P. J. ScliellBii-VerlieijBi, aistermmscm koffie. Keuze ia San aa Tafe aap. DE HAAN'S BESCHUIT, beste Kluitkalk M. Verriet Buxkingen Kamgaren HOLLOWAY'S PILLEN EN ZALF. Magazijn van Bedveeren P. J. Schellen-Verheyen, Bij J. CAMPS, Oostrum, Kappus Snijtoestel, Katholieke Illustratie, P. R, Lutters k Zonen, Wed. P. A, Boers, fed Op nieuw ontvangen] GODDEN MEDAILLE SPOORWEGDIENST IOe e der-M aga zij n Heeft thans een groote voorraad van Gemaakte Kleederen Bloemen, Veercn, Buches en alle mode-Ariikclen. Har.del in Koloniale Waren Best Lijnmeel V. FONCK. ALGEMEEN NEGENTIG CENT Novelle van Mathilde. Prachtig Assortiment! Flinke collectie Hodesloffen. bij M. Van Aarssen. Cement- en Gipsornement- FABRIEK 35, UTRECHT 35. GIPSORNEMENT VENRAAICi'oolesli'aat 69, Portland-Cement en Gips. f 0.50 Tijdschrift voor fraaie handwerken. beslc roode en blauwe dakpannen Plavuizen, Steenkolen AARDEN BUIZEN t=s t=s VICTOR FONCK, HOFSTRAAT, VENRAY. DE PILLEN VERKRIJGBAAR: PortlamFfkmfintj PAIN-EXPELLER Marmeren Schoorsteenmantels Teekeningen L. Laudv, YFNLO Stoombootvaartop deMaas. WINTERD1I0NST. Alle ssarlea HOEDES en FBTTBK voor Heeren en Kinderen. Al deze goederen worden aun spotprijs ver kocht, en a kontant nog 5 pet. korting. *1AL F ACT III K V Buxkings in alle soorten. Baai, Bevertin, Manchester, Pilow, Kleerstoffen, Mutsen Kanten, Linten van af 20 cent per el. Eigen fabrikaat platte Bedden, goed veêren dicht 3.70 ets. Tijken, zuiver veéren dicht, 5,80 Wollen Peluwen met afgezet!e ruit 6,50 Linnen doek 7 kwart breed 0,40 Gestreept Boezeroenen stof, echt in de wasch, 2 el breed 0,38 Wit en rood Chamois, breed 0,30 Ovcrtreksels, rood en witte ruit 7/4 breed 0,30 Katoenen peluwen 2,50 Randrokken in alle kleuren 2,50 - Vaste doch lage prijzen. uiterst goedkoop. Rijst voor 6 cent- per pond. Inlandsch spek - 39 zuiver stof, rem. In allo soorten voorhanden aan uiteist lage prijzen. Alle soortenminder in prijs dan bij een an der en dan nog 5 pet. korting t,er gulden. HORSTtegenover de Markt. VOORHANDEN: Reuversche en Tegelsche blauwe pannen, 2e soort. 3e soort, roode pannen, plavuizen, BESTE STEENKOLEN aan concurreerende prijzen. AARDEN KOEBAKKEN. a. 11 Gulden do 100 Kilo. lederen dag verkrijgbaar aan 70 cents het mud, franco thuis 75cents. nieuwste en beste soort. te KOOP en te HUUR. LANGSTRAAT, VENRAAI. LEVERT: prima kwaliteit kaelielkolen por 1 mud a. 78 cent. - fO 76 franco aan huis. «O 72 aan 't station Oostrum Per wagon aan concurreerende prijzen. u de inteckening opengesteld op den 23en JAARGANG DER Abonnementsprijs per 3 maanden vrachtvrij p. p. Een Glldkn. DEZE JAARGANG wordt geopend met oeue Vraag aan uwen Boekhandelaar het uitvoerig prospectus. voor het aanstaande saizoen. Voorhanden Gemaakte Kleederen. Alle soorten van jongens- en kinder- l*akjcH aan zeer goedkoope prijzen. Voor werklieden een groote partij be- verllno. iuanclie»Uer, pilow, boe zeroenen in alle soorten aan lage doch vaste prijzen Paterstraat. VAN boek Gild» en oudekerktdrnni ENORME KEUZE Yoor inwendige versiering van stukadoor werken naar de nieuwste modellen en eischen des tijds, uiterst strak en keurig. Concurrentie ver beneden alle andere fabri katei:. Specialiteit in Cement-constructies. Alle mogelijke profilering in Ccmentsteen, als: afdekkingen voor gevels en topversie- ringen, consoles, vazen, insignes, cartouschen, üluitsteonen, fries en paneelversieringen, bal- con-consoles en balustraden, grafmonumen ten, montant8 en kronementen voor kerk ramen, gootsteenen, piëdestallen voor beelden en vazen, en alles wat op bouwkundig en Jecoi atief gebied voorkomt, wordt door ons solied en netjes, desverkiezend naar te geven teekening, vervaardigd, terwijl de degelijk heid dnntvan gegarandeerd wordt. Belanghebbenden maken wij er op attent dat van bovenstaande fabriek een DEPOT gehouden wordt te alwaar verdere inlichting te bekomen is. per drie uiuandcn. Extra-Editie van de Bazar. De abonnées op de BAZARdie deze extra-editie verlangen, ontvangen per k war taal a f 0.50 bij liet eerste en vierde No. van de BAZAR eene aflevering, bevatteu- de 1°. vier bladzijden met de fijnste Hand- werkpatronen en begeleidenden tekst en 2°. een patroon in chromolithographie voor gekleurde borduursels. Voor niet-abom.éea op de BAZAR 'xs de prijs van het TIJDSCHRIFT VOOR FRAAIE HAND WERKEN fü.75 PER 3 MAAK DEN. Edltién van de Basar 6 nummers 6 met 6 gekl. platen 6 -3 geknipte patro. 6 «6 gekl. platen en 3 gekuipte patronen - BÜ AL DEZE EU [TIEN kan men tegen verhooging van 0.5(1 hel Tijdschrift voor Fraaie Handwerken bestellen. Bij toezending van postwissel plaatse raen daarop duidelijk welk. editie men verlangt. r i— - 1.50 - 1.50 2.- Uiig. Dm Haag. Oeljr. DELINFANTE. Station veiira>-»Oofttrum zijn te bekomen zoomede tweede soort, en Beste half zachte Lijnkoek en Lijn meel aan concurreerende prijzen cv3 t- CD £- cfë* co GO GO CO co —t s= acj 0<=i co CG B CD >an U schonk d'Amstelstad linar naam! ^et fierheid moogt ge haar ook dragen, entceds staat als drank gij boven aan Hot troost bij oud en jong van dagen. Ken drank als gij van zuiveren smaak ESoemt elk, die Uwe deugd zal kennen, coet ieder halten naar 't geluk, >an U zich streelend te gewennen, gjet Uwen aangenamen geur Cjotreelt gij liet hart van arm en Rijken; oritiek van allerhande kleur Kebt gij voor Uwe vaan doen wijken, Kn steeds voor U de vlag doen strijken, woffle, 'k roem U niet te hoog. Cch! mocht ieder U waardeeren, Klescli en kan en bierglas vloog; Kluks zoudt gij een ieder leeren: —n U vindt men een vriend in elk geval Hn in d'Amsterdamschekoffle boven al. r—i Aan alle Huismoeders ten zccrsitc uaabevo- Icn oinliare geurigen, aangename», zuiveren xinnali en vele goede eigenschappen Ken 1 co X CD CD CO co CD r"Ö LO GV2 ieder o\ert»ige zieli en neme voor een enkele maal de proef. P-. erkrijgbaar bijWed. van den Horst te Helmond, Paymans j Jansen en Fik van den Avoort te Tilburg en A. van Gennep te Gestel bij Eindhoven. N. B. Y oor H. H. Winkeliers als eenig verkooper op te treden, zijn inlichtingen verkrijgbaar bij A. VERZIJL Quellijnstraat 35, Amsterdam. •rfi» -SHU zuiveren het Bloed en herstellen allo ongeregeldheden van de LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle kwalen, eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. En onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. DE ZALP is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen. Zij is beroemd ter genezing van Jicht. Rhumatiek, en onverge lijkbaar vooi' Aamborstigheid. KEELPIJN, BRONCHITIS, VERKOUDHEID en HOEST. Tor genezing van kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geene mededinger, en geneest betooverend saamgetrokken en stijve Gewrichten, Alleen bereid in Thomas HOLLOWAY's Etablissement. 78, NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen 8B3 OXFORD STREET, En worden verkocht in Potten en Doozen van Is. li/sd., 2s. 9d., 4s. 6d., lis., 22s. en 33s.. en verkrijgbaar bij alle medicijnen-verkoopers door de gelieele wereld. BESTE ft f6.50, TRAS ETST GIPS aan concurreerende prijzen. J. DIJKS, Holthees. bekroond met Reims, April 1889. Keulen, Juni 1889. Alleen verkrijgbaar te Venray bij J. J. II. erlietigen, Groote Straat, No. 85. W. ANKER- IS en BLIJFT het. boste middel tegen: JICHT, RUMATIEK, AANGEZICHTSPIJNEN enz. Flesschen a 60 Cent,75 Centen ƒ1.25. Alleen echt met Anker! P. AD. RICHTER Cie. Botterdam en Londen E.C. ALLE SOORTEN aan zeer voordeelige prijzen. gratis op franco aanvrage. Onderneming P. J. Berger. 8 October 1889. Van VENLO naar ROTTERDAM Donderdag 's morgens ten 7 ure Zaterdag voormiddags ten 10 uro tot LITO- 1JEN en van daar Zondag 's morgens ten 8 uro naar ROTTERDAM. Van ROTTERDAM naar VENLO- Dinsdag 's avunds ten 5 ure en een sleepboot Zaterdag 's morgens. in geregelde correspondentie met ROER MOND en AMSTERDAM. Dienstregeling van 1 OCT. 1889 Van Nijmegen naar Venloo. NIJMEGEN V. Mook ileumen. Lind.-Katw. - Cuijk Beugen Rijkevoort Boxmeer Sambeek Vorium. - Vierlingsbeek Smakt-ilolth. - Venray. Oirlo Meerl.-Tienr. Grubb.-Loft. -•> Grub.-Ivloost. Blerick VENLO. .A. 6.52 7.5 door door 7.15 7.22 door 7.31 door door 7.41 door 7.51 door 8.1 8.11 8.16 8.27 8.32 8.48 9.4 9.7 9.9 9.15 9.24 9.30 9.35 9.39 9.44 9.57 lü.2 10.11 10.17 10.26 10.38 10.42 10.53 10.57 12.18 4.24 7.53 12.30 4.37 8 15 door door 8.11 door door 8.10 12.39 4.46 8.22 12.47 4.54 8.33 door door 8.40 12.55 5.3 8.49 door door 8.53 door dj»or 8.58 1.5 5.13 9.12 door door 9.17 1.15 5.24 9.27 door dom- y.33 1.24 5.34 9.42 1.33 5.44 9.56 door 5.49 10. 1.15 6. 10.12 1.50 6.5 10.17 Van Venloo naar Nijmegen. VENLO. V. 5.28 9.55 2.4.8 7.48 Blerick - 5.33 10.1 2.5 4.14 7.54 Giub.-Kloost. 5.45 10.10 2.17 door 8.3 Grubb.-Lott. 5.49 10.15 2.21 4.24 8.8 Meerlo-Tienr» 6.2 10.25 2.35 4.33 8.18 Uirlo. - G.ll door 2.44 door door Venray 6.16 10.36 2.50 4.42 8.28 Smakt-Holth. 6.26 door 3.door door Vierlingsbeek 6.37 10.47 3.12 4.52 8.39 Vorium 6.44 door 3.19 door door Sambeek. - 6.49 door 3.24 door door Boxmeer. 6.53 10.57 3.28 5.2 S.'50 Rijkevoort 6.58 door 3.34 door door Beugen 7.5 11.06 3.41 5.11 9. Cuijk. 7.15 11.14 3.51 5.19 9.8 Litiden-Katvv. 7.22 door 3.58 door door Heumen 7.24 door 4.door door Mook - 7.27 11.27 4.3 5.29 9.19 NIJMEGEN A. 7.46 11.39 4.22 5.40 9.30 Venlo-.Maastriclit Venlo vertrek 6 39 11 2 3 6 40 8 39- Tegelen 6 46 117 210 6 48 8 47 Belfeld 6 c2 216 6 54 Reuver 6 5S 1116 2 22 7 8 57 S walmen 79 1127 2 33 7 11 9 08 Roermond 7 18 1136 2 45 7 21 9 17 Maasbracht 7 28 11 46 2 55 7 32 6 27 Echt 7 37 11 54 34 7 41 9 3l> Susteren 7 45 12 1 3 12 7 49 9 44 Sittard 7 54 12 10 3 22 7 59 9 54 Geleen 8 1 12 10 3 29 8 6 10 1 Beek-Elsloo 88 12 23 3 37 8 14 10.9 Runde 8 18 12 33 3 48 8 25 1020 Maastrichtaank. 8 271 12 41 3 57 8 34 1029 iHaaslriclit»Veiiio Maastricht vertrek 6 30 9 40 153 58 8 42 Bunde 639^ 9 50 23 517 8 52 Be«k-Elsloo 6 4 6 101 2 14 527 9 03 Geleen 6 5 108 2 21 5 34 910 Sittard 7 2 1015 2 29 5 41 917 Susteren 7 l1 10 25 2 39 551 9 27 Echt 7 l8 10 33 2 47 5 59 9 35 Maasbracht 7 28 1044 2 58 C 10 9 46 Roermond 7 3? 10 57 313 6 22 10 1 Swalinen 7 47 116 3 22 6 30 1009 Reuver 7 56 11 15 331 6 39 10 18 Bel leid 337 10 24 Tegelen 8 7 1128 3 46 6 51 10 32 Venlo 813 11 353 52 6 58 10 39 Veiilo-llotterdam Venlo 5 501 8 35 10 122 4 04 714 Blerick 6 03 8 40 1006 7 20 Horst-Sevenum 6 25 j 853 1021 1217 7 32 Helenaveen 6 50 9 7 1039 1231 H 7 46 Deurne 7 04 9 16 1049 1240 7 54 Helmond 7 38 9 27 117 12 51 4 47 85 Nuenen-Tofig. 7 57 9 40 11 23 14 8 IS Eindhoven 8 24 9 49 11 35 l 14 3 45 5 05 8 27 Boxtel 9 37 10 14 12 22 138 5 30 8 59 Tilburg 942 10 38 1 158 5 49 9 25 Breda 10 24 11 11 1 23 3 28 6 13 9 54 Dordrecht 1148 3 6 52 10 53 Rotterdam 12 19 3 30 - 7 22 1113 Roitei'dam»venlo Rotterdam 537 S 30 10 32 12 24 3 27 5 30 Dordrecht 6 IS 919 11 5 1 24 4 6 67 Breda 7 l 1014 11 44 2 30 4 44 Tilburg 7 28 10 44 12 9 3 11 5 24 u Boxtel 8 11 18 12 34 4 IS 5 49 8 04 Eindhoven 830 1154 12 58 5 01 6 12 8 52 Nuenen-Tong 837 12 2 5 10 94 Helmond 8 4S 12 16 115 5 25 6 28 9 22 Deurne 900 12 30 5 40 9 42 Helenaveen 909 12 40 5 12 9 56 Horst-Sevenum 927 12 57 W 6 10 10 21 Blerick 1 15 w 6 27 10 45 Venlo 9 42 120 156 G 32 79 10 50 -e

Peel en Maas | 1889 | | pagina 4