SL Tl M. Vernet, t ZIJ St. Nicolaas. VENRAAI. P. M. Sanders, Goedkoopste en Voordesligste Meststof. Thomas Phosphaatmeel. CL Blaas Nicolaas, 18 8 9 ft H jasxaa&iasaa Beste Hollandsche Ascii Katholieke Illustratie, t. P. Koenen, V. FONGK. - Venray. blauwe en roode dakpannen Visitekaarijesj De Notaris Van den Bergh De Notaris Vanden Bergh ZITDAGEN De Notaris van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh Burgerlijke Stand. Marktberichten ^DVERTENTIEN. BOTERLETTERS. Uurwerken, C. T. M. JANSEN, best Buitenlandsch SPEK Marmeren Schoorsteenmantels Teekeningen L. Laudy, YENJLO. Vrijdag 6 December a. s. Rogge en Roggemeel. Tarwebloem. Haver, grut gruitomool. ALGEMEEN NEGENTIG CENT Novelle van Malliilile. in den Boekhandel van W. v. d. iilUN€Kl!ÖF-SassenVenray. Merk „Hocsch.". VENRAAI PETROLEUM Vleeschsnijmachine. "V. FONCK. De Notaris L1N8SEN PLAVUIZEN, Magers Stukkolen en kalk. W. van den Munckhof-Sasscn, Openbare Verkoop Eike- Canada- en Dennehoomen nates* publick verkoopen de Notaris Van den Bergh publiek verkoopen publiek verkoopen: publiek verkoopen 9 VENRAY Van den 23 tot den 30 Nov. 1880. Greboor ten. Lambertus Lichte veld. Huwelijken. Geene Sterfgevallen. Geene Venray, 25 Nov. Aangevoerd 2125 halve kilo's Boter. Prijs per halve kilo 54 a 02 ets. Horst29 Nov. Boter per halve kilo 52 a 64 ets. Aangevoerd 1480 halve kilo's Venloo23 Nov, Boter per 1/2 kg. 43 a 46 ets. Biggen aangevoerd 251 per stuk 18 a 21 ftv Bergen00 Nov. Boter per halve kilo 00 a 00 ets. Bliltersioijck25 Nov. Boter per halve kilo 46 a 50 ets. Well, 25 Nov. Boter per halve kilo 47 a 49 ets. Aangevoerd 104 naive kilo's. Vierling so eek, 26 Nov. Boter per halve kilo 51 a 62 ets. Sambeek, 25 Nov. Boter per 1/2 kilo 49 a 61 ets. Deumëy 27 Nov, Boter per halve kilo 51 cent. Aangevoerd 000 halve kilo's. St.Anthonis, 28 Nov. Boter per 1/2 kg. 46 a 65 ets. Mil, 23 Nov. Boter per halve kilo 47 A 55 ets. Rotterdam, 25 November Op de veemarkt waren lieden aangev.87 runderen, 67 vette kalveren, 8 nuchtere kalveren, 1283 schapen, en 534 varkens. De prijzen wa ren als volgt: runderen le qual. 33 a 35 et., 2e qual. 30 a 32 et., 3e qual. 27 a 29 et., vette kalveren le qual. a et., 2e qual. 42 a 45 ct., schapen le qual. 30 a 32 ct., 2o qual. 25 a 27 ct. varkens le qual. 25 a 26 ct., 2e qual. 23 a 24 ct., 3e qual. 21 a 22 ct., alles per 1/2 kilo. Han del willig. Maandag morgen waren op de kalveren en varkensmarkt te Nijmegen aangevoerd 850 biggen, 20 vette varkens, 8 schottelin gen, 8 vette kalveren, 4 nuchtere kalveren De prijzen waren: biggen f 7 a 10 per stuk, vette varkens 28 a 30 ct. de 5 ons, schotte- lingen 16 a 20 gld. per stuk, vette kalveren 35 a 40 ct. de 5 ons, nuchteren id. 18 a 22 per stuk. Voor dit feest dagelijks verkrijgbaar versche speculatie en allerhande suikergoed, heerlijke snipper en can dij koeken, bij de Wed. Piet JANSSEN. Dij het aanstaande St. Nicolaasfeest, heb ik de eer mijne geachte begunstigers, mijne uitgebreide en prachtige keuze van ZEER ACCURAAT GAANDE vooral mijne niekel-cylinder-wck» kers a f5, aantebevelen. horlogemaker. Venray. Als zeer geschikt voor nette St. Nicolaas geschenken beveel ik mijn ruime, schoone sorteering in allerlei Galanteriènfijne Kristal, Glas, Porcelein en terra tota icer- hên Prachtige FigurenVazen, Mandjes V. FONCK. TE BEKOMEN per enkel pond 86 eenl, bij L. MARTENS' Boxmeer. ALLE SOORTEN aan zeer voordeelige prijzen. gratis op franco aanvrage. s Morgens Oi/'s uur: 's Morgens 10 uur.- Bijeenkomst van alle schoolkinderen op de Groote Markt, om in optocht St. Nicolaas af to halen. Aankomst van St. Nicolaas, nabij de Paterskerk, alwaar de Goede Sint, door een der kinderen zal verwelkomt worden; daarna uitvoering van de Welkomsgroel doop de kinderen met begeleiding van muziek. 's Morgens IO1/2UUÏ-. Statige optocht van St. Nicolaas door Venraai. lo. Voorrijder. 2o. St. Nicolaas drapeau. 3o. Stafmuziek van St. Nicolaas. 4o. De knechten met allerhande geschenken. 5o. Engel. 60. St. Nicolaas, op een schimmel. 7o. Eerewaclit. 80. Assipan. De stoet zal den volgenden weg nemen: Paterstraat, Groote Straat, Groote Markt, Hofstraat, Eindstraat, Heuvel, Ge sticht, Eindstraat, Hoenderstraat, Schoolstraat, Langstraat, Kruissen, Hen- seniusplein. Na aankomst op de Groote Markt, zullen die kinderen, wier ouders voor dit feest niet hebben kunnen bijdragen door St. Nicolaas eenige versnappe- ring ontvangen. De Goede Man, door de milde medewerking der ingezete nen, hiertoe in staat gesteld, betuigt reeds zijn innigsten dank aan allen, die tot dit feest hebben bijgedragen. Hel Bestuur van het Fagfare Gezelschap „Euterpe." Th. van den BOOOA'ART. Ph. ESSER. Th. J. H. CAMPS. J. VERHEUGEN. Station Venray-Ocstrum. KOOPMAN IN: a 70 Cent per mud. Franco station. Verders m natuurlijke mest. is de inteekening opengesteld op den 23on JAARGANG der Abonnementsprijs per 3 maanden vrachtvrij p. p. Jëe* Gulden. DEZE JAARGANG worth {5««pemi3 met ecne Vraag aan uwen Boekhandelaar het uitvoerig prospectus. hbs aSI© soorten Ouder Controle van het Rijksproefstation to Wapeningen- is van af heden te hekomen aan zeer voordcelige pi'ij* hij Steenstraat, Venloo. Levert aan uiterts* billijke prijzen, stoelen, talels, kasten en ledikantenDRA AI- WERK als: kast-, tafels-en ledikantpooten en trapbalusters aan fabrieksprijzen. AOTEEKflNG VAN Bij een vaatje franco station Venray f 10,00 vijf - f9,75 een - voor Venray franco thuis f 10,25 vijf - - - f9,90 Alles per 100 kilo, betaalbaar a contant in Nederlandsch geld. Voor do vaten wordt 20o/o van het bruto ge wicht afgetrokken. Voor grootere bestellingen gelieve men prijzen aan to vragen. Ledige vaten betaal ik met f 2,15 franco bij mij aan huis. Prijs per ï/t liter 5 cent. - - 1 9 - 5 43 10 85 Beste nieuwste Amerikaansche Vleeschsnij machine. bijzonder geschikt voorde ORST- MAKERÏJ, te KOOP en te HUUR. te Venray, zal op Donderdag 12 December 1889, publiek verlioopen: 1° 's Namiddags ten 12 ure, ten vor- zoeke van de Wed. Hendrik Smits, geboren Willems ter plaatse 6 zware eanadasboomen, staande te was sen nabij den molen van J. Gitsels te Ven ra. y 2° 's Namiddags ten 1 uur, ten verzoeke en ten huize van de Kinderen Martin Po'els aan de Heide te Venraj' Allerhande Huismeubels alsstoe-ft^j len, tafels, kisten, klokken, schilde-|U\ rijen, koper, tin, porcelein. glas en aardewerk, emmers, kuipen, vaten, lampen Verder een lange en korte kar, ploegen, eggen, schoppen, rieken, zeizon, zigton, wan molen, vlegels, kernmolen en haargetuig. Allerhand Paardsgetuig, 2 dragende var kens en hetgeen verder te koop zal worden aangeboden. Station VenraaiOostrum. HANDEL IN: STEENTKOLEïSr Alios aan concurreerende prijzen Ondergeteekende maakt het geëerde publiek van Venray en Omstreken beleend, dat hij van af heden geopend heeft oeneCafé, winkel en blauw ververij. Bestellingen voor de blauwververij worden ook aangenomen bij den hoer J. van der LIN DEN, Schoolstraat to Venray. Hij belooft eene prompte bediening en be veelt zich minzaam aan in de gunst der geachte Cliënten. Uw Dienaar, Thomas Geurts, Veltum. in alle sooreten te verkregen bij van to HORST. Op Dinsdag den 17 December 1889 des vnormiddags om 10 uur te beginnen zal de Notaris HAFF.MANS ten verzoeko van do eifgenamen Mathijs Geurts te Horst, ter plaatse der uitwassing. publiek, den meest biedonde, verkoopen 100 eikeboomen, waarbij vele schoone, dienstig voor balken, kuip- rad- cn timmerhout, 10 canada's en 3 lijn dennen te beginnen met n°. 1 aan Kloetshof. Daarna op verzoek van Mej. B. Geurts, markt Horst 11 zware eikeboomen, staande aan den grindweg tusschen dorp en de lind. het voort. zal op M .nj ig den 2 December 188.' «1 namiddags 1 uur, te Venraai, ter j I. t het Schoor, op verzoek cn ten hui e i de Kinderen G. do Mulder, publiek verkoopen: 5 dragende en melkgevende koeien, 2 dragende varkens. EfafolUU 25 dragende ooischapen. 1 beste 3jatige schaapshond, verder schaapsbaklten, schaapsribhon cn schutsels. Daarna 80 eikenhonmen. - 25 dennenboomefl, v 1 kauadaboom, 2 notenhoomen, 5 csschenboomen, 3 burkenboomen geschikt voor kuip-, rod en timmerboiit. staande op do bouwhoeven «I)c Schooriiof cn t Riet." Vergadering aan de Schoorhof. zal op Maandag den 9 December 1889. des namiddags 2 uur, op verzoek en ten hui'- van Antoon DrabbeU en Kinderen, te Hoi i ter plaatse Metenk, 5 dragende en melkgevende koeien. 2 runderen, 'A 4 dragende varkens, -A 2 scheuteling varkens, :J 6 zware eikenhoomen, geschikt voor rad- kuip en timmerhout, staande nabij zijn huis. Zegt het voort. te houden door tot ontvangst van vervallen kooppenningen. zal op Woensdag den 11 December 18S des namiddags half 2 ure te Venraai plaatse Leunen, op verzool: en ten hui/. j van Christiaan de Mulder, 1 good raerriepaard met getuig, 5 dragende en melkgevende koeion, 1 dragende maal, 2 dragéndo varkens, 1 gust varken, 5 scheuteling varkens, half vet varken. Daarna 9 zware eikenhoomen staan nabij het huis. zal op Vrydag den 13 December 1889, d*a namiddags 2 uur te Venraai, op verzoek van den Heer H. Esser-Trynes, 75 slagen boonstaken, brandhout. cnk<-io latten en rekhout, gelegen in de Boschhui- zerbergen, naast den Ed. Acbtb. Heer Bur gemeester Esser en Hoedemakors. Vergadering aan No. 1. Venraai. Woensdag 4 December 1889, van 9 tot 12 uur. Vrydag 6 December 1889, van 9 tot 12 en van 2 tot 4 uur, ten huizo van Martlnus Klaassens. Grubbenvorst. Dinsdag 3 December 1889, van 8 G ure ten huize van den heer P. Bos. Lottum. Denzelfden dag van 10 12 ure ten huize van den heer Ant. Bos. Broekhuizen. Denzelfden dag van 3 4 ure ten huize van A. J. van Soest. Stcolgen. Denzelfden dag van 5 6 ure ten huize van den heer Geurts-Aerts. zal Maandag den 16 December te Horst, 1. Op verzoek van P. Bom. 30 stuks schoone eikenhoomen, waaronder eenige buitengewoon zware en lange, staan de op de hoeve ter plaatse -do veld oosten rijk," in pacht hg Anioon Smits. Dienstig voor balken, rad, kuip en tim merhout. Vergadering aan do bouwhoeve. 18. Op verzoek van den heer J<h. Steeghten huize van C. Hoomans, aan do Middeldijk. 20 slagen tophout en schalen, in het bosch afkomstig van de gebr*. Hoey makers. 5 slagen idem, iu het bosch var. Arnold Stecghs gelegen achter het Molengat. 6 slagen idem, in het bosch afkomstig v: n Jacob Lemmen, gelegen iu de Castenraaiscno passen. Vóóraf te bezichtigen. die hunne boeken netjes, sterk en goedkoop willen ingebonden hebben bezorgen ze bij W. v. d, MUNCKHOF-S^SSEN,

Peel en Maas | 1889 | | pagina 3