Buitenland. Belgie Frankrijk Duitschland Oostenrijk Engeland Amerika Spanje Portugal Italië Nederland. Gemengde Berichten Vorder- werd der commissie opge dragen nog eens 11a te gaan wat er kan geschiede» in dezen, winter voor de wcrkeloozen. Te Brussel vindt men één herborg op elke twintig inwoners. Binnen eenige dagen zullen de forten van Antwerpen versterkt worden met oen twintig tal vuurmonden van Krupp. Koning Leopolds 25 jarig rcpecringsfcest zal mot veel luister gevierd worden. I >c gemeenteraad van Brussel heeft daar toe 100.000 fr. beschikbaar gesteld. Te Antwerpen bevinden zich in de hei de gasthuizen van Sluivenberg. on St.. Klisa- hotli nog 15 gewonden van de ramp vau 6 September: 13 mannen en 2 vrouwen, die allo borstelende zijn. Het aantal dooden en vei misten bedraagt 110 pcisonon, torwijl olll rioel als tor gelegenheid van de ramp gewond bekend staan 130 personen. Onder dezen zijn niet begrepen zij, die lichte kneu zingen hebben gekregen, noch de gewonden, die niet in een dor ziekenhuizen, maar on- middelijk naar hun woningen gebracht en daarin verpleegd zijn. In con hoekje hij oen paviljoen op de ten toonstelling te Parijs vond eene agent dezer dagen een paar jongens, die bij elkander gehurkt zaten te slapen. Zij waren zeer arm moedig gekleed; zij werden wakker gemaakt en weldra naar een politiepost gebracht. Wat men hun ook vroeg over herkomst enz., op geen enkele vraag kreeg men antwoord en dit wekte argwaan. Najveel moeite gelukte het een hongeren beambte iets uit de knapen te krijgen en toen bleek het, dat de de kin deren te Nizza woonden en zooveel van de tentoonstelling gehoord hadden, dat zij beslo ten er heen te gaan. I>en 25sten Mei vertrok ken de hengels, waarvan de oudste 13 jaar is. en legden al bedelende den weg af, nu eens in de open lucht dan eens opeen hooi berg overnachtende. Te Parijs hadden zij door bedelen en vragen van -lickels" herhaal delijk de tentoonstelling bezocht, zoodra het doel hunner reis bereikt was. I)e ouders hadden natuurlijk goen hoop meer hun kin deren, die voor vijf maanden verdwenen wa ren, lovend terug te zien. Voor de rechtbank te Aken stonden Vrijdag 11. niet minder dan 22 personen terecht we gens frauduleuzen invoer van 10,000 kilo rogge. Het grootste gedeelte was uit Neder land ingevoeld, waar op de grenzen in ééne loods 20,000 kilo waren geborgen. De opge legde boeten en straffen wisselden af tusschen 150 on 1390 Mark en 1 en 2 maanden gevan genisstraf. Baron von Schorlemer-Alst een der leiders van het Centrum, heeft bedankt als lid van het Pruisische Huis van afgevaardig den, gelijk hij reeds 2 jaar geleden van plan was, daar hij als president van de Wesl- faalsche Bauernverein en wegens andere werkzaamheden met bezigheden overstelpt is. Een post op de Duitsche begrooting voor Buitenlandschc Zaken, welke vooral ook ons, Nederlanders, belangstelling moet in boezemen, is die, welke ten bedrage van ■49.000 mark voor de oprichting van een Duitsch consulaat te Batavia is uitgetrokken. l)e vestiging; hiervan moet voor den Duit- schen handel noodzakelijk gebleken zijn. Dat het den Düitschers ernst is, zooveel mogelijk het Fransch te weren, blijkt ook hieruit, dat het, naar men uit Emmerich aan de AR. Courant meldt, den spoorwegconduc teurs op straf verbodon is, het woord billet te gebruiken. Zij moeten in plaats daarvan Fhar- kartev. eggen. Aartshertog Jan van Oostenrijk zou van al zyne waardigheden, geboorterechten, inkomsten en zelfs van zijn titel, afstand heb ben gedaan, om onder een burgelijken naam buiten Oostenrijk als particulier le gaan le ven. Volgens sommigen wil hij in een ander land zijn examens als gezagvoerder voor de groote vaart ai!eggen, om dan kapitein op een stoomschip te worden; volgens anderen zou hij zich te Londen als reeder willen gaan vestigen. Komt er oorlog, dan zal hij echter naar hij in zijn sohrijven aan den keizer ver klaarde* naar Oostenrijk terugkecren, om (als gemeen soldaat zijn leven aan den keizer te wijden.) Wat den prins, die zeer boschaafd is, tot zijn besluit gebracht heeft, is onbe kend. De Mexikaauschc regeeiing is het slachtof fer geworden van oen diefstal van obligation, welke reeds to Londen geplaatst waren De geznmelijke waarde bedraagt meer dan 1 mil- tioen dollar. Van oflicieuse zijde wordt verze kerd, dat de obligation niet onderteekend, en niet gedagteekend waren, en evenmin een be paald kenteeken dragen, daarop vanwege de schatkist geplaatst. Een groote Engelsche lucifersfabriek te Calmnr, in Zweden, heeft den arbeid opgege ven. tengevolge waarvan thans ongeveer 1500 werklieden letterlijk op straat slaan. Tegen de eigenaars der fabriek heerscht hevige ver bittering, daar zij de arbeiders eerst op het laatste oogenblik waarschuwden. Men vreest ongeregeldheden. De parolvisschcrs op het eiland Ceylon hadden dit jaar een goede vangst. De vis- scherij duurde 22 dagen en 11 millioen oes terschelpen w ei-den van den budetu der zee opgehaald; ia van do opbrengst is voor de visschers, 2 :1 voor do Engelsclie regeering. De visschers besomden 100000 francs. De oesterschelpen langs bet strand van Ceylon en Hindustan bevatten paarlen van de fraaiste soort. De grootste» worden ter plaatse voor 1000 a 1500 franc het stuk verkocht. Daar zyn echter heele vaten met oesterschelpen waarin geen enkele parel in te vinden is. Do voornaamste bakker der wereld was do overleden Neville, wiens wittebrood, naar hem genoemd, heel Londen wilde hebben. In ..lie stralen der groote wereldstad zag men zijne broodkaïrèu lollen, Hem was onlangs voor zijne bakkerij 8OUU0 pond sterling ge boden; li ij sloeg echter dit aanbod af. Men zegt, dal toen hij zich te Londen vestigde, zijne zaak eerst niet wilde vlotten en Neville failliet ging. Jaren later noodigde hij zijn schuldc'ischers op een schitterend feestmaal en ieder hunner vond onder zijn servet een chóque of kasuanw ijzing ten bedrage van de som, die zij nog van Neville te goed haddon, met ij berekening van rente op rente. Volgens belichten aan 't Berlijner Tage- blutt zyn aan het Département van Financiën te Mexico schuldbekentenissen ten bedrage van 2 millioen dollar gestolen. De berichten uit Mexico worden meestal onder voorbehoud verder verspreid. Dezer dagen werd ook uil Mexico geseind, dat een paar compaguiëii soldaten door Indianen overrompeld en ovci de kling gejaagd waren. Men verneemt er niets naders vanj ook geen bevestiging van het bericht. Millet's veelbesproken schilderij de Angelus is behouden te New-York aangeko men. Zij zal eerst daar en vervolgens te Bos ton en te Chicago tentoongesteld worden. Er zal ongeveer 17UUOU francs inkomende reeh en vau betaald moeten worden. Dat de Amerikanen toch altijd practische lui blijven, blcok dozer dagen weder te Louisiana. In een aldaar verschijnend dagblad namelijk kun men het volgende lezen: «Aan gezien ouzo ïuteekeiiaren gedurende den oogst toch geen tijd en lust hebben ons blad te le zen, hebben wij besloten, het op vliegenpapier te laten drukken. Men scheurt eenvoudig een stuk af, legt hot op oen plat bord en be vochtigt het. Indien de vliegen een boetje willen toehappen, i> ons blad zijn geld dubbel en dwars waard." Ondanks den stortregen wachtte eene groyto volksmenigte den keizerlijken trein op. Prins Hendrik, alle aufcoi iteiten en het voltallige consulaire korps waren aan het spoorwegstation gekomen. De trein kwam om 2 uren aan. Prins Hendrik begaf zich in den keizei lijken salon wagen. Door de Italiaansehe en Duitsche es kaders werden salvo's gelost. De menigte juichte de souvereinon toe. Do keizer en keizerin, koning Humbert, de prins van Napels, Ciispien Herbert von Bismarch begaven zich terstond op do liohen- zollern, aan boord waarvan do keizerin de reis zal maken, en vervolgens gingen zij op de Kuiser, die den keizer zal overbrengen. Koning Humbert, de prins van Napels 011 prins Hendrik inspecteerden tie Italiaansehe pantserschepen, die alle met vlaggen ge tooid waren. Koning Humbert 011 de prins van Napels vertroken om 3i/« uur naar Monza. De keizer omhelsde den koning en den prins hartelijk en drukte Crispi de hand. Wegens het slechte weer was het vertrek van den keizer tot den volgende dag uitge steld. Een der olifanten van Singer's circus is dezer dagen te Londen ontsnapt. De logge vluchteling werd spoedig door zijn oppas ser achterhaald en naar zijn hok terugge bracht., maar niet dan nadat liy zich in een winkel, waar hij aangeland was, had tegoed gedaan aan beschuit, vruchtengelei en eenige andere lekkernijen. De koning Lode wijk van Portugal, Doin Lui/, is 11. Zatcrilng-moigiMi te elf uur overleden. In 1833 geboren, volgde hij don lln November van het jaar 1801 zijn broe der, dom Pedro V op, en deed zich al aan stonds kennen als een vorst, die, wars van alle oorlogsgeweld, zich met hart en ziel zou toeleggen op de ontwikkeling van zijn land en zijn volk langs vredelievende weg. liet 1 cgceringstijdperk van dom Luiz ken merkte zich dan ook niet door groote gerucht makende gebeurtenissen, maar het onder scheidde zich door een reeks van gelukkige hervormingen, welke Portugal steeds voor waarts brachten op den weg van den vooruit gang. Koning Lodewijk richtte het land uit den staat van verval, waarin hij het bij zijn troonsbestijging gevonden had, met. krachtige hand op eu wist er weder een waardige plaats voor te veroveren in de Europeesche mogendh.Als een paarast aaltjes, van den bloei, waarin Portugal zich tijdens do regeering van Luiz heeft mogen verheugen, kan dienen, dat de handel van liet land tegenwoordig op driemaal hooger cijfers van iu-en uitvoer kan ijzen, dan 25 jaren geleden het geval was, en dat do iinancieele toestand van het rijk op hst oo genblik vrij gunstig mag genoemd worden. Verder hebben wij, om van de afschaffing van den slavenhandel en andere nuttige zaken niet ie spreken, slechts te herinneren aan de vor deringen van Portugal op koloniaal gebied en op den vooruitgang.van het onderwijs, bet leger en de vloot in genoemd rijk, om te doen gevoelen, wat de Portugeezen aan koning Lodewijk verliezen. Diens oudste zoon, prins Karei, neemt thans, onder den naam van dom Carlos de teugels van het bewind in handen. Hij is in 1803 geboren en huwde in 1880 met eene dochter van den graaf van Parijs. Zijn procla matie is reeds in het officieel regeeringsbhui verschenen. De nieuwe vorst belooft daarin, het voetspoor vau zijn vader te zullen drukken. Als een bijzonderheid wordt medegedeeld, dat de gemalin van Lodewijk, toen deze den iuatsten adem uitgeblazen had, haar zoon om helsde en zeido: «De koning is dood, leve de koning! Ik zegen u als monarch en ik hoop, dut gij altijd een even goed koning zult zijn, als gij een goed 7,0011 zijt geweest." Het lijk vau den ontslapen vorst zal, 11a ge balsemd te ziji te Beteui tentoongesteld en vervolgens in het koninklijk Pantheon te Lis sabon bijgezet worden. De nationale rouw is voor drie maanden uitgeschreven, terwijl de gebeden, bij ollicieel decreet voorgeschreven, geduiende acht dag^-n gehouden zullen wor den* -4 Z. H. de Paus ontving Zondag 2500 Fran- sclie pelgrims. Hij heette 1 u 1 welkom en zei- de, dat het Fransche volk te prijzen is wegens 7-iju getrouwheid aan den 11. Stoel, al is het ook op politiek gebied zeer verdeeld. Tus schen kapitalisten en werklieden moet een dracht heerschen en daar kunnen Vertegen woordigers van den Arbeid veel toe bijdragen. De godsdienst adelt den arbeid, liet christen dom leert, dat de patroon de broeder is van den werkman, en dat dezo den patroon moet eerbiedigen. De patroon is den werkman be scherming schuldig. De Paus raadde den werklieden aan, tot de oude corporaties terug te keeren. VENRAY2ö October. Door de Belgische regeering is toegestaan, dat schapen herkomstig uit 011s land daar te lande worden ingevoerd, mits dat die dieren vóór den invoer, door Nederlandsche vee artsen worden gekeurd van welke keuring ejne gezondheidsverklaring behoort to worden vertoond aan het kantoor van invoer in Bel gië. Do op die verklaring.gestelde hapdteeke- ning van den betrokken veearts behoort to zijn gelegaliseerd door den burgemoester der gemeente alwaar de keuring plaats vindt. Naar ik vernomen heb, nu heeft die keu ring wel eens plaats gehad door tot die hande ling niet-bevoegden wier liandteeker.ingcn evenzeer door burgemeesters gelegaliseerd wei den, waardoor dan de belgische grensbe ambten, die met het toezicht zijn belast, op een dwaalspoor geraakten. In hot belang van den uitvoerhandel van schapen naar België is het noodzakelijk dat de voormelde keuringen niet door daartoe onbevoegden, maar uilsluitend geschieden door gediplomeerde veeartsen, overeenkom stig de bedoeling der Belgische Regeering. Dientengevolge noodig ik u uit om voortaan geen andere hand toeken ingen te legaliseeren dan van de volgende in dit gewest gevestigde gediplomeerde veeartsen, n. 1. P. K. M. Houba te MaastrichtII. Pinchers te Gulpen, H. J. hemmens te Schmmiert, J. Dug sens te Heerlen, J. Nuss te Heerlen, F. van dé Vorst (vader) te Sittard, AClerx te I'èht, G. B. Gnnsscns te Roermond. II. Rillehcns te Veert .7. Billekens te Ilorsl en T. A. L. Beel te Ven rag. Tevens neem ik dezo gelegenheid waar om u uit te noodigen geeno verklaringen van her komst van schapen af te geven dan alleen dezulke die betrekking hebben op schapen waaromtrent zekerheid bestaat dat die dieren werkelijk uit uwe gemeente afkomstig en al daar ceiiigen tijd aanwezig geweest zijn. De opvolging van dit voorschrift is mede van het hoogste belang voor de bestendiging van onzen uitvoer-handel van schapen naar België. De Commissaris des Koning s in het hertog dom Limburg, »ii KL" IJ PER. Deze week is men te Well druk bezig ge weest met het rooien eu inschepen van suiker bieten, wat nog al belangstelling wekte, daar zulks voor do eerste maal geschiedde. Om streeks 70,000 KG. zijn reeds afgeleveid, volgens contract a 12 gl. per 1000 KG. Voor dc loyale handelwijze hij de ailevcring wordt de iinna (de suikerfabriek te Breda) algemeen geroemd. De gemiddelde opbrengst bedraagt bijna 50,000 KG. por 11. A., zoodat do proeve goed gelukt is, en vele landbouwers voorne mens zijn een volgend jaar dit product op uitgebreider schaal te verbouwen. Het gerucht van een troonsafstand des Ro llings als groothertog van Luxemburg wordt doei- zeer bevoegde personen een verzinsel ge noemd. De heeren Schaepman, Goedkoop en Gleielunan hebben de uitnoodiging aange nomen om als beoordeelaars op to treden van de door den Nederlausche Bond «Maat schappelijk Belang" uitgeschreven prijsvraag: «I11 hoeverre werkt dc tegenwoordige coöpe ratie nadeelig voor de maatschappij." De regeering heeft, naar men veizekerd, den dag der bijeenkomst van dc kamers vastgesteld. Zij zullen den 12 November bij eengeroepen worden. Naar wij vernemen beslaat liet plan tusschen Ilorst en liet station aldaar een telefoonverbinding aan te leggen. De Rechtbank te Roermond heeft rechts ingang met bevel tot gevangenhouding ver leend tegen A. M, uit Helmond, wegens mishandeling met doodelijk gevolg gepleegd op P. Laukens aldaar,' Bij de herbesteding tot levering van het lig-stroo voor het garnizoen te Yenlo, was de eenige inschrijver de heer L. Niessen van Roermond, voor den prijs van 27 gulden per 1000 kilo. Dezelfde had de leverantie 't vorig jaar voor f28.50. In de St. Michielskerk te Sittard werd Zaterdag jl. eene offorbu's opengebroken gevonden, terwijl do inhoud was ver dwenen. Maandag- werd op den Steenweg aldaar wederom eene langs den weg geplaatste oft'erbus opengebroken gevonden, waaruit mode de inhoud was ontvreemd. Dader of daders zijn tot dusverre onbekend. I11 het generaal kapittel der Geschoeide Carmelieten, te Rome vergaderd, is tot gene raal dier order gekozen de hoogeerw. pater Aloysius Maria Galli. Ingezetenen van Breda zijn voornemens, een standbeeld of eeii gedenk teeken op te richten ter eero van de nagedachtenis van wijlen dr. Van Goolh, in leven lid van den gemeenteraad, die gedurende eene reeks van jaren met alle hem ten dienste staande midde len den bloei der gemeente beeft bevorderd. Hij schonk o. a. f 300.000 voor de oprichting der Ambachtschool. Men wenscht voorts te zijner eero de Nieuwe Ginnekenslraat te her- doopen in Vau Gooth'straat. De Duitsche stoker A. B., van de bier brouwerij van Yollciihovên en Co., te Amster dam, die Dinsdag jl. twist kreeg met een stceiikolcnwerker en dezen met een roerijzer zoodanig verwondde, dat hij aan do gevolgen bezweek, is zelf ter verpleging in liet gasthuis opgenomen. De geestvermogens van dm onge lukkige schijnen gekrenkt te zijn. Sedert eenige dagen vertoeft te Leiden een persoon van omstreeks 28-jarigen leeftijd, zich ïuemende jonkheer en voerende boven zijn moeien naam een kroon, welke persoon heeft getracht aldaar kamers to huren, eten hij een restauratieliüudcr heeft besteld, zonder terug te komen, en een nacht in een logement doorgebracht heeft zonder geld 0111 tc betalen zoodat hij zijn jas als pand moest achterlaten. Het is niet onwaarschijnlijk, dat eene dame in zijn gezelschap is, aangezien hij in eene andere plaats op dergelijke wijze met eene vrouw leefde. Een machinist van de stoomtram Ileeren- veen-Drachten stak Maandagochtend op de Beetserzwaagsterlaan zijn hoofd te ver buiten de locomotief. Ilij sloeg daardoor met kracht tegen een boom, en viel zwaar gekneusd be wusteloos neder. De opzichter-machinist, die gelukkig in de (ram zat, stapte toen op de locomotief, terwiji de gekwetste machinist naar zijne woning werd vervoerd. Een heldere blik. Student (schrijft aan zijn oom)«liet hor loge, dat ik kortgeleden van u cadeau kreeg, heeft een kort leven gehad. Voor eenige dagen viel ik bij een roeitochtje in het water en verloor daarbij het horloge; een nieuw zou mij zeer welkom zijn." De oom antwoord per omgaande: I)at het horloge verdronken is, lieve neef, geloof ik gaarne. Mevrouw: «Ilebt gij gezegd, dat ik uit was, Belje'f" Dienstbode: Ja, mevrouw." Mevrouw: «Zoo. En scheen ze er niet aan te twijfelen?" Dienstbode: «Neen, mevrouw, ze wist dat ik loog, zei ze." In een redactie bureau. Jeugdige poëet. Ik kom eens vragen of u van de gedichten, die ik u laatst toegezonden heb met een post zegel voor antwoord, iets kan gebruiken? Redacteur. Ja'; het postzegel. Voor hen, dio veel kippen houden maar toch weinig eieren in de nesten vinden, kun nen de volgende wenken van dienst zijn. Om goede eierlegsters van slechte te on derscheiden de laatste gebruike men voor broedsters lette men op de kleur van kam er. baard der kippen. lloe donkerder rood deze zijn in do tijden van het jaar, dat de kippen eieren leggen, des te beter; van middelmatige en slechte legsters zijn kam en baard meer bleek rood gekleurd, terwijl van deze de oorlellen vuil wit eu geel achtig rood zijn. Onder het voeder der kippen geve men vooral een voldoende hoeveelheid fijn gestampte eierschalen of kalk; de dieren vreten zulk voedsel gretig en leggen dan ook meer eieren dan anders. Ken goed gevoedde hen kan een "menigte eieren leggen, maar behoeft daarvoor het noodige materiaal ook voor do schalen en al wordt zij overigens nog zoo krachtig gevoed, toch moet zij op 't laatst ophouden met leggen, als zij met voeder zon der kalk en water gevoed wordt. Het bureau der gemeentelijke statistiek te Parijs is bezig een staat op te ranken van hetgeen in de Fransche hoofdstad gedurende de tentoonstelling verbruikt is, alsmede van de vreemdelingen-beweging en van hot ver keer aldaar in hetzelfde tijdperk. De cijfers der maanden Mei, Juni en Juli zijn reeds bekend geworden. Daaruit blijkt, dat in het geheel gedurende dat tijdsverloop in de ma gen dor Parijzenaars en der lieden van elders verdwenen zijn: 1,195,054 Hectoliter wijn (op val)39,983 Hectoliter alkohol en' likeu ren; 110,812 Hectoliter bier; 43,030,650. Kilogram rundvieesch; 5,039,018 Kilogram varkonsvleeseh030,874 Kilogram andere vleeschsoorten0.42S,51G Kilogram boter en kaas en 6,32o,716 Kilogram eieren. Wat het verkeer betreft, blijkt, dat gedu rende Mei, Jur.i en Juli per omnibus en per tram vervoerd zijn 52,858,401 personen, d. i. 1,895,053 meer dan in hetzelfde tijdsverloop in het vorige jaar. Met de bijzondere vervoer middelen der tentoonstelling werden ruim 1,000,000 personen overgebracht, welk cijfer begrepen is in het eerstgenoemde. Van do spoorwegen te (Noord en Zuid) maakten 10,215,825 reizigers gebruik, dus 1,917,970 meer dan in 1888; van de stoombootjes op do Seine 10,393,217 personen of 5,722,703 meer dan in het afgeloopen jaar. Merkwaardig is, dat, in spijt van het veel aanzienlijker verkeer, het aantal ongelukken, welke gedurende den tentoonstellingstijd te Parijs plaats hebben gehad, geen noemens waard verschil oplevert met dat van de onge lukken, verleden jaar voorgevallen. Eene nieuwe uitvinding van Edison. Van een vernuftige uitvinding van Edison maakt men melding, die in een toepassing van don phonograaf voor de inrichting der fiesschen met vergiften bestaat. De stop sluit met een schroef en men moet haar dus draaien, om haar uit den lials der flesch te verwijderen. Door deze beweging strijkt een dunne naald over oen phonographischo oppervlakte, Waar op vooraf de trillingen Van hot duidelijk uit gesproken woord vergif vastgesteld zijn. Da fiesch herhaalt dit woord telkens als de flesch geopend wordt. Nieuw middel om klanten te krijgen. Een Amorikaansch hotelhouder hoeft zijn hotel «Per dag" gedoopt en «gaat als volgt te werk Eiken morgen wordt den gasten dc reke ning aangeboden benevens een zakje met zooveel nummers in als or gasten zijn. Ieder der gasten trekt een nummerdie 't hoogste trekt, krijgt den gehcolen dag kost, inwoning eu bediening vrij en een dollar op den koop toe. Men zegt dat hot liótol uitstekende zaken maakt. Een duur paard werd volgons een Engelsch blad dezer dagen verkocht Het was «Axtell" een 3-jarige hengst waarvoor een kooper 21.000 pd.st, (f252.000) betaalde, naar men zegt, dc grootste som, die ooit voor een paard gegeven is

Peel en Maas | 1889 | | pagina 6