J te Diaphanien. Laas Hoornvee, Paar den en Varkens blauwe en roode dakpannen W. L EIS 8 E N f Franscfie, Duitsehe en Engeiselie Heeren en Dames Mode-Artikelen. F. M. Sanders, Beste HollandscKe Iscli P. R. Lutters Zonen, Buxkingen Kamgaren De Notaris Van denBergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh Burgerlijke Stand. Marktberichten ADVERTENTIEN. PLAVUIZEN, Magere Stukkolen en kalk. Grootemarkt, Venraai. ONTVANGEN Handel in koloniale waren, alle soorten suikergoed en Boscherpeperkoek, verder alle schoenwerken en Heeren schoenmakersartikelen, enz. in den Boekhandel van W. v. d. MIXCKUOF-Sasscn, Venray. P. Camps-Delhougne. Magazijn van Manul'acluren. BEDVEDEREN f MAGAZIJN. I P. J. Schellen-Verheijen s Rogge en Roggemeel. Tarwebloem. Haver, grut gruttcmeel. VROUWEN! Cement- en Gipsornement- FABRIEK 35, UTRECHT 35. GIPSORNEMENT VENRAAIGi'ooleslraat 00, Portland-Cement en Gips. Prachtig Assortiment! Flinke collectie modesioffen. bij 31. Van Aarssen. Openbare Verkoop schoon HEERENHUIS publick verkoopen: Te pachten: publiek verkoopen: publiek verkoopen: INGEZONDEN STUKKEN. Grubbenvorst, 2G October! Nog is het geslacht der sterke vrouwen niet uitgestorven, en zoo lang de katholieke Kerk blijft bestaan, d. i. tot aan het einde der eeuwen, is er geen nood, dat het ooit aan echt christelijke heldinnen zal ontbreken. Ja, ondanks den slechten geest des tijds, ver meerdert haar getal met den dag. De huidige dag levert daarvan in ons klein Nederland het bewijs. Heden morgen vertrokkeu uit Amsterdam, onder de leiding van de klooster Overste der Ursulinnen, Mére Augustine van Noordwijk (Batavia) een twaalftal religieuzen missiona rissen. Zij scheepte zich iu te Amsterdam aan boord van het stoomschip de Prins Alexander o:u zich naar Java te begeven, niet om, mei het stalen zwaard gewapend, Holofernes den vijand van God en Gods volk in het midder- nachtelyk uur te onthoofden, maar om met het geestelijk zwaard, het zwaard des gobeds, het zwaard van een heiligen, voorbeeldigen levenswandel, het zwaard van eene godsdien stige opvoeding en echt christelijk onderwijs, het ongeloof en de vrijmetselarij, die daar erger dan elders, heerschen, te bestrijden. Hot huis de Voorsienigheid\ het zoo druk bezochte pensionaat te Grubbenvorst, waar uit zoo veel religieuzen op Java werkzaam zijn, zond ook nu weer drie van hare zusters der waarts. t. w. M. Pélagic, Z. Dominica en Z. Antonia, terwijl uit de kloosters te Savethem, &t. Truien, en Echt drie Ursulinnen mede vertrokken. Bij dit getal voegden zich nog onder geleide van Z. E. Overste M. Augus tine eenige zusters Franciskanessen van Heit- liuizen en elders. Ave maris stella! Wees gegroet sterre der zee, en bescherm deze edele maagden, volge lingen van de H. Ursula en den Serafijnschen Frauciscus. Bescherm haar op haren verren en gevaarlijken tocht ter zee. Bescherm haar op den nog gevaarvoller tocht door het leven in de tropische gewesten. Deze bedo steeg op den huidigen dag, den dag van uw vertrek, uit het hart op van uw edel zusteren tal met wie gij jaren in gebed en toewijding aan uwe heilige taak doorbracht tot haar, die hare kinderen nooit ol nimmer verlaat, Deze bede z;.l u steeds vergezellen op uwen langen tocht. Deze bede zal u blijven ver gezellen totdat gij zult zijn aangeland in het betere vaderland, want ofschoon door den broeden oceaan van uwe zusteren gescheiden blijft gij door <len electrischen band van gods dienst, van opoffering, van topwijding aan de godsdienstige opvoeding verbonden, en niets kan de geleiding, die u vereenigt storen of verbreken. Deze bede zullen zij blijven ten hemel stie ren, met wie gij door de banden van bloed verwantschap zijt vereenigd. Deze bede zal hemelwaarts worden gezonden, door alle die uwen heldenmoed bewonderen, door allen, die beseften, welk offer gij bracht, door te scheiden van het dierbare vaderland, van al wat u op aarde dierbaar kan zijn, van haar onder wier mild en zacht bestuur gij u zoo overgelukkig gevueidet. 't Is waarlijk troostend en hartverheffend voor een katholiek, als hij ziet, dat, naarma te de strijd tegen den godsdienst, de Kerk en haro instellingen toeneemt, ook de geest van heldendeugd en edele opoffering onder de katholieken toeneemt. Wat toch zien wij? De regeeringsmannen in Italië schijnen zich ten doel gesteld te hebben den Paus en alle kerkelijke instel ling in huu werk te belemmeien. De hoofden van het bestuur in Frankrijk leggen een dol- driftigen ijver aan den dag, om al wat gods dienst heet, al wat de Kerk heilig en dierbaar is, uit Frankrijk te verdwijnen of tot wille- looze werktuigen van de regeering te maken. Ondanks de heftigheid, de verwoedheid, waarmede de Kerk alom bestreden wordt, zien wij eene grooten beweging om den ka tholieken godsdienst te verbreiden. Onze missionarissen zoo mannen als vrou wen, vertrekken bij honderdtallen naar alle gewesten, naar de brandende binnenlanden van Afrika, naar de woeste en onbebouwde streken var. het rotsgebergte in Noord-Ame- rika, naar do Argentijnache republiek in Zuid Amerika, naar Oceanië, naar China en Mon golië, in één woord, geen zoo onherbergzaam oord is er ter wereld, of men treft er katholie ke missionarissen aan. Wel een bewijs dat de Kerk van Rome nu zoowel als voor Lutters tijd nog altoos is de Katholieke. B. S. 1). VENRAY Van den 19 tot 26 October 1889. Geboorten. Mathijs Gerardus Hubertus Aerts, Pe- tronella Thuijls. Huwelijken. Geeno Sterfgevallen. Antonia van Oeffol, oud 9 jaren, Maria Anna Verstraelen, oud 28 jaren echtgenoote van Frans Stoks. Venray, 21 Oct. Aangevoeld 2260 halve kilo's Boter. Prijs per halve kiio 53 a 64 ets. Horst25 Oct. Boter per halve kilo 50 a 59 ets. Aangevoeld 1210 halve kilo's Ken/op, 19 Oct. Boter per 1,2 kg. 51 a 52 ets. Biggen aangevoerd 263 per stuk 15 a 19 fr. lieryen, 22 Oct. Boter pet halve kilo 34 a 50 cis. Jllittersicijch, 22 Oct. Boter per halve kilo 50 a 55 ets. Wel!, 21 Oct. Boter per halve kilo 48 a 50 ets. Aangevoerd 195 halve kilo's. Vierlingsbeek, 22 Oct. Boter per halve kilo 45 a 59 ets. Sam beek, 21 Oct. Boter per 1/2 kilo 39 a 50 ets. Deurne24 Oct. Boter per halve kilo 48 cent. Aangevoerd 1184 halve kilo's. St.Anthonis, 24 Oct. Boter per 1/2 kg. 48 li 54 ets. Mil, 14 Oct. Boter per halve kilo 52 k 65 ets. Maandag morgen waren op de kalveren en varkensmarkt te Nijmegen aangevoerd 870 biggen. 31 vette varkens, 4 schotteliu gen, 6 vette kalveren, S nuchtere kalveren I)e prijzen waren: biggen 17 a 9 per stuk, vette varkens 25 a 28 ct. de 5 ons, schotto- lingen 16 a 18 gld. per stuk, vette kalveren 35 a 40 ct. de 5 011s, nuchteren id. 13 a 20 per stuk. Rotterdam, 21 October Op de veemarkt waren heden aangev.: 158 runderen, 86 vette kalveren, 2 nuchtere kalveren, 2088 schapen, en 500 varkens. De prijzen wa ren als volgtrunderen le qual. 34 a 35 ct.., 2e qual, 32 a 33 ct., 3e qual. 30 a 31 ct., vette kalveren le qu 1. 42 a 45 ct., 2e qual. 37 a 40 ct., schapen le qual. 35 a 37 ct., 2e qual. 30 a 32 ct. varkens le qual. 26 a 27 ct., 2e qual. 25 a 26 ct., 3o qual. 23 a 24 ct., alles per 1/2 kilo. Ilan del traag. 's Hertogenboscii, 21 Oct. Op de heden gehouden markt waren aangev. 140 stuk, vette kalv. Prijzen: kalveren lo qual. 52 a 56 ct. 2e id. 48 a52 ct., en 3e id. 44 a 48 ct boter f 0,90 a 1,10 alles per kg. (LIMBURG) voor Jianiidag <lcn 28 Oei. 1880. De overtocht van het vee over de Maas aldaar is VRIJ. Tot volko men vervan ging van glas schildering zijn echt te beko men te Vennty en omstreken bij den onder- geteekendo. Deze heerlij ke vensterdcco- ratie naar ouden en mo dernen stijl, overtreft aan kleurenpracht het echt gebrand schilderwerk. Zij zijn duur zaam en ongevoelig tegen invloeden van het weer. Het opzetten van de Diaphanien ge schiedt naar eene gemakkelijke handleidin maar levert de ondorgeteokende ook geheel gereed gemaakte ruiten en horren. De Diaphanien zijn een sieraad en zeer ge schikt voor glnN<l<Miren, veranda's, kérken, kantoren, slaapkuinerts enz. Inlichtingen bij A. ESSER, Venray. Station VenraaiOostrum. HANDEL IN: STEENKOLEN Alles aan concurreerende prijzen. eene groole keuze in LAKEN. BUXKINGS, KAMGAREN, SIÏEVIOTS, MANCHESTER, PI LOW, BE- VERTIN, enz. Eene groote partij Kleedjesstojfen. Zwarte en gekleurde fransche merinos. Zwarte zijde, baai, flanel, tv ken peluwen, wit en blauw linnen, kanten, mutsen, bloemen en zijden linten ruches, garnituren, enz. Tevens ontvangen eene groote keuze in Wollendoeken, Wollemnulsen, Wollen-en Moltondekens, Sprijen, Borstrokken, Onderbroeken en Mutsen. AAN ZEER VOORDEEL!GE PRIJZEN. iei allo soorten Bericht zijn geachte begunstigers, de ontvangst van W1NTERARTIKELEN als eene groote partij '1 FIJNE BUXKINGS I I voor nianleb, costfiiiiins en:s» m overjassen met bijkomende gar- H necringen. 'a ISTieuwe kleedjesWtoffen J3 j-j naar de laatste Mode. jjj Een groote keuze in wollen doe-3 ken, Fransche en Engelsche sajet- '2 len. Heeren en Dames oildcrjroe-'.2 O V deren, ruime keuze in Corsellen "5 B en Pelterijen. Alks bests kwaliteit en zeer lage PRIJ2EH. o. n Si Alle soorten voorhanden bij 1 te HORST aan de Markt. I c. Bij kontante betaling 5o/okorting. o Stalen op aanvraag franco. Station Venray-Oostrum. KOOPMAN IN: a 70 Cent per mud. Franco station.. Verders Ui K AT in natuurlijke mest. VAN hoek tiiild- e» ondckcrkslraat ENORME KEUZE voor inwendige versiering van stukadoor werken naar de nieuwste modellen er. eischen des tijds» uiterst strak en keurig. Concurrentie ver beneden alle andëre fabri kater:. Specialiteit in Cemcnt-constructies. Alle mogelijke profilering in Ccrnentsteen, als: afdekkingen voor gevels en topversie- ringen, consoles, Vazen, insignes, cartouschcn, sluitsteonen, fries en paneel versieringen, bal- con-consoles en balustraden, grafmonumen ten, montants en kronementen voor kerk ramen, gootsteenei), piëdestallen voor beelden en vazen, en alles wat op bouwkundig en decoratief gebied voorkomt, wordt door ons solied en netjes, desverkiezend naar te geven teekening, vervaardigd, terwijl de degelijk heid daarvan gegarandeerd wordt. Belanghebbenden maken wij er op attent dat van bovenstaande fabriek een DEPOT gehouden wordt te alwaar verdere inlichting te bekomen is. Wil u warme voeten houden Dan moet ge Briquetten koopen Ge behoeft ook niet ver te loopen Gaat even naar Venrav's bazaar Voor 3 centen komt ge klaar c Daarvoor twee volle dagen Warme voeten naar behagen Gezonder, goedkooper, daar'boven Dvn Turfvuur in uw stoven Een proefje daarmede genomen Ge zult zeker blijven komen. p BIJ V. FONCK. voor hot aanstaande saizoen. Voorhanden Cfemaakte Kleedcrot Alle soorten van jongen*- en Itiuiler 1'ifilijcH aan zeer goedkoopo' prijzen. Voor werklieden een groote partij l»o- vcrtaiic. nianrhoKfer, pilon boe zeroenen in alle soorten aan lage doch vast o prijzen Paterstraat. van een n aaanm Óp Woensdag den 30. October 1889, des namiddags ton 3 ure, zal de Notaris HAFF- M NS, te B.i.irlo ten huize van de Weduwe Daniels, op verzoek van Mevrouw de Weduwe H oefnagels, publiek verkoopen: Een schoon voor eeuige^jarcri nieuw gebouwd Heerenhuis, met vruchtbaren Tuin, Tmsiybozct met ollgfevcer honderd lij no KlS&WW Frgitbooluen. gelegen aan den kiezel weg in de onmiddellijke na bijheid van liet dorp Baarlo. Het buis bevat 8 kamers, behalve 2 zolder kamers, keuken, groote kelder, stal en ach tergebouw, kadastraal bekend sectie I) nos. 2563 en 2564, huis, stal, erf cu tuin. groot 30 aren 70 centiaren. Alles dadelijk te aanvaarden. Verdere inlichtingen te bekomen ten kantore van genoemden Notaris zal op Donderdag den 31 October 18S9, de» namiddags 4 ure te Venraai iu het Hólel dc Zwaan, Lij den heer W. Pools, op verzoek van Peter Johannes Van de Pasch, Gemeente Venraai. 1. Een perceel bouwland, gelegen in het Engeveld, sectie C no. 1393 groot 85 aren 90 centiaren, grenzende II, Vollchberg én H. Hoedemakers. JJit p&rceel zal in 4 dcclen en in massa ge veild i oorden. *Z. Ken perceel weiland iu do Merselosche pas sectie B no. 1536 groot 98 aren 40 centi aren, grenzende Hendrik en Lambert Poels. Uit perceel zal in ticec helften geveild worden. H. Een perceel weiland aldaar, sectie B nos. 2410 en 871 groot 33 aren 90 centiaren, grenzende Fr. Willems ch do wed. Willem Bistervelds. I. Een perceel hooiland aldaar, sectic B no. 909, groot 42' aren' 20 centiaren, grenzende P. J. Van Heijstef en G. Smits. 5. Een perceel weiland in Weverslosche Pas, sectie B no. 1633, groot 1 heet. 01 are 3u centiaren, gélegeft' tegenover do weide van den Heer 11. Essèr-Trynes. Dc hoeve shüt-i ook genaamd WIJN EN PLAATS gioot circa achttien hectaren, gelegen te OIRLO. Aanvaarding met Paschen 1890. Te bevragen bij H. P. EVERTS, te SevenCM. zal np Maandag den 4 November 1889, des namiddags 3 ure te Lotturn ten huize van R. Hu ben nabij het station, op verzoek van den Heer Jos. Steegh, 30 slagen toptiout en Sclialon, liggende aan don Grindweg van liet station naar Lotturn, in liet bosch afkomstig van Jon- kers. 3 dito bij het huis van R. Huhon, in het bosch van do wed. Lod. Thijssen. 10 dito tegenover de Goederenloods van t station, in het bosch van dezelfJe wed. Thijssen. 2 dito te Grubbenvorst aan het Lorendaa! in 't bosch afkomstig vair Christoflef van He- gchsom. 2 dito aan do Meerlösehe baan, nabij den Berkenboom in 't bosch van demelfdeu Chr. van Hegeleom. 14 dito tusschen de Brcesche haan en Groot Californio in het bosch van denzelfden Chr. van Hegelsom. Alles vooraf fe bezichtigen. zal op Maandag den II November 1889. des namiddags 1 uur te Venraai, ter plaatse Merselo, Voor Gerardus van Dijk, op Klein- dorp. 25 /ware en lange erkenboomen, stoand'% nabij zijne bouwhoeve. 11 Voor Theodorus Ma-isbroeks, 12 dennenbooinen in zijn bosch nabij Jacob Muijzers 12 wilgen, iu Dikspas en Schabroek 1 eik. bij Wittops en 1 els en 2 wilgenboonaen in Scbabroek. Geschikt voor balken, karburriën, rad, kuip cn timmerhout. Onmiddolijk daarna ten huizo ran Gerar dus van Dijk voornoemd. 25 dragende ooischapcn. Vergadering by den herbergier L. Wittops. Zegt het voort

Peel en Maas | 1889 | | pagina 3