de wereld of hare staatslieden of hare wijsgeer en of hare wetgevers, neen het zijn de visschers van Galilea en het Christe lijk geloof en de Katholieke Kerk, die niet enkel het menschdom be keerden, maar ook de aarde beschaafd maakten. Het Christelijk Rome zelf was de schepping van zijne bisschoppen, de Pausen. Soms spreekt men alsof de stad Rome de stad is der Romeinsche keizers. Maar gelooveri zij die zoo spreken dan, dat zij, wanneer zij het Corso op en neer gaan, eene straat van het keizerlijk Rome bewan delen? Ik kan haast niet gelooven dat iemand zoo weinig van de ge schiedenis weet, dat hij het heden- daagsche Rome aanziet voor de stad der Caesars. Dat laatste Rome is meer dan eens van de aarde als weggevaagd. De H. Gregorius de Groote zeide na den in vel der Lon- gobarden«nadat de menschen dood waren, vielen de muren." Drie diep rust er een Rome onder het Rome van onze dagen. Tot twee malen loe hebben de Pausen het weder opgebouwd. In de tijden van Belisarius was Rome zoo verwoest dat er acht dagen lang geen men- schelijk geluid werd vernomen. De vossen snuffelden rond op den Aven tij uscli en berg en geheel Rome was éene verwoesting. Maar Rome rees weer op onder de voogdij en de va derlijke zorg van zijne Pausen, En zaten hunne grillen, maar boos was zij nooit geweest. Zij gevoelde dat zij ging sterven en bad herhaaldelijk, huren zoon, om Roosje als haar kind te beschouwen en haar trouw ter z jde te staan. De grijze pastoor verscheen met do H. Teerspijs; de jonge lieden verlieten het ver trek, alléén Roosje bleef en trok zich gedu- iendë de biecht in een verwijderd hoekje terug. Met volle overgeving 011 alle aandaent ontving de zie.re dc laatste 4Ü4. Sacramenten der stervendende pastoor bad en Roofje knielde vol eerbied neder, keu straal van heilige vi-rheelijking, rust 011 over weg tug glinsterde uit de oogen der vrouw; zij uad de oogen naar Boven gericht de handen gevou wen, do lippen prevelden hun laatste gebed, 't was de laatste bede tot den rocutvaarüigeii Rechter voordat de zielue emdeloozo eeuwig heid ging binnentreden. Waarlijk zulk een troost kan men op i laatste sciieidiugsuur alleen van den katholieken godsdienst ver wachten Hoe leeg, ijdel en jammervol komt ons de wereld niet voor op 't sterfbed, de wereld met al bare genoegens en vermaken, met al bare pracht, met al haar ijdoleu op. schik, welke de monscli najaagt, dikwerf op kosten zijner eigene ziel! Mochten vooral de voorvechters van het moderne ongeloof, de apostelen van 't materialismus en atheismus eens veelmalen het sterfbed nadertreden, wat zou het in stomme bewoordingen tot hen spreken, wat zouden hunne dolle pbrazen waarmede zij het geweten trachten in slaap te wiegen, hun trots opgeblazen liberalismus dan verbleeken, voor dat beeld, dat den mensch ia zijne gehccle zwakheid zijne ge- anders was cr uicinai d die een vin ger uitstak om het veder op te bou wen. Van zijne fondamenten af is Rome weder opgebouwd en met mu ren omgeven door zijne Pausen en door zijne Pausen alleen. De basi lieken zijn hun werk. De kerken, en er zijn er meer dan 300 in Rome, werden gebouwd of door de Pausen of door de Christen volkeren. Want vele volkeren bouwdm ieder voor zich eene kerk te Rome. Wie ver rijkte Rome met allerhande geschen ken uit Oost en West? Immers de Christen vorsten en volkeren. Rome is de groote schatkamer van de Christelijke vroomheid en godsvrucht. Geheel do Christenheid offerde voor den dienst van den Almachtige in het eerste heiligdom der aarde, hare kostbaarste gaven ten getuigenis van hare trouw. En rond en om al deze bouwwerken, die bet aanzijn niet danken aan een Italiaansche monar chie of aan een Italiaansche revolu tie, richtten de Pair en op al die slichtingen van naast'mliefde, al die stempels van wetenscibj. al die orde- huizen, til die fu'.o..#XjCv»«:g..,6, al- diö geestelijke hulpbronnen vau kracht en actie, waarmede Rome in iederen tijd het aanschijn der aarde heeft bewerkt ter zaligheid en ter bescha ving der menschheid. Daarom mag niemand aanspraak doen gelden op Rome als alleen de Pausen, want niemand heeft recht op 't geen hij evenmin gemaakt heeft als het het zijne geworden is door schenking. Het geheele betoog kan ik in een enkel woord samenvatten: Rome be hoort aan den Paus, omdat Gods Voorzienigheid de stad aan den Paus heeft geschonken. Rome behoort aan alle katholieke volkeren en is de hoofdstad van de Christelijke wereld. Rome is het vaderhuis en wanneer heele ellende toont en slechts opwijst op de eenig ware, hoogere bes lemmingen ran den aardschen pelgrim! De doodstrijd der oude vrouw trad spoe diger in, dan men vermoed had zij gevuolde hoe hare krachten meer cn meer afnamen, hoe de levensgeesten verdwenen en baar een donkeren sluier voor de oogen legde. Met eene sidderende hand wenkte zij Roosje tot zich. "Ik... heb voor u... gezorgd mijn kind,".... siamelde zij; «gij vindtacuter het.... beeld.... Een lievige hoestvlaag verhinderde de stervende den zin te voleinden. «Waar? vroeg de pastoor, wien het toe komstig lot van 't meisje zeer ter harte ging waar vrouw Krans?" Zij traditie te vergeefs te spreken; hoe zeer zij zien ook inspande, de lippen prevelden slechts ouverstaaubarc klanken; het geheim zou met haar begraven worden, waüfc weldra sloot de doodsengel haar mond voor immer. Roosje sloot üe gebroken oogen der edele doode, die voor naar eene tweede moeder was geworden en zonk weeuend en biddend op de knieën. in den molen ging alles weer den ouden gewonen gang. De raderen klapperden, zak ken werden op en afgelaten, overal heerseh- te dezelfde bedrijvigheid, hezolfde leven cn werken als vroeger, niemand bemerkte, dat de vroegere bazin er niet meer uen toon aan gaf en daar buiten onder de koele aarde rust te. Slechts de plaats aan 't kleine verweerde hoekvenster, waar achter het ernstige ge zicht der oude molenaars vrouw met *t kau- eon Christen binnen zijne muren is, dan is hij niet in een vreemd land. Rome behoort niet aan èon volk, be hoort niet aan Italië of aan de re volutie, maar aan geheel de Christen beid. En het is de plicht van de Christen heid om dat erfdeel der Kerk te behouden, vooral in tijdon van gevaar als de onzen. Zeker, wij zullen over winnen, al weet ik niet wanneer. Wij dalen .misschien vroeger in liet graf, docli die na ons komen zullen het zien. Rome behoort ook aan den Paus, omdat Rome het eigendom is van onzen Goddelïjken Meester. Het is dc stad van het Menschgcworden Woord, want Rome is geheel door drongen van de tegenwoordigheid Onzes Hoeren in het Altaargeheim. In die 300 kerken welke den go- heelen dag openstaan, geeft Hij ge tuigenis van zijne aanbiddelijke tegenwoordigheid. Zoodra een katho liek zijn voet zette binnen Rome, gevoelde hij zich in een heiligdom. En vele onkaiholieken heb ik gekend ,dk> w.-inivvr zij binnen Rome kwa men, tot mij zeiden «Nooit zijn wij ergens geweest waar wij zoo onder den indruk kwamen ol van waar zulk eene aantrekkingskracht uitging." En de reden ligt voor de hand. Rome was tot voor korten tijd de incest Christelijke stad der wereld. Eu daarom voelde zich ieder die Christen was daarheen getrokken en daarom keerde zich ook al de haat van de anti-christelijke revolutie tegen Rome. Rome was, wat onze heilig dommen zijn nadat de godsdienst oefeningen voorbij zijn: nog hangt dan do geur van dcii wierook in de gewelven. Daar was in Rouie een geur die te danken was aan de tegenwoordigheid Onzes Hoeren, Ro- tenmutsje zie itbuar was, was thans ledig en de klcme gordijnen waren dour nieuwe ver vangen. Van uit dat ruaia Uoa de vrouw het uiigestrekste molenerf inet stalling en schuur, een gedeelte van de beek, welko het molen rad deed draaien, lot zelfs de plaats, waar de monding aan den Rijn was, alsmede de na bijliggend© bergen overzien. Dikwerf genoeg ook had de oude vrouw hei hoofd uit 't raam gestoken, als de knechten of meiden op den voorhof stonden te spraten en gekscheren, waarop alles uiteenstoof als een troep duiven, die den valk zagen aankomen. Au hadden deze lieden ook rust en benuofden b:j 't een of ander plichtverzuim met meer angstig naar dat venstertje le loeren. Zooals gezegd is, niemand kon het af sterven der oude meesteres bemorKen, alles kluppelde als vroegerimmers niemand is oumishaar op deze werelJ, onverschillig welk ambt, welko betrekking hij ook be kleedt slechts het uog van een opiuerk- zamen boscluuwer zou er enkele verauderin- geu in kunnen waarnemen: vooreerst de reedsgcuoemde nieuwe venstergordijnen, dan een nieuwe, vau rood lluwoelen geboudeerde sofa ui dc -zaal" en meer zulke dmgeu, waar tegen dc oude vrouw zich steeds zou gekant hebben. Mogelijk dat de nieuwe bevelvoer- ster haar te «eigenzinnig" noemde. Roosje vertoefde, zooals licht te begrijpen is. nog steeds iu den moien en in hare be trekking was geoiie verandering gekomen, want den zoon was de laatste bede der moe der heilig en hoe weinig gevoelvol de mole naar Krans ook was cn hoe zeer hij ook zijne vrouw beminde, Roosje moest in den molen me's waarachtigcn souverein. Zij die geloof genoeg hadden om het waar te nemen zeiden met Thomas: «Mijn Hcér en mijn God!" En die geen geloof genoeg hadden om liet te ver staan, erkenden toch dat zij bewust zijn hadden van eene kracht die zij niet begrepen. Nergens ter wereld was er ooit eeno souvereiniteit zoo sterk in haar recht, sterk volgens alle menschelijk recht door bezit, door traditie, door prescriptie, door dc erkenning van de geheele aarde. Daarenboven was er ooit ter wereld eene souvereiniteit zoo sterk dooi* goddelijk recht. De Voorzienigheid Gods heelt telkens en telkens weder op duidelijke haast hoorbaarc wijze te kennen gegeven dat Rome geschonken is aan het Hoofd d'èr Katholieke Kerk en daar om aan de geheele katholieke wereld. Maar nooit was er ook eene sou vereiniteit zoo zwak in krijgstoerus ting cn legermacht cn daarom word Rome de buit van den roovcr. Keil opstand in een gasthuis! Do oppassers van hot gasthuis Saint-Pierre te Brussel kwamen buiten adem naar den directeur loopen en vertelden hem. dat een opstand was uitgebroken in het kwartier der dames. Kil inderdaad, onder het eon of ander voor wendsel hadden die beminnelijko pensiouaires een opstand bewerkt, de oppassers aan do deur gezet, en daarna, al het vaatwerk te grui/.el geworpen en op de overblijfselen een lustige sarabande ged.inst. Toen men tusschenhcide wilde komen, be dreigden zij den eersten don besten fo dooden. die binnenkwam. Men moest om een eiudo 1-lijven, zoolang zij het goedvond. -Mijne moeder heel', dut zoo gewild," beantwoordde hij /.ijuc vrouw, toen deze zich daarover eeno bemerking liet ontvallen, -en daarmee is alles uit. Aan 't overige stoor ik mij mot." Roosje werkte evenals vroeger. In do eerste dagen na het sterfgeval was /.ij on verschillig rn koud voor alles geweest, om dat de smart om 't verlies van de doode bo ven alle andere gevoelens en belangen uit stak; hot kort geknoopt," soms barsch ge laat der molouaarster kwetste haar niof, om dat zij die vrouw voorheen nooit anders gekend had. Kchter kwam zij tocu tot het bewustzijn, dat zij niet langer iu het huis gezien was, en er daar geen hart vol liefde voor haar klopto. liet gcvool verlaten te zijn, de gedachte, dit zij als w.-.-.s g.pi-el alleen op de wereld stond, was haar nooit zoo duide lijk voorgekomen cn zoo levendig voorden geest getreden, als nu. Eu welk recht bezat zij ook te verlangen, d it mon haar met lief de of onderscheiding zou benandeleii De oude vrouw had geen testament nage laten; liet sprak immers van zelf, dat haar eeuige zoon ook haar eeuige erfgenaam zon zijn. Doch kort voor haren dood had de vrouw verklaard, dat er voor R josje' ge zorgd was; zij had van een beeld gespro ken, daarop was zij voor immer neen- gegaan. Wat beteekenden die woorden, op welke wijze was or voor Roosje gezorgd? l)o oude pastoor met wien Roosje later een gesprek hield, kon er niet wijs uil w irden, doch raadde haar aan alle beelden in het huis te onderzoeken. WonU vercolyt

Peel en Maas | 1889 | | pagina 1