W HOLLOWAY'S PILLEN EN ZALF. SslirstttiaitÉ Portland-Cement, Magazijn van Bedveeren P. J. Schellex-Verheyex, PORTLAND-CEMENT M. Vernet 41 De Notaris Vanden Bergli De Notaris Van den Berhg De Notaris Van den Bergli Do Notaris Van den Bergh Visitekaartjes, Burgerlijke Stand. Marktberichten ADVERTENTTEN. P. Camps-Delhougne. Magazijn van Manufacturen. Marmeren Schoorsteenmantels Teekeniiigen L. Landy, YENLO. VERKRIJGBAAR: ÜLjT'Dernière Nouveauté! 4 ÏJ j J h a J s "HÏ4 3? rijIHdiSr Kleeder-Mag-azijn. Heeft thans een groote voorraad van Gemaakte Kleederen Bloemen, Vee een, Ruches en alle inoile-Awikelen. Handel in Koloniale Waren publick verkoopen 50 nos. Zwaar Topbout Roods en Blauwe Dakpannen, 1'. J. van den Miiiickhof; PAIN-EXPELLER publick verkoopen: publick verkoopen publiek verkoopen: van dm Jluuckbof-Sasscn, streken dor aarde worden opgericht, t' Zou een nooit begonnen werk zijn, ze ook maar gedeeltelijk op te sommen. Een onkel van deze bevoorrechte heiligdommen, ofschoon reeds voor 500 jaren in deze streken bekend, "wenschen wij slechts in herinnering te bren gen. 't Is de kapel van ostium, toegewijd aan de Troosteres der bedrukten en (leBe- hovdenis der hranken. Deze kapel, die in de loop van ditjaar, door de volijverige pogingen van den WelEcrw. heer Rector Obers volgens de plannen van den architect J. Jorna van Roermond door den aannemer C. Baeten van Roggel keurig is hersteld en met een fraaien slanken toren prijkt, is nu nog even als vroeger het toe vluchtsoord van hen, die bij de menschen hulp noch verlichting, heul noch bijstand vindende, troost en behoud zoeken, bij haar, die nooit of nimmer te vergeefs om hulp werd aangeroepen. De devotie tot O. L. Vrouw van Oostrum schijnt, 11a de plechtige kroning van het rairakuleus beeldje door Mgr. Paradis Z. g. op last van Z. H. Leo XIII in l£5S4, steeds toe te nemen. I)e talrijke ex-voto's, zilveren harten, hoofden, handen, voeten, oogen, enz. uit dankbaarheid voor de vele gunsten en wonderbare genezingen rond om het beeld van O. L. Vrouw, troosteres der bedrukten, opgehangen, verkonden luide, dat in duizenden lichamelijk nood en hulp verkre gen werd. E11 wie zal ons zeggen hoeveel geestelijke wonden daar werden geheeld, lioevoel onheil door hare machtige voorspraak van doze streek werd afgewend. Was do godsvrucht tot Maria niet de machtige toren, waartegen bij den afval der Nederlanden bet indringend protestantisme hier zijn kop te pletteren stiet. Is zij het niet, die thans deze streken behoedt tegen het voortwoekerend ongeloof en zedenbederf. En wanneer de don kere onheilspellende wolken, die Europa over zijne gansche uitgebreidheid thans bedekken, en die zelfs volgens de uitspraken der staats mannen binnen een niet te ver verwijderd tijdstip moeten losbarsten, zal de godsvrucht tot baar, die te allen tijde getoond heeft de bijstand der Christenen te zijn, hare vereer ders zichtbaar te beschermen. Het beste mid del toch om den gecsel des oorlogs, die de wereld bedreigt, af te weren is voorzeker, de voorbede der Moeder van den God des vredes. Het bezoekeu van die plaatsen, waar de Kerk op een bijzondere, wijze den geloovigon hare schatkist van nÜaten opent. E11 indien wij geen ander bewijs hadden, dat het bezoeken, dezer bevoorrechte heilig dommen nuttig en heilzaam is, dan do door niets gemotiveerde woede tegen al wat pel- grimatie heet, van wege liberale en anti katholieke zijde, dan zoude dit alleen ons daartoe moeten aansporen. De aanhoudende én verwoede strijd in woord en geschrift tegen onze overoude kerkelijke instellingen, door al wat den katholieken godsdienst vijandig is, spoorde mij aan, deze weinige regelen door middel van uw geacht blad onder de oogen uwer talrijke lezers te brengen. Indien deze regelen onder de oogen mochten komen, van een min of meer liberaal getint lezer, die de bemerking maakt, dat zoo'n artikel minder geschikt is voor de courant, dau zij aan hem do vraag gericht, of wij katholieken minder recht hebben, om eene goede zaak, die 111 den geest des volks is, die niets anders dan heil en zegen in den lande heeft gebracht te bespre ken, dan de liberale en anti-katholieke cou ranten om onze kerkelijke instellingen te belasteren, te verguizen en te bespotten? D. S. VENRAY Yan den 21 tot den 28 Sept. 1889. Geboorten. JohannaGortruda Achten. Maria Gertru- da Van Treeelt. Huwelijken. "Willem Yorstermans, weduwnaar van Ma ria Elisabeth Angcnboom, daglooner, oud 33 jaren te Horst en Petronella Elisabeth Jans sen, dienstmeid, oud 2S jaren, wonende te Venray. Sterfgevallen. Peter Hendrikus Verhoeven, oud 4 weken. Gertruda Claassen", weduwe van Hen drikus Meijer oud 79 jaren. Venray, 23 Sopt. Aangevoerd 1800 halve kilo's Boter. Prijs per halve kilo 53 a 03 cis. Horst, 27 Sept. Boter per halve kilo 55 A 58 ets. Aangevoerd 136 halve kilo's Venluo21 Sopt. Boter per 1/2 kg. 55 a 50 ets. Biggen aangevoerd 248 per stuk 15 a 19 fr. Bergen, 24 Sept. Boter per halve kilo 34 a 50 ets. Blittersiojck24 Sept. Boter per halve kilo 48 a 55 ets. Well, 23 Sept. Boter per halve kilo 50 a 54 ets. Aangevoerd 195 halve kilo's. Vierlmgisbéeh, 24 Sept. Boter per halve kilo 48 a.59 ets. Sambeek, 23 Sept. Boter per 1 3 kilo 40 p p8 ets. De urne25, Sopt. Bolcr per halve kilo 17 cent. Aangevoerd 819 halve kilo's. St.A nlhonis-, 20 Sept. Boten per 12 kg. 45 ;i 00 ets. Mil, 21.Sept. Rote:- per halve kilo 55 a. 00 ets. Maandag morgen waren op de kalveren 011 varkensmarkt te Nijmegen aangevoerd 700 biggen. 8 vette varkens, 1 schottel in gen, 6 vetle kalveren, 10 nuchtere kalveren De prijzen waren: biggen f7 a 10 per stuk, vette varkens 25 a 30 ct. de 5 011s, schottc- lirigcn 00 a 19 gld. per stuk, vette kalveren 26 a 30 ct. de 5 011s, nachteren id. 10 a 10 per stuk. Rotterdam, 23 September Op de veemarkt waren heden aangev.170 runderen, 84 vette kalveren, 2 nuchtere kalveren, 2081 schapen, en 230 varkens. De prijzen wa ren als 'volgt: runderen le qual. 34 a 30 ct., 2e qual. 30 a 32 ct., 3e qual. 28 a 29 ct., vette kalveren le qual. 42 a 15 ct., 2e qual. 37 a 40 ct.. schapen le qual. 35 a 37 ct., 2e qual. 30 a 82 ct. varkens le qual. 30 'a 31 ct., 2e qual. 28 a 29 ct., 3e qual. 26 a 27 ct., alles per 1/2 kilo. Han del tamelijk vlug. 's Hertogekbosch, 23 Sept. Op de lieden gehouden markt waren aangev.: 130 stuk, vette kalv. Prijzen: kalveren lc qual. 50 a 54 ct. 2e id. 40 a 50 ct., en 3e id. 42 a 46 ct boter 1' 0,90 a 1,10 alles per kg. Bericht zijn geachte begunstigers, de ontvangst van WIN' TER ARTIKELEN 1 als eene groote partij 5 FIJNE BUXKINGS 1 2 voor -iiiasigeSs, lajnms en-3 n ovci'jas&eBB met bijkomende gar- Bieeriugesfl. H H 3 Nieuwe kleedjesstoffen 2 naai' de laatste Mode. Een groote keuze in woSEc» «£oc--j? 3 Eten, Fransche en Engelsche sajetf- den. Ileeren en Dames oinlergoe-.!! 2 "3 «fleren, ruime keuze, in Corseddewó en i*eltersjcn. i Mes besie kwaliteit, es sas? lage PRIKKt. mu&&,y&£ Reims, April 1889. Keulen, Juni 1889. Alleen verkrijgbaar te Venray bij *9. 13. erlieugen, Groote Straat, No. 85 ALLE SOORTEN aan zeer voordeelige prijzen. gratis op franco aanvrage. BESTIi a f G.50, TRAS GIPS aan concurreerende prijzen. J. DIJKS, Kolthces. Béne zoor schuone sijiteeriHg JJEEPVEN y I LT—OEDEN in verschillende kleuren aan ongeken de lage prijzen. Weil. El. .1. 8111». zuiveren liet Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van de LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN ^'j gcven kracht en gezondheid wed t aan verzwak ie Gestellen, eu zijn onwaardeerbaar ter gene/.nig v;«ii n!;e kwalen, eigen aan *t v rou wei ijk ge.-lacht, onverschillig van'welken leeftijd. Én onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. D IE3 ZALF is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Bccnen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen. Zij is beroemd ter genezing van Jicht, Rhuinatiek, en onverge lijkbaar voor Aamborstigheid. KEELPIJN, BlïONCIllTIS, VElUCOUDIlElDcn HOEST. Ier genezing van kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geen a mededinger, en geneest bctooverend saamgetrokken en stijve Gewrichton. Alleen bqreid in Thomas HOLLO WA Y's Etablissement, 78, NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen 553 OXFORD STREET, En worden verkocht in Potten en Doozcn van Is. li£d.. 2s. 9d.. 4>. Od., lis.. 22s. en 33s., en verkrijgbaar bij fillè medici jnen-verkoopers door de gelieele wereld. Alls sgsrten, 1QEDEN en PETTEH voor Keeren en Kinderen. Al deze goederen worden aan sgot prijs ver kocht, en a kontantnog 5 pet. korting. Buxkings in alle soorten, Raai, Bevertin, Mancliester, Pilow, I\ leerstoffen, Mutsen, Kanten, Linten van af 20 cent per el. Eigen fabrikaat platte Bedden, goed voeren dicht 3,70 ctsï Tijken,1 zuiver veêren dii-bt,. 5,80- Wollen Peluwen mét afgezette ruit 6,50 - Linnen doek 7 kwart breed 0,40 Gestreept Boezeroenen slof, echt in de wascb, 2 el breed 0,38 Wit en rood Chamois, r i breed 0,30 Ovortreksels, lood en witte ruit i breed 0,80 - Katoenen peluwen 2,50 - Raiulrokken in alle kleuren 2,50. Vaste doek lage prijzen. uiterst goedkoop. Rijst voor 0 cent per pond. Inlandsch spek 39 - zuiver stof, rem. In alle soorten vooorhanden aan uiteist lage pryzen. Alle soorten minder in prijs dan bij een on der en dan nog 5 pet. korting per gulden. IlOItST, tegenover de Markt. Beste kwaliteit Portland-Cement in vaten van 180 kilo's aan uiUrs' goedkoopen jirijs levert L. LAUDYVenlo. Eon geïllustreerd handboekje inet raadgevingen! voor alle ziekten. Richter's Boekhandel r door: Rotterdam. r> De Notaris LIASSEN te Venray, zal ten verzoeke van den Edelachtbaren lieer Philip Esscr. Burgemeester te Venray, p Dingsdng S October 1889. s' mor gens ten 10 ure, liggende afgekapt in do Bosschen van de kinderen Martens en Ramakers, nabij de Wanssumsche grens te Waussum, Vergadering ter plaatse aan no. 1. LANGSTRAAT, VENRAAI. LEVERT: prima kwaliteit Kaehelkolcn per mud lï 78 cent. SO 70 - franco aan lm is. 72 aan't station Oestrum. Per wagon acm concurrcerende prijzen. Üj deze heb ik de eer aan ,ic ingezetenen van Venray en omstreken te berichten, dal ik ntitno voorraad heb van PLAVUIZEN isï vei^ckillcndc grootlen. Grootestraat. -In den Engel". Alles soiled en aan coacurreerende prijzen. ANKER- 9 IS en BLIJFT 9 het beste middel tegen; JICHT, RUMATIEK, AANGEZIGHTSPIJNEN enz. Flcsschcn a 50Cent,75 Centen ƒ1.25. Alleen echt met Anker! F. AD. RICHTER Cie. jtterdam en Londen E.C. z De Notaris LINSSEN te Venray, zal ten verzoeke van de Erfg. van Wijiep Mojufruuw Beniardina Esscr, op pin_rsdag 15 October 1889, 's namiddags ten 5 ure ten huize van Jacob Aerts te Venray, publiek verkoopen Gemeente Venray. Een buis Toet tuin,- open pl-.ats on verdere a.-.nhoorjgheden. y vet oor allen handel cn bedrijf zoor guutftig ge legen nabij het Hciiseniufplcin. le z.-unon gioot 5 Aren 10 Centiaren Sectie C nos. 12)H, 1217 f129. In dit oi;f, waaraan gunning, wordt sedert sfigste gevolg herberg, ieifc uitgeoefend. <5. -Lonen tuin gelegen in de' Draal, gi-oot 4 Aren 95 CViuiaren Sec: ié C na 1266. In pereeelen en in Massa. het regt van ver jaren met het goh logement en socio- zal op Mannd;tc den 30 S> pfemL-r 1889, des namiddags 4 uör to Vmii-aai ten huizo vón Th. Bcurskens, aan het Lnugriebivek. op verzoek van de kinderen Gerard de Mulder, publiek verkoopQD-. S. Eene vruèntbai'ó bouwhoeve, gennarxsd -Sd.o u-lmi" l leg. :i to Voiirnai aan b'-« Sc!to.,r, nabij den Grintweg, be staande in hiris, stal, schuur,, erf, bakhuis, tuin. boomgaard, bouw-, wei-, hooiland, den- nenbosch en slaghout, kadastraal sectie D nos. 1066. 1008, sectie G nos. 1254, 1255. 1256. 1269, 1013, 1112, 385, 418. 451. 152, 155 450, 457, 458. 809, S79, 1000, SIS, 1406 samen ter grootte van 17 heotaivh 00 aren 75 centiaren. 4?. Lone vruchtbare bouwhoeve, genaamd «de Biet" gelogen als voer, bestaan- dg in hui*, stal, schuur, tuin hooni-MW-'i»^ gaard, bouwland, poel cn hoid<,.Ku-'s£5*&J kadastraal sectio I) nos. 1019, 105i», 1051, 1Ö52, 1053. lOOi, 2433. 2431, 2435, samen groot heet. 81 aren 85 centiaren, lo. Een" poidéel weiland in Laagriebroek- s<-lie pas, sectic D uo. 1073, groot 08 aren 40 centiaren, grenzende Ant. Geurts en liet vol gende perceel. 2o. Een jrerccel weiland aldaar, sectie I) no. 1074, grenzende Jacob Lentracns, hot volgende en vorige perceel. 3o. Een perceel weiland aldaar, sectie 1) no. 1071, groot 74 aren 10 cent., grenzende Jacob Lemmcns, Corn. Verschuren en hot volgende perceel. 40. Een perceel weiland aldaar, sectie D no. 1072, groot 45 aren 30 cent., grenzende het vorig perceel, G. Bom en AntGeurts. 5o. Een perceel weiland aan Hoogriebroek, sectio G no. 1200, groot 41 aren lOcent., grenzende Joh. Friesenen 1'. J. Leijssen. Oo. Een perceel heide aldaar, sectie G no< 1582. groot 1 l.cct. 13 aren 40 cent. De Massa van de bouwhoeve -de Riet' groot 10 heet. 47 aren 35 centiaren. Aanvaarding op de gewone tijdstippen in 1890. Het dennenhout van 4 bedaren bosch dienstig voor mijnhout. hopstaken, ke pers. lat en rek hout, gunstig gelegen tei plaat se het schoor, aan den grintweg. 41. Daarna voor de weduwe P. Lemmens. Het schoon dennenhout, van 1 hectare bosch geschikt voor zwaar mijnhout, kepers, enz. gelegen te Venraai, aan het Schoor, na bij den grintweg, %cgl vooa'tf. zal op Dinsdag den 1 October 1889, des namiddags 3 ure tc GrftbbenVorst ter plaatse Nieuwsöëst ten huize van Versleijon, op verzoek van den Heer Jus. Stcegh, boui- hanJelaar te Venloo, 70 slagen zwaar dennen tophout on eenige slagen spurrie enhoononstakon, gelegen lo Gruf'bcnvorst, ter plaatse Sint Jan, in het bosch afkomstig van Mevrouw do wed. Cheruit. Alles vooraf tc bezichtigen. Zegt 't voort. zal op Maandag 7 October 1889, des namid dags 4 uur, te Broekhuizen vorst, teu huizo van Ger. Boom, op versoek van de Wed. Caspar Schuloijé eu hare kinderen, Broekhuizenvorst gemeenle Broekhuizen. fi. Een huis, sta!, tuin en bouwland, ka dastraal bekend sectio B nos. 1518 en 71Ü/gi oot^^a&a'^ar^S 27 a. 65 c. Werkbuis o:i bouwland, sectie B nos. 1324, 1325 on 1370, groCl 29 a. 5c. Bouwland, sectio B no. 937, groot 1 heet. 3 a. 20 c.f grenzende den heor Herin. Aerts fiiu Jeuken. •HE Boawlruiil. so*:t.i<» B no. f2."-8; groot 10 a. 50 c., grenzende Eifgen. Hausse». ft. l)e hein in Denuenbosch, sectie B no 1061. groot voor bet geheel 1 heet. 12 a.. gronzendo Th. Jacobs. 4>. Denuenbosch, sectie B no. 1257, groot 37 a. 50 cgrenzende L. Mubcrs en Harnisen. lio goederen zullen ook in Massa worden geveild. Aanvaarding op de gewono tijdstippen in 1890. Zegt 't voort. zal op Maandag den 11 Oct«»!.er .1889. des nainiudags -1 uur to Venraai <>p verzoek C-n eu ten huize van Leonard Wittops, Eén goed. doortimmerd hu sedvri j>»i <yi niet sue de horthTgs/ri-.k wordt uil•.-•■oefond, gunstig gelogen te \Tnr;i.;i, aan den weg naar Mer-eln. mot «'ailing, schuur bouw eu w'eilauü, Iro i istiual Ijekmul in Sec tie B nos, 1233. 1338, 1339. 1340 en 2749, samen groot 2 hectaren 23 uren en 15 Cen tiaren. To aanvaarden op den gewonen tijd van het volgende jaar.. in alle soorten, bij

Peel en Maas | 1889 | | pagina 3