Weekblad vqot flIEAlf AYE MARIA. razine. ZATERDAG 30 NOVEMBER 1989. TIENDE JAARGANG. No. 48. Uitgever: W. VAX DEX MliXCKlIOF-Sasscn. Doze Couvant verschijnt lederen Zaterdag. Feuilleton. V.M. 7e Donderdag. Stand der Mann. L.K. 15® Vrijdag. N.M. 23" Zaterdag. E.K 29° Vrijdag. Stand «Ier 5, 10, 16,22, 28 Nov. op 7. 5, 7.13, 7.24, .534 7.44; Zon. v/ra.; ouder 4.2 4.15, 4. 2, 5.58, 3.52; n/m. Abonnementsprijs per voor Venray franco per post voor het buitenland afzonderlijke nummers kwartaal. 50 o. 65 c. 85 c. Prijs der Advertentiën ▼an 15 regels 30 e. elke regel meer 6 c. groote letters en Tignetten naar plaatsruimte. Advertentien, 3roaa! geplaatst, worden Smaal berekend. Advertentiën of Ingezonden Stukken gelieve men Vrijdag vóór 2 uur 's-middags te be zorgen aan het Bureau »Peel en Maas" te Venray. Aan de Parijsche Gaulois wordt uil Rio Janeiro gemeld, dat de opstande lingen, nadat zij meester waren tan de hoofdstad, zich naar het zomerver blijf des keizers te Petropolis begaven; de leden van het voorioopig bewind lieten de keizerlijke villa door solda ten omsingelen en eischten toegang. Toen zij in de zaal traden, waar de keizer zich bevond, zeide een hunner tot dom Pedro: »Door vrijwillig af stand te doen van den troon zult gij een laatste bewijs van zelfopoffering aan Brazilië geven. De nieuwe regee ring waarborgt u niet alleen volko men veiligheid, wat uw persoon en uw familie betreft, maar laat u ook in het bezit van al uwen gróndeigen- dommen, zal voorts u het bedrag der civiele lijst uitkeeren, zoomede 13 miilioen bij uw reis naai' Europa, indien gij dadelijk scheep gaat." De keizei weigerde, zeggende slechts voor ruw geweld te zullen zwichten. Hij werd gevangen genomen. Als gevangene kwam hij in de hoofdstad van zijn rijk terug; ook hier weiger de hij in den beginne, doch ziende dat men tot geweldige maatregelen zoude overgaan, deed hij eindelijk afstand van de regeering. Er is door de opstandelingen ge- ruimen tijd overlegd of men den kei zer zou laten vertrekken met een oorlogsvaartuig of met een gewone stoomboot, begeleid door een vaartuig der marine. Tot dit laatste werd besloten en de keizer, zijn gemalin. 2. De avond was kalm en verkwikkend; als de lafenis eener tegen de stormen der wereld moégeworstelde ziel, deed zij wel aan den mijmerendeü geest. Vlak en effen was het meer, waaraan het klooster der H.Maria lagAls het leven der kloosterlingen vlood de lichte baar langs den oever; het murmelend gekabbel scheen de nagalm der gebeden en gewijde gezangen, welke zich van achter de witte'muren ver hieven, ter eere van Haar, die door God zsl- werd uitverkoren, om al wat die oneindig rijke God het dierste bezat: zijn cenigen, welbe minden Zoon, in een schoot te leggen, ora Hem, als het onbegrijpelijkst heerlijke ge schenk, aan deze ellendige, onwaardige wereld te schenken, ter Harer eere, aan wie wij pas ook Iioogere eere,verschuldigd zijn, wanneer wij alien de wet Gods willen ver vullen, die begeert, dat wij allen trekken van gelijkheid in onze handelingen,[gedachten en woorden, met Hem hebben. Wij zullen dus den lofzang tot do H. Moe der van onzen Zaligmaker aanheffen, om dien ouderminnenden Zoon te behagen. Wij zullen Jus aan haar biddes, opdat, de machtige, ge naderijke Moeder onze voorspraak zij bij den Middelaar tusschen ons en den Vador, tot wien wjj maar al te dikwijls onwaardig zijn te naderen. zijn dochter, zijn schoonzoon (volgens anderen is de graaf van Eu naar het Noorden ontvlucht) zoomede de jonge prins bevinden zich nu aan boord van een stoomboot, die geregeld tus schen Nieuw Zeeland en Plymouth vaart en met in ijs gepakt scbapen- vleesch geladen is. Pedro II worden, in een telegram uit Parijs, van liet Fransche gezant schap te Rio Janeiro afkomstig, de woorden in den mond gelegd: «Ik buig mij voor de fciteu en bid voor bet welzijn van mijn land." De kroon prinses en graaf d'Eu, baar gemaal, waren naar uit Lissabon gemeld wordt, aanvankelijk geneigd om weerstand te bieden, maar 's keizers afkeer van bloedvergieten heeft hen genoodzaakt te berusten. Volgens een correspondent van de Indépendance Beige te Londen, worden de tegrammen over den staatkundi gen toestand te Rio Janeiro niet dan verminkt, en somtijds gewijzigd over gebracht. Ditzelfde beweert haar berichtgever te Hamburg, die op grond van be richten, door handelshuizen aldaar ontvangen, vermoedt dat zaken min der gunstig staan dan de overgeseind wordende depeches zouden doen ver- mueilcu. Er is zegi deze correspon dent, eene beweging ten gunste van Pedro II. die Zondag avond 11. aan leiding heeft gegeven tot bloedige botsingen tusschen de republikeinen en keizersgezinden. De Braziliaansche consul-generaal te New-York heeft verklaard, dat de zeemacht zich niet bij de omwen teling aansluit; dat schout-bij-nacht Degama uit Washington naar Rio Janeiro was vertrokken, alwaar de hoofden der opstandelingen spoedig zouden ondervinden, dat de vloot niet op hunne zijde is. De omwenteling zoo luidt het verder heeft uit- De visscher voerde, met zijne dochter Rosa, zijne boot langzaam over het meer. Op de raiddelbank zat een der eerwaardige mannen, die de góede Jesus ons geschonken heeft, als laatste blijk zijner liefde, alvorens Hij deze wereld verliet, zeggende Gelijk do Vader mij gezonden heeft, zoo zend ik u. Hij was in eenen zwaren mantel gehuld en op de linkerborst was een wit kruis, de ge denkzuil onzer vrijheid, onzer verlossing, ge borduurd. En liet hart, dat daaronder rustte, klopte even warm en vurig, als voor vijftig jaren, toen hij onder de strijders der fl. Kerk werd opgenomen, voor dien Christus en zijne dienst. Na langen tijd in ernstig nadenken ver loren geweest te zijn, hief hij het hoofd en sprak. Ik heb eenen droeven en toch zoeten plicht te vervullen gehad. Mijn leven is rijk aan wederwaardigheden en reeds menigen braven christen mocht ik 111 de oogen ter eeuwige ruste sluiten deze taak viel mij gisteren weder te beurt. Voor ruim twin tig jaren diende ik aan twee zusters het hei lig doopsel toe. De lieve wichtjes scheDen niet voor de aarde bestemddewijl hare engelachtige lieftalligheid reeds in de eerste uren des levens opgemerkt werd. Zij verlo ren hare godvruchtige ouders reeds in de ja ren der kindschheid, en ik vereenigdo mij met de abdis van een klooster, om haar eene christelijke opvoeding, waarin het hoog ste geluk gelegen is, te geven. Wij slaagden in ons pogen. De zuivere harten waren reeds vroegtijdig voor de deugd rijp. In een hut nevens de royne, Aan den voet des heuvels, was haar verblijf. Zij verkozen do ouderlijke stulp boven het klooster. Hier luetden zij sluitend een militair karakter. Het volk, hetwelk dc soldaten veracht, omdat het meest tuchilooze aanma tigende mulatten zijn of ander uit schot, heeft aan de beweging geen werkzaam deel genomen. De consul was dan ook van oordeel, dat met de beweging alles te plotseling is toegegaan om van langen duur te kunnen zijn. Ilij voegde er bij, dat het ware van den toestand niet bekend is, omdat dc telegraafdienst geheel in handen der heerscbende revolutionairen is, die alleen laten overseinen wat te hunnen gunste is. Evenzoo meldt men uit Londen, dat de handel te Rio-de-Janeiro stilstaat en tusschen republikeinen en konigs- gezinden bloedige botsingen voorko men. De regeering houdt, heet het verder, de politieke telegrammen op of wijzigt hen. Zij heeft de handen vol met de voorstanders der mona- chie, die op een tusschen komst de mogendheden hopen. De monarchale partij zou den troon hebben aangebeden aan een neef van den onttroonden keizer, eveneens Pedro geheeten. Een ander bericht wederom meldt, dat de bijeenkomst eener cor.stitueereude vergadering niet voor December te yerwo--h-.v. ip. niet Fonseca, maar ^13 af Pelotas de meeste kans heeft tot president der republiek gekozen te worden. Volgens een telegram van de na tionale bank, gedagteekent uit Rio Janeiro van Vrijdag, hebben alle provinciën zonder ver: republikeinsche regeerir De provinciale besturei georganiseerd en de - Kamer zal zoodra tot c! hervormingen besloten eengeroepeu worden. Afles gaat goed, et zich bij de g aangesloten. zijn spoedig !onstitueerende voornaamste zal zijn, bij verzekert de telegraaf, wens kan laten zeggen De gezant der Vei zich raet vrouwelijken art nen daarmede haar dagelij voor dat het werk aanvaar zich naar de bidplaats, alwjtar zich het beeld der H. Moeder Gods bevoiu die men trou- wat men wil. lenigde Staten :id bezig en won- sch brood. Maar werd, richtte zij hetwelk ik ver vaardigd had, en zonden d.hr beur gebed tot Haar, wier naatn zy het eerst hadden ge stameld en die/zij op het tfederst beminden. Dit engelenhaar leefde ifi onschuld en ge lukzaligheid, wroorzaakt toor bet zoete be wustzijn van /dichtvervull^g, zonder van de wereld, hare loosheid en hqre rampen kennis te dragen. Hit behaagde dtfa Heer nochthans die deugdzame kinderen te beproeven, haar te reinigen vai de vlekken, die ieder sterveling, hoe godvrezend ook, toch nog immer bijblij ven. De d)od bezocht hard woning, scheidde die zuster jen voerde Emilia ten grave. U de smarten t schetsen, mijne geliefden, welke de overg^'levene te torsclien had, gaat mijne kracht u boven. De levensader werd bijna verstikt,/de adem begaf haar en eene diepe flauwte mtte haar lichaam af. Zij vond eene leegte ij haar hart. eene onschetsbare een- zaamheit der ziel, welke den raensrh van weedom doet wegkrirapon. Maar in die jammei'olle dagen verried de Godsliefdo hare ttacht. Ten wille van onzen geoiïerden Offoraa, van Jesus, verdroeg zij het name- looze led, en het van tranen doffe oog richt te zi<j vol betrouwen naar don hemel. En van «ar daalde heeling. De moeder van Smar)m zag op hare dochter neder en genas harewonden. Maar het likteekec bleef altijd in d ziel eu haar geest boog zich tot dat gedekteeken en putte er eer.e onverflauw- bat'f ernstige godsvrucht uit. Nu twee jaren gaben gaf zij aan my en de abdis baar ver- an/n te kennen, om in het klooster te wor- blijft in vriendschappelijke betrekking tot de voorloopige regeering, maar van Noord-Amerika te Rio Janeiro over de erkenning door de Vereenig do Staten is nog niet beslist. De Argentijnsche republiek daarentegen en Uruguay hebben de nieuwe Bra ziliaansche republiek erkend. In de Vrijdag gehouden zitting van het Amerikaansche statencongres, welke door dc Braziliaansche gedele geerden officieel werd bijwoond, heeft de afgevaardigde van de Vereenigde Staten van Noord-Amerika een motie voorgesteld, ter verwelkoming van Brazilië als de jongste zusterrepubliek Deze motie lokte een krachtig verzet uit. Slechts Uruguay eu San Salvator steunden haar, zoodat zij ten slotte verworpen werd. De staten van Zuid-Amerika en van Middel-Amerika noodigden honderd nader aan te wijzen burgers van de Unie uit tot een onderzoekingsreis in die staten. Voor dit nicuwerwetsche reisgezelschap zou een stoomboot worden beschikbaar gesteld, op welke men het eerst Mexico, Middel-Ameri ka, Columbia, Venezuela en West- Indië, daarna Brazilië en de Argen- tiensche republiek en vervolgens de zoeken. Van Dom Pedro verneemt men niets meerdoch het is interessant te zien hoe zelfs de meest republikein sche bladen niets dan lof over hebben voor den onttroonden vorst en het land van ondankbaarheid jegens den man, die een halve eeuw niets dan het welzijn van Brazilië beoogd heeft. «Indien eenig vorst" zegt het Journal de Xoticias «altijd getracht heeft een groot land gelukkig te ma ken, dan is liet Dom Pedro. Zijne rechtschapenheid, eerlijkheid eu goed heid zijn zoo bewonderenswaardig, den opgenomen. Zij stond baar proefjaar door en werd lot nou gewijd. Gisteren morgon werd ik uit mijne woning geroepen en men zeide mij, dat zuster Theodora plotseling 011. gesteld was geworden. Ik ijlde naar het kloo ster en vond haar daar in eenen gevaarlijken toestand. Des namiddags ontving zij do ge nademiddelen der H. Kerk. Eene diepe droefheid heersclite in hare cel, alwaar al de nonnen vergaderd waren. Zij leed nogtlians kalm en zacht en naderde rnet elk oogeublik den dood. Maar toen zij de rood geweende oogen, der zusterschaar zag. zeide zij. met zalige lieftalligheid, tut haar weent niet. over mij, geliefde zusters! maar beweent bet rampzalig lot dier ruenschen, die, als kinde ren der wereld, hare eer. harer. roem zoeken, en voor wie het zoete sterfuur eene bange eeuwigheid wordt, waarin zij een zwart ver schiet ontwaren. En zij zonk op haar kussen terug. O! het was een heilig tafereel, dat dichter noch schilder vermag te schetsen, toen zij daar lag, de blikken op het Kruis en op het beeld der H. Moeder gericht. Hare zacht bewegen de lippen bewezen, hoe zij aandachtig bad de teedere gelaatsuitdrukking kenschetst® het reinste gevoel. De gitzwarte lokkon; die zich om haar gelaat kronkelden, zetten haar eene hemelsche bevalligheid bij; en zij was naar ziel en lichaam getooid, om de bruid des Hee- ren te worden. Het was st.il in het vertrek en mon ltonde hot geiispel van aller gebeden onderscheiden. De dadelende zon wierp hare laatste stralen op hot gelaat der stervende, die den dood reeds scheen ingegaan te zijn. Maar op eens verhelderde 's meisjes gelaat zij heropende hare oogen, ontsloot den mond en richtte zioh op. Hot klukje, dat de Angelus dat zij zeKen, die thans hem verjagen, niet nalaten kunnen eerbiedig het hoofd te buigeu voor do deugden, welke een schitterende aureool vormen om de slapen van den onttroonden keizer." «Het is een abdicatie, waartoe keizer door de bajonetten gedwong werd" zegt het Jornnl da Mank> «en zij hebben zijn dood niet al- gewacht om zijne nalatenschap onder elkander te verdeelen. «Ziedaar nu het I0011 voor zoovele diensten gedurende een halve eeuw aan zijn land bewezen, welks geluk hij heeft trachten te verzekeren n op welks dankbaarheid hij recht had 1 Een onverzoenlijk republikeinse! I blad O Seculo stelt den keizer veraul woordelijk voor het gebeurde. Hi zegt vervolgens: Door zijne zucl. om voor ieder democraat te schijnt was de keizer toegankelijk en geinm zaam en stond op goeden voet n. dezelfde personen, die de Staatsinsi.- lingen door hem vertegenwoordig bestreden. «Overigens gaat alles voor h oogenblik zeer goedde republic der Vereenigde Staten van Brazili met hare vlag met groene en goua v«Aiul«n 'jOk Op blauw veki (naar men zegt te Nev. York gemaakt), is officieel afgekm digd; deze republiek zal bestaau u 29 Bondstaten met Rio Janeiro v hootdstad, alles behoudens de verai deringen. welke het land later daari zal brengen. Het garnizoen van Ri Janeiro heeft de beweging mét t meer geestdrift bevorderd, omd* generaal Fonseca aan officieren soldaten verhooging van soldij h. toegezegd als het keizerrijk verdween Met den keizer hebben recht e gerechtigheid Brazilië verlaten. klepte, deed zich hooron, en deze zilve klank wekte haar, als eene engelenstem, :i deu oever des grafs. Zij wendde zich mij en de zusters, en fluisterde AVE MARIA En uit aller mond weerklonk het gebed, toen de klok ophield en wij de oogen tot reine maagd richtte, zagen wy, dat de si lenkrans der zaligheid haar reed» versier Ken blos kleurde haar gelaat, de oogen se terden van geluk en in heinolaohe verrukk do armen uitbreidende, riep zij jubelend materAve soror I De priester bad oenen stillen traan ui oog gewischt en zeide: zij ontsliep, mijne derenO mogten wij allen zoo te rust En vader on dochter stamelden: d vrede ruste! En de priester antwoordo; zij rust in In dien oogenidik vernam men het eener klok en de drie varonden zeid uit eenen mond de Angelus! Ave Maria! fluister do de priester, Ave Maria! sprak de vlacher. Ave Maria! lispelde Rosa. En de visscher had liet hoofd onthl liet den roeispaan ruston, de priester v de handen en Rosa dood even zoo, ter den van water druipende riem voor legd bad. En uit drie harten steeg óène be groete, één lofzang voor den troon de El» het koor der zaiige gooscen jui het geklop der Angelus, en droog de ten hemel en teekende de namen vr eerders van God in zijne heilige M gulden letteron in hot hoek der leren

Peel en Maas | 1889 | | pagina 1