uitenSasid. Belgïe Frankrijk Duitscliland Rusland Servië Amerika Italië Nederland. Gemengde Berichten rust, on wolk ai HM thans lot tui prijs voil-iapd is, dat hetzelve' uiwolijks moer dm do koston van orbouwing- oplevert, zoodat de zui vel boeren zich zelfs hiervan bedie nen tot vetmesting van hun vee; en dm vrage men zich af, welke de gevolgen zullen zijn, wanneer die voor don Staat zoo nuttige stand, die aan zoovele» onderhoud verschaft, ten gronde gericht wordt, en daar mede een algomcene verarming tot wcoggobracht wordt, iu die streken van ons vaderland, waar de land bouw vroeger zooveel welvaart aan bracht. Waarom hoogst wensclie .lijk is te achten, dat het bedoelde voorstel van den lieer Balhman als poging 0111 den lamlbouwsiand althans éénigormato tegemoet te komen, bij alle weldenkenden ondersteuning moge ondervinden. Te Luik in dc vlasfabriek St-Léonard heb ben honderd meisjes bet werk gestaakt. Het zijn zoogenaamde conliniws-meisjes;- zij wer ken daar van 's morgens O tol half acht 's avonds; 's middags krijgen ze een uur om haar maal te gebruiken en 's namiddag moeten ze al draaiende baren boterham eten. Zij ver dienen van GO centimes tut 1.50 fi. pci dag. Vroeger kregen de meisjes lederen voorscho ten, tegenwoordig moeten zij zeiven die-koo- pen. Do meisjes eischen vermindering van werkuren, van 7 ure 's morgens tol 6 ure s'avonds, en eene vermeerdering van dagloon. De werkstaaksters vergaderen in het lokaal der Luiksche socialisten. Daar hebben vrou wen van Verviers tot haar gesproken en lmar tot het vormen van vereeniging aangespoord- Do haspelaasters, de bomsters eu étirage-mcs.i Ces zullen ook den arbeid staken. Vreemdelingen zijn in Frankrijk welkom, ten einde gevild te worden, schrijft niet zon der verbittering de Parijselie correspondent van een Duitscb blad. Gewis als hemnnering aan de Tentoonstelliug en de 157 internatio nale congressen, in dien tijd gehouden, zijn thans een half dozijn voorstellen bij de Kamer' ingekomen, allen tegen de vreemdelingen gericht. Er is een voerstcl bij, om vreemdelingen een aparte belasting, een vreemdenbelasting, to laten opbrengen. Laiou, de directeur van de France (partij Üoulanger) heeft aan zijn kiezers te Duinkerken, waar nog onlangs de Belgische werklieden door de Franselien mis handeld werden, zulk een wetsvoorstel be loofd. Er zijn ongeveer P2G0000 vreemdelin gen in Frankrijk woonachtig, waaronder niet minder dan 50UÜOO Belgen, langs de Noorde lijke grenzen, waar zij iu menige stad en dorp de meerderheid der ingezetenen uitmaken. Dan volgen de Italianen, circa 280000, de Spanjaarden S0000, de Zwitsers 75000, de Duit schors ruim G0000 vroeger veel meer waarvan de helft ongeveer Elzassers zijn. In officieele kringen wordt veel gesproken over het plan van den Duitschen keizer om zich te Frankfort te laten kronen. l)en lOen Januari van het volgend jaar zal de plechtig heid dan in den Romer plaats hebben, op de- zcifde plaats dus, waar vroeger de keizers van liet Heilige Roomse lie Rijk zich lieten kronen Alle Duitsche vorsten zullen daarbij tegen- wuordig moeten zijn. Op het bureau van 't Berlijner sport blad irasJcrspoW, vakblad der roe- en zeil verenigingen. Twee reuacteuis zitten aan hun lessenaar. De een rookt, maar schrijft niet. De ander schrijft, maar rookt niet. Er heerseht diepe stilte. Daar gaat het belletje van de telefoon. De rookeiide redacteur staat brommende op, pruttelt ovor gedurige stoor nis in zijn werk en begeeft zich naar den toe stel, roepende Uier Wasser sport, wie daar? Mevrouw B. Bendlerslraat. Wat is ei' van uwe orders, Mevrouw? Och, heer, de pijp van de waterleiding s gesprongen en de heele keuken staat onder water. Kunt ge niet eens dadelijk komen, maar dadelijk. Dat is bepaald treurig, maar 't spijt me. daar kan ik niets aan vorlielpen. Niets! Ben jij dan niet de Wassersport, Hebben we dan een Wassersport voor niets? U is hier aan 't bureau van de Wasser sport, maar Maak je dan zulke malheurs niet weer in orde? Neen, Mevrouw, wij maken alleen cou ramen. Zoo - Ja. 't Geluid sterft weg. De K'uln. Ztg. behelst van een correspon dent rnededeeUng van een onderhoud, dat Zan- kofl', de uit Servië gevluchte minister, te Pe tersburg gehad heeft met den Russischon mi nister van buitenlaiidsche zaken von Giers over'de Bulgaarsche zaken. Op de vraag van Zankoff, hoe Rusland zich gedragen zul bij enne verandering van zaken in Bulgarije, antwoordde de Russischen minister, dat Rus- and do gebeurtenissen in Bulgsrije met de grootste onverschilligheid gadeslaat. Bulgarije kan doen wat het goedvindt. Zankoff kan niets beter doen üan zoo spoedig mogelijk Petersburg te verlaten daar zijne hoop niet bet minste uitzicht heeft op verwezenlijking. Zankoff was over deze woorden diep ter neer geslagen. De Könl. Ztgvoegt er bij, dat men in di plomatieke kringen dit antwoord beschouwt als een onmiddeliik gevolg van hot gesprek, dat de czaar laatstelijk met Bismarck gehad heeft. Het is Bismarck gelukt den czaar te overtuigen, d t Duitsehlaud en Oostenrijk geen politiek van handelen tegenover Bulga rije denkon to volgen. Koning Milan heeft een bezoek gebracht aan den Fransciien minister van Buitenland- sche Zaken en deelde dezen mede, dat hij zich als particulier persoon te Parijs zou vestigen. Do onttroonde keizer van Brazilië is met zijn gezin per summer «Akigoas" Zaterdag nacht oiu twaalf uur in de Portugeesche haven St, Vincent aangekomen. Al de leden der kei zerlijke familie waren welvarend, en dom Pe dro verklaarde dat zij van den beginne af goed behandeld zijn. Over de omwenteling echter wilde hij niet spreken. Toen het vaartuig te St. Vincent aankwam, had het de nieuwe Braziliaansche vlag ge- hefichen, maar de ondorconsul van Brazilië begaf zich ann boord en deelde dom Pedro alsmede den gezagvoerder mee, dat volgens de instructies, die bij van de voorloupige re- gecring ontvangen had, het schip te St. Vin cent en Lissabon de oude vlag in top moest voeren. De beide zeeofficieren, die op de «Ala- goas" het commando hadden, weigerden echter aan dien lust gevolg te geven, waarop do onder-consul onmiddelijk naar Rio Janeiro telegraph eerde. Dientengevolge voerde dr. -Alagoas" in het geheel geen vlag. Daags na de aankomst te St. Vincent zou het schip doorstooiiien naar Lissabon, zoodat. de gewe zen keizer daar waarschijnlijk op het oogen- blilc reeds van den overtocht uitrust. Berichten uit Rio Janeiro molden dat de regeering zou besloten hebben, de oude vlag te laten bestian. Die maatregel zou nog al c pschudt i g hebben verwekt. De minister van Financiën beeft de voor naamste bankiers en wisselagenten ten zijnont ontboden, ten einde bun medewerking te ver krijgen en zoo noodig het sluiten van handels zaken tc verzekeren. De Fransche regeering zou de nieuwe repu bliek hebben erkend: bet zou niet meer dan natuurlijk zijn dat zij de eerste was om haar zegel te hechten aan een revolutie, zoovolko- men in den geest der out sterfelijke beginselen van '89", door haar nog dezen zomer met zoo veel feestvertoon gehuldigd. Z. II. de Paus zal waarschijnlijk den 10. of 19. dezer, zoomede den 22. dezer een Con- sistoiium houden, waai in de Russische en de Fransche bisschoppen en de nieuwe aartsbis schop van Müuchen zullen benoemd worden. Uit Massowali, aan de RoodeZee, wordt gemeld dat Ras Alula de stad Adna, waar zijn broeder zicli versterkt had, den 20 Nov. heeft ingenomen en geplunderd. Zelfs de ge wonden werden afgemaakt. liet garnizoen vluchtte; Alula's broeder sneuvelde. Seyum, de bondgenoot van Alula's broeder, met ver sterking van Makale oprukkende, onderging ook dc nederlaag. VENRAY7 December. Rijkspostspaarbank. Aan liet postkantoor Venraai en dedaaronder ressorteerende hulpkantoren werd geduionde de maand November ingelegd f 2625,50 terugbetaald - 7175,82: liet. laatste, door dat kantoor uitgegeven, boekje draagt het nummer C15. Ilnd de Goede Man verleden jaar zijn intre de in Venray schoon gemaakt, dit jaar was het nog beter. Wij hopen dat St. Nik. onze gemeente steeds moge herdenken. In een volgend nummer hopen wij een en ander te kunnen beschrijven, doch vooraf gaat. eene hulde door ons aan de Fanfare «Eufcrpe" toegebracht, wegens hare onvei- rooeidc pogingen om iets te schenken aan de Kinderen van minder bedeelden, Ir. tegenstelling met de hoogst treurige berichten, welke m hot vorige jaar om dezen tijd van liet Loo Kórw'aarts kwameu, doet liet ons genoegen het volgende te kunnen melden. Hoewel men vreesde, dat de beterschap in 's konings toestand slechts van' korten duur zou zijn, heeft dit zich gelukkig niet beves tigd. Waar verleder, jaar omstreeks dezen tijd oen spoedig einde zeker scheen, ziet men thans in I. M. een man, die meer opgewekt heid en geestkracht bezit dan sedert jaren het geval was. In het begin van de maand Mei de/.os jaars heette l.ij geheel hersteld, maar dit was vol strek nog niet zoo; daartoe was de ziekte te lievig, waren de geneesmiddelen te krachtig geweest. I)e eigenlijke ziekte, een chronische nierkwaal, die van tijd tot tijd lievige pijn veroorzaakte, was in het voorgaande jaar langzamerhand toegenomen, en vooral wan neer de patiënt voel in beweging was geweest had dit verergering ten gevolge, zoodat, ten einde de Vreeselijke pijnen, was een geregeld en groot quantum noodig, hetgeen een toe stand van verdooving. gevolgd door grooto opgewondenheid, teweegebracht. Het zoo genaamde herstel was dan ook kwalijk zoo te noemen. I)e patiënt verkeerde nog geruime tijd in een staat van apathie ten gevolge van de krachtige verdoovingsmiddelen. Thans blijven de symptomen der kwalen achterwege. De koning houdt zich op de hoogte, van regeerings- en particuliere aan gelegenheden, vindt behagen in lectuur (voor al Fransche) en bespreekt met zijne omge ving politieke en andere zaken, naar aanlei ding van het gele/.cne in couranten, enz. Hij gaat geregeld 's avonds om 10 uur naar bed en staat evenzoo om 6 uren 's morgens op. Het eerste uur is gewijd aau bezigheden van particulieren aard; daarop volgt het onder zoeken en teeltenen van destukken toegezon den door het kabinet des konings. 11 tj bevindt zich 's morgens in zijn weik kabinet, den overigen tijd meestal in het salon dat op de basse-cour uüzicbt heeft. De maaltijden worden door liet koninklijk ge zin in het salon der koningin gehoudende hofdignitarissen houden afzonderlijk tafel in de roode eetzaal. Gewoonlijk heeft Z. M. dagelijks een langdurig onderhoud, 's mor gens met den adjudant, en na hot diner, dat circa hal lacht afloopt, niet den kamerheer of den ordomiansofficior. Maandag morgen werd nabij wachtpost 22 van den staatsspoorweg onder de gemeen te Deurne, met verbrijzelde schedel liet lijk gevonden van P. J. Wilms, oud 39 jaren, machinist bij de Maatschappij Griendstveen, wonende onder de gemeente Horst.. Men ver onderstelt dat langs de lijn loopende om huiswaarts te koeren door een voorbij komende trein is a.-ngcieden geworden. Hij laat eene vrouw met 4 kinderen in behoeftige omstandigheden achter. Bij de vorige week te Maastricht ge houden aanbesteding van bet benoodigde rundvee ten behoeve van het garnizoen tc Maastricht, voor het tijdvak 1 Januari31 December 1890 waren de minste inschrijvers Gebrs. Franssen te Limmel-Meerson, voor f 0.68 per kilogram. Jl. Zaterdag nam. zijn GO militairen van het garnizoen ie 's-Hertogenboscli te Maas tricht aangekomen en ingedeeld bij de aldaar garnizoen hebbende 3 battaljons, ten einde de soldaten, die naar dc grens zijn, te vervan gen. Niet alleen dat onze handelaars in kunst boter aan de overzijde der grens schade lijden door in beslagname der boter en te vorderen gelden, doch tot hun overmaat van ramp werden zij ook hier nog bekeurd wegens ge mis van patent als buitolandsch koopman. De onderhandelingen tusschen den Duit schen Staat en de lijn Boxtel—Wezel over de overname van het baanvak van Wezel tot liassum het eerste station achter Gennep zijn weer in vollen gang. Zaterdag jl. bereed «Ie Geli. Regeeringsraad von Housen uit Berlijn do lijn van Wezel lot Gennep, oin met direc tie persoonlijk te onderhandelen. De twee personen, die verdacht worden de daders ie zijn van de inbraak te Venloo, zijn uit Lissabon met het stoomschip «Juno" te YTnuiden binnengekomen en door de Nederlandsclie politie in hechtenis genomen. De inhechtenisgenomene zijn Silesiërs. ge naamd Heinricli Fossgran. 22 jaren oud, ge boren Thumley en Heinricli Feist, oud 32 jaren, geboren te Grunau. Maandag is ter beschikking van don officier van justitie te Heerenveen gevankelijk opgebracht de 20-jarige dienstmeid van den landbouwer te Oldclamer, wiens boerderij met 40 stuks levende haven onlangs geheel is afgebrand. Zij heeft bekend, den brand te hebben gesticht en zulks enkel om wraak te nemen over eene haar door hare meesteres toegediende berisping. Bij haar vervoer naar Heerenveen deed zij eene poging om zich van liet leven te berooven, hetgeen door een barer bewakers nog tijdig werd verijdeld. Roode menie wordt algemeen gebruikt om hout tegen water bestand te doen zijn, als in goten enz. Tloe gevaarlijk dit is. bleek 'e Koudam. (Fr.) De veehouder De B., had de drinkgoot op den koestal laten herstellen en deze was met die verfstof bestreken, Des avonds dronk bel vee uit, de goot, doch werd spoedig ongesteld. Er deden zich verschijnse len van vergiftiging voor, en hoé grooto hoe veelheid tegengift ook werd ingegeven, de koeien moesten worden afgemaakt. In de vergadering van den 28 November jl. iiecft het Comité der Nederlandsclie Bede vaarten besloten de pelgrimstocht naar Lour- des te ondernemen van 28 A mil tot 8 Mei 1890, en bij die gelegenheid pok een bezoek te brengen aan het Heiligdom te Paray-le- Monial. I)e terugrois zal wederom zijn over Tours. Nadere inlichtingen zullen later worden gegeven. Te Deventer is zondagnacht in bet sta tionsgebouw van den staatsspoorweg ingebro ken. De dief of dieven hebben zich waar schijnlijk toegang tot het hoofdgebouw ver schaft door een valseben sleutel, zijn daarna in het goederen-bureau en eindelijk in het bureau der plaatskaartjes gedrongen. Zij heb ben de in die bureaux staande lessenaars met een pook opengebroken en er een bedrag van ruim f 3G uit medegenomen. Men vond des morgens de deuren aan de perronzijde open. Door den beer Minister van Waterstaat, handel en nijvei beid, is bepaald, dat bet goed- keuringsmerk, gedurende liet jaar 1890 te bezigen, zal zijn: bij den ijk cn herijk der maten en gewich ten de letter a, in den gewonen schrijfvorm; bij den ijk van gasmeters de Koninklijke kroon en dat het merk van bet kantoor waar de eerste stempeling heeft plaats gehad, voor het ijk kan tooi' te Maastricht bestaat uit het cijfer 19. Woensdag werd een prachtig ree gescho ten op dc Meerloosche heide. Het dier woog 22ij2 KG. Waarlijk een buitenkansje voor onze jagers. i De voerman A. S. te Well geraakte Zaterdag door het schrikken en op hol slaan van zijn paard zoodanig beklemd tusschen het karrad eu een tuinmuur, dat, hij viij ernstige inwendige kneuzingen bekwam, en vooreerst zijn work niet zal kunnen hervatten. OP de tramlijn Bergen-op ZoomAnt werpen zijn twee personen overreden. De een was een inspecteur van politie uit Antwerpen en werd, van San vliet komende, door den tram aangereden en op slag gedood; do ander was een doove wegwerker, die zich Vrijdag nabij blauwhoef op do trambaan bevond. Sloppen hielp niet, en den man werden beide beenen afgereden. Een 43-jarige man. geboortig van Mak- kum, de kostwinner, naar men mededeelt, van zijn 78-jarige moeder, werd onlangs uit liet huis van bewaring grafwaarts gedragen, zonder dat een enkele vriend of bloedverwant het lijk volgde. Om aardappels-lezen was de man gestraft met 14 dagen eenzame opslui ting; hij was vroeger nooit met de justitie in aanraking geweest. Voor zijn vonnis viel, moet de nmlukkige tot zijn moeder hebben gezegd; «Mère, als me dat overkomt, sjog je mij net libbend wer." En het oude menseh heeft haar kind niet levend teruggezien. Na dat de gevangenisdeuren een paar dagen voor hom ontsloten waren geweest, werd hij ziek, en in den ochtend van 23 Nov, vond men hem dood. Kleine reizigers. Twee Duitsche jongens, de een 7 en de andeie 10 jaar oud, kwamen dezer dagen met de stoomboot Moravia te New-York nan. Beiden droegen een kaart om den hals, waar- tip de naam en de bestemming vermeld stond, en do/.e heeft hun als goede geleider gediend. Hunne namen zijn Heinricli en Johan Book. Zij kwamen uit Oost Pruisen, en waren be stemd naar Maquokota, in Iowa, waar hun moeder woont. Deze was vier jaren geleden naar Amerika vertrokken, om haar man op te zoeken. Dit gelukte haar niet, doch er in geslaagd zijnde een goede kostwinning te vin den, zond zij om haar jongens. Daags na huil aankomst vervolgden de beide knapen hun reis per spoor naar Iowa. In een ander gedeelte van Castle Garden zag men vijf kleine, roodwangige kinderen die alleen uit een klein dorp in de nabijheid van Glasgow, Schotland, waren overgekomen. Enkele jaren geleden kwam de vader van vier hunner naar Amerika over. Hij liet zijn vrouw met de kinderen achter, totdat hij in staat zou zijn, hen hier behoorlijk te kunnen onderhouden. Twee maanden^geleden zond hij om zijn familie, maar eer de brief met geld over was, stierf de moedei'. Een jongen uit den omtrek, zelf een wees, 15 jaar oud, stem de er m toe, om de vier kleine naar Amerika te vergezellen. Allen vijf werden uit New- York naar Coal Glen, in Pennsylvanie, naar bun vader gezonden. Enfant terrible: «Wat eene prachtige plant heeft u daar!" zegt een bezoeker vai- Mevrouw A's soiree. «Ja vindt u niet? antwoord Mevrouw. kunt zeker wel zien, dat zij tot de familie d« begonia's" behoort Kleine Sofie. «Wel neen, Ma, zij is immei" van de familie Jansen hierover, en zemoete haar morgen weer terughebben!" Zekere graaf, die om zijn dom men trotst cn zijne windurigüoid, üour ïeueruen hesp.;, werd, kwam eens een bekende restauratie to 's Hage binnen, ging aan een tafelije zitten, doorliep de spijskaart, smeet ze mei een ver smadend gebaar weer weg en riep uit: Niets anders? Boroerrd! Beroerrrd! Eenige Leidsche studenten zaten .aan een tafeltje naast bet zijne. Een hunner nam ins gelijks de spijskaart in handen, smeet ze weer weg en liep uit Niets anders-? Beroerd! Beroerd! Woedend sprong de. graaf van zijn sttfel naar den student toe en vroeg: 1Wat is dat, mijnheer? Durft gij mij na bootsen? Weet gij wel wie ik ben? Nog niet mijnheer. Ik ben graaf N. N. Niets anders? vroeg de student Boroerrd! beroerrrd! Under het gelach der gasten, stoof de graaf hot lokaal uit. Maar Kaatje, wat heb je in 's hemelsnaam met dien stoel uitgevoerd! kijk me dat trijp er eens uilzien 1" Ja, mevrouw, iederen morgen als ik bene den kwam, lay de kat er op, nu heb ik hem met mosterd ingesmeerd, en dat schijnt tc helpen," Kan ik hier een b rietje met Eo,. buis te huur krijgen vroeg de eigenaar van huizen, een boek- en papierwinkeitje binnen komende. O jawel, mijnheer, was het antwoord, ik heb er, die op linnen zijn gedrukt, waar ik twee jaar voor insta. In de gevangenis te Brüx, bij Praag, werd dezer dagen het huwelijk voltrokken tusschen een ter dood veroordeelde en zijn ge zelschapsjuffer. Cajetanus Kreiszl heette de beruchte bruidegom; Anna ileckl was de naam der bruid, die hem op al zijne zwerf tochten vergezeld had. Kreiszl verscheen in tuchthuiskleederen met rammelende ketenen de bruid was in het zwart gekleed en weende bitter. Slechts weinige woorden mochten de jonggehuwden met elkander spreken, toen de getuigen de huwelijksakte hadden ondertee kend, werden bruid en bruidegom naar de cel teruggebracht. Het was eene recht treurige li uwelijks voltrekking. Wat een dubbeltje kan doen. Een looper in een handelszaak leende drie dubbeltjes van den boekhouder. Dezo luid op zijn beurt 2 dubbeltjes geleend van den kassier, die, eens in verlegenheid zittende, twee dubbeltjes van den looper ontvangen had. Op zekeren dag vond de looper tot zijne groote verbazing een dubbeltje in een verborgen hoekje van zijn vestzak. Hij ging oogenblikkelijk naar den boeklionder, om zijn schuld met een dubbel tje te verminderen; hij bleef dus nog twee dubbeltjes schuldig. De boekhouder zond het dubbeltje naar den kassier met de woorden (Nu ben ik u nog één dubbeltje schuldig!) Hetzelfde sprak de kassier tot den looper, terwijl hy hem het geldstuk teruggaf. De looper ijlt met het dubbeltje naar den boek houder met de woorden: (Nu ben ik u nog één dubbeltje schuldig!) De boekhouder stelt liet dubbeltje ter hand aan den kassier en is met deze dan (quite). De kassier geeft het geldstuk aan den jongen, wien hij niets meer schuldig is; de looper gaat naar deu lesse naar van den boekhouder, overhandigt dezen liet dubbeltje en alle schulden waren gekwe ten met één dubbeltje. Zekere D. te Douvergenhout, gem. Merkelbeek, wilde deze week eene partij door hem in een Pruischiach dorp gekochte manufacturen over onze grenzen binnensmok kelen. Toen hij er reeds een goed eind over was, zag hij eenige Nederlandsclie ambtena ren naderen, waarop hij zich omkeerde, het op een loopen zette en zicli na eenigen tijd met zijn pak weder op Pruischisch grondge bied bevond. Daar echter werd hij nu aan gehouden door een Pruisisehen ambtenaar, die hem van de Nederlandsche grenzen had zien aankomen en hem medenam naar het Zollarat te Wehr. Hier werd hij van zijn© manufacturen ontlast en had bovendien 50 mark Ordhungsstraf te betalen. Deze som niet bij zicli hebbende, zou hij naar bet Sprit- zenhaus to Susterseol worden overgebracht, om daar te verblijven tot de 50 mark voor hem zouden zijn betaald. Het gelukte echter D. onderweg zijnen geleider te ontsnappen en weder de grenzen over te komen, zoodat hij alleen het verlies zijuer manufacturen te betreuren heeft. Aan alle bruggen te Berlijn hangen zoogenaamde reddingsballen, die, als iemand in het water valt, dadelijk onder ieders be reik zijn om den drenkeling toe te werpen, Hoevele ballen daar al niet neergehangen en gestolen zijn, is haast ontelbaar. Thans heeft het gcmecutebestuur al die reddingsballen

Peel en Maas | 1889 | | pagina 2