Groole leuze Wed. H. J. Slits, Groote lenze Bïïime, P. J. SclBllBi-ïfirlmijefl, imrij AiSTERDAiSCHE KOFFIE. Paterstraat, V enraat. HOLLOWAYS PILLEN EN ZALF. KLEEDJESSTOFPEN 1 Fransche JVIerinos, ZWART LAKEN IVlodelien en Kleuren Ingelsche VJLTHÖIDEN, Overhemden Cra vatten Yestdassen. 335)^ a a 3 KAPOK. Fortland-fiemen^ Magazijn van Bedveeren P. J. SCHELLEN-VERHEYEN, Van den iVlunokhof»Sassen} Wed. P, A. Boers, V. FONCK. - Venray. Bij J. CAMPS, Oostrum, beste Kluitkalk PORTLAND-CEMENT SPECIALITEIT aiMaau-miMïft Echte Kanten en Mutsen, enz. ÏÏQÏÏYBAÏÏTËS Fransche, Engelsche J1ode-Artikelen. S -A. O" E T Garen, Band KNOOPEN. Wollen Dekens, Uit de hand te pachten: eene Bouwhoeve VERKRIJGBAAR: Eene ruime keuze van Gemaakte Kleederen Bloemen, Veeren, Ruches en alle mode-Artikelen. Handel in Koloniale Waren te P5 S Q W O w netjes, spoedig en accuraat vervaardigd. Marmeren Schoorsteenmantels L. Laudy, VENLO. wt PAIN-EXPELLER beste rooilc en blauwe dakpannen Plavuizen, Steenkolen AARDEN BUIZEN PETROLEUM Best Lijnmeel VRIENDderZIEKEN B te IN heeft de eer hare geachte begunstigers te verwittigen, dat zij voor het aanstaande seizoen aan bijzonder voordeeligen prijs ontvangen heeft eene groote voorraad en prachtige sorteering van alle in 't vak voor komende artikelen. KAMGAREN. IN enz. NIEUWSTE SPRIJEN. gelegen te Venray op de Landwecrt, nabij het dorp, groot ruim 12 hectaren bouw- en •weiland. Aanvaarding mot Paschen 1890. Te bevragen bij H. POLLS-C AMDS, te Ven ray. BESTE ft f6.50, TEAS HB3NT GIPS aan concurreerende prijzen. J. DIJKS, Holthees. Ivleeder-Mag-azijn. Alls ssorten SOSBEU es PETTEK voor Heeren en Kinderen. A l deze goederen icorden aan spotprijs ver kocht, en d hontantnog 5 pet. korting. M\\LF\UTLHi:\i Buxkings in alle soorten, Baai, Bevertin, Manchester, Pilow, Kleerstoflfen, Mutsen Kanten, Linten van af 20 cent per el. Eigen fabrikaat platte Bedden, goed veóren dicht 3.70 ets. Tijken, zuiver veèren dicht, 5,80 Wollen Peluwen met afgezette ruit 6,50 Linnen doek 7 kwart breed 0,40 Gestreept Boezeroenen stof, echt in de wascli, 2 el breed 0,38 0,30 t 0.30 2.50 2,50 Wit en rood Chamois, 0/4 breed Overtreksels, rood en witte ruit 7/ breed Katoenen peluwen Randrokkcn in alle kleuren Vaste doch lage prijzen. uiterst goedkoop. Rijst voor G cent per pond. Inlaudsch spek 39 - zuiver stofrem. In alle soorten voorhanden aan uiterst lage prijzen. Alle soorten, minder in prijs dan bij een an der en dan nog 5 pci. korting per gulden. HORST, tegenover de Markt. TTitgever van „Peel en Maas", worden alle soorten van DRUKWERK, als: C5 aq rz> ZZ V* s=L 2 o- 5 tel te te 1 tö c=! te te >- te Factum's, Nota's, Wissels Rekeningen, Kwitantiën, Assignation, Adres- Visitekaarten, j Iluwelijksbrieven en kaarten, Bruiloftsliederen Prijscouranten, Coupons, Bestekken, Verslagen, Reglementen, Aanplakbiljetten, Menu's Circulaires, Contracten, Etiquetten, Con vocatie-Bil jetten. Dagboeken, Weeklijsten, Waschlijsten. Dagvaardingen, Ohligaliën, Ordonnantiën, Declaratie's Adressen voor Envëlloppen, Programma's Strooibiljetten, enz. M 0 0 •rp 0 d d ft O 0 O 73 S-i O 73 d 0 0 O 73 D) d d 0 d O X? 0 0 u 0 5 d X 0 O 0 O ft m u) 0 ALLE SOORTEN aan zeer voordeelige prijzen. Teekeningen gratis op franco aanvrage. ANKER- IS en BLIJFT het bette middel tegen; JICHT, RUMATIEK, AAN6EZICHTSPIJNEN enz. Flepichen a 60 Cen»,75 Cent en ƒ1.25. Alleen echt met Anker! P. AD. RICHTER Cie. Botterdam en lionden E.C. Station venrav-Oostfriim zijn te bekomen zoomede tweede soort, en Beste half zachte I.ynkork on Uju- meel aan concurreerende prijzen iXOTEËItliVG VAN Bij een vaatje franco station Venray f 9,75 Vijf n m n m f9,50 een voor Venray franco thuis f 10,00 vijf - - f9,65 Alles per 100 kilo, betaalbaar a contant in Nederlandsch geld. Voor de vaten wordt 20o/o van het bruto ge wicht afgetrokken. Voor grootere bestellingen gelieve men prijzen aan te vragen. Ledige vaten betaal ik met f 2,10 franco bij mij aan huis. VOORHANDEN Reuversch© en Tegelscke blauwe pannen, 3e soort, 3o soort, roode pannen, plavuizen, BESTE STEENKOLEN aan concurreerende prijzen. AARDEN KOEBAKKEN. a 11 Gulden do 100 Kilo. lederen dag verkrijgbaar aan 70 cents het mud, franco thuis 75 cents Beste kwaliteit Portland-Cement n vaten van 180 kilo's aan uiterst goedkoopen prijs levert L. LAUDY, Venlo. Eon geïllustreerd handboekje I met raadgevingen! voor alle ziekten. I Richter*© Boekhandel d00r: Rotterdam. cn=s co C/2 OO co co co s CTC* co o> co >an U schonk d'Amstelstad haar naam! get fierheid moogt ge haar ook dragen, cctceds staat als drank gij boven aan •~70t troost bij oud en jong van dagen. Ken drank als gij van zuiveren smaak Êdoemt elk, die Uwe deugd zal kennen, woet ieder liaken naar 't geluk, J>an U zich strooiend te gewennen, get Uwen aangenomen geur cc tr eelt gij het hart van arm en Rijken; oritiek van allerhande kleur ffiebt gij voor Uwe vaan doen wijken, Kn steeds voor U de vlag doen strijken, koffie, 'k roem U niet te hoog. Cch! mocht ieder U waarcleeren, ^lesch en kan en bierglas vloog; ^luks zoiult gij een ieder leeren: ►-<11 U vindt men een vriend in elk geval Rn in d'Amsterdamschekoffle hoven al. Aan alle Huismoeders len zeerste aan S-H "M co CO LO GV7 tH I bevo len om liure gem-lgcn, anugeuamen, zuiveren P smaak en vele goede eigenschappen. Een ieder ovcriuige zieh eu neme «oor een enkele .2^ maal de proef. Si P-i Verkrijgbaar bijWed. van den Horst te Helmond, Paymans Jansen en Fik van den Avoort te Tilburg en A. van Gennep te i Gestel bij Eindhoven, P. J. Janssen, Gennep. N. B. Voor H. H. Winkeliers als eenig verkooper op te treden, zijn inlichtingen verkrijgbaar bij: A. VERZIJL Quellijnstraat 35, Amsterdam. DE PILDEN zuiveren het Bloed en herstellen allo ongeregeldheden van de LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle kwalen, eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. En onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. IDE ZALF is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren on Etterbuilen. Zij is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiek, eu onverge lijkbaar voor Aamborstigheid. KEEJL.PIJ2ST, BRONCHITIS, VERKOUDHEID en HOEST, l'er genezing van kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geen© mededinger, en geneest betooverend saamgetrokken en stijve Gewrichten. Alleen bereid in Thomas HOLLOWAY's Etablissement, 78, NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen BB3 OXFORD STREET, En worden verkocht 111 Potten en Doozen van Is. li/sd., 2s. 9d., 4s. 6d., lis., 22s, en 33s., en verkrijgbaar bij alle raedicijnen-verkoopers door de geheel© wereld.

Peel en Maas | 1889 | | pagina 8