V. LSI P. J, SclBlleHeïlieijei, AISTERDAMSCIE KOFFIK U SlB MIcoSsias Etalage' ST. NICOLAAS-CADEAUX. HOLLOWAYS PILLEN EN ZALF G. Maas w, ?ai dsn Portland-C ement, Fransche, Duitsche en Engelsche Heeren cn Dames 'Mode-Artikelen* Magazijn van Bedveeren P. J. Schellen-Verheten, PORTLAND-CEMENT Wed, P. A. Boers, I Bij J, CAMPS, Oostrum, leste Kluïtkalk blauwe en roode dakpannen O O O H Si. Ificolaas-Artikeïeiij O k O t=i PAIN-EXPELLER VERKRIJGBAAR: Venraai. Grootemarkt, ONTVANGEN Handel in koloniale waren, alle soorten suikergoed en Boscherpeperkoek, verder alle schoenwerken en Heeren sehoenmakersartikelen, enz. lOeeder-Magazijn. Eene ruime keuze van Gemaakte Kleederen Bloemen, Ycceen, Ruches en alle mode-Artikelen. Handel in Koloniale Waren f 0.50 rijdschrift \u«r fraaie handwerken VRIENDDERZÏEKEN Si beslc rootle en blauwe dakpannen Plavuizen, Steenkolen VROUWEN! Best Lijnmee! BE PILLEN Marmeren Schoorsteenmantels Teekeniug'en L. Laudy, VENLO. PLAVUIZEN, Magere Stukkolen en kalk. Vleeschsnijmachine. V. FONCK. Baterstraaat, Vl-jNRAAI, d ANKER- IS en BLIJFT 9 het beste middel tegen: JICHT, RUMATIEK, AANGEZICHTSPIJNEN enz. Flcssehen a 50 Cent, 75 Cent en 1.35. Alleen echt met Anker! F. AD. RICHTER Cie. Rotterdam en Londen E.C BESTE a f6.50, EIST GIPS aan concurreerende prijzen. J. DIJKS, Holtliees, M EE pene grool» keuze iaa ZTAT-zAIRT LAKEIST. BUXK1NGS, KAMGAREN, SHEVIOTS, MANCHESTER, l'ILOW VERTINenz. Eene groote partij Kleedjesstojfen. Zwarte en gekleurde fransche merinos. Zwarte zijde, haai, flanelwit en blauw linnen, kanten, mutsen, bloemen cn zijden linten garnituren Tevens ontvangen eene groote keuze in Wollen doeken, Wolleninutsen, Wollen- en Moltondekens, Sprijen, Borstrokken, Onderbroeken en Mutsen. AAN ZEER VOORDEELIGE PRIJZEN. AUe soartsa HOB.BEÏ sa PITTEN' voor Heeren en Kinderen. Al deze goederen xcorden aun spotprijs ver kocht, en d kontant nog 5 pet. korting. MV\IFA(TIIU:\: Buxkings in alle soorten, Baai, Bevertin, Manchester, Pilow, Kleerstoffen, Mutsen Kanten, Linten van af 20 cent per el. Eigen fabrikaat platte Bedden, goed voêren dicht 3,10 ets. Tijken, zuiver veêron dicht, 5.30 Wollen Peluwen met afgezette ruit 0,50 Linnen doek 7 kwart breed 0,40 - Gestreept Boezeroenen stof, edit in de wasch, 2 el breed 0,38 u Wit en rood Chamois, r.'-i breed 0,30 Overtreksel^, rood en witte ruit 7/4 breed 0,20 Katoenen peluwen 2,50 Randrokkon in alle kleuren 2,50 Vaste doch lage prijzen. uiterst goedkoop. Rijst voor G cent per pond. ïnlandsch spek 39 zuiver stof, rc>n. i11 alle soorten voorhanden aan uiterst lage prijzen. Alle soorten, minder in prijs dan bij een an der en dan nog 5 pci. korting per gulden. UORST, tegenover de Markt. per *£a*ae iSkiaisaa«i<"Bï. Extra-Editie van de Bazar. He abonnees op de BAZAR, die deze extra-editie verlangen, ontvangen per kwal' taal ii /'0.50 bij liet eerste cn vierde Nu. van de BAZAR eene aflevering, bevatten de 1°. vier bladzijden met de fijnste Rand werk patronen en begeleidenden tekst en 2°. een patroon in ckromolilhographie voor gekleurde bord/aursels Voor n iet-a bon ï.ées op do BA ZAK is de prijs van het TIJDBCRRll' T VOOR FR A A IK HAND WERKEN fO.75 PER 3 MAARDEN. Eclitiën vau de Bazar G nummers G met G gekl. platen G 3 geknipte patro. G G gekl. platen n 3 geknipte patronen Bij AL DEZE EDI TIEN lean mei: l egen verhooging van 0.50 het Tijdschrift voor Fraaie Handwerken bestellen. Bij toezending van postwissel plaatse men daarop duidelijk welke editie men verlangt. Beste kwaliteit Portland-Cement in vaten van 180 kilo's uiterst goediioopen prijs levert L. LAUDY, Venlo. Een geïllustreerd handboekje I - met raadgevingen! voor alle ziekten. I Richter's Boekhandel door: Rotterdam. li tg. Den Haag.Gebr. DELINFANTE. Slnlion vcnrav-OosIrtiisi zijn te bekomen zoomede tweede soort, en AARDEN BUIZEN Beste halfzachte fLijsikoeSt en EJjea- inccJ aan concurreerende prijzen Wil u warme voeten houden I)an moet ge Briquetten koopen -j Ge behoeft ook niet ver te loopen Gaat even naar Venrny's bazaar 'i Voor 3 centen komt ge klaar. Daarvoor twee volle dagen j Warme voeten naar behagen -♦ Gezonder, gècdkooper, daarboven j Dan Turfvuüf- in uw sto\en Een proefje dharmede genomen J Ge zult zeker blijven komen. f BIJ V. FONGK. t-H CO dq* co cn oo co CP >—3 CO ac$ oca co cr> B co O >an U schonk d'Ainstelstad haar naam! fierheid moogl; go haar ook dragen, cziteeds staat als drank gij hoven aan Hot troost )>ij oud en jong van dagen. Kon drank als gij van zuiveren smaak Koenit elk, die Uwe deugd zal kennen, Koet ieder haken naar 'i geluk, i>a.n' U zich strooiend te gewennen, süjefc Uwen aangenamen geur octreelt gij het hart van arm en Rijken; orilick van allerhande kleur Keht gij voor Uwe vaan doen wijken, Kn steeds voor U de vlag doen strijken, profile, 'k roem U niet te hoog. cch! mocht ieder U waardeeren, Klesch en kan en bierglas vloog; Kluks zoudt gij een ieder leeren: >—in U vindt men een vriend in elk geval Kn in d'Amsterdamschekoffie boven al. i^saaa JQSIC BBuasmoecfleB's ^cu xcea*ste leaa om Siare gciin'igcii, aimgciiamem, znhcren smaak eai veie goede eigciiseSmppen lücu ieder overtuige zieli eis neme voos* eesi esiLele maall de proef'. p-H co co CO <33 i-O GV2 CO P-, VOORHANDEN Reuversche en Tegelsche blauwe pannen. 2e soort, 3e soort, roode pannen, plavuizen, BESTE STEENKOLEN aan concurreerende prijzen. AARDEN KOEBAKKEN. a 11 Gulden de 100 Kilo. lederen dag verkrijgbaar aan 70 cents het mud, franco thuis 75 cent. Verkrijgbaar bijWed. van den Horst te Helmond, Paymans I H Jansen en Fik van den Avoort te Tilburg en A. van Gennep te j pj Gestel bij Eindhoven, P. J. Janssen, Gennep G, Peeters Roermond, j V. J. Hageman to Groesbeek. N. B. A'oor H. H. Winkeliers als cenig verkooper op te treden §3 zijn inlichtingen verkrijgbaar bij A. VERZIJL Queilijnstraat 35, Amsterdam. zuiveren het Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van de LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, cn zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle kwalen, eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. Kn onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. DB ZALF is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren cn Etterbuilen. Zij is beroemd ter genezing van Jicht. Rhumatiek, en onverge lijkbaar voor Aamborstigheid. KEELPIJN, BRONCHITIS, VERKOTJDHOEID en HOEST. Ter genezing van kliergezwellen en allo soorten van Huidziekten hoeft zij gecna mededinger, en geneest betooverend saamgetrokken en stijve Gewrichten. Alleen bereid in Thomas HOLLOWAY's Etablissement, 78, NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen 5S3 OXFORD STREET, En worden verkocht in Potten cn Doozcn van ls. li/jd., 2s. 0d., 4s. 6d., lis.. 22s. cn 33s.. en verkrijgbaar by nlle niediciineu-verkoopers door de geheele wereld. ALLE SOORTEN aan zeer voordeeligo prijzen. gratis op franco aanvrage. Station Venraai—Oostrum. HANDEL IN: STEENKOLEN Alles aan concurreerende prijzen Beste nieuwste Amerikaansche Vleeschsni.'- machine. bijzonder geschikt voor de WORST MAKERIJ, te KOOP en ie HUUR. i Ul LS u Bericht hiermede, dat hij ruim is voorzien van eene groote collectie bestaande in porte-monnaies, portefeuilles, zaktoiletjes, visitekaartenétuis, notitie boekjes, schrijfcassetten, schrijf- en muziekmappen, schrijfgarnituren, inktkokers, briefkaartendoozen, vouwheenen, kapdoozen, toiletspiegelfjes, werktasclyes, kaar- tendoozen, fiches, enz. Verschillende spelen, als: lotto, domino, oorlog-, dam-, schaak- en kaartspelen, reistaschjes en mandjes, enz. enz. eene ruime keuze alles zeer geschikt voor Vï Q hH w WH Ul a L?J

Peel en Maas | 1889 | | pagina 4