P. J. Sctiellen-VerlieijeH, AMSTEBMMSCHE KOFFIE. St. Nicolaas Etalage! w. va& ST. NICOLAAS-CADEAUX. DE HAAN'S BESCHUIT, Fransche, Duitsche en Engelsche HOLLOWAY'S PILLEN EN ZALF. St. Nicoiaas-Artikelen, De twee cent Sigaar GODDEN MEDAILLE Fortland-Cementj W.L1H Heeren en Dames Mode-Artikelen, Magazijn van Bedveeren PORTLAND-CEMENT Wed. P. A. Boers, Bij J. CAMPS, Oostrum, P. R. Lutters Zonen, 3 ft cc PAIH-EXPELLER VERKR1JCBAAR: Grootemarkt, Venraai. ONTVANGEN Handel in koloniale waren, alle soorten suikergoed en Bosserpeperkoek, verder alle schoenwerken en Heeren schoenmakersartikelen, enz. Ivleeder-Mag'azijn. Eene ruime keuze van Gemaakte Kleederen Bloemen, Veercn, Ruches en alle mode-Ai'iikelen. Handel in Koloniale Waren P. J. Schellen-Verheten, f 0.50 Tijdschrift voor fraaie handwerken. VRIENDdcb ZIEKEN j beste roode en blauwe dakpannen Plavuizen, Steenkolen AARDEN BUIZEN Schoenmakersknechten, Uit ds hand te pachten: Eene Bouwhoeve Best Lijnmeel beste Küuitkalk 8 Cement- en Gipsornement- FABRIEK GIPSORNEMENT VEi\RAAI, Grootestraal 69, Portland-Cement en Gips. DE PILLEN O ft H ft ft O H QC XinAersrp©©!- goederen, O 0 ft ft ft H ft ft ft O ft Alleen verkrijgbaar bij M. Dreessen-Lutters, SIGAREN Rook- en Pruimtabak. ANKER- JS en BLIJFT het beste middel tegen: JICHT, RUMATIEK, AANGEZICHTSPIJNEN enz. Flessclien i 50 Cent, 75 Cent en 1.35. Alleen echt met Anker! F. AD. RICHTER Cie. Rotterdam en Londen E.C. BESTE A f6.50, TRAS EIST GIPS aan concurreerende prijzen. J. DIJKS, Holthees m eene groote keuze in XjA.KETST. BUXKIXGS, KAMGARENSHEVIOTS, MANCHESTER, PI LOW, BE- VERTINenz. Eene groote partij Kleedjesstoffen. Zwarte en gekleurde fransclie merinos. Zwarte zijde, baai, flanel, wit on blauw linnen, kanten, mutsen, bloemen en zijden linten garnituren. Tevens ontvangen eene groote keuze in Wollendoeken, WoUenmutscn, Wollen- en Moltondekens, Sprijen, Borstrokken, Onderbroeken en M itsen. AAN ZEER VOORDEEL.IGE PRIJZEN. Alls 6Müt»a HQBBES' ea PETT2S ▼oor Heeren en Kinderen. Al deze goederen worden aan spotprijs ver kocht, en d kontant nog 5 pet. korting. IHl^XFiCTlREIl s Buxkings in alle soorten. Baai, Bevertin, Manchester, Pilow, Kleerstoifen, Mutsen Kanten, Linten van af 20 cent per el. Eigen fabrikaat platte Bedden, goed veéren dicht 3.70 ets. Tijken, zuiver veéren dicht, 5,80 Wollen Peluwen met afgezette ruit 0,50 Linnen doek 7 kwart breed 0,40 Gestreept Boezeroenen stof, echt in de wasch, 2 el breed 0,38 Wit en rood Chamois, oU breed 0,30 Over treksels, rood en witte ruit ia br<;ei1 0,30 - Katoenen peluwen 2,50 Randrokken in alle kleuren 2,50 Vaste doch lage prijzen. uiterst goedkoop. voor 6 cent per pond. RÜst Inlandsch spek 39 zuiver stof, rem. In alle soorten voorhanden aan uiterst lage prijzen. Alle soorten, minder in prijs dan bij een an der en dan nog 5 pci. korting per gulden. HORST, tegenover de Markt. per drie miitanden. Extra-Editie van de Bazar. De abonnees op de BAZARdie deze extra-editie verlangen, ontvangen perk war taal a. /'U.5U bij liet eerste en vierde No. van de BAZAR eene aflevering, bevatten de 1°. vier bladzijden met de fijnste Hand werkpatronen en begeleidenden tekst en 2°. een patroon in c/iroinolilhograp/iie voor gekleurde borduursels. Voor niet-aboni.ées op de BAZAKis de prijs van het TlJDSCHRJh T VOOR FRAAIE HAND WERKEN f0.75 PER 3 MAANDEN. Editiën van de Bazar 6 nummersf I 6 met 6 gekl. platen - 1.50 6 - 3 geknipte patro. - 1.50 6 - «6 gekl. platen en 3 geknipte patronen - Bij AL DEZE EDI TIEN kanmen tegen verhooging van 0.50 het Tijdschrift voor Fraaie Handwerken bestellen. Bij toezending van postwissel plaatse men daarop duidelijk welke editie men verlangt. L'itg. Den Haag.Gebr. DELINFANTE. Beste kwaliteit Portland-Cement in vaten van 180 kilo's uan uiterst goeilkoopen prijs levert L. LAUDY, Venlo. Een geïllustreerd handboekje I *4 niet raadgevingen! voor alle ziekten. I RIcbtsr'» Boekhandel door: Rotterdam. Station vccirav«Oostriiiin lijn te bekomen zoomede tweede soort, en Beste half zachte Lijnkoek en Ujn- tneel aan concurreerende prijzen ER WORDEN GEVRAAGD: Vijf bekwame per stuk te werken. Zich te vervoegen bij J. VERSLEI JEN Venraai. gelegen in den ISrienshoek te Leunen groot. 10 heet. Aanvaarding met Paschen 1890. Te bevragen bij Clir. de MULDER, te Leunen. VOORHANDEN Reuversche en Tegelsche blauwe pannen, 2e soort. Se eoort, roede pannen, plavuizen, BESTE STEENKOLEN aan concurreerende prijzen. AARDEN KOEBAKKEN. a 11 Gulden de 100 Kilo. lederen dag verkrijgbaar ,aan 70 cents het mud, franco thuis 75eent. tr- CD !=-. I— ÜQ CD CO c» CD CD Ï=S CB=1 CK5 CD w cö S—i X <33 >an U schonk d'Amstelstad baar naam! kJot fierheid moogt go haar ook dragen, ccteeds staat als drank gij boven aan >-3ot troost bij ond en jong van dagen. Ken drank als gij van zuiveren smaak Koeint elk, die Uwe deugd zal kennen, Koet ieder haken naar 't geluk, >an U ziel» streelend te gewennen, get Uwen aangenamen geur tzrtreelt gij het hart van arm en Rijken; oritiek van allerhande kleur fcjebt gij voor Uwe vaan doen wijken, Kn steeds voor U de vlag doen strijken. Koffie, 'k room U niet te hoog. Cch! mocht ieder U waardeeren, Klesch en kan en bierglas vloog; Kluks zoudt gij een ieder leeren: >-n U vindt men een vriend in elk geval Kn in dAmsterdamschekoffle hoven al. I1 Ann alle Huismoeder» ten zeerste aanltevo- s len oiu linre geurigen, aangenamen, zuiveren ginnak en vele goede eigenschappen. Ken ieder overtuige zich en neme voor een enkele 02 CD CO C/O CCS rXS <33 lO GVI tH I maal (Ee proef. 7—i 81 Verkrijgbaar bijWed. van den Horst te Helmond, Paymns Jansen en Fik van den Avoort te Tilburg en A. van Gennep te I Gestel bij Eindhoven, P. J. Janssen, Gennep G. Peeters Roermond, V. J. Hageman te Groesbeek. N. B. Voor H. H. Winkeliers als cenig verkooper op te treden zijn inlichtingen verkrijgbaar bij: A. VERZIJL Quellijnstraat 35, Amsterdam. VAN hoek (xilcl- eei oiulekcrkstrftat 35, UTRECHT 35. ENORME KEUZE voor inwendige versiering van stukadoor werken naar de nieuwste modellen en eischen des tijds, uiterst strak en keurig. Concurrentie ver heneden alle andere fabri kater.. Specialiteit in Cement-constructies. Alle mogelijke profilering in Ccmentsteen, alsafdekkingen voor gevels en topversie- ringen, consoles, vazen, insignes, cartouschen, sluitsteenen, fries en paneelversieringen, bal- con-consoles en balustraden, grafmonumen ten, montants en kronementen voor kerk ramen, gootsteenen, piëdestallen voorbeelden en vazen, en alles wat op bouwkundig en decoratief gebied voorkomt, wordt door ons solied en netjes, desverkiezend naar te geven teekening, vervaardigd, terwijl de degelijk heid daarvan gegarandeerd wordt. Belanghebbenden maken wij er op attent dat van bovenstaande fabriek een DEPOT gehouden wordt te alwaar verdere inlichting te bekomen is. zuiveren het Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van de LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter- genezing van alle kwalen, eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. En onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. jDE z ALP is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweron en Etterbuilen. Zij is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiek, en onvergel lijkbaar voor Aamborstigheid. KEELPIJN, BRONCHITIS, VERKOUDHEID en HOEST. Ter genezing van kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zy geen* mededinger, en geneest betooverend saamgetrokken cn stijve Gewrichten. Alleen bereid in Thomas HOLLOWAY's Etablissement, 78, NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen S5S OXFORD STREET, En worden verkocht »n Potten en Doozen van ls. li/2d., 2s. 9d., 4*. 6d., lis., 22«. ea 33s., es verkrijgbaar bij alle raedicijnen-verkoopers door de geheele wereld. M i ifi h-3 O Raterstraaat, VENRAAI. Bericht hiermede, dat hij ruim is voorzien van eene groote collectie bestaande in porte-monnaies, portefeuilles, zaktoiletjes, visitekaartenétuis, notitie- boeüjes, schrijfcassetten, schrijf- en muziekmappen, schrijfgarnituren, inktkokers, brieikaartentloozen, vouwbeenen, kapdoozen, toiletspiegeltjes, werktascbjes, kaar- tendoozen, fiches, enz. Velschillende spelen, als: lotto, domino, oorlog-, dam-, schaak- en kaartspelen, reistaschjes en mandjes, enz. enz. eene ruime keuze alles zeer geschikt voor m 1 13 LEKKERE SIGAREN voor 5iS eent Grootestraat, Venraai. Tevens verkrijgbaar in verschillende Merken per 100 en p/ra. aan de gewone fabrieksprijs ALSMEDE LEKKERE bekroond met Reims, April 1889. Keulen, Juni 1889, Alleen verkrijgbaar te Vcnray bij JJ, H. Verheugen, Groote eriaatNa. 8S

Peel en Maas | 1889 | | pagina 4