J te Weit, SPEELKAARTEN P. M. Sanders, §§H Hoornvee, Paar den en Varkens Diaphanien. G.Maas blauwe en roode dakpannen W. LOSSE N Fransche, Duitsehe en EngelseSie Heeren en Dames Mode-Artikelen. Beste Hollandse! Iscli P. R. Lutters Zonen, Buxkingen Kamgaren m LODISHOF De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh Burgerlijke Stand Marktberichten ADVERTENTIEN. PLAVUIZEN, Magere Stukkolen en kalk. Grootemarkt, Jj Venraai. ONTVANGEN Handel in koloniale waren, alle soorten suikergoed en Boscherpeperkoek, verder alle schoenwerken en Ileeren schoenmakersartikelen, enz. in den Boekhandel van VV. v. d. MLWCKÜOF-Sassen, Venray. P. Camps-Delhougne. Magazijn van Manufacturen. g BEDVEDEREN f MAGAZIJN. t P. J. Schellen-Verheijen Rogge cn Roggemeel. Tarwebloem. Haver, grut gruttemeel. Cement- en Gipsornement- FABRIEK 35, UTRECHT 35. GIPSORN EMENT Y'EXRAAI, Crootcstrant 09, Portland-Cement en Gips. Prachtig Assortiment! VROUWEN! Openbare Verkoop schoon HEERENHUIS Flinke eollcelie inodes'.offen. bij M. Van Aarsscn. Te pachten: De hoeve publick verkoopen: publiek verkoopen: publiek verkoopen: INGEZONDEN STUKKEN. Grubben'vorst, 20 October! Nog is het geslacht der sterke vrouwen niet uitgestorven, en zoo lang de katholieke Kerk blijft bestaan, d. i. tot aan het einde der eeuwen, is er geen nood, dat het ooit aan echt christelijke heldinnen zal ontbreken. Ja, ondanks den slechten geest des tijds, ver meerdert haar getal met den dag. De huidige dag levert daarvan in ons klein Nederland het bewijs. lieden morgen vertrokkeu uit Amsterdam, onder de leiding van de klooster Overste der Ursulinnen, Mére Augustine van Noordwijk (Batavia) een twaalftal religieuzen missiona rissen. Zij scheepte zich in te Amsterdam aan boord van het stoomschip de Prins Alexander o:n zich naar Java te begeven, niet om, mei het stalen zwaard gewapend, Holoferncs den vijand van God en Gods volk in het midder nachtelijk uur te onthoofden, maar om met het geestelijk zwaard, het zwaard des gebeds, het zwaard van een heiligen, voorbeeldigen levenswandel, het zwaard van eene godsdien stige opvoeding en echt christelijk onderwijs, het ongeloof en do vrijmetselarij, die daar erger dan elders, heerschen, te bestrijden. liet huis de Voorzienigheid'het zoo druk bezochte pensionaat te Grub ben vorst, waar uit zoo veel religieuzen op Java werkzaam zijn, zond ook nu weer drie van hare zusters der waarts. t. w. M. Pelagic, Z. Dominica en Z. Antonia, terwijl uit de kloosters te Savethem, Et. Truien, en Echt drie Ursulinnen mede vertrokken. By dit getal voegden zich nog onder geleide van Z. E. Overste M. Augus tine eenige zusters Franciskanessen van Hcit- huizen en elders. Ave maris stella! Wees gegroet sterre der zee, en bescherm deze edele maagden, volge lingen van de H. Ursula en den Serafijiischen Frauciscus. Bescherm haar op haren verren en gevaarlijken tocht ter zee. Bescherm haar op den nog gevaarvoller tocht door het leven in de tropische gewesten. Deze bedo steeg op den buidigen dag, den dag van uw vertrek, uit bet hart op van uw edel zusteren tal met wie gij jaren in gebed en toewijding aan uwe heilige taak doorbracht tot haar, die hare kinderen nooit ol nimmer verlaat, Deze bede z;.l u steeds vergezellen op uwen langen tocht. Deze bede zal u blijven ver gezellen totdat gij zult zijn aangeland in het betere vaderland, want ofschoon door den broeden oceaan van uwe zusteren gescheiden blijft gij door den electrischeu band van gods dienst, van opoffering, van toewijding aan de godsdienstige opvoeding verbonden, en niets kan de geleiding, die u verecnigt storen of verbreken. Deze bede zullen zij blijven ten hemel stie ren, met w ie gii door de banden van bloed verwantschap zijt vereeiiigd. Deze bede zal hemelwaarts worden gezonden, door alle die uwen heldenmoed bewonderen, door allen, die beseffen, welk offer gij bracht, door te scheiden van bet dierbare vaderland, van al Wat u op aarde dierbaar kan zijn, van haar onder wier mild en zacht bestuur gij u zoo overgelukkig gevoeldet. 't Is waarlijk troostend en hartverheffend voor een katholiek, als hij ziet, dat, naarma te de strijd tegen den godsdienst, de Kerk en hare instellingen toeneemt, ook de geest van heldendeugd en edele opoffering onder de katholieken toeneemt. Wat toch zien wij? De regeeringsmanncn in Italië schijnen zich ten doel gesteld te hebben den Paus en alle kerkelijke instel ling in hun werk te belemmeien. De hoofden van het bestuur in Frankrijk leggen een dol- driftigen ijver aan den dag, om al wat gods dienst heet, al wat de Kerk heilig en dierbaar is, uit Frankrijk te verdwijnen of tot wille- looze werktuigen van de regeering te maken. Ondanks de heftigheid, de verwoedheid, waarmede de Kerk alom bestreden wordt, zien wij eene grooten beweging om den ka tholieken godsdienst te verbreiden. Onze missionarissen zoo mannen als vrou wen, vertrekken bij honderdtallen naar alle gewesten, naar de brandende binnenlanden van Afrika, naar de woeste en onbebouwde streken van hot rotsgebergte in Noord-Ame rika, naar do Argentijnsche republiek in Zuid Amerika, naar Oceanië, naar China en Mon golië, in één woord, geen zoo onherbergzaam oord is er ter wereld, of men treft er katholie ke missionarissen aan. Wel een bewijs dat de Kerk van Rome nu zoowel als voor Lutters tijd nog altoos is de Katholieke. B. S. D. VENRAY Van den 19 tot 26 October 1889. Geboorten. Mathijs Gerardus Hubertus Aerts, Pe- tronella Thuijls. Huwelijken. Geeno Sterfgevallen. Antonia van Oeffel, oud 9 jaren.Maria Anna Verstraelen, oud 28 jaren echtgenoote van Frans Stoks, Venray, 21 Oct. Aangevoeld 2250 halve kilo's Boter. Prijs per halve kilo 53 a 64 eis. Horst, 25 Oct. Boter pei halve kilo 50 u 59 ets. Aangevoeld 1210 halve kilo's I 'cn/oo, 19 Oct. Boter per i/« kg. 5i a 52 ets. Biggen aangevoerd 263 per stuk 15 a 19 Ir. lieryen, 22 Oct. Boter per halve kilo 34 a 50 cis. 1 Hittersicijch22 Oct. Boter per halve kilo 50 a 55 ets. Well, 21 Oct. Boter per halve kilo 48 a 50 ets. Aangevoerd 195 halve kilo's. Vierlingsöeek, 22 Oct. Boter per halve kilo 45 a 59 ets. Sambeek, 21 Oct. Boter per i;h kilo 39 a 50 ets. DeUpiCy 24 Oct. Boter per halve kilo 48 cent. Aangevoerd 1184 halve kilo's. St.Anthonis24 Oct. Boter per i/ï kg. 48 a 54 ets. Mil, 14 Oct. Boter per halve kilo 52 a 65 ets. Maandag morgen waren op de kalveren en varkensmarkt te Nijmegen aangevoerd 870 biggen. 31 vette varkens, 4 schottelin gen, 6 vette kalveren, S nuchtere kalveren De prijzen waren: biggen f 7 ïi 9 per stuk, vette varkens 25 a 28 ct. de 5 ons, schottc- lirigen 16 a 18 gld. per stuk, vette kalveren 35 a 40 ct. de 5 ons, nuchteren id. 13 a 20 per stuk. Rotterdam, 21 October Op de veemarkt waren heden aangev.: 158 runderen, 80 vette kalveren, 2 nuchtere kalveren, 2088 schapen, en 500 varkens. De prijzen wa ren als volgt: rundoren le qnal. 34 a 35 ct., 2e quai. 32 a 33 ct., 3e qual. 30 a 31 ct., vette kalveren le qu 1. 42 a 45 ct., qual. 37 a 40 ct., schapeu le qual. 35 37 ct., 2e qual. 30 a 32 ct. varkens le qual. 26 a 27 ct., 2e qual. 25 a 26 ct., 3o qual. 23 a 24 ct., alles per 1/2 kilo. Han del traag. 's Hertogenbosch, 21 Oct. Op de heden gehouden markt waren aangev. 140 stuk, vette kalv. Prijzen: kalveren lo qual. 52 a 56 ct. 2e id. 4S a52 ct., en 3e id. 44 a 48 ct boter f 0,90 a 1,10 alles per kg. (LIMBURG) voor Itlnandn^ d» 'iH Oct. 18S!). De overtocht van het vee over de Maas aldaar is VRIJ. Tot volko men vervan ging van glas schildering zijn echt te beko men te Venray en omstreken bij den onder getekende. Deze heerlij ke vensterdeco ratie naar ouden en tuo - dernen stijl, overtreft aan kleurenpracht het echt gebrand schilderwerk. Zij zijn duur zaam en ongevoelig tegen invloeden van het weer. Het opzetten van de Diaphanien ge schiedt naar eene gemakkelijke bandleiding, maar levert de ondorgetookendö ook geheel gereed gemaakte ruiten en horren. I)e Diaphanien zijn een sieraad en zeer ge schikt voor £laN<lcurcii, vcraiula's, kérken, kanlorrii, slaapkamers, enz. Inlichtingen bij A. ESSER, Venray. Station VenraaiOostrum. HANDEL IN: STEENKOLEN- Alles aan concurreerende prijzen. eene aroole keuze in ZNA7\A.IR,T BUXKIXGS, KAMOAREN, SHEVIOTS, MANCHESTER, I'ILOW, IIE- VERTIN, enz. Eene groote partij Kleedjesstoffen Zwarte en puklcurrle fnin.selie merinos. Zwnrlo zijde, irnni, Hanoi'vlo-ll peluwen, wit en blauw linnen, konten, mutsen, bloemen en zijden linten ruches, garnituren, enz. Tevens ontvangen eene groote keuze in Wollendoekcn, AVollenmmsen, Wollen-en Moltondekens, Sprijcn, Borstrokken* Onderbroeken en Mutsen. AAN ZEER VOORDEELIGE PRIJZEN. dei alle soorten Bericht zijn geachte begunstigers, de ontvangst van W1NTERARTIKELEN als eene groote partij FIJNE BUXKINGS voor mantels, costiiums en:! 2 overjassen met bijkomende gar- Q neeringen. 8 a Nieuwe kleedjesstpJEfen j naar de laatste Mode. j Een groote keuze in nvolle«s «ioe-:: 2 ken, Fransche en Engelsche sajet- '3 ten. II eeren en Dames oildcrgoe- o tieren, ruime keuze iu Corselleun 9 en l'eKerijen. Alles beste kwaliteit en zeer lage PRIJZEH, O. N Si Alle soorten voorbanden bij i S te HORST aan de Markt. C- :"S Bij Kontante betaling 5o,'o korting. Stalen op aanvraag franco. Station Venray-Oostrum. KOOPMAN IN: a 70 Cent per mud. Franco station.. Verders {nfc]\T in natuurlijke mest. VAN iaoek Gild- ca onalckerkstraat ENORME KEUZE voor inwendige versieringvan stukadoor werken naar de nieuwste modellen er. eisehen des tijds. uiterst strak en keurig. Concurrentie ver beneden alle andere fabri kater:. Specialiteit in Cemcnt-constructies. Alle mogelijke profilering in Ccinentsieen, alsafdekkingen voor gevels en topversie- ringen, consoles, vazen, insignes, cartousclien, sluitsteonen, fries en puncelversieringen, bal- con-consoles en balustraden, grafmonumen ten, montants en kronementeu voor kerk ramen, gootsteenen, piëdestallen voor beelden en vazen, en alles wat op bouwkundig cn decoratief gebied voorkomt, wordt door ons solied en netjes, des verkiezend naar te geven tcekening, vervaardigd, terwijl de degelijk heid daaivan gegarandeerd wordt. Belanghebbenden maken wij er op attent dat van bovenstaande fabriek een DEPOT gehouden wordt te alwaar verdere inlichting te bekomen is. Wil u warme voeten houden Dan moet ge Briquetten koopen Ge behoeft ook niet ver te lcopen Gaat even naar Ven ray's bazaar Voor 3 centen komt ge klaar Daarvoor twee volle dagen Warme voeten naar behagen Gezonder, goedkooper, daar'boven o I)?n Turfvuur in uw stoven Een proefje daarmede genomen Ge zult zeker blijven komen. BIJ V. FONCK. van een kölltji Op Woensdag den 30. October 1889, des namiddags ten 3 ure, zal de Notaris HAFF- MA.NS, te Baarlo ten huize van de Weduwe Daniels, op verzoek van Mevrouw de Weduwe II oefnagels, publiek verkoopen*. Een schoon voor eeiiige^jarcd nieuw gebouwd Heerenhuis, met vruchtbaren Tuin, bezet met oifgèvecr honderd fijno voor het aanstaande saizoen. Voorhanden Gemaalde Kleederen Alle soorten van jongens- en kindor- I*jbkjch aan zeer goedkonpe' prijzen. Voor werklieden oen groote partij l»c- vertine. niaiielieKler, piiow, boe zeroenen in alle soorten aan lage doch vaste prijzen Paterstraat. ook genaamd 1JN' EN PLAATS, gioot circa achttien hectaren, gelegen te OIRLO. Aanvaarding met Paschen 1890. Te bevragen bij H. P. EVERTS, te Seven Qt. JsSSjïB Frjiitboomen. gelegen aan de kiezel weg in' de onmiddellijke na bijheid van het dorp Baarlo. Het huis bevat 8 kamers, behalve 2 zolder kamers, keuken, groote kelder, stal en ach tergebouw, kadastraal bekend sectie 1) nos. 2503 en 2504, huis, stal, erf en tuin, groot 30 aren 70 centiaren. Alles dadelijk te aanvaarden. a_r. Verdere inlichtingen te bekomen ten kantore van genoemden Notaris zal op Donderdag den 31 October 18S9, des namiddags 4 ure te Venraai in het Hotel de Zwaan, bij den heer W. Pools, op verzoek van Peter Johannes Van de Pasch, Gemeente Venraai. 1. Een perceel bouwland, gelegen in bef Engeveld, sectie C no. 1393 groot 85 aren 90 centiaren, grenzende II, Vollchberg ön II. Hoedemnkers. Dit perceel zal in 4 deelen fin in massa ge veild icorden. 2. Ken perceel weiland in do Merseloeclte pas sectio B no. 1536 groot 98 aren 40 centi aren, grenzende Hendrik en Lambert Pools. Dit perceel zal in tirce helften gereild worden. 3. Een perceel weiland aldaar, sectie B nos. 2410 en S71' groot 33 afen 90 cent jaren, grenzende Fr.- Wlitems ei» de wed. Willem Bistervclds. -1. Een perceel hooiland aldaar, sectic B no. 909, groot 42 areiï 20 centiaren, grenzende P. J. Van Heijsteï* en G. Smits. 5. Een perceel weiland in Wcverslosclie Pas, sectie B no. 1633, groot 1 heet. 01 are 30 centiaren, gëlëgefi' tegenóver de weide van den Heer II. Ksser-Trynes. zal op Maandag den 4 November 1889, des namiddags 3 ure to Lottum ten huize van R. Huben nabij het station, op verzoek van den Heer Jos. Stecgh, 30 slagen tophout en Schalen, liggeude aan den Grindweg van het station naar Lottum, in het bosch afkomstig van Jon kers. 3 dito hij het buis van R. Huben, in het bosch van de wed. Lod. Tliijssen. 10 dito tegenover de Goederenloods van t station, in het bosch van dezelfde wed. Tliijssen. 2 dito ie Gruhbonvorst aan het Lorendaal 't bosch afkomstig van. Ghristoffef vair He- gelsom. 2 dito aan de Meerlósehe baan, nabij den Berkenboom in 't bosch van denzelfden Chr. van IIegelsom. 14 dito tusschen de Broesclie haan en Groot Californio in het bosch van denzelfden dir. van Hegelsom. Alles vooraf te bezichtigen. zal op Maandag den Tl November 1889, des namiddags 1 mirte Venraai,-ter plaatro- Merselo, Voor Gerardus van Dijk, op Klein- dopp. 25 zware en lange eikenboomen, staande» nabij zijne bouwhoeve. Cl Voor Theodorus MaasbVooks, 12 denaonbooinon in zijn bosch nabij Jacob Mn ijzers 12 wilgen, in Dikspas en Scliabroek 1 eik. bij Wittops en 1 els en 2 wilgonboomen in Scliabroek. Geschikt voor balken, karburriön, rad, kuip cn timmerhout. Onmiddclijk daarna ten huize van Gerar dus van Dijk voornoemd. 25 dragende ooischapen. Vergadering bij den herbergier L. Wittops. Zegt het voort

Peel en Maas | 1889 | | pagina 7