P, J. ScMei-Meijei, AISTMDAISCHE KOFFIE. I St. Micolaas Etalage! ST. NICOLAAS-CADEAUX. DE MAN'S BESCHUIT, SIGAREN GOUDEN MEDAILLE Fortland-Cementj W. L11 Fransche, Düitsohe en Engelsche Heeren en Dames Mode-Artikelen,. Magazijn van Bedveeren P. J. Schellen-Verheyen, PORTLAND-CEMENT Wed. P. A. Boers, Eene Bouwhoeve Bij J. CAMPS, Oostrum, feeste Kluitkalk HOLLOWAYS PILLEN EN ZALF. G. Maas blauwe en roode dakpannen St. Nicolaas-Artikelea, e twee cent Sigaar PAIN-EXPELLER VERKRIJGBAAR: Grootemarkt, Venraai. ONTVANGEN Handel in koloniale waren, alle soorten suikergoed en Boscherpeperkoek, verder alle schoenwerken en Heeren schoenmakersartikelen, enz. Ivleeder-Mag-azijn. Eene ruime keuze van Gemaakte Kleederen Handel in Koloniale Waren f 0.50 i'ijdschi'iii looc fraaie handwerken VRIENDmZIEKËH r l Plavxiizen, Steenkolen AARDEN BUIZEN Schoenmakersknechien, Uit de hand te pachten: iEh dëT Best Lijnmeel DB PILLEN Marmeren Schoorsteenmantels Teekeningen L. Laxxdy, YENLO. PLAVUIZEN, Magere Stukkolen en kalk. Vleeschsnijmachine. V. PONCK O H O O H VENRAAI. Pater straaat, Alleen verkrijgbaar bij M. Dreessen-Lutters, Rook- en Pruimtabak. ANKER- 8 IS en BLIJFT het beste middel tegen: jJCHT. RUMATIEK, AANGEZICHTSPIJNEN enz. Flesschca a 50 Cent.75 Centen/1.26. Alleen echt met Anker! Y. AD. RICHTER Cie. Rotterdam en Londen B.C. BEST 10 4 fe.50, TIR-A-S ETST GIPS aan concurreerende prijzen. J. DIJKS, Holthees A TP cease grooic 2a e is ate isa ZAA7-A.R.T XjA.KSE3ST_ BUXKINCS, KAMGAREX, SHEVIOTS, MANCHESTER, PILOW, BE- VERTIN, enz. Eene groote par lij Kleedjesstoffen. Zwarte en gekleurde franscho merinos. Zwarte zijde, baaiflanel, wit en blauw linnen, kanten, mutsen, bloemen en zijden linten garnituren. Tevens ontvangen eene groote keuze in Wollendoeken, Wollenmntsen, Wollen- en Moltondekens, Sprijen, Borstrokken, Onderbroeken en Mutsen. AAN ZSER VOORDEELIGE PRIJZEN. Alls söJïtsa HOEDEN sa PETTEN voor Heeren en Kinderen. Al deze goederen tcorden ciati spotprijs ver kocht, en d kontant nog 5 pet. korting. M IKtFACTl llËü Buxkings in alle soorten. Baai, Bevertin, Manchester, Pilow, Kleerstoffen, Mutsen Kanten, Linten van af 20 cent per el. Bloemen, Veci'cn, Ruches en alle modc-Ariikclcu. Eigen fabrikaat platte Bedden, goed veêren dicht 3,70 ets. Tijken, zuiver veêren dicht, 5,80 Wollen Peluwen met afgezette ruit 0,50 Linnen doek 7 kwart breed 0,40 Gestreept Boezeroenen stof, echt in de wasch, 2 el breed 0,38 0,30 4 0,30 2,50 2,50 Wit en rood Chamois, c'4 breed Ovortreksels, rood en witto ruit 7 breed Katoenen peluwen Randrokken in alle kleuren Vaste doch lage prijzen. uiterst goedkoop. Rijst foor G cent per pond. Iulandsch spek 39 zuiver stofrem. In alle soorten voorhanden aan uiteist lage prijzen. Alle soorten, minder in prijs dan bij een an der en dan nog 5 pci. korting per gulden. HORSTtegenover de Markt. per 'ili'ic maandleii. Exira-ïSditie van de Bazar. Do abonnóes op do BAZAIl, die deze exU'u-eüilie verlangen, omvangen perkwui laai a /'0.50 bij liet eerste en vierde Nu. van de BAZAR eene alle vering, bevatten de 1°. vier bladzijden met de fijnste Hand werk patronen en begeleidenden tekst en 2".j een patroon in cUromolUhographie roorj gekleurde borduursels Voor niet-abom.êes op do BAZAli is de prijs van liet TIJ BSC 11 RH' 'R I UUR FR A1 IF HA ND U'LRKFN f0.7 5 PER 3 MAANDEN. Editieu van de Bazar Boste kwaliteit Porfcland-Gement in vaten van 180 kilo's aan uiterst gocdhoopen prijs levert L. LATJDYVenlo. Een goïllustroerd handbookjo met raadgevingen| voor alle ziekten. f 6 nummers 0 6 G - 1.50 - 1.50 mot G gekl. platen 3 gekuipte patro. 6 gekl. platen en 3 geknipte patronen Bij .4 L DEZE EDI TIEN kan men tegen vei hooging van f 0.50 het Tijdschrift voor Fraaie Handwerken bestollen. Hij toezending van postwissel plaatse men daarop duidelijk welke editie men veri;i::gt. Uiig. Don Haag.Gebr. DKLLNFANTE. Station venray-Oostrum zijn te bekomen beste roode en blauwe dakpannen zoomede tweede soort, en Beste halfzachte Lijnkoek en Liju- mccl aan concurreerende prijzen EIl WORDEN GEVRAAGD Vijf bekwaiiie per stuk te werken. Zich tc vervoegen bij J. VERSLEDEN Venraai. gelegen in den Brienshoek te Leunen jroot 10 heet. Aanvaarding met Paschcn 1890. Te bevragen bij Chr. do MULDER, te Leunen. tr ee. <rc> oo co co s 5=2-. CO t=3 Cf=5 co 3 co 1=3 >an U schonk d'Amstelstad hnnr naam! L fierheid moogt go baar ook dragon, ctleods staat als drank gij boven aan ^ot troost bij oud en jong van dagen. Ken drank als gij van zuiveren smaak föoernt elk, die Uwe deugd zal kennen, Koot iedor haken naar 't geluk, >an U zich strooiend te gewennen, got Uwen aangenomen geur oslrcelt gij liet, hart van arm en Rijken; oritiek van allerhande kleur Kebt gij voor Uwe vaan doen wijken, Kn steeds voor U do vlag doen strijken. Koffie, 'k room U niet te hoog. coh! mocht ieder U waardeeren, Klesch en kan en bierglas vloog; Kluks zoudt gij een ieder leeren: n U vindt men oen vriend in elk geval Kn in d'Amsterdamschekoffie boven al. Aan alle Huismoeders ten zeerste aanbevo len oinliarc geurigen, aaugenameu, zuiveren smaak en vele goede eigenschappen IJen ieder overluige zich en neme voor een enkele maal de proef. s— Oil c=> CO O) „-J—j i-0> GV2 0-, <3b VOORHANDEN Reuversche en Tegelsche blauwe pannen. 2e soort. 3e soort, roode pannen, plavuizen, BESTE STEENKOLEN aan concurreerende prijzen. AARDEN KOEBAKKEN. a 11 Gulden do 100 Kilo. lederen dag verkrijgbaar aan 70 cents liet mud, franco tlitns 7n cent. Verkrijgbaar bijWed. van den Horst te Helmond, Paymns Jansen en Fik van den Avoort te Tilburg en A. van Gennep te Gestel bij Eindhoven, P. J. Janssen, Gennep G, Peeters Roermond V. J. Hageman te Groesbeek. N. B. Voor H. H. Winkeliers als cenig vorkooper op te treden, zijn inlichtingen verkrijgbaar bij A. VERZIJL Quellijnstraat 35, Amsterdam. zuiveren liet Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van de LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle kwalen, eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. Kn onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. 3D 33 2Ü -A. X-i F is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen. Zij is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiek, en onverge lijkbaar voor Aamborstigheid. KEELPIJN, BRONCHITIS, VERKOUDHEID en HORST. Ter genezing van kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geeno mededinger, en geneest betooverend saamgetrokken en stijve Gewrichten. Alleen bereid in Thomas HOLLOWAY's Etablissement, 78, NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen 333 OXFORD STREET, En worden verkocht m Potten en Doozen van Is. li/td.. 2s. 9d., 4s. Gd., lis., 22s. en 33s., en verkrijgbaar bij alle medicijnen-verkoopers door de geheole wereld. ALLE SOORTEN aan zeei' voordeelige prijzen. gratis op franco aanvrage. Station VenraaiOostrum. HANDEL IN: STEBNKOLEJSr Alles aan concurreerende prijzen. Beste nieuwste Amerikaanscho Vleeschsnij machine, bijzonder geschikt voorde WORST MAKERIJ, tc KOOP en te HUUR. hH o m r- •3|As1|WM m lm mi n Vv n Bericht hiermededat hij ruim is voorzien van eene groote collectie bestaande in porte-monnaies, portefeuilles, zaktoiletjes, visitekaartenétuis, notitie- boenjes, schrijfcassetten, schrijf- en muziekmappen, schrijfgarnitureninktkokers, brielkaartendoozen, vouwbeenen, kapdoozen, toiletspiegeltjes, werktaschjes, kaar- tendoozen, fiches, enz. Verschillende spelen, als: lotto, domino, oorlog-, dam-, schaak- en kaartspelen, reistaschjes en mandjes, enz. enz. eene ruime keuze alles zeer geschikt voor 13 LEKKERE SIGAREN voor 35 cent Grootestraat, Venraai. Tevens vca'EUri g^lmar in verschillende Merken per 100 en p/m. aan de gewone fabrieksprijs ALSMEDE LEKKERE bekroond niet Reims, April 1889. Keulen, Juni 1889. Alleen verkrijgbaar te Venray bij J. J, IB. erlieiigcn, Groote srtaatNo. SJ.

Peel en Maas | 1889 | | pagina 4