Buitenland. Duitscliland Frankrijk Engeland 0 stenrijk Italië Turkije Nederland. Gemengde Berichten Maandag plaat-s gehad. Men bemerkte verscheidene Urauzen, door parlicuüe- ren belangloos gezonden. Alle open bare vermakelijkheden wa ren geschorst. De giiten stroomen van alle zijden toe. Ken 15-tal Vlaamse lie vereen i- gingen zal Zondag to Brussel een groot weldadigheidsfeest geven, en dit voorbeeld wordt zelfs in het bui tenland gevolgd, o. a. te Parijs, waar besloten is, do opbrengst van liet reusachtige feest, dat 15 dezer in liet Palais de l'lndustric aldaar moet. plaats hebben, aan de overgebleven slachtotfers der ramp te Antwerpen af te staan. Op Zondag a. s. zal ver- dor te Berlijn in het liesidenzthcater eene voorstelling ten voordeele van de noodlijdenden plaats hebben, ter wijl te Parijs ook inzamelingen wor den gedaan. Door de straten van Brussel loopen jongelieden met een bus, waarin i den veldheel- dei' toekomst én gaf do verzeke ring, terstond gehoor te zulien geven aan de roepstem des keizers, wanneer hel vaderland bedreigd wordt,. Wilhelm bedankte in warme bewoordingen. ganger zijn penning ieder voorbij offert. Ook worden voor hetzelfde doel bedrukte stukjes papier gevent, waarop straatzangers de gebeurtenis in rijm verhalen. Het Handelsblad van Antwerpen zegt, dat het thans schijnt, dat men het getal dooden op 150, het getal gekwetsten op 3 lot 400 kan rekenen; misschien zijn er echter meer, daar men niet weet hoeveel er in de straten en huizon gekwetst werden door het instorten van muren, het vallen van steenen en pannen het breken van spiegels, enz. en die zich door hun eigen dokters laten verzor gen en zelfs geene aangiften doen. Ook valt het nog te bezien, hoeveel lijken door de springende fabriek op de daken der hangars geworpen werden en daar door de vlammen verteerd zijn. Verder verneemt het uit stellige bron, dat de heer Corvilain, vóórdat hij zijn fabriek op de gronden der stad Antwerpen oprichtte, een schuur te Auslruweel huurde en daar zijne kis ten met kardoezen plaatste. Het ge meentebestuur heelt liet dadelijk ver boden. Men verzekert verder, dat eene smederij in de - fabriek stond en inderdaad zijn van een stoomma chine de overblijfselen gevondenDo stad Antwerpen heelt den lieer Cor vilain gelast, binnen 24 uren zijne kardoezen buiten de omheining van de stad te voeren. Intusschen duurt het gerechtelijk onderzoek voort. Niemand is echter in hechtenis genomen, zooals sommi ge bladen bericht hebben. De geldelijke bijdragen voor de slachtoffers blijven mild vloeien; men rekent, dat reeds meer dan 200.000 francs bijeengebracht is. Ook door liet bestuur der Holland- sche Club ie Antwerpen, voorzitter de lieer S. Reyndcrs Bisdom, Stads waag 4, aldaar, worden pogingen in het werk gesteld, om geld bijeen te brengen. Zij heeft daartoe een oproe ping gericht aan liet Nederlandsche Volk, waarin zij verzoekt, giften of toezeggingen, groot en klein, te adresseeren aan den voorzitter, tenein de de* Club in staat ie stellen, door samenwerking van allen op liet altaar der weldadigheid, namens Nederland, een flink offer neer te leggen, ons Vaderï and waardig. Naar de Krenszeitung boweerfc, moest de reis van den Czaar naar Herlijn uitgesteld worden, omdat in de reisplannen van keizer Wilhelm, welke eenmaal vastgesteld waren, geen verandering meer kon gebracht worden. De betrekkingen lusschei» de hoven to Bciliju en te Sint Petersburg zijn niettemin bevre digend gebleven. Een nieuwe steenkolenmijn is verleden week in Opper-Silezie ontdekt. Bij do boring stiet men op een steenkolenlaog van tien meter dikte; bot is een der belangrijkste gaskolenvondsten, welke gedurende de laat ste jaren in Duitscbland voorkwamen. Zaterdag 11. is tor ecro van keizer Wil helm te Dresden een fecstmaalgehouden, waar de koning van Saksen een toost beeft uitge bracht op zijn hoogen gast. Hij noemde deze Te Toulouse is Maandag eene groot o Bou- langistisehe vergadering gehouden. Er waren omstreeks 0000 personen tegenwoordig, Lai- saut voerde bet woord; maar buiten de zaal schreeuwde de menigte, wie bet gelukte bin nen te dringen tegen bet einde der vergade ring. Er werden slagen gewisseld. De gen darmes deden de zaal ontruimen en namen eenige personen in verzekerde bewaring. De boulangist Susini, te Toulouse can- didaat gesteld, heeft een snorkend telegram aan den minister Constans gezonden, waarin bij liem zwaar belecdigt en bom tot een duel op leven en dood uitdaagt, teneinde op deze wijze do quaeslie tusschcn opportunistische en -nationale, democratische en sociale'" repu bliek uit de wereld to helpen. Het valt te betwijfelen, dat de heer Constans den man zal antwoorden. Het eerste telegram van den top van den Eill'el turen is Dinsdag naar Londen overge bracht. '1 hans blijkt, dat de uitdeeling der be kroningen op do tentoonstelling te Parijs van 1 tot o October plaats zal bobben. De benoemingen in de orde van het legioen van Eer worden eenige dagen daarna bekend gemaakt. De tentoonstelling zal bepaald vóór 31 Oc tober gesloten worden. Woensdag zijn te Parijs 450 Nederland sche en Belgische ingenieurs feestelijk ont vangen door den lieer Eill'el, die namens de Fransche verceniging van civiol-ingonieurs optrad, 'sAvouds had een groot banket plaats. Den \olgenden dag bezochten de heeren de tentoonstelling. Te Parijs is uit Mantes bericht ontvan gen, dat liet circus- Pritómi, dat eenigeu tijd ook ons land bezocht, in de ascli gelegd is. Achttien paarden kwamen in de vlammen om. De lieer Edison heeft Woensdag Parijs verlaten, om zich naar Duitscliland te bege ven. Vandaar gaat hij naar Engeland, waar hij zich 28 dezer inscheept naar Amerika. De ouderhandelingen met de dokbesluren, waartoe o. a. de burgemeester en kardinaal Maiming hun medewerking verleenden, zijn* goed op weg. Aan de overweging der Maat schappijen was het volgende vooistel onder worpen. llJimtdylï I vorhonjfiirg ranlieiióon der werklieden tot G st. per uur, (e rekenen van 1 Jan. a. s. af. Tot dien tijd zullen zij liet oude loon van 5 st. per uur ontvangen. De werklieden van alle vakken, zoowel iu de dokken als aan de oevers der Theems, zenden voorts Maandag den arbeid moeten hervatten en zich verbinden om de arbeiders, die zich niet bij de werkstaking aansloten, goed te behandelen. Met doze voorwaarden nu veree- nigden zich de leiders Burns on Tillet. Edoch, zij konden geen beslissing nemen; eerst moes ten de verschillende comitè's over dat voorstel gehoord En die comiié's nu namen het besluit om de voorwaarden der dokbesturen niet aan te nemen. Het verhoogde loon dus werd in een manifest verklaard moest onmidde- lijk intreden, gelijk de kaaimeesters hadden toegestaan. Burns en Tillett bezochten Maandag Man sion House, waar zij weder eene samenkomst hielden mot den lord-mayor, kardinaal Man ning on den Anglicaanschen bisschop van Lon den. De uitkomst daarvan is niet bekend ge maakt. Rondom sommige dokken begint de geest drift der werkstakers sterk af te nemen, on danks de ophitsingen der raddraaiers. Maan dag konden hunne aanvoerders noch door smec- ken, noch door dreigen vele werklieden weer houden om in de dokken werk te gaan zoeken. Het comité der werkstakers heeft een manifest uitgevaardigd, waarin het wcrklie- don-peisoiieel der General steam navigation Conpang gelast wordt het hervatte werk te staken tot zoolang de eischen der dokwerkers zullen worden ingewilligd. Daly Telegraph schat de geldelijke ver liezen op li mill, pond en specificeert die aldus: 200,000 ten nadeelo der sjouwers en andeio arbeiders zeiven, 100,000 ten nadeele der dokinaatschappijen, 650,000 ten m.deele van de sehoepvaait eu 500.000 pd. st. ten nadeele van handelaars wegéns het bederven van koopwaren of het niet kunnen afleveren daarvan. Dit de mijn hij Penicinck, in Schotland, waar verleden week een ontploffing plaats groep, zijn thans 21 lijken opgehaald. Do hoop, dat een der mannen, die nog in de mijn bleven, gered zou zijn. is thans geheel vervlo gen. Toen de lijken omhoog werden gebracht, haddon hartroerende tooneelen plaats. Jonge weduwen, ouders, die hun zoon, kinderen, die hun vader verloren hadden, wachtten ang stig de komst af der karren, waarop de ver minkte lijken dor slachtoffers werden ver voerd. Er heersoht algemeene droefenis en groole verslagenheid. In verscheid de eerste mini vertrek naar Voornemen zon opening der Hf ting waarschij uit het openba zijn opvolger z minister, graa Ook wordt gr; nnnciün, als zijm Hongarije zal niet met leedw voor Hongarije Oostenrijk gew e bladen wordt gemeld, dat tr *lvolornan Tisza, vóór zijn tende, den keizer van zijn •ebben gesteld, zich voor de gaarsche Kamer, welker zit- u k-zséer stormachtig zal wezen leven terug te trekken. Als Tiszo den keizer den oud- Zichy, hebben aanbevolen, f Kitl.ly, rijksminister van fi- pvolger genoemd, n liberalen Calvinist Tisza en zien vertrekken, '.lij kon worden wat v. Beust voor st is. Keizer Finis J.ozef is te Lcutouisch, in Bolieme, aangc omen en aldaar met buiten gewone geéstdi 't ontvangen. De manoevros slagen uitmuntend. Iu de volgeile maand zal te Roino een algemeen kapi'el\v$f'deh:-gehouden van de p.. Er moet een nieuwe pater- worden.'" Eraiieiseaner-e generaal gekózl De afgevaar. vincies, welke spreid zijn, koij over land, de ai Men weer, ;(len der verschillende pro- in alle deelen dei' wereld ver- n reeds naar Rome, de een en deren over zee. ut onder de kloosterorden die der Franciscaan iè-ooii der grootste in ledental De afgezien van Menelik van Slioa, negus van Aby maar ook rijm inie, hadden met alleen vele, Igeschenken bij zich, die zij aan het Italiaafiiulu» Lof gepresenteerd heb-* bell, o. a. GO olifantstanden, van de grootste soort; zwaarden,' lederen schilden en zadels, niet goud opgewerkt, een massief gouden kroon, een vorstenmantel, gedeeltelijk van goudlaken en dh<fle bestaande uit een met goud gestikt luiiaftrdsvel, een trom van mas sief zilver, gruot ids een Turk se lie trom, 10 buffelhoorns, geyuld met uitgezochte reuk werken, armbanden, met edelgesteenten als overladen. Een exstra stoomboot had te Napels nog aangebracht eeii olifant en een massa Afri- kaausche paarden en muilezels, die ook naar Rome zijn opgezonden. Met den G maand ouden olifant, dié niet te zeer tam was en don eersten waggen, waarin Lij was geplaatst, verbrijzelde, had ineu veel last. Graaf AntoueHi zal als Italiaausch gezant in Snoa benoemd worden. Over 't algemeen hecht men nog niet veel aan de vriendschaps betuigingen van Menelik; wijlen kaïdmaal Massaia noemde hem »een man die nooit te vei trouwen was Mn er zijn vorscheideno van die meeuiilg. Volgens beiieht van dr. Gabuzzi uit KouslaminOpel aan liet Journal d'Hygiëne te Parijs, gedachteckcnt van 29 Aug. jl., neemt de cholera iu Mesopotamia 0111 ustbare afmetingen aan. In de eerste helft van Auguslus bepaalde zij zich tot het zuiden in een driehoek tus- schen Bassora en Samawa. Half Augustus werd Bagdad aangetast, en thans is de gohee- le landstreek rondom Bagdad van Hadejuine ten noordon tot Bassora ten zuiden besmet. De oevers van den Euphraat zijn eveneens besmet van Rousma tot aan Mussageb. Uit Bagdad zijn een groot aantal inwoners ge vlucht en kampeeren in de omstreken. Op 25 Augustus stierven daar (J3 menschen aan de cholera. Reeds zijn in Auguslus meer dan 2óOU i ersonen m Mesopotamia aan de cholera bozwekeu. VEN RAY 14 September Z. M. heeft goedgokeurd liet besl. van Ged. Staten, waarbij de jaarwedde van den heer M. Van dcVóprt, ,gem'oe«te secretaris alhier, is vastgesteldïop'-4^85Q,;Onet ingang 1 Juli 18SD. Bij kon. besluit is aan den ont. der dir. bel. invoerr. en ace. F. A. J. Corbey, te Reuver, op zijn verzoek.,, eervol ontslag verleend uit 's Rijks dienst, niet.vrijlating oin zijne aan spraken op pensioen te doen gelden. -—Door Z. M. isA tot voorzitter van de Eersie Kamer der Stalen Generaal benoemd: inr. A. Van Naamen van Eerames, lid dier K-nuer. gedurende de zitting, die op den der den Dinsdag dozer maand zal aanvangen. II. Maandag werden alhier ter jaar markt aangevoerd 82 stuks hoornvee en 120 biggen. De prijzen varieerden van hoornvee 00 a 1' 200 biggen van f 8 a f 10. Maandag brandde omstreeks 11 ure te Sovenum, eene groole stroornijt, van de Wed. M. Nabben geheel af. De schade bedraagt pl. m. 75 gulden. Door don min. van Oorlog is vergunning verleend, om in de gymnastie-zaal der kazerne te Venlo (de oude Mindcrbroederskerkj, het festival to houden der zangvereenigmg Or pheus, dat den 22 en 23 dezer zal worden gehouden. De rechtbank te Roermond verooi deelde J. M., landbouwer te Mierlo, aldaar gedeti neerd, wegens mishandeling van zijn stiefva der M. M. te Mierlo, den dood ten gevolge gehad hebbende tot 3 jaren gevangenisstraf met in minderingbrenging van don tijd die hij in voorloopige hechtenis heelt doorgebracht- Door de Maréchaussees uit Hcijthuizcn aangehouden, werd Maandag naar de gevan genis te Roermond overgebi acht F. K., oud 48 jaren, kleermaker aldaar, verdacht van een lap kleéistof, hem ter verwei king was toe vertrouwd, ten nadeele van P, van den Drinck aldaar te hebben verduisterd. Den weleerwaarden zeergeleerden heer J. W'illemsen, professor aan het Amerikaanse!» collegie te Leuven, mocht dez"i' dagen de hooge eer te beurt vallen, op audiëntie toege laten te worden bij Z. M. den keizer van Oostenrijk. Dinsd.ig werd door de polilie te Maas tricht gearresteerd en naar de gevangenis overgebrach, W. J.F., oud 1(J jaar, kantoor bediende op de Maasmolen te Maastricht, be schuldigd van diefstal door valsclie sleutels. Op de Dinsdag te Maastricht gehouden jaarmarkt waren aangevoerd: 153 paarden, 58;« stuks hoornvee, 31 schapen, 2UG kalveren en 820 varkens en biggen. Do handel was levendig en do prijzen iioog. Woensdag namiddag werd door de Provinciale Afdeeliug van de Ned. Prot. Lanb. Vereeniging onder voorzitterschap van Jhr. A. Micniels van Kcssenich in 't hotel llaeuen te Silturd eene vergadering gehouden ter ondersteuning van 't wetsvoorstel Bahl- mau en zoo noodig een adres te richten aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Woensdag nacht omtrent een uur wer den de inwoners van liet dorp uit hunnen slaap gewekt door de brandklok. In T nabu rige gehucht liellenbroek stonden de wonin gen van H. Vrencken en den lieer Willems in lichter laaie. Van den landbouwer Vrenc- kon kwamen drie paarden, elf stuks hoornvee alsmede eenige varkens in de vlammen om. Het vuur was ontstaan in de gehouwen van Vrencken; deze, zoowel als die van den heer Willems brandden totaal af. Vee en inboedel van den laatsteti, die alles verzekerd had, werd voor 't giootsle gedeelte gered. De oorzaak van 't onheil, dat aanzienlijke schade veroorzaakte, is onbekend. Maandag ontving W. V. te Gronsveld bij den betaalmeester f 100 te veel. Dinsdag morgen ging hij vol hoop op eene goede be- luoning die som terugbrengen. Nu, de beloo ning bleef dan ook niet uit, want bij werd door het hemelwater zoo gezegend, dat het hem van alle kanten uit zijn schoenen liep, terwijl bovendien de betaalmeester lieel gul vooral zijne eerlijkheid beloonde met een kwartje Merkwaardig geval van dierenverstand De heer v, L. te Gennep is iu 't bezit van een hondje, dat nu en dan wel eens last heelt van een soort kleine bruine beestjes, bekende springertjes. Wordt het diertje de plaag te erg, dan spoedt hij zich naar buurmans liaan, vleit zich voor hem neer en de jacht neemt een aanvang. Statig treedt do sultan der kippen vuur- waarts, pikt met de hem eigen deftigheid de springers weg, en geeft na afloop door een luid ki!-ke!-re!-kil-kil te kounon, dat het zuiveringsproces volbracht is. Door de Maréchaussee uit Asten werd Zon dag namiddag te Roermond geboeid in de ge vangenis gebracht L. M. II. oud 23 jaien, smid te Asten, aangehouden als verdacht van den fabriek ar Leidor L. van llcugten in den avond van den 4en dezer, zoodanig met een stoel tegen het onderlijf te hebben gestoten dat hij iu den nacht van 5 op G dozer is over leden. Naar wij uit goede bion vernemen, had de heer Corvilain, alvorens voor zijn gevaar lijk werk, waarbij zooveel slaehtollers zijn gevallen, te Antwerpen vei lof te vragen, on zen Minister van Oorlog Z. Exc. Kolonel Bergansius verzocht het uithalen der 50 mili- oen patronen te Terneuzen te doen verrich ten. De Minister weigerde met het oog op liet groote gevaar. De heer Corvilain zou zich zelfs persoonlijk tot den minister hebben ge wend, en daarbij zou Z. Exc. dezen nogmaals op het groote gevaar hebben gewezen, dat het ledigen dier patronen medebracht, zelfs al zou dit onder water geschieden. Zijne Excellentie heeft wellicht door zijn weigering eeu groote ramp voor het land voorkomen. P. N.-B. Ct. lil eene te Rotterdam jl. Dinsdag-avond gehouden vergadering van veehandelaars is besloten, nieuwe stoorabooteu in do vaart te brengen tusschen Rotterdam en Londen, liet veevervoer voor eigen rekening te nemen, en zich dus niet te onderwerpen aan de verhoog de vrachtprijzen, door de maatschappijen ingevoerd. Boterkooplieden in Friesland ontvingen Donderdag uit Londen het volgende draadbo- richt: »De Vrijdag jl. over Huil en Vlissingen af gezonden boter nog niet ontvangen; is nog aan de station te Huil en elders». Sommigen der koopliedeu lyden hierdoor aanzienlijke schade. Te 's - Hertogenbosch is, na eene km:© ongesteldheid in den ouderdom van bijna 80 jaren overleden F. J. M. Rits, ridder in de Orde van den Ned. Leeuw. De overledene was ruim 53 jaren bij liet notariaat werkzaam geweest. Voor den goedkoopon trein naar Parijs', welke Donderdag van Utrecht is vertrokken, zijn uitgegeven 260 plaatskaai'ten 2c klasse en 1G5 plaatskaai'ten 3e klasse, dus 42:. bil jetten. 1-1 et plhn bestaat, spoedig een tweeden goedkoopen trein te laten loopen- Het Tic. Zondagstil, deelt onder het op schrift het volgende mede: »Iloe Westfriesche schippers het door de vlekziekte blauw geworden spek blank maken." Het geslachte varken .wordt een lange lijn aan den achtersteven van n. i vaartuig gebonden. Nu varen zij eenige ur,-;i met het varken op sleeptouw de Zuiderzee p en brengen blank spek in de eene oi" andere Friesche. Overijselsche, Geldersehe ol' ook wel N,-Hollandsche haven aan. Boms biengeu ze het terug naar de plaats, van waar het' kwam." Ook op het land weet men er raaci mee* Indien men de gevlekte varkens eenige .reu onder den grmid stopt, zijn alle vlekker: ver dwenen en ziet er het vleesch malseh er ma kelij k uit. De heer dr. J. G. van Eyken, i:oec teur der gymnasiën, is Maandag tc 's-liago overleden. Hij bekleedde sedert 1877 die betrekking. Hij doceerde vroeger het Gnm.sch aan het gymnasium te Maastricht en d ..ma aandat te Delft, alwaar hij tevens rector :.s. Dij bewees bij de uitvoering der wet o] .iet hooger onderwijs als inspecteur der gymna siën belangrijke diensten, en had een groot aandeel ia do regeling van het examenpro gramma on de wijziging van liet leerplan der gymnasia in meer practischon zin. Een jongmensch uit Essclien, bij Rozen- daal, had voor gedachtenis aan de ram;, van Antwerpen eenige geladen patronen medege bracht en wilde die Woensdagmorgen met ge weld openen. Plotseling echter sprong de patroon uiteen en verbrijzelde den onvoor zichtige de rechterhand. Woensdag ochtend is aan den wal te st ho- veningen door een schokker aangebracht a levende haai, zoogenaamde «Schoerhaai." Het dier had eene lengte van 1 meter; zijn omvang \vas 40 c. M. Kerkelijk Nieuwe In het bisdom van Roermond is 'tiNns ook 's Pausen Allocutie met betrekking tot het Bnuio-schandaal afgelezen. Z.'D. H, 'Mgr. heeft bepaald dat a. s. Zondag in alle- kerken en openbare kapellen van het diocees liet Allerheiligste Sacrament ter aanbidding woido uitgesteld van de Vroegmis af, tot en nu-Je- onder het Lof *t welk met een Rozenhoedje- zal worden besloten. Z, D. H. Mgr. Boermans heeft benoemd tot leeraar te Rolduc den weleerw. Jos. Schoolmeesters. LI. Vrijdag- en Zaterdagochtend wer den in de kerk der eerw. paters Jesuïeten te Maastricht door Mgr. Van der Branden det Reeth de II. Wijdingen toegediend aan eenige eerw. scholastieken dezer Orde, alsmede het H. Priesterschap aan den eerw. he; A. Geurts, van Swolgen, diaken, en het H. Dia conaat aan den eerw. heer F. Brune. 'au Meerssen, subdiaken beide laatsten stude. ten van het grootseminarie te Roermond. Met groot leedwezen verneemt men, -t monseigneur G. F. Drabbe, kamerheer des Pausen, kanunnik, deken eu pastoor der kerk van den H. Jacobus in de Parkstraat te 's Hage, is overleden. Gisteren in den laten avond kwam uit Valkenburg, alwaar de hoog geachte geestelijke sedert kort tot herstel van gezondheid vertoefde, liet bericht van zijn dood. Pastoor Drabbe werd den 21en November 1828 te Delft geboren en in het jaar 1854 als priester gewijd. Korten tijd na die wijding kwam hij aan het hoofd van het seminarium (Hageveld), te Voorhout, en verbleef daar tot het jaar 18S0; daarna ging hij als pas* oor naar Schiedam en kwam in 1884 naai 's- Gravenhage tor vervanging van den pastoor Ruche. De ontslapene genoot do achting van ieder die hem leerdo kennen, en was bij zijn pa rochianen als een geliefd horder geëerd en be mind. Hij beschikte over oen zeldzaam redenaars talent. Het stoffelijk overschot van den Iloog- Eerw. Heer pastoor Drabbe zal uit Valken burg naar 's-Gravenhage worden overgebracht en aldaar worden toraardbesteld. Voor mevr. W. K. van der Bilt, de echtgo- noote van den Araerikaanschen spoorweg koning, wo I'd t een collier gemaakt van diamanten, die niet zooals gewoonlijk in zilver gevat zijn, maar die, alvorens geslepen te worden, zullen worden doorboord, ten einde evenals paarlen aan gouddraad geregen te worden.

Peel en Maas | 1889 | | pagina 2