De Dorpsgeneesheer. Buitenland. ZATERDAG 28 SEPTEMBER 1889. TIENDE JAARGANG. No. 36. Uitgever: W. VAX DEX MUXCKIIOF-Sasscn. Doze Courant verschijnt lederen Zaterdag. A d Belgie MAAS Stand der Maan. September: E.K. 2® Maandag. V.M. 9® Maandag. L.K. 19° Dinsdn Abonnementsprijs per kwartaal. voor Venray 50 c. franco per post 65 c. voor het buitenland 85 c. afzonderlijke nummers 6 c. N.M. 25® Woensdag Stnnd der 5, 10, 16, 22, 28 Sept. op 5.28, 5.37, 5.18, 5 58 1.57 Zon. v/m.; onder 0.36, 6.25,6.11,5.57, 512; n'm. Prijs der Advertentiën: ▼an 15 reveil 30 c. elke regel meer 0 c. groote letters en rignelten naar plaatsruimte. Advertentiën, 3maal geplaatst, worden 2maal berekend. £m s dvertentlën of Ingezonden Stukken gelieve men Vrijdag "vóór 2 uur 's-middags te be zorgen aan het Bureau »Peel en Maas" te Venray. VTTr^T^iia Zij, die zich niet 1 OCTOBER op dil blad abouneereii, ontvangen het gratis en franco gedurende September. De verkiezingen in Frankrijk. Zonder rustverstoring is de dag der verkiezingen niet getieel voorbijgegaan Reeds vroeg in den morgen heersch- te Zor.dag te Parijs tamelijk groote levendigheid. Niettegenstaande het aanhoudend regende eerst tegen den middag werd het beter weer verzamelden zich in de onmiddelijke nabijheid der stem-bureaux, die juist om acht uur geopend werden, talrijke groepen kiezers. De verschillende par tijen hadden zich gedurende den af- geloopen nacht nog duchtig geroerd en de muren met reusachtigs aanplak- biljeteu doen bedekken, waarin de kiezers nog eens voor het laatst aan gespoord werden, hunne stem op dezen of genen kandidaat uit te brengen. In Montmarte, waar, gelijk men weet, »dc brav' general" kandidaat was ge steld,viel veel drukte waar te nemen, dan in de andere wijken van Parijs. Tegen den middag ontstonden biet en daar kleine botsingen, maar de politie behoefden nog nergens met kracht op te treden. De wijnhuizen werden druk bezocht. In den namiddag heerschte vooral op de groote boulevards eene levende drukte. Om vier uur kon men vöör dit gebouw en levensgroote afbeelding van Boulanger zien. Zij werd eenige Feuilleton. li. Lord Kysington was te Montpellier ko men wonen tot herstel zyner gezondheid welke door .een langdurig verblijf in Indien veel geleden had. Hij was de tweede zoon van den hertog van Kysington en had slechts aan zijne talenten en niet aan eene erfenis, zijn vermogen en zijne staalkundige betrekking in het Lager huis te danken. Lady Mary was de vrouw zyns jongsten broeders, en lord J. Kysington, meester om over zijne goederen te beschik ken, had zijn neef, den zoon van lady Mary, tot erfgenaam aangenomen. Ik begon dien grijsaard met den meesten ijver op te pas sen en te verplegen, daar ik zeer goed over tuigd was, dat het beste middel, om eenen toestand zoo dragelijk mogelijk te maken, daarin bestaat, om zelfs een duren plicht stipt te vervullen. Lord J. Kysington nam ten mijnen op zichte do striktste beleef beid in acht. Een hoofdknik dankte my voor iedere hem be- wezene dienst. Ik deed lange voorlezingen, welke door niemand gestoord werden, noch door den somberen grijsaard, dien ^ik deed insluimeren, noch door de jonge vrouw, wel ke niet luisterde, noch door het kind, dat uiterst bang was voor zyn oom. Nimmer had ik zulk naargeestig huishouden gezien, en minuten later door een voorbijganger afgerukt, wat de woede van eenige aanhangers vhii den ex-generaal in zulk hevige mate opwekte, dat zij der. man te lijf gingen. Dc politie kwam in tijds tusschenbeide. Tegen half tien werden de eerste berichten uit de provinciën ontvangen Men vernam o. a. dat te Havre de republikeinen de overwinning behaald hadden. De drukte nam overal toe. In de café's op de groote boulevard's was geen plaatsje meer te krijgen en achter de vensters van het café Riche, het café Anglais en andere dergelijke établissementen bemerkte men tal van vreemdelingen, die zich voor grof geld eene goede plaats hadden verzekerd, om van nabij de tooneelen gade te slaan, welke, naar zij verwachtten, op den Boulevard afgespeeld zouden worden. Om elf uur waien er zóóveel men- schen op de been, dat de rijtuigen zich niet dan met de grootste moeite een doortocht konden banen. Da politie was machteloos, reden waar om de republikeinscha garde haar te hulp kwam. Deze deed herhaaldelijk charge en nam verscheidene perso nen gevangen. In den faubourg Montmartre werd hevig gevochten. Een uur lang belette men den koet siers, met hunne rijtuigen verder te gaan. Het gepeupel spande de paarden af eu dwong de reizigers (Leve Boulanger!) te roepen. Ook op verschillende andere plaatsen kwamen dergelijke tooneelen en vechtpartijen voor. Eerst togen mid dernacht slaagde de politie er in, de straten schoon te vegen. Ver scheidene personen kwamen echter weder te voorschijn en verzamelden zich, zoodat de republikeinsche gar de zich om één uur opnieuw ge- echter, dames, had het witte huisje, zooals gij weet, sedert lang opgehouden vroolijk te zijn; maar de stilte,, welke door een ramp geboren wordt, doet aan zulke ernstige overpeinzingen denken, dat woorden onvoldoende geacht worden die uit te drukken. Men govoelt, dat de ziel leeft onder het zich bijna werktuigelijk bewegende lichaam. In mijne nieuwe woning was het stil ter oor/.ukc van de onverschillig heid der bewoners tegenover elkander. Op zekeren dag, terwijl lord Kysington scheen te sluimeren, en Lady Mary al hare aandacht vestigde op haar borduurwerk klom de kleine Harry op mijno knieën, en daar wij in een koek der kamer zaten, deed hij mij stillekens eenige vragen met de naïve nieuws gierigheid van een kind daarna ondervroeg ik hem op mijne beurt, zonder na te denken over hetgeen ik zeide, omtrent zijne familie. -Hebt gij ook. nog broertjes of zusjes! vroeg ik hem. Ik heb nog een heel lief zusje. Hoe is haar naam? hernam ik, terwijl ik achteloos in een boek bladerde. -Zij heeft o! zoo'n mooien naam: raad or eens naar, mijnheer de dokter. "Ik weet niet juist, waaraan ik in dat oogenblik dacht. In mijn dorp had ik nooit andere namen gehoord dan die van boerinnen en deze konden niet toegepast worden op de dochter vau lady Mary. Mevrouw Meredith was de eenige vrouw uit de groote wereld, welke ik had gekend en daar het kind steeds herhaalde: raad eens, aotwoordde ik: Eva misschien 1 "Wij spraken zeer zacht; maar op het oogenblik, waarin de na^m van Eva mij ont- drongen zag, een charge te doen Toen men tot een tweede charge overging, stoof de menigte uiteen. Negentien personen werden in hechtenis genomen. Intusschen valt met zekerheid nog weinig van de toekomst te zeggen, daar veel zal afhangen van de hou ding, welke de nieuwe afgevaardig den zullen aannemen. Eén zaak moet ons in elk ge val reden tot blijdschap geven; namelijk dat het boulangisme on machtig gebleken is, overwicht van eenige beteekenis te verkrijgen. Be schouwt men uilsluitend van dit standpunt den uitslag der verkie zingen, dan moet deze zeker eene groote overwinning voor de repu blikeinen lieeten. De verkiezingdag is voorbij. Intusschen is de beslissing nog niet gevallen, uit deu uitslag blijkt, dat gekozen zijn: 226 republikeinen, waaronder 107 ge matigden en 57 radikalen, en 159 aDtirepubiikeinen, waarvan 86 ko- ningsgezinden, 51 J^napart»sten en 22 Boulangislen. 'Tv: moeten 177 herstemmingen plaats hebben, waar van er 135 voor de republikeinen als gunstig, 4-2 als ongunstig boschoud worden. De overwinning is dus aan de zijde der republikeinen, terwijl de Bou- langisteu geslagen zijn. Deze laats ten hebben echter geenzins een volkomen nederlaag geleden, zooals een deel der republikeinsche pers in Frankrijk wil doen gelooven. De zaak is, dat zij ongeveer even krachtig als vroeger uit de stembus zijn gekomen. Bou langer, die in Januari in Montmar tre slechts 4835 stemmen verkreeg, verwierf er thaus 7816. Bovendien werden te Parijs gekozen de beken de leiders der Bouiangistische bewe- viel. opende lord J. Kysington plotseling de oogen en richtte zich in den stoel overeind; lady Mary liet de borduurnaald uit hare hand vallen en keerde zich met levendigheid naar mijne zijde. Ik. was geheel van mijn stuk door de uitwerking, welke ik te weeg bracht; ik zag beurtelings lord Kysington en lady Mary aan, zonder er een woord te durven bijvoegen. Er verliepen eenige minuten, lord Kysington liet zicli weder achterover tegen de leuning van zijn stoel vallen en sloot do oogen, lady Mary ging voort met borduren Harry en ik hielden op met spreken. »Ik bleef eone geruime poos over dit raad selachtige voorval zitten nadenken; vervol gens, toen alles weder tot de gewone rust was wedergekeerd en de diepste stilte in het vertrek heerschte, stond ik behoedzaam op en wildo mij verwijderen. Lady Mary dit ziende, schoof haar borduurraam terug, ging voor mij heen, en gaf mij met de hand een teeken, om haar te volgen. Zoodra wij het aangrenzen de vertrek waren binnen getreden, sloot zij do deur dicht, ging vlak voor mij staan en het hoofd trots oprichtende, zeide zij tot mij, terwijl haar gelaat de heerschzuclitige uit drukking aannam, welke daaraan eigen was: Mijnheer Barnabé, wees zoo goed nimmer den naam meer te noemen, die u zoo even ont vallen is; het ia een naam, die lord Kysing- niet wil hooren uitspreken." Na deze wei nige, op koelen toon uitgesproken woorden maakte zij eene lichte buiging, en begaf zich weder in het kabinet, waarvan zij de deur achter zich stoot. - Allerlei gissingen rezen gelijktijdig voor mijnen geest op; die Eva, waarvan ik niet ging Rocliefort, Lageurre en Naquet, terwijl Déroulèile, die steeds tever geefs moeite had gedaan om in de Kamer te komen, nu te Augouléme met den palm der overwinning is gaan strijken. Ook veie andere dis tricten vaardigen, boulangisten af. Bovendien komen een aantal boulan gisten in herstemming, o.a. Turquct, Cassier, Jacquet, Ménorval, Thièssé, Naquet, Lenglé, Andrieux, Nicot Massard, Doubin, Plar.teau, Meche- lin, Roche en Rochefort. Men liet hieruit, dat het boulan gisme nog geenszins gebioken is en het moet o.i. een verkeerde po litiek hecten, de zaak anders te wil len voorstellen. Ook in andere opzichten hebben du republikeinen nu niet bepaald re den om zich zoo uittermate over den uitslag te verheugen. Niet alleen toch blijft do meerderheid een aan tal revisionisten tellen, maar hier en daar leed de partij ook besliste ne derlagen. Zoo viel de heer Ferry en moest ook de heer Coblet iii het zand bijten, terwijl de lieer Constans in herstemming moet komen. Tot vergoeding kwamen de minis ters Rouvier, Thévenet, Spuller en Fallières er met aanzienlijke meer derheden door; de minister Yves Cuyot werd eveneens bij de eerste stemming gekozen. Verder zijn van de republikeinen o.a. gekozen de heeren Ftourens, Léon Sayr Reinach, Brisson, Casimir Pericr en Dautres- me: in herstemming komen de hee ren Floquet en Lockroy. De radika- len verloren voet; hun leider, de heer Clémenccau.komt te Draguig- nan in herstemming. Van de monar chisten en bonapartiston hebben ge- zegenvierd de heeren Mackau, bis schop Freppel, Soubeyran, I.a Ro- mocht spreken, was dat niet Eva Meredith? was zij de schoondochter van lord James Kysington? Was ik dus bij den vader van William Ik hoopte, ik twijfelde, want, ofschoon die naam van Eva voor mij slechts éënc persoon aanduidde, was het voor ieder ander slechts een naam, welke in Engeland, ongetwijfeld, door vele vrouwen gedragen wordt. - Ik durfde geen onderzoek doen. Rondom mij waren alle monden en harten gesloten; maar het denkbeeld, dat ik met de familie van Eva Meredith, met de vrouw, welke de weduwe en den wees van hun rechtmatig erfdeel beroofde, ondor één dak woonde, dit denkbeeld hield my dag en nacht bezig. Honderde malen zag ik in den droom de komst van Eva en haar zoon in deze woning, ik zag mij zeiven eene vergillen ie voor baar afsmeeken, welko ik verkreeg; maar ik sloeg de oogen op en het onverschillige, koelo ge laat van lord Kysington bluschte alle hoop in mijn hart uit. Ik begon dat gelaat te bo- studeeren, alsof ik het nooit gozien had; ik trachtte eenige teekenen daarop to ontdek ken, welke eene meerdere of mindere ranto van gevoeligheid aanduidden. Ik zocht de snaar, welke ik wilde aanroeren. Helaas! ik vond die nergens. Ik liet. echter den moed niet zinkeu mijne zaak was zoo schoon! Och! zoide ik by mij zelvon, wat heeft de uitdrukking van het gelaat te be duiden? wat beteekent het uitwendig om kleedsel, dat de oogen zien? Kan de onaanzienlijkste koffer geen goud bevatten? Moet dan ons hart bij den eersten oogopslag voor eenieder blootliggcn? En heeft chefoucauld, Jolibois, Baudry d'Asson, De Mun, Mitchell en De Cassaguac. Over het algemeen is er geen ver andering gekomen in de sterkte der partijen. Noch de republi kenen, noch de anti-republikeinen hebben veld gewonnen. Het is dus te ver wachten, dat de inwendige politieke oneenigheid zal blijven voortduren. Koning Leopold heeft den sultan van Tur- kye uitgenoodigd, persoonlijk deel te nemen aan het anti-slavernij-Congros te Brussel. De sultan antwoordde dat hij een bijzonderen afgezant, ter bijwoning van het Congres, zou a fge vaardigen. De koerier van den Kongo, die met zooveel ongeduld werd verwacht wegens de verontrustende tijdingen v>m sommige dag bladen, is Zaterdag ochtond aangekomen. Do tydingen van den Boven-Kougo zijn uit kond. Do commanJani van- Lol grtmögw!: der BrvRgala's had voorloopig de scheepvnm op den Kongo van Aruwimi af verbod, i tengevolge van verontrustende rapporten geruchten. Nadat hij zich zelf van de toes den overtuigd had, werd het verbod w. opgeheven. Tippo Tib, meer onderworpen dan o geeft blijken van trouw. De rapporten Arabieren en Europeanen zijn uitmunu Dc gezondheid der residenten is goed. Corvilain en Delaunay, die van dc slissing der raadkamer van de Antwerp? rechtbank, welke hun aanhouding beves heeft, in hoogér beroep zijn gekomen by hof te Brussel, zijn Zaterdag daarheen ove bracht. Koning Humbert beeft 8000 frm« eschonken aan de slachtoffers der ontpit 11 De Italiaansche regeering zal 6000 i/an zenden. niet ieder, die in de wereld geleefd hce leerd, om zijne ziel en zijne gedachte d uitdrukking zijns gelaats af te scheiden - Ik besloot mij in mijne onzekerheid li -.; te verschaffenmaar welke middelen zou i! daartoe in bet werk «tellen? Lady Mary of lord Kysington ondervrag was ondoenlijk; de bediende doen klapp-.-u Het waren Franschen en pas indient', don lord getreden. Een engelsche karrn naar, de eenige, die zyn moester ge was, was, met ceno vertrouwde zendi last, naar Londen vertrokken. Het w delyk van lord Kysington, dat ik nai overweging, besloot, de gewcuschto tingeu te bekomen. Door hem zou ik alles ie weten koi van hem zou ik voor Eva vcpgiflbni» gen. De norschheid van zijn gelaat l do mij niet langer vrees in. Ziehier l.-i ik mij zeide. als men in het woud oei. baar dooden boom ontdekt, goeft ra? diepe snede daarin, om te zien of or o doodo schar» gceno levendo sappen het hout aanwezig zijn; desgelijks aal ik. in kot hart treffen, en zien of hot lev-;, niet ergens verschuilt," Ik vcachte op legonbeid. - Op zekeren nacht liet lord Kysing* roepen; hy leed veel. Na hora de hulp verleend te hebben, bleof ik. by )d de uitwerking van rayne voorschr; behandeling na te gaan. Wordt vem

Peel en Maas | 1889 | | pagina 1