Buitenland. Belgie Frankrijk Duitschland Oostenrijk Engeland Amerika Spanje Portugal Italië Nederland. Gemengde Berichten Vorder werd der commissie opge dragen nog eens na te gaan wat er kan geschieden in dozen winter voor de werkeloozen. «I.IIIIMII «OHH Te Brussel vindt men één herborg op elke twintig inwoners. Binnen eenige dagen zullen de forten van Antwerpen versterkt worden met oen twintig tal vuurmonden van Krupp. Koning Leopolds 25 jarig regociingsfcest zal met veel luister gevierd worden. l)c gemeenteraad van Brussel heeft daar toe 100.000 fr. beschikbaar gesteld. Te Antwerpen bevinden zich in de bei de gasthuizen van Stuivenberg on St. Elisa- both nog 15 gewonden van de ramp van 6 September: 13 mannen en 2 vrouwen, die allo borstelende zijn. Het aantal dooden en vonnisten bedraagt 110 personen, torwijl olll Moei als tor gelegenheid van de ramp gewond bekend staan 130 personen. Onder dezen zijn niet begrepen zij, die lichte kneu zingen hebben gekregen, noch de gewonden, die niet in een der ziekenhuizon. maar 011- middelijk naar hun woningen gebracht cn daarin verpleegd zijn. In eon hoekje bij een paviljoen op de ten toonstelling te Parijs vond ocno agent dezer dagen een paar jongens, die bij elkander gehurkt zaten te slapen. Zij waren zeer arm moedig gekleed; zij werden wakker gemaakt en weldra naar een politiepost gebracht. Wat men hun ook vroeg over herkomst enz., op geen enkele vraag kreeg men antwoord en dit wekte argwaan. NaJJveel moeite gelukte het een hongeren beambte iels uit de knapen te krijgen en toen bleek het, dat de de kin deren te Nizza woonden en zooveel van de tentoonstelling gehoord hadden, dat zij beslo ten er heen te gaan. I)en 25sten Mei vertrok ken de bengels, waarvan de oudste 13 jaar is. en legden al bedelende den weg af, nu eens in de open lucht dan eens op een hooi berg overnachtende. Te Parijs hadden zij door bedelen en vragen van - lickels" herha&l- dolyk de tentoonstelling bezocht, zoodra het doel hunner reis bereikt was. I)e ouders hadden natuurlijk geen hoop meer hun kin deren, die voor vijf maanden verdwenen wa ren, lovend terug te zien. Voor de rechtbank te Aken stonden Vrijdag 11. niet minder dan 22 personen terecht we- gehs frauduleuzen invoer van 16,('00 kilo rogge. Het grootste gedeelte was uit Neder land ingevoeld, waar op de grenzen in óóne loods 20,000 kilo waren geborgen. De opge legde boeten en straffen wisselden af tusschcn 150 on 1390 Mark en 1 en 2 maanden gevan genisstraf. Baron von Schorlemer-Alst een dei- leiders van het Ccntvumheeft bedankt als lid van het Pruisische Huis van afgevaardig den, gelijk hij reeds 2 jaar geleden van plan was, daar hy als president van de West- faalsche Bauornverein en wogons andere werkzaamheden met bezigheden overstelpt is. Een post op do Duitsche begrooting voor Buitenlandsehe Zaken, welke vooral ook ons, Nederlanders, belangstelling moet in boezemen, is die, welke ten bedrage van 49.000 mark voor de oprichting van een Duitsch consulaat te Batavia is uitgetrokken. l)e vestiging* hiervan moet voor den Duit- schen handel noodzakelijk gebleken zijn. Dat het den Duitschers ernst is, zooveel mogelijk het Fran se h te weren, blijkt ook hieruit, dat het, naar men uit Emmerich aan de N. R. Courant meldt, den spoorwegconduc teurs op straf verbodou is. het woord billet te gebruiken. Zij moeten in plaats daarvan Fhar- karte* «eggen. Aartshertog Jan van Oostenrijk zou van al zijne waardigheden, geboorterechten, inkomsten en zelfs van zijn titel, afstand heb ben gedaan, om onder een burgelijken naam buiten Oostenrijk als particulier le gaan le ven. Volgens sommigen wil hij in een ander land zijn examens als gezagvoerder voor de groote vaart afleggen, oui dan kapitein op een stoomschip te worden; volgens anderen zou hij zich te Londen als reeder willen gaan vestigen. Komt er oorlog, dan zal hij echter naar hij in zijn schrijven aan den keizer ver klaarde, naar Oostenrijk terugkeeren, om (als gemeen soldaat zijn leven aan den keizer te wijden.) Wat den prins, die zeer beschaafd is, tot zijn besluit gebracht heeft, is onbe kend. De Mexikaauschc regeeiing is het slachtof fer geworden van oen diefstal van obligation, welke reeds te Londen geplaatst waren De gezamclijUe waarde bedraagt meer dan 1 mil- lioen dollar. Van oflicieusc zijde wordt verze kerd, dat de obligation niet onderteekend, en niet gedagteekond waren, en evenmin een be paald kenteeken dragen, daarop vanwege de schatkist geplaatst. Een groote Engelsche lucifersfabriek te Calmnr, in Zweden, heeft den arbeid opgege ven, tengevolge waarvan thans ongeveer 1500 werklieden letterlijk op straat slaan. Tegen de eigenaars der fabriek heerscht hevige ver bittering daar zij de arbeiders eerst op liet laatste oogenblik waarschuwden. Men vreest ongeregeldheden. De parelvisschcrs op het eiland Ceylon hadden dit jaar een goede vangst. De vis- scherij duurde 22 dagen en 11 inilliocn oes terschelpen w erden van den bodem der zee opgehaald; i a van do opbrengst is voor do visschcrs, ;i voor de Engelse.be regeering. De visscliers besomden 160000 francs. De oesterschelpen langs bet strand van Ceylon on Hindustan bevatten paarlen van de fraaiste soort. De grootstcn worden ter plaatse voor 1000 a 1500 franc het stuk verkocht. Daar zyn echter heele vaten met oesterscholpen waarin geen enkele parel in te vinden is. Do voornaamste bakker der wereld was do overleden Neville, wiens wittebrood, naai' hem genoemd, heel Londen wilde hebben. In alle stralen der groote wereldstad zag men zijne broodkaïion rollen, Hem wus onlangs voor zijne bakkerij 8U0O0 pond sterling ge boden; hij sloeg echter du aanbod af. Men zegt, dat toen hij zich te Londen vestigde, zijne zaak eerst niet wilde vlotten en Neville failliet ging. Jaren later noodigde hij zijn sehuldeischeis op een schitterend feestmaal en ieder hunner vond onder zijn servet een clióque ol' kusaanw ijzing ten bedrage van de som, die zij nog van Neville te goed hadden, met bijberoheuing van rente op rente. Volgens beiichlen aan 't Berlijner Tage- blatt zyn aan het Departement van Financiën ie Mexico schuldbekentenissen ten bedrage van 2 milliuen dollar gestolen. De berichten uit Mexico worden meestal ouder voorbehoud verder verspreid. Dezer dagen werd ook uit Mexico geseind, dat een puur couipagniën soldaten door indianen overrompeld en over de kling gejaagd waren. Men verneemt er niets naders vuil; ook geen bevestiging van het bericht. Millet's veelbesproken schilderij de Angelus is behouden to New-York aangeko men. Zij zal eerst daar en vervolgens te Bos ton en to Chicago tentoongesteld worden. Er zul ongeveer 170000 francs inkomende rech- en vuii betaald moeten worden. Dat de Amerikanen toch altijd practische lui blijven, bleek dozer dagon weder le Louisiana, in een aldaar verschijnend dagblad namelijk kon men liet volgende lezen: «Aan gezien ouzo iuteekenarcu gedurende den oogst toch geen tijd en lust hebben ons blad le le zen, hebben wij besloten, het op vliegenpapier te laten drukken. Men scheurt eenvoudig een stuk af, legt hot op oen plat bord en be vochtigt hot. indien de vliegen een boetje willen toehappen, ii ons blad zijn geld dubbel en dwurs waard." Ondanks den stortregen wachtte eene groyto volksmenigte den keizerlijken trein op. Prins Hendrik, alle uutoiiteiteu.cn het voltallige consulaire korps waren aan liet spoorwegstaiiou gekomen. De trein kwam om 2 uren aan. Prins Hendrik begaf zich in den keizerlijken salon- wagen. Door de Italiaanscho en Duitsche es kaders werden salvo's gelost. De menigte juichte de souvereinen toe. Do keizei' en keizerin, koning Humbert, do prins van Napels, Ciispi en Herbort von Bismai'ch begaven zich terstond op do Ilohcn- zollern, aan boord waarvan do keizerin de reis zul maken, en vervolgens gingen zij op de Kaiser, die den keizer zal overbrengen. Koning Humbert, de prins van Napels on prins Hendrik inspecteerden de Italiaanscho pantserschopen, die alle met vlaggen ge tooid waren. Koning Humbert on de prins van Napels vertrok en om 3i/« uur naar Monza. De keizer omhelsde den koning en den prins hartelijk en drukte Crispi de hand. Wegens liet slechte weer was het vertrek van den keizer tot den volgende dag uitge steld. Een der olifanten van Singer's circus is dezer dagen te London ontsnapt. De logge vluchteling werd spoedig door zijn oppas ser achterhaald en naar zijn hok terugge bracht, maar niet dan nadat hy zich in een winkel, waar hy aangeland was, had te goed gedaan aan beschuit, vruchtengelei en eenige andere lekkernijen. De koning Lodewijk van Portugal, Dom Lui/, is 11. Zaterdag-nioi gen te elf uur overleden. In 1833 geboren, volgde hij den lln November van bet jaar 1S61 zijn broe der, dom Pedro V op, en deed zich al aan stonds kennen als een vorst, die, wais van allo oorlogsgeweld, zich met hart en ziel zou toeleggen op de ontwikkeling van zijn land en zijn volk langs vredelievende weg. liet egecriiigstijdpork van dom Luiz kon- merkte zich dun ook niet door groote gerucht- ma kende gebeurtenissen, maar liet onder scheidde zich door een reeks van gelukkige hervormingen, welke Portugal steeds voor waarts brachten op den weg van den vooruit gang. Koning Lodewijk richtte het land uit den staat van verval, waarin hij het bij zijn troonsbestijging gevonden had, niet krachtige hand op en wist er weder een waardige plaats voor te vero\ereii in de Europeesche mogeiidli.Aks een paar-si aal'jes. van den bloei, waarin Portugal zich tijdens de regeering van Luiz heeft mogen verheugen, kan dienen, dal de handel van liet land tegenwoordig op driemaal liooger cijfers van in-en uitvoer kan wijzen, dan 25 jaren geleden het geval was, en dat do finaneieele toestand van het rijk op hst oo genblik vrij gunstig mag genoemd w orden. Verder hebben wij, om van de afschaffing van den slavenhandel en andere nuttige zaken niet ie spreken, slechts te herinneren aan do vor deringen van Portugal op koloniaal gebied en op den vooruitgang van hot ouderwijs, het leger en de vloot in genoemd rijk, om te doen gevoelen, wat de üjortugeezeji aan koning Lodewijk verliezen. Diens oudste zoon, prins Karei, neemt thans, onder den naam van doru Carlos I, de teugels van het bewind in handen. Ilij is ui 1863 geboren en huwde in 1886 met eene dochter van den graaf van Parijs. Zijn procla matie is reeds in het oiiicieel regeeringshlad verschenen. De nieuwe vorst belooft daarin, het voetspoor vau zijn vader te zullen drukken. Als een bijzonderheid wordt medegedeeld, dat de gemalin van Lodewijk, toen deze den la als ten adem uitgeblazen had, haar zoon om helsde en zeide: «De koning is dood, leve de koningIk zegen u als monarch en ik hoop, dat gij altijd een even goed koning zult zijn, als gij een goed zoon zijl geweest." liet lijk vau don ontslapen vorst zal, na ge balsemd te ziji le Belem tentoongesteld en vervolgens in liet koninklijk Pantheon te Lis sabon bijgezet worden. De nationale rouw is voor drie maanden uitgeschreven, terwijl de gebeden, bij oiiicieel decreet voorgeschreven, geduionde acht dagjpn gehouden zullen wor den. -4 Z. II. de Paus öntviiig Zondag 2500 Fran- sche pelgrims. Hij heette 1 u welkom en zei- de, dat het Fmnsche volk te prijzen is wegens zijn getrouwheid aan den 11. Stoel, al is liet ook op politiek gebied zeer verdeeld. Tus- schen kapitalisten on werklieden moet een dracht lieerschon en daar kunnen Vertegen woordigers van den Arbeid veel toe bijdragen. De godsdienst adelt den arbeid. Het christen dom leert, dat de patroon de broeder is van den werkman, en dat deze den patroon moet eerbiedigen. De patroon is den werkman be scherming schuldig. De Paus raadde den werklieden aan, tot de oude corporaties terug te lteeren. VENRAY, 26 October. Door de Belgische-ae-georing is toegestaan, dat schapen herkomstig uit ons land daar te lande worden ingevoerd, mits dat die dieren vóór den invoer, door Ncdorlandsehe vee artsen worden gekeurd van welke keuring e me gezondheidsverklaring behoort te worden vertoond aan bet kantoor vau invoer in Bel gië. Do op die verklaring gestelde hapdteoke- ning van «jen betrokken veearts behoort te zijn gelegaliseerd door den burgemeester dei- gemeente alwaar de keuring plaats vindt. Naar ik vernomen heb, nu heeft die keu ring wel eens plaats gehad door tot die hande ling niet-bevoegden wier liandteeker.ing.cn evenzeer door burgemeesters gelegaliseerd werden, waardoor dan do belgisclie grensbe ambten, die met het toezicht zijn belast, op een dwaalspoor geraakten. In het belang van den uitvoerhandel van schapen naar België is het noodzakelijk dat de voormelde keuringen niet door daartoe onbevoegden, maar uitsluitend geschieden door gediplomeerde veeartsen, overeenkom stig de bedoeling der Belgische Regcering. Dientengevolge noodig ik u uit om voortaan geen andere handtcekeningen te legaliseeren dan van de volgende in dit gewest gevestigde gediplomeerde veeartsen, n. 1. P. K. M. Houba te MaastrichtII. Pinchers te Gulpen, H. hemmens te SchimmertJ. Duysens te Heerten, J. Nuss te Heerlen, F. van dè Vorst (vader) te Si flardAClerx te Echt, G. B. Goossens te RoermondII. IiiUékens tc Weert Billehcns te Dorden T. A. L. Beel te I 'en rag. Tevens neem ik deze gelegenheid waar om li uit te noodigen geene verklaringen van lier- komst van schapen af te geven dan alleen dezulke die betrekking hebben op schapen waaromtrent zekerheid bestaat dat die «lieren werkelijk uit uwe gemeente afkomstig en al daar eciiigeii lijd aanwezig geweest zijn. De opvolging van dit voorschrift is mede van liet hoogste belang voor de bestendiging van onzen uitvoerhandel van schapen naar België. De Commissaris des Konings in het hertog- dom Limburg lui KUIJPER. Deze week is men te Well druk bezig ge weest met het rooien en inschepen van suiker bieten, wat nog al belangstelling wekte, daar zulks voor do eerste maal geschiedde. Om streeks 70,000 KG. zijn reeds afgeleveid, volgens contract a 12 gl. per 1000 KG. Voor do loyale handelwijze hij de aflevering wordt de firma (do suikerfabriek te Breda) algemeen geroemd. De gemiddelde opbrengst bedraagt bijna 50,000 KG. per 11. A., zoodat do proeve goed gelukt is, en vele landbouwers voorne mens zijn een volgend jaar dit product op uitgebreider schaal te verbouwen. Het gerucht van een troonsafstand des Ro llings als groothertog van Luxemburg wordt doei' zeer bevoegde personen een verzinsel ge noemd. De heeren Schacpman, Goedkoop on Gloiehman hebben de uitnoodiging aange nomen om als beoordeelaars op tc treden van de door den NederJausche Bond «Maat schappelijk Belang" uitgeschreven prijsvraag: «In hoeverre werkt de tegenwoordige coöpe ratie nadeelig voor de maatschappij." De regcering heeft, naar men verzekerd, den dag der bijeenkomst van de kamers vastgesteld. Zij zullen den 12 November bij eengeroepen worden. Naar wij vernemen bestaat het plan tusschen Horst en liet station aldaar een telefoonverbinding aan tc leggen. De Rechtbank te Roermond beeft rechts ingang inet bevel tot gevangenhouding ver leend tegen A. M. uit Helmond, wegens mishandeling met doodelijk gevolg gepleegd op P. Laukens aldahr, Bij do herbesteding tot levering van het lig-stroo voor het garnizoen te Yenlo, was de eenige inschrijver de lieer L. Niessen van Roermond, voor den prijs van 27 gulden per 1000 kilo. Dezelfde had de Jcvcrautio 3t vorig jaar voor 1*28.50. In de St. Michielskerk te Sittard werd Zaterdag jl. eene ollbrbu's opengebroken gevonden, terwijl de inhoud was ver dwenen. Maandag werd op den Steenweg aldaar wederom eene langs den weg geplaatste offerbus opengebroken gevonden, waaruit mode de inhoud was ontvreemd. Dader of daders zijn tot dusverre onbekend. In het generaal kapittel der Geschoeide Carmclieten, te Rome vergaderd, is tot gene raal dier order gekozen de hoogeerw. pater Aloysius Maria Gal li. Ingezetenen van Breda zijn voornemens, een standbeeld of eeii gedenk teelten op te richten ter eero van de nagedachtenis van wijlen dr. Van Gootli, in leven lid van den gemeenteraad, die gedurende eene reeks van jaren met alle hem ten dienste staande midde len den bloei der gemeente heeft bevorderd. Hij schonk o. a. 1' 390.000 voor de oprichting dor Ambachtschool. Men wonsclit voorts te zijner eero de Nieuwe GinnekensLraat te lier- doopen in Van Gooth'slraat. De Duitsche stoker A. B., van dc bier brouwerij van Vollenhoven en Co., te Amster dam, hie Dinsdag jl. twist kreeg met ccn steenkolenwerker en dezen met een roerijzer zoodanig verwondde, dat bij aan de gevolgen bezweek, is zelf ter verpleging in het gasthuis opgenomen. De geestvermogens van den onge lukkige schijnen gekrenkt te zijn. Sedert eenige dagen vertoeft tc Leiden een persoon van omstrèoks 28-jarigen leeftijd, zich luemendc jonkheer en voerende boven ziju mooien naam een kroon, welke persoon heeft getracht aldaar kamers te huren, eten bij een restauratiehoudor heeft besteld, zonder terug te komen, en een nacht in een logement doorgebracht heeft zonder geld om le betalen zoodat hij zijn jas als pand moest achterlaten. Het is niet onwaarschijnlijk, dat eene dame in zijn gezelschap is, aangezien hij in eene andere plaats op dergelyke wijze met eene vrouw leefde. Een machinist van dc stoomtram Ileeren- vecn-Drachten stak Maandagochtend op de Beetserzwaag&terkvan zijn hoofd te ver buiten de locomotief. Hij sloeg daardoor met kracht tegen een boom, en viel zwaar gekneusd be wusteloos neder. De opzichter-machinist, die gelukkig in de tram zat. stapte toen op do locomotief, terwiji de gekwetste machinist naar zijne woning werd vervoerd. Een heldere blik. Student (schrijft aan zijn oom)«Het hor loge, dat ik kortgeleden van u cadeau kreeg, heeft een kort leven gehad. Voor eenige dagen viel ik bij een roeitochtje in het water en verloor daarbij het horloge; een nieuw zou mij zeer welkom zijn." De oom antwoord per omgaande: Dat hot horloge verdronken is, lieve neef", geloof ik gaarne. Mevrouw: «Hebt gij gezegd, dat ik uit was. Botje?" Dienstbode: Ja, mevrouw." Mevrouw: «Zoo. En scheen ze er niet aan tc twijfelen?" Dienstbode: «Neen, mevrouw, ze wist dat ik loog, zei ze." In een redactie-bureau. Jeugdige poëet. Ik kom eens vragen of u van de gedichten, die ik u laatst toegezonden heb met een post zegel voor antwoord, iets kan gebruiken? Redacteur. Ja'; het postzegel. Voor hen, die veel kippen houden tuaar toch weinig eieren in de nesten vinden, kun nen dc volgende wenken van dienst zijn. Om goede eierlegsters van slechte te on derscheiden de laatste gebruike men voor broedsters lette men op de kleur van- kam en baard der kippen. Iloe donkerder rood deze zijn in de tijden van het jaar. dat de kippen eieren leggen, des te beter; van middelmatige en slechte legsters zijn kam en baard meer bleek rood gekleurd, terwijl van deze de oorlellen vuil wit en geel achtig rood zijn. Onder het voeder der kippen geve men vooral een voldoende hoeveelheid fijn gestampte eierschalen of kalk; de dieren vreten zulk voedsel gretig cn leggen dan ook meer eieren dan anders. Een goed gevoedde hen kan een menigte eieren leggen, maar behoeft daarvoor het uoodige materiaal ook voor de schalen en al wordt zij overigens nog zoo krachtig gevoed, toch moet zij op 't laatst ophouden met leggen, als zij met voeder zon der kalk en water gevoed wordt. Het bureau der gemeentelijke statistiek te Parijs is bezig een staat op te maken van hetgeen in de Fransche hoofdstad gedurende de tentoonstelling verbruikt is, alsmede van de vreemdelingen-beweging on van het ver keer aldaar in hetzelfde tijdperk. De cijfers der maanden Mei, Juni en Juli zijn reeds bekend geworden. Daaruit blijkt, dat in het geheel gedurende dat tijdsverloop in de ma gen dor Paryzenaars en der lieden van elders verdwenen zijn: 1,195,654 Hectoliter wiju (op vat)39,983 Hectoliter alkohol en' likeu ren; 140,812 Hectoliter bier; 43,03G,650. Kilogram rundvièesch5,639,018 Kilogram var keus vleesch636,874 Kilogram andere vlëeschsoorten6.42S.516 Kilogram boter en kaas en 6,32o,716 Kilogram eieren. Wat liet verkeer betreft-, blijkt, dat gedu rende Mei, Juni en Juli per omnibus en per tram vervoerd zijn 52,858,401 personen, d. i. 1 ,S95,653 meer dan in hetzelfde tijdsverloop in het vorigejaar. Met de bijzondere vervoer middelen der tentoonstelling werden ruim 1,000,000 personen overgebracht, welk cijfer begrepen is in het eerstgenoemde. Van do spoorwegen te (Noord en Zuid) maakten 16,215,825 reizigers gebruik, dus 1,917,970 moer dau in 1888; van de stoombootjes op do Seine 10,393,217 personen of 5,722,703 meer dan in het afgeloopen jaar. Merkwaardig is, dat, in spijt van hot veel aanzienlijker verkeer, liet aantal ongelukken, welke gedurende den tentoonstellingstijd te Parijs plaats hebben gehad, geen noemens waard verschil oplevert met dat van de onge lukken, verleden jaar voorgevallen, Eene nieuwe uitvinding van Edison. Van een vernuftige uitvinding van Edison maakt men melding, die in een toepassing van don phouograaf voor de inrichting der fiësschen niet vergiften bestaat. De stop sluit met een schroef en men moet haar dus draaien, om haar uit den luis derflesch te vorwijderen. Door deze beweging strijkt een dunne naald over een phonographischo oppei vlakte, waar op vooraf de trillingen van hot duidelijk uit gesproken woord vergif vastgesteld zijn. De flesch herhaalt dit woord telkens als de flesch geopend wordt. Nieuw middel om klanten te krijgen. Een Amorikaansch hotelhouder heeft zijn hotel «Per dag" gedoopt en «gaat als volgt te werk Eiken morgen wordt den gasten de reke ning aangeboden benevens een zakje met zooveel nummers in als or gasten zijn. Ieder dei' gasten trekt een nummer; die't hoogste trekt, krijgt don geheelen dag kost, inwoning en bediening vrij en een dollar op den koop toe. Men zegt dat het liótcl uitstekende zaken maakt. Een duur paard werd volgons een Engelsch blad dezer dagen verkocht Het was «AxtelP een 3-jarige hengst waarvoor een kooper 21.000 pd.flt, (f252.000) betaalde, naar men zegt, de grootste som, die ooit voor een paard gegeven is

Peel en Maas | 1889 | | pagina 2