F. J. M. Veriiet, D m ncR, venraai. Jaarmarkt te Venray Hoornvee, Varkens, Schapen Werkplaats van LANCASTER en Landbouwvoortbrengselen, op Maandag 9 September 1089. IOeeder-~M aga zij n li Heeft thans een groote voorraad van Gemaakte Kiesderen HOEDEN en PETTEN voor Ileeren en Kinderen. Manufacturen, Buxkings in aüe soorten. iapzijn van Bedvedsren. en dan nog- 5°|0 korting per gulden. P. J. SCHSLLEN-MHEM. j VENRAAI ONTVANGEN Fransche, Duitsche en Eoplsche Heeren en Dames fvlode-Ariikelerh Goud- en Zilverwerken, Handel in Koloniale waren, puike erwten en boonen. Steenkolen per wagon en per mud f 0.50 Tijdschrift vooi' fraaie handwerken. 8 twes cent Sigaar Alleen verkrijgbaar bij M. Dreessen-Lutters, SIGAREN Rook- en Pruimtabak. PAIN-EXPELLER Cement- en Giosornement- FABRiEK P, R. Lutters Zonen, 35, UTRECHT 35. G I P S O R N E M E N T VEMIAAI, Grootcslraal 69, Poiliand-Cemesit en Gips. Bij J. CAMPS, Oostrum, Best Lijnmeel beste Kluitkalk °^jf p Diverse Uulslioudend m LuxeArt&sien, Huishoudelijke Artikelen, als: Toilet- en Schoonmaakbehoelten. Yerlicliting. Gereedschappen en Beslaggoederen. VERFWAREN. 851 8®miMM3!ÏL De Goedkoopste in den handel. TXlleen verkrijgbaar bij Wed. H. J. SLITS, Paterstraat, Venra/. "IïolloWaws pillen EN ZAL) DB PILLEN am^-ê vv s VOOR '1 f Q M Gi d c a Belanghebbenden worden herinnerd aan de gunstige gelegenheid, die thans bestaat tot het aanbrengen en verzenden van vee per spoorlijn Venloo-Nijmegen. TH Tl Al cloze GOEDEREN aan uiterst lage prijzen a contant 5"/„ korting. BAAI. BEVERTIN, MANCHESTER, PILOW. Iüecr-Stoffen cn alle Mode-Artikelen, als: Muizen, BloemenVee ren, Kanten, lluchenenz. ZIJDE LINTEN voor toeren 20 Cent per el. BSójjea» Sftbrlliasat Platte Bedden, goed veèren dicht 3.70 ets. Tijken, zuiver veèren dicht, beste verfkleur 5.80 - Wolleu Peluwen, veêren dicht, beste verfkleur 6,50 Linnen doek in slagkatoen 7 kwart breed 0,40 - Gestreept Boezeroenen stof 2 el breed, beate verfkleur 0,38 - Witte en mode Cr&me o i el breed, echt in de wnsch 0,30 Overtroksels. rood, wit afgezette ruit ~4 el breed 0.30 Katoenen peluwen 2,50 Randrokken in alle kleuren 2,50 Pi-y» vjïsi, !n;sg. Beste stoffen zijn steeds in alle soorten voorradig, aan uiterst lagen prijs. Alle soorten minder in prijs dan hij een ander HORST, tegenover de Markt. eeaii' groote keuze in ZWART LAKEN. BUXKINGS, K.LMGAREN, SHEVIOTS, MANCHESTER, PILOW, BE VERTIN, enz. Eene groote partij Kleedjesstoffen. Zwarte en gekleurde fransche merinos. Zwarte zijde, baai, flanel, tvken peluwen, wii en blauw linnen, kanten, mutsen, bloemen en zijden linten raches, garnituren, enz. Tevens ontvangen eene groote keuze in «■dies aan lage, doch vaste prijzen. AAN ZEER VOORDEELIGE PRIJZEN. Ilier langs af te knippen. 13 O JNT - De ondergeteekende, abonné op -PEEL EN MAAS* wenscht ten spoedigste franco te omvangen: 1 Exempl. Ara. (1 offautHandleiding tot liet Verbouwen en In kuilen van Maïs- en andere Groenvoedergewassen (het ensila.stelsel) ook met betrekking tot liet ontginnen van Heidegronden. Naar de 5c oorspronkelijke uitgaaf, bewerkt door M. Romein. Met 4 platen j! en 7 figuren in den tekst; Waarvoor bierbij in voldoening 10 postzegels a 5 Cent gevoegd zijn. WoonplaatsNaam: In ie zenden vóór of op 30 Aug. a. s. aan liet adres van W. van j denMUNCKHOF-SASSEN, Venrav. per drie nuuuiden. Extra-Editie van de Bazar. De abonnees op do BAZAR, die deze e&iru-cditic erlangen, ontvangen per kwar taal a 0.50 bij het eerste en vierde No. van de BAZAR eene aflevering, bevatten de 1°. vier bladzijden met de fijnste Hand werk patrunen en begeleidenden tekst en 2°. een patroon in chromolit/wgrapbie voor gekleurde borduursels. Voor niei-aboui.éüs op do BAZAR is de prijs van liet TIJDüCIiltlI T VUUR FRAAIE HAND WERKEN f(J.75 PER 3 MAANDEN. Editiën van de Bazar 6 nummersf 1. 6 met 6 gekl. platen - 1.50 6 3 geknipte patro. - 1.50 6 6 gekl. platen en 3 geknipte patronen - 2. Bij A L DEZE EDI TIEN kan men tegen verhooging van 0.50 het. Tijdschrift voor Fraaie Handwerken bestellen. Bij toezending van postwissel plaatse men daarop duidelijk welke editie men verlangt. Uitg. Den Haag. Gebr. DELIN F ANTE 13 lekkere sigaren voor 25 «ettf Grootestraat, Venraai. Teveas in verschillende Merken per 100 en p/in. aan de gewone fabrieksprijs ALSMEDE LEKKERE ANKER- IS en BLIJFT het beste middel tegen: JICHT, RUtoATIEK, AANGEZICHTSPIJNEN enz. Flceschen a 60 Cent, 75 Cent en ƒ1.25. Alleen echt met Anker! F. AD. RICHTER Cie. otterdam en Londen E.C. VAN kooli Gild- en oudcJicrksfrtinf ENORME KEUZE voor inwendige versiering van stukadoor werken naar de nieuwste modellen en eischen des tijds, uiterst strak en keurig. Concurrentie ver beneden alle andere fabri katen. Specialiteit in Cement-constructies. Alle mogelijke profilering in Ccrnentstóen, als: afdekkingen voor gevels en topversie- ringen, consoles, vazen, insignes, cartouschen, sluitsteenen, fries en paneelversieringen. brvl- con-consoles en balustraden, grafmonumen ten, montants en kroneinenten voor kerk ramen, gootsteenen, piëdestallen voorbeelden en vazen, en alles wat op bouwkundig en decoratief gebied voorkomt, wordt dom- ons solied en netjes, des verkiezend naar te geven teekening, vervaardigd, terwijl de degelijk heid daarvan gegarandeerd wordt. Belanghebbenden maken wij er op attent dat van bovenstaande fabriek een DEPOT gehouden wordt, te alwaar verdere inlichting te bekomen is, VOORHANDEN Reuversche cn Tegelsche blauwe pannen, 2e soort, 3e soort, roode pannen, plavuizen, BESTE STEENKOLEN aan concurreerende prijzen. AARDEN KOEBAKKEN. all Gulden de 100 Kilo. lederen dag verkrijgbaar aan 70 cents het mud, franco thuis 75cents. i y 1.-535 HANDELAAR EN MAGAZIJNHOEDER. heeft steeds ruimen voorraad in bekende prima kwaliteit én con\ jrreerendo prijzen, van de volgende GOEDEREN: Crystal, Glas, Pomdein en fijn Aardewerk, Koper. Tin, ZRk. Blik. Staal, T.'z,-, -ie. Geëmailleerde en verlakte Goederen. Koiïijmolons met 2 jaar garauti^ Wasch-, "Wring- en Mangelmachines ci z Gr A. B A. N T BRIË NT. Pijpen. Portomonnais, Portefeuilles, Sigaren-etuis, Speelkaarten, Zakmessen, Ij-ebnren, Brillen, Korkboeken, Rpzenkransen, Prentjes, Schrijfboeken, Schrijf- Tcekeiloé Postpapier, Enveloppen, Canon, Ookietird en ii;-ü*»iInkten, Pennen, Potlc .den. Brieven 011 Fio.sscheniak, Sigaren, Tabak. Guita-percha boorden, voorhemden enz. DEPOT VAN Levertraan, Tiijn 1 andcT 1 e L)riii ven-Borsthonig:. Zuiveringszout. Migraine-Stilten voor hoofdpijn. Geparfumeerde Zeepen, Odeurs, Eau-de-Cologne, Pommades, Mondwater, BorsteltjV Kammen, Spiegeltjes, Sponsen, Zeemleder, Handvegers, Bezems en diverse Borstelwerken, Kuiken enz. JACHTARTIKELS HST. Geweeren, Revolvers, Pistolen, Patroonen, Hulzen. Proppen, Hagel, Jachlkruit, Patroonvullers, cn alle toebehoor. Uitgebreidste sorteering in Lampen en Lampendeelen, prima Amerikaansche Petroleum, Patentolie, Gasolie, Bougies, Lucifers, Nachtpitten, Waspitrollefjes. Eenig Depót voor Venraai en omstreken der beroemde eelitfe Belgische Lamp van L'emperelr en Bernard te Luik; ik maak vooral mijne geëerde begunstigers opmerkzaam, dat er zeer vele namaaksels der Lamp Beige bestaan, zoo ook van de glazen en de pitten. Geen van al de namaaksels kan in een opzicht roet de echte wedijveren; tot waarborg draagt iedere lamp het merk BSelge, brevctée L. BS. «883. Alle lampen zonder dit merk zijn onecht. Eveneens worden de glazen vervalscht; deze zijn wel is waar goedkooper, maar door do mindere kwaliteit noch veel duurder in liet gebruik. Ieder echt glas is gemerkt: MARQUE I)É POSÉ E L. B. met in 't midden eene xon. Glazen alleen gemerkt L. B. zijn onecht. Om voortdurend helder, reukeloos en tevens gevaarloos licht te hebben, is het noodzakelijk alleen de echte glazen en pitten te gebruiken. Voor Aannemers, Timmerlieden. Meubelmakers, Schilders, Smeden, Schoenmakers, Kleermakers, Metselaars, Landbouwers. Sloten, Scharnieren, Geheugen, Muurankers, Dakramen. Moerbouten, Gesmèedde en Draadnagels, Koper en IJzerdraad, Schoorsteenschuiven, Veevoeder koukketels, Zeissen, Zichten, Schoppen, Rieken, Gepuntte en Gladde Draad voor afrastering van Wei- en Bouwlanden, Boomgaarden enz. Vlechtwerk voor kippenloopen, vogelkooien, vensterbor den, vlceschkasten, wanmolens, zeeften enz. Alle drooge en aangemaakte Verven, Vernissen, Venster- en Spiegelglas, Glazen pannen, Stopverf, Borstels, Glazenmakers Diamanten, Stopverf en planiuurmessen, Schuurpapier, Lijm, Goudlijsten, Behangselpapieren enz. Geëmailleerde ijzeren Gootsteonen Urinoirs, Privaatrechters, Engelsche aarden Buizen. Koper, Zink, Blik en Ijzerwerken. Aanleg en plaatsing volgens de nieuwste en beste methode van bBikscniaffieiders, elecb'i§ehe s«heS!en, Jdephoons, ncr> pompen voor alle doeleinden, wafcrleidin^en enz. Levering van nieuwe en repareering van defecte lEttialaaiaaebiaaes, veSoefpèsips, EacidhoiiUTnacliinei», enz. enz. enz. :s.H Wasschen onnoodig! Worden met spons en water schoongemaakt. Rollen gelijk op. Kunnen op de vereischte breedte gesneden worden en is zoomen onnoodig. De kleuren houden betur stand en verteerd het doek minder door zonnehitte of vochtige temperatuur dan van eenig ander soort Door deze rolgordijnen worden tapijten en meubelen het beste tegen de zoi/ beschut. zuiveren het Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van de LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN 1 Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle kwalen, eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van Reiken leeftijd. En onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. DBZALP is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde .Vonden, Zweren en Etterbuilen. Zij is beroemd ter genezing van Jicht, Rlnimatiek, enjonverge- lijkbaar voor Aamborstigheid. KEELPIJN, BRONCHITIS, VERKOUDHEID en H0EST. Tor genezing van kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heofj zij gcene mededinger, en geneest betooverend saamgetrokken en stijve Gewricjiifn. Alleen bereid in Thomas HOLLO WA Y's Etablissement, 78, new oxford street londen, voorheen SS3 OXFORD STREET, En worden verkocht m Pot.ten en Doozen van Is. li/sd., 2s. 9d., 4s. 6d. lis.. 22s. en 33s., en verkrijgbaar bij alle medicijnen-verkoopers door de geheeld wereld.

Peel en Maas | 1889 | | pagina 4