DE HAAN'S AMSTERDAMSCHE KOFFIE. GODDEN MEDAILLE HOLLOWAY'S PILLEN EN ZALF. lixssbs Op nieuw ontvangen; VICTOR EONCK, Visitekaartjes^ De Notaris Van den Bergli De Notaris Van den Bergh De Notaris Vanden Bergh De Notaris Van den Berlig De Notaris van den Bergh Burgerlijke Stand. Marktberichten "advertentien! P. Camps-Delhougne. PAIN-EXPELLER Marmeren Schoorsteenmantels Teekeningen L. Laudy, VENLO. 'HF" Dernière Nouveauté! h li j A J VRKNDDERZIEKEN BE PILLEN HOFSTRAAT, VENRAY. jal Vaste en lage prijzen, W. Lenssen, W. van den Munckliof-Sassen, publiek verkoopen publiek verkoopen 50 nos. Zwaar Topbout publiek verkoopen publiek verkoopen publiek verkoopen: publiek verkoopen do soldaat de waarheid gesproken had, liep hij als een kaars zoo recht, vlak voor hem uit. Twee jonge dames, van Tiel naar Ave zaal h gaande, zijn Zaterdagmiddag door twee meiden en een jongen, die de wacht hield, van hare portemonnaie beroofd. Op het zeggen van eene der jonge dames: »ik ken je en zal het den Burgemeester zeggen", werd de porte monnaie, die nog al wat geld inhield, terugge geven. Eenigen minuten later werd een jon getje, dat dienzelfden weg afkwam ook aange houden door den op loer liggende jongen, waarop de twee meiden hem de portemonnaie mot 40 cents uit den zak haalden. Op een plaat in de Londensche Punch ziet men het ruiterbeeld van Boulanger, ge lijk bet bij Mevr. Tassaud in 't wassenbeel denspel te Londen te zien is. Mevr. Tassaud leest den uitslag der verkiezingen. Haar tim merman staat naast haar en vraagt Waar moeten we hem nu stoppen, me vrouw In Engeland en in Frankrijk is men thans bezig met een nieuwe spelling, ten doel hebbende te schrijven zooals men de letters uitspreekt. Het Engelsch der nieuwe spelling '8 eenvoudig onleesbaar, Niemand herkent in SJ'oe het woord through, nog 111 do liet woord though. In Frankrijk zou liet nog ecnigzins er door kunnen. Ilavct en Sarcêy ijveren erstcik voor. Doch thans vraagt Rostignac in een der Parijsdie couranten hoe men, met de nieuwe vereenvoudigde spelling, aan moet met b. v. de volgende gezegden, die, wél anders geschreven en heel wat anders bedui dende, toch gelijkluidend uitgesproken wor den Louis est enorme et m'embêtc. Louis est ténor maïs ni'èmbêle. Louis est énprmément bete. Tot nu toe is daar geen antwoord op ge volgd. Dezer dagen speelde voor het gerechts hof te Kou:;au het volgende aandoenlijke tooneel. Vrouw Challon leefde gescheiden van haai man. De rechtbank had de scheiding uitge sproken, met bepaling dat de moeder de kin deren bij zich mocht houden. Dit gerielde den vader. Alle pogingen stelde hij in 't werk, der moeder haar kroost te ontnemen, en geen ander middel mier we ten ie, daagde hij haar voor den rechter, onder de beschul diging, dat zij haar kinderen een slechte opvoeding gaf en hen groot bracht in haat tegen hun vader. De beklaagde verscheen in gezelschap van haar kinderen. Zii verdedigde zich niet togen de haar ingediende klacht, doch verzocht slechts haar jongste kind, zijn avondgebedje op te zeggen. I)e kleine knielde voor zijn vader en sprak met zooveel ernst zijn gebedje uit, waarin zijn vader niet werd vergeten, dat ieder er door werd geroerd en zelfs de advo caten hun zakdoeken te voorschijn haalden. De moeder werd door liet kind glansrijk ge rechtvaardigd. VENRAY Van 28 Sept. tot den 5 Oct. 1889. Geboorten. Martinus Janssen. Huwelijken. Jacob Janisson, dienstknecht oud 35 ja ren wonende to Venlo en Maria Janssen, dienstmeid oud 28 jaron wonende to Venray. Sterfgevallen. Martin Goumans, oud 82 jaren echtge noot van Johanna Peelen. Ilendrika Ilnt- ten, weduwe van Willem Jan Jetten, oud 78 jaren. Venray30 Sept. Aangevoerd 2125 halve kilo's Boter. Prijs per halve kilo 56 a 65 ets. Horst, 4 Oct. Boter per halve kilo 55 A 63 ets. Aangevoerd 1022 halve kilo's Venloo28 Sept. Boter per 1/2 kg. 55 a 56 ets. Biggen aangevoerd 248 per stuk 15 a 19 fr. Bergen1 Oct. Boter per halve kilo 34 a 50 ets. Blittersioijch, 1 Oct. Boter per halve kilo 52 k 62 ets. Well30 Sept. Boter per halve kilo 48 a 50 ets. Aangevoerd 195 halve kilo's, Vierlingsbeek1 Oct. Boter per halve kilo 48 a 59 ets. Sambeek, 30 Sept. Boter per 1/2 kilo 47 a 59 ets. Deurne2 Oct. Boter per halve kilo 49 cent. Aangevoerd 1174 halve kilo's. St.Anthonis3 Oct. Boter per i/j kg, 48 a 59 ets. Mil, 28 Sept. Boter per halve kilo 55 66 ets. Maandag morgen waren op dn kalveren en varkensmarkt te Nijmegen aangevoerd SÖ0 biggen, 10 vette varkens, schottelin gen, 14 vette.kalveren, 12 nuchtere kalveren De prijzen waren: biggen f 6 a 9.50 per stuk, vette varkens 25 a 37 ct. de 5 ons, schotte- lingen 00 a 19 gld. per stuk, vette kalveren 35 a 45 ct. de 5 oils, nuchteren id. 10 a 16 per stuk. Rotterdam, 30 September Op de veemarkt waren heden aangev.: 191 runderen, 81 vette kalveren, 1 nuchtere kalveren, 253 schapen, en 464 varkens. De prijzen wa ren als volgt: runderen le qual. 34 a 35 cl., 2e qu.il. 32 a 33 ct., 3e qual. 30 a 31 ct., veile kalveren le qual. a ct., 2e qual. 40 a 42 ct., schapen le qual. 32 a 35 ct., 2e qual. 30 a 32 ct. varkens le qual. 28 a 29 ct., 2e qual. 72 a 28 ct., 3c qual. 25 a 20 ct., alles per 1/2 kilo. Han del tamelijk vlug. 's HLUTOGKNHOSCH, 30 Sept. Op de lieden gehouden markt waren aangev.: 132 stuk, vette kalv. Prijzen: kalveren le qual. 56 a 60 ct. 2e id. 48 a 52 ct., en 3e id. 44 a 48 ct boter f 0,90 a 1,10 alles per kg. Magazijn van Manufacturen. Bericht zijn geachte begunstigers, de ontvangst van W1NTERARTIKELEN 3 als eene groote partij i FIJNE BTJXKINGS voor Balanitis, eostsiiasaitt en -j overjassen met bijkomende gas*- neeringen. w i Nieuwe kleed j ess to Ifen j naar de laatste Mode. Een groote keuze in tvoBleti doe--; Len, Franschc en Eimelsche sajet- len. Hoeren en Dames omiea»goc-T deren, ruime keuze in Corseiéeia j en fi*eS(erijcn. j Alles beste kwaliteit sa sees lage PaiJZES. Reims, April 1889. Keulen, Juni 1889. Alleen verkrijgbaar te Venray bij «5. J, IS. erlieiagen, Groote Straat, Xo. 85 ANKER- JS en BLIJFT het beste middel tegen: JICHT, RUMATIEK, AANGEZICHTSPIJNEN enz. Flesschen a 50 Cent, 75 Cent en ƒ1.25. Alleen echt met Anker! F. AD. RICHTER Cie. Hotterdam en Londen E.C. w 0% ALLE SOORTEN aan zeer voordeelige prijzen. gratis op franco aanvrage. Eene zeer sclioone sorteering E E P^E N j/lLT-jloEDEN in verschillende kleuren aan ongeken de lage prijzen. II. 4. Slits. Een geïllustreerd handboekje I met raadgcvingenS voor alle ziekten. fra, Richter'8 Boekhandel g <t°or: Rotterdam. zuiveren het Bloed en herstellen allo ongeregeldheden van do LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle kwalen, eigen aan "t vrouwelijk ge-lacht, onverschillig van welken leeftijd. Rn onbetaalbaar vóór Kinderen van eiken ouderdom. X} 33 ZALF is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Becnen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zvveren en Etterbuilen. Zij is beroemd ter- genezing van Jicht. Rhumatiek, en onverge lijkbaar voor Aamborstigheid. KEELPIJN, JiliOXCHITIS, VERKOUDIlKIDen IIOEST. icr genezing van kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geene mededinger, en geneest betooverend saamgetrokken en stijve Gewrichten. Alleen bereid in Thomas IIOLLOWAY's Etablissement, 78, NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen 353 OXFORD STREET, En worden verkocht 111 Potten en Doozen van Is. li ?d.. 2s. 9d.. 1s. fid., lis.. 22s. cn 33s., en verkrijgbaar bij alle medicijnen-vei koopers door de geheclo wereld. ZyfrJ'ffejjU gjjgYJH&fbi tr* CD> J—1 ere. CD go oo CD CD £=5 CD 2 Cfc$ CTC» CD CD S-« co >on U schonk d'Amstelstad linar naam! fierheid moogt7gc haar ook dragen, wtecdsfttaat als drank gij boven aan ~ot troost bij oud en jong van dagen. Ken draujv als gij'van zuiveren smaak Koemt -elk, die Uwe deugd zal kennen, woct ieder haken naar 't geldk, >an_ U $ch si,redend te gewennen, Ë£et Uwen aangenamen geur wlreelt gij hét hart-van arm cn Rijken; c^ritiek Van- allerhande kleur Kebt gij Voor Uwe vaan doen wijken, En steeds, .voor U de vlag doen strijken. Koffie, 1k roem U niet te hoog. cch! mocht ieder U waardeeren, Klesch en kan en bierglas vloog; Kluks zoudt gij een ieder loeren: —n U vindt men een vriend in elk geval Kn in d'Amsterdamschekoffie boven al. ~r - Aan alle ISsaismoeclers ten zeerste aaabevo- len oin Isare ^eurigen, aasigenaznen, zuiveren suisaak eai vele goede eigensehnppegi B'jen ieder overiuige zicli en neme voor een enkele - OD CO C/D LO GX2 maal «Be proef. S-h Oh Verkrijgbaar bij"Wed. van den Horst te Helmond, Paymans Jansen en Fik van den A voort te Tilburg en A. van Gennep te Gestel bij Eindhoven. N. B. Voor H. H. Winkeliers als eenig verkooper op te treden, f§ j zijn inlichtingen verkrijgbaar bij A. VERZIJL Quellijnstraat 35, Amsterdam. mm Bij deze heb ik de eer aan de ingezetenen van Venray en omstreken te berichten, dat ik ruime voorraad heb van alle soorten SUIKEli WERKEN Eclile BoseIirr|»c|)ei'kock en Moppen, ANUFACTUREN, KOLONIALE WAREN, Leder en Viltschoenwerk en Heerenschoen- makers Ailikelen. Groote Markt, VENRAAI. in alle soorten, bij l)c Notaris LI NSS EN te Venray, zal fen verzoeke van do Er/g. van Wijlen Mejuffrouw Bernnrdinn Esser, op Dingsdag 15 October 1889. 's namiddags teil 5 ure ter, huize van Jacob Aerts ie Venray, Gemeente Venray. 3. Een huis met tuin, open plaats en verdere aanhoori-h -.Jen, voor olleti handel en bedrijf zeer gunstig ge- iuL.-iVÉ legen nabij het Hensoniusplein, te zamen groot 5 Aren 10 Centiaren Sectic C nos 1218, 1217 en 2129. In dit erf, waaraan hot regt van ver gunning. wordt sedert jaren met het gun stigste gevolg herberg, logement en socië teit uitgeoefend. Eenen tuin gelegen iti do Drnnl- gioot 4 Aren 95 Centiaren Sectie C no. 1260. In perceelen en in Massa. Zetjt 't voort. te Venray zal ten verzoeke van den Edciachtbaren lieer Philip Esser. Burgemeester te Venray op Dingsdag 8 October 1889. s' morgens ten 10 ure, liggende afgekapt in do Bosschen van do kinderen Martens en Ramakers, nabij de Wanssurosclie grens te Wanssutn. Vergadering ter plaatse aan no. 1. zal op Maandag 7 October 1889, dos namid dags 1 uur, te Brookhuizcnvorst, ten huize van Gér.' Boom, op verzoek van de Wed. Caspar Schatmjé en hare kindoren, Broekhuizenvorsl gemeente Broekhuizen, fl. Een hitts, stal, tuin en bouwland, ka dastraal bekend sectie B =%•»*-o nos. 1518 en 710, groot 27 a. 05 c. citz-- -n-ptbsj:- -zza Werkhuis en bouwland. ;ot-ii-B nos. 1324, 1325 en 1370, groot 29 a. 5 e. it. Bouwland, sectio B no. 937, groot 1 heet. 3 a. 20 grenzende den heer Ilerm. Aerts en Jeukeu. 1. Bouwland, seclie B no. 12f«8, groot 10 a. 50 c., grenzende Krfgen. Hanssen. De helft in Dennenboscli, sociie B no< 1061, groot voor het geheel J heet. 12 a. grenzende Th. Jacobs. O. Dennenboscli, sectie 13 im, 1257, groot 37 a. 50 c., grenzende L. Ilubers en Ilermjèft, De goederen zullen ook in Massa worden geveild. Aanvaarding op de gewone tijdstippen in 1S00. Zégt 't voort. zal op Yri,j<3a£ «len 1& October 1889.- {in plaats van op Maandag don 14.) des namiddags 4 uur te Venraai op verzeek en ten huize van Leonard Wittops, Een goed doortimmerd p&b buis, waarin sedert jaren met succes de horbergs- «i---- zaak wordt uitgeoefend, gunstig gelegen te Venraai, aan den weg tiaar Merselo, met stalling, schuur bouw on weiland, kndftstrnal bekend in Sectie B nos, 1233, 1338, 1339, 1340 en 2749, samen groot 2 hectaren 23 aren en 15 Centiaren. Te aanvaarden op den gewonen tijd van het volgende jaar. zal op Vrijdag den 25 October 1889, des na middags 2 ure te Venraai, tor plaatse Oostrum, len huize van Peter Mathijs Sanders, op ver zoek van den heer Jos. Steegb, 40 slagen topbout en - 35 dito staken of lath out liggende in het bosch afkomstig van Hendrik Iloodcinakcrs en de Wed. Laurcns.se, nabij do Boshuizermaas. Alles vooraf te bezichtigen. Daarna op vorzoek en ton huize van Johan nes IIocx, te Oost rum 2 weefgetouwen, met bijbehooren, 2 spoelen, kammen, rieten, rif- felers, borstels enz. zal op Maandag don 21 October 1889. des na middags 5 ure. te Broekhuizenvorst. ton huizo van den Heer Van Soest-Dooremans, op ver zoek van Peter Zielemans, publiek verkoopea i e 11 w lm is net erf,., tuin en ::trnw*6bouwland Leiegen le Brockhuizen- vorst, kadftstrjuil bt-kend sectio B 1516, groot 16 aren 59 centiaren. Zcgl het voort. zal Maandag den 21 October 1889. des na middags 2 ure te Broekhuizenvorst, op verzoek en t«i huizo van de Wel. C". 8-hatorjó on Cons., 1 melkgevende koe. Allerlei huismeubelen, alsLasten, stoelen, tQ tafels, huisklok, spiegels, schilderijen, kochelbeddegoed, koper. tin. porcolcin |fö^waschkctels. ernmers, tobbe, kern, 'waschkuip, enz. Akkergoreedschap. als: Wanmolen, krui wagen. schuppen, rieken, vlogels en wal ver der zal worden aangebracht. /egt liet voort.

Peel en Maas | 1889 | | pagina 3