P. J. M. Yerriet, Jaarmarkt te Venray LANCASTER Paarden, Hoornvee, Varkens, Schapen Magazijn van Bedveeren P. J. Schellen-Veiiheyen, Fransche, Duitsche en Engelsche Jieeren en Dames Modeartikelen, Goud- en Zilverwerken, Katholieke Illustratie, e twee cent Sigaar SIGAREN P. R. Lutters Zonen, Bij J, CAMPS, Oostrum, beste Kluitkalk Diverse Huishoudend en Luxeartikelen Verlichting. Gereedschappen en Beslaggoederen. smaos m s&möaaDaa» Werkplaats van bij Wed. H. J. SLITS, Paterstraat, Venray. S PILLEN EN ZATTFT en Landbouwvoortbrengselen, op Maandag- 9 September 10SO. XOeeder-Mag-azij n. Heelt thans een groote voorraad van Gemaakte Kleederen Bloemen, Vecren, Huclies en alle Modc-Ariikelen. Handel in Koloniale Waren VENRAAI ONTVANGEN Handel in Koloniale waren, puike erwten en boonen. Steenkolen per wagon en per mud ALGEMEEN NEGENTIG CENT Novelle van Malliildc. Zakstempels, Datumstempels en verstelbare Stempels. f 0.50 tijdschrift voor fraaie handwerken. Alleen verkrijgbaar bij M. Dreessen-Lutters, Rook- en Pruimtabak. PAIN-EXPELLER Cement- en Gipsornement- FABRIEK 35, UTRECHT 35. ENORME KEUZE GIPSORNEMENT VENRAAIGi'oolcslraal 69, Portland-Cement en Gips. Best Lijnmeel Huishoudelijke Artikelen, als: GALANTERIE N. Toilet- en Schoonmaakbehoeften. VERFWAREN. De Goedkoopste in den handel. Alleen verkrijgbaar DE RIEDEN VOOR Belanghebbenden worden herinnerd aan de gunstige gelegenheid, die thans bestaat tot het aanbrengen en verzenden van vee per spoorlijn Venloo-Nijmegen. Alle soorten. EQEBES es JETTEN' voor Heeren en Kinderen. Al deze goederen icorden aan spotprijs ver kocht, en d kontantnog 5 pel. horting. M AXIFACTIREH Buxkings in alle soorten. Baai, Bevertin, Manchester, Pilow, KI eerstof Ie 11, Mutsen, Kanten, Linten van af 20 cent per el. Eigen fabrikaat platte Bedden, goed veèren dicht 3,70 ets. Tijken, zuiver veêren dicht, 5,80 Wollen Peluwen met afgezeite ruit 0,50 Linnen doek 7 kwart breed 0,40 Gestreept Boezeroenen stof, echt in de wasch, 2 el breed 0,38 - Wit en rood Chamois, 6/4 breed 0,30 - Overtreksels, rood en witte ruit 7/4 breed 0,30 Katoenen peluwen 2,50 Randrokken in alle kleuren 2,50 Voste doch lage prijzen. uiterst goedkoop. Rijst voor 6 cent per pond. Inlandsch spek 39 zuiver slof, rem. In alle soorten vooorhanden aan uiteist lage* prijzen. Alle soorten minder in prijs dan bij een an der en dan nog 5 pet. korting per gulden. HORST, tegenover de Markt. eene groote keuze in ZWART 3NT_ BUXKINGS, KAMGAREN, SHEYIOTS, MANCHESTER, PILOW, BE VERTIN, enz. Rene groote partij Kleedjesatoffen. Zwarte en gekleurde fransche merinos. Zwarte zijde, baai, flanel, tvken peluwen, wit en blauw linnen, kanten, mutsen, bloemen en zijden linten ruches, garnituren, enz. Tevens ontvangen eene groote keuze in alles aan lage, doch vaste prijzen. AAN ZEER VOORDEELIGE PRIJZEN. is de inleehening opengesteld op den 23en JAARGANG DER Abonnementsprijs per 3 maanden vrachtvrij p. p. Een Gui.den. DEZE JAARGANG wordt geopend niet eene Wsr Vraag aan uwen Boekhandelaar het uitvoerig prospectus. In den Boekhandel van W. v. d. Muxck- iiof-Sassen te Venray ligt ter inzage v$Z u'itdeFabriekvan IE.Bbe;n£acht AMSTERDAM. Dezelve bevat eene ruime keuze van model- Jen voor Handelspapier, Etiquette», Winkel zakken, Linnenmerkcn en van Initialen en Monogrammen. Voorts "worden geleverd .««Icmpchloozeii en kussens, vetvrije inkt in vei'&eliiKIetidc kleuren. |>er drie maanden. Extra-Editie van de Bazar. De abonnees op de BAZAli, die deze extra-editie verlangen, ontvangen per kwar taal a, /"U.50 bij het eerste en vierde No. van de BAZAR eene alleveriug, bevatten de 1°. vier bladzijden met de fijnste lland- werkpatronen en begeleidenden tekst en 2°. een patroon in chromolilhographie voor gekleurde borduursels Voor niet-abonnéès op de BAZAR\s de prijs van liet TIJDSCHRIIT I 'UUR FRAAIE //.-LVD WERKEN fO.lö PER 3 MAANDEN. Editiën van de Bazar G nummersf 1. G met G gekl. platen - 1.50 6 »3 geknipte patro. - 1.50 G - G gekl. platen en 3 geknipte patronen - 2. Bij AL DEZE EDI TIEN kan men tegen verhoogiug van f 0.50 liet Tijdschrift voor Fraaie Handwerken bestellen. Bij toezending van postwissel plaatse men daarop duidelijk welke editie men verlangt. L'itg. Den Haag.Gebr. DELINFANTE. 13 LEKKERE SIGAREN voor 25 cent Grootestraat, Venraai. Tevens verkrijgbaar in verschillende Merken per 100 en p/m. aan de gewone fabrieksprijs ALSMEDE LEKKERE AMKEK- IS en BLIJFT het beste middel tegen: JICHT, RUMATIEK, AANfiEZICHTSPIJNEN enz. Flesschen i 50 Cent,75 Cent en ƒ1.25. .Alletn echt met Anker! F. AD, RICHTER Cie. Botterdam en Londen E.C. VAN hoek Gil«l- en oudekerkstraat voor inwendige versiering van stukadoor werken naar de nieuwste modellen en eischen des tijds, uiterst strak en keurig. Concurrentie ver beneden alle andere fabri kater.. Specialiteit in Cement-eonstructies. Alle mogelijke profilering in Cenientsteen, als: afdekkingen voor gevels en topversie- ringen, consoles, vazen, insignes, cartouschen, sluitsteenen, fries en paneelversieringen, bal- con-consoles en balustraden, grafmonumen ten, montants en kronement.e» voor kerk ramen, gootstecne», piëdestallen voorbeelden en vazen, en alles wat op bouwkundig en decoratief gebied voorkomt, wordt door ons solied en netjes, desverkiezend naar te geven teekening, vervaardigd, terwijl de degelijk heid daaivan gegarandeerd wordt. Belanghebbenden maken wij er op attent dat van bovenstaande fabriek een DEPOT gehouden wordt te alwaar verdere inlichting to bekomen is. VOORHANDEN Reuversche en Tegelsclxe blauwe pannen, 2e soort, 3e soort, roode pannen, plavuizen, BESTE STEENKOLEN aan concurreerende prijzen. AARDEN KOEBAKKEN. a 11 Gulden de 100 Kilo. lederen dag verkrijgbaar aan 70 cents het mud, franco thuis 75cents. HANDELAAR EN MAGAZIJNHOUDER. heeft steeds ruimen voorraad in bekende prima kwaliteit en euncurreorende prijzen, van de volgende GOEDEREN: Crystal, Glas, Porcelein en fijn Aardewerk, Koper, Tin, Zink, Blik. Staal, I.Dor, Oompositie. Geëmailleerde en verlakte Goederen. KofBjmolens met 2 jaar garantie. Wasch-, Wring- en Mangelmachines enz. Pijpen, Portemonnais, Portefeuilles, Sigaren-etuis, Speelkaarten, Zakmessen, Scharen Brillen, Kerkboeken, Rozenkransen, Pronfjes, Scli rijf boeken. Schrijf- Teeken en Postpapier, Enveloppen, Carton, Gekleurd en Bloemenpapier. Inkten, Pennen, Potlooden, Brieven en Flessclionlak, Sigaren, Tabak, Gutta-percha boorden, voorhemden enz. DEPÓT VAN Levertraan, JRijnlandselie Lruiven-Borstlionig. Zuiveringszout. Migraine-Stiften voor hoofdpijn. Geparfumeerde Zoepen, Odours, Eau-de-Cologne, Pommades, Mondwater, Borsteltjes, Kammen, Spiegeltjes, Sponsen, Zeemleder, Handvegers, Bezems en diverse Borstelwerken! Kurken enz. 1ST. Geweeren, Revolvers, Pistolen, Patroonen, Hulzen, Proppen, Hagel, Jachtkruit, Patroonvullers, en alle toebehoor. Uitgebreidste sorteering in Lampen en Lampendeelen. prima Amepkaansche Petroleum Patentolie, Gasolie, Bougies, Lucifers, Nachtpitten, Waspitrolleljes. Eenig Depót voor Venraai en omstreken der beroemde eclitc Belgische Lamp van L'empereur en Bernard te Luik; ik maak vooral mijne geëerde begunstigers opmerkzaam, dat er zeer vele namaaksels der Lamp Beige bestaan, zoo ook van de glazen en de pitten. Geen van ai de namaaksels kan in een opzicht met de echte wedijveren; tot waarborg draagt iedere lamp het merkiLu?U|>e ISel«*-e bi •evètéo L. «X: IS. I88CJ. Alle lampen zonder dit merk zijn onecht. Eveneens worden do glazen vervalscht; deze zijn wel is waar goedkooper, maar door de mindere kwaliteit noch veel duurder in het gebruik. Ieder echt glas is gemerkt: MARQUE DÊPOSÈE L. B. met in 't midden eene zon. Glazen alleen gemerkt L. B. zijn onecht. Om voortdurend helder, reukeloos en tevens gevaarloos licht te hebben, is het noodzakelijk alleen de echte glazen en pitten te gebruiken. Voor Aannemers, Timmerlieden. Meubelmakers, Schilders, Smeden, Schoenmakers Kleermakers, Metselaars, Landbouwers. Sloten, Scharnieren, Geheugen, Muurankers, Dakramen. Moerbouten, Gesmeedde en Draadnagels, Koper en IJzerdraad, Schoorsteonschuiven, Veevoeder kookketels Zeissen Zichten, Schoppen, Rieken, Gepuntte en Gladde Draad voor afrastering van' Wei- en Bouwlanden, Boomgaarden enz. Vlechtwerk voor kippenloopen, vogelkooien, vensterhor den, vleeschkasten, wanmolens, zeeften enz. Alle drooge en aangemaakte Verven, Vernissen, Venster- en Spiegelglas, Glazen pannen, Stopverf, Borstels, Glazenmakers Diamanten, Stopverf en plamuurmessen, Schuurpapier! Lijm, Goudlijsten, Behangselpapieren enz. Geëmailleerde ijzeren Gootsteenen Urinoirs, Privaattrechters, Engelsche aarden Buizen. Koper, Zink, Blik en Ijzerwerken. Aanleg on plaatsing volgens de nieuwste en beste methode van liliksemallriderfi, cliMdrisrlie M'liellcu, tvlcplioons, nor» ton |>ii< (en. pompen voor alle doeleinden, waterleidingen enz. Levering van nieuwe en repareering van defecte naaimachines, velocipedes, landbouwmachines, enz. enz. enz. Wasschen onnoodig! Worden met spons en water schoongemaakt. Rollen gelijk op. Kunnen op de vereisehte breedte gesneden worden en is zoomen onnoodD. De kleuren houden beter stand en verteerd het doek minder door zonnehitte of vochtige temperatuur dan van eenig ander soort Door deze rolgordijnen worden tapijten en meubelen het beste tegen de zon beschut. zuiveren het Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van de LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle kwalen, eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. En onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. H> E Z -A. Xj F is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Boenen, zwerende Borsten, verouderde Wonde», Zweren en Etterbuilen. Zij is beroemd ter genezing van Jicht, IUiumatiek, en ónverge- j lijkbaar voor Aamborstigheid. KEELPIJN, ERONCI1ITIS, VERKOUDHEID en HOEST. Ter genezing van kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geen# mededinger, en geneest betooverend saamgetrokken en stijve Gewrichton. Alleen bereid in Thomas HOLLOWAY's Etablissement, 78, NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen 863 OXFORD STREET, En worden verkocht in Potten en Doozen van Is. li/sd., 2s. 9d., 4s. 6d., lis., 22s. 33s., en verkrijgbaar bij alic mcdicijnen-verkoopers door de geheele wereld.

Peel en Maas | 1889 | | pagina 4