I J. M. Verriet, Langstraat, t D Fonck, Yenraai, ét JaarEiar-kt te Venray £E§1 £8> Paarden, Hoornvee, Varkens, Sokapen Magazijn van Bedvederen. P. J. SCHELLEN-VERHEUEH. Fransche, DuitscliB en Engelscke töeeren en Dames Mode-Artikelen* twee cent Sigaar SIGAREN P. R, Lutters Zonen, Diverse Huishoudend m Luxe Artikelen. Gereedschappen en Beslaggoederen. Werkplaats van Bij J. CAMPS, Oostrum, beste Kluitkalk LANCASTER bij Wed. H. J. SLITS, Paterstraat, Venray. HOLLOWAYS PILLEN EN ZALF. en Landbouwvoortbrengselen, op Maandag 9 September 1889 IOeeder-Mag-azij n Heeft thans een groots voorraad van Gemaakte Kleederen HOEDEN en PETTEN voor Ileeren en Kinderen. Manufacturen, Buxkings in alle soorten. en dan nog 5°|0 korting per gulden. smiss mimmm VENRAAI ONTVANGEN Goud- en Zilverwerken, Handel in Koloniale waren, puike erwten en boonen. Steenkolen per wagon en per mud f 0.50 Tijdschrift voor fraaie handwerken, Alleen verkrijgbaar bij M. Dreessen-Lutters, Rook- en Pruimtabak. PAIN-EXPELLEE Cement- en Gipsornement- FABRIEK 35, UTRECHT 35. ENORME KEUZE GIPSORNEiVSENT VENRAAI, Ci'oolcsli'aat G9, Portland-Cement en Gips. Huishoudelijke Artikelen, als: GALANTERIE IST. Toilet- en Schoonmaakbehoeften. Verlichting. VERFWAREN. Best Lijnmeel De Goedkoopste in den handel. Alleen verkrijgbaar Belanghebbenden worden herinnerd aan de gunstige gelegenheid, die thans bestaat tot het aanbrengen en verzenden van vee per spoorlijn onloo-Nijmegen. Al deze GOEDEREN aan uiterst lage prijzen a contant 5korting. BAAI. BEVERTIN, MANCHESTER, PILOW. Kleêr-Stoffen en alle Mode-Artikelen, a/s: Muizen, Bloemen, Veêren, KantenKuchen, enz. ZIJDE LUSTTEN voor toeren 20 Cent per el. Eigen laSss'iEiSBjei Platte Bedden, goed veêren dicht 3.70 ets. Tijken, zuiver veêren dicht, beste verfkleur 5,80 Wollen Peluwen, veêren dicht, beste verfkleur 0,50 Linnen doek in slagkatoen 7 kwart breed 0,-10 - Gestreept Boezeroenen stof 2 el breed, beste verfkleur 0,88 Witte en roode Crème g/i el breed, echt in de wnsch 0,30 Overtreksels, rood, wit afgezette ruit 9 el breed 0,30 Katoenen peluwen 2.50 Randrokken in allo kleuren 2,50 Prijs vast, «floeli lang. Beste stoften zijn steeds in alle soorten voorradig, aan uiterst lagen prijs. Alle soorten minder in prijs dan bij een ander HORST, tegenover de Markt. eenc groote keuze êsi Z"W-A.:R,T Xj-AJKHEHNT. BUXKINGS, KAMGAREN, SHEVIOTS, MANCHESTER, PILOW, BE VERTIN, enz. Eene groote partij Kleedjesstoffen. Zwarte en gekleurde fransche merinos. Zwarte zijde, baai, flanel, tyken peluwen, wit en blauw linnen, kanten, mutsen, bloemen en zijden linten ruches, garnituren, enz. Tevens ontvangen eene groote keuze in alles aan lage, docb vaste prijzen. A AN ZEER VOORDEELIGE PRIJZEN. Ilier langs af te knippen. I 33 O 3ST; De ondergeteekendeabonné op -DKKL EN MAAS» "vvenscht ten spoedigste franco te ontvangen 1 Exempl. Auo. Goffart, Handleiding tot het Verbouwen en In kuilen van Maïs- en andere Groenvoedergewassen (het ensilastclsel) ook met betrekking tot het ontginnen van Heidegronden. Naar de 5e oorspronkelijke uitgaaf, bewerkt door M. Romein. Met 4 platen en 7 figuren in don tekst; Waarvoor hierbij in voldoening 10 postzegels d 5 Cent gevoegd zijn. WoonplaatsNaam I In te zenden vóór of op 30 Aug. a. s. aan het adres van W. van den MUNCKIIOF-SASSEN, Venray. per drie ma:md!c2i. Extra-Editie van de Bazar. De abonnees op de BAZAItdie deze extra-editie verlangen, ontvangen per kwar taal a 0.50 bij net eerste en vierde No. van de BAZAR eene aflevering, bevatten de 1°. vier bladzijden met de fijnste li and- werkpatronen en begeleidenden ieksl en 2°. een patroon in chromolilhotjraphie voor gekleurde borduursels. Voor niet-abonnées op de BAZAll is de prijs van het TIJDBCHRlt '1' TUOR FRAAIE HAND WERKEN fO.75 PER 3 MAANDEN. Editiën van de Bazar 6 nummersf 1. 6 met 6 gekl. platen - 1.50 6 3 geknipte patro. - 1.50 6 »0 gekl. platen en 3 geknipte patronen - 2. Bij A L DEZE EDI TIEN kan men tegen verhooging van 0 50 liet Tijdschrift voor Fraaie Handwerken bestellen. Bij toezending van postwissel plaatse men daarop duidelijk welke editie men verlangt. Ui tg. Den Haag.Gebr. DELINFANTE. 13 LEKKERE SIGAREN voor cent Grootestraat, Venraai. Tevens verLrijgbaar in verschillende Merken per 100 en p/m. aan de gewone fabrieksprijs A LS.U E D E LE K K ERE ANKER- IS en BLIJFT het beite middel tegen: JICHT, RUMATIEK, AANGfZICHTSPIJNEN enz. Flesschen a pO Cent, 75 Cent en ƒ1.25. Alleen echt met Anker! F. AD. RICHTER Cie. Rotterdam en Londen E.C. VAN lioeL Gild- en oudckcrlisü'aat voor inwendige versiering van stukadoor werken naar de nieuwste modellen en eischen des lijds, uiterst strak en keurig. Concurrentie ver beneden alle andere fabri kater.. Specialiteit in Cement-oonstructies. Alle mogelijke profilering in Cementstcen, als: afdekkingen voor gevels en topversio- ringen, consoles, vazen, insignes, cartousclien, sluitsteenen, fries en paneel versieringen, bal- con-consoles en balustraden, grafmonumen ten, montants en kronementen voor kerk ramen, gootsteencn, piëdestallen voorbeelden en vazen, en alles wat op bouwkundig en decoratief gebied voorkomt, wordt door ons solied en netjes, des verkiezend naar te geven teekening, vervaardigd, terwijl de degelijk heid daai van gegarandeerd wordt. Belanghebbenden maken wij er op attent dat van bovenstaande fabriek een DEPOT gehouden wordt te alwaar verdere inlichting te bekomen is. HANDELAAR EN MAGAZIJNHOUDER. heeft steeds ruimen voorraad in bekende prima kwaliteit en concurrcerende prijzen, van de volgenle GOEDEREN: Crystal, Gins, Porcelein en fijn Aardewerk, Koper. Tin, Zink, Blik, Staal, Uzer, Compositie. Geëmailleerde en verlakte Goederen. Kofiijmolens met. 2 jaar garantie. Wasch-, Wring- en Mangelmachines ei z Pijpen, Portemonnais, Portefeuilles, Sigaren-etuis, Speelkaarten, Zakmessen. Scharen, Brillen, Kerkboeken, Rozenkransen, Prentjes, Schrijf hoeken,. Schrijf- Teek en en Postpapier, Enveloppen, Carton, Gekleurd en Bloemenpapier. Inkten, Pennen, Potlooden, Brieven en Flesschenlak, Sigai en, Tabak, Gutta percha boorden, voorhemden enz. DEPÓT VAN Levertraan, JRijnlancLclie I )i*uiven-Ooi-sl honiir, Zuivei'ingszo JMigi-aine-Stilten voor hoofdpijn. Geparfumeerde Zeepen, Odeurs, Eau-de-Cologne, Pommades, Mondwater, Borsteltjes, Kammen, Spiegeltjes, Sponsen, Zeemleder, Handvegers, Bezems qu diverse Borstelwerken. Kuiken enz. JACHTARTIKELE 3NT. Geweeren, Revolvers, Pistolen, Patrooncn, Hulzen, Proppen, Hagel, Jachtkruit, Patroonvullers, en alle toebehoor. Uitgebreidste sorteering in Lampen en Lampendeclen. prima Ainerikaanscbe Petroleum, Patentolie, Gasolie, Bougies, Lucifers, Nachtpitten, Waspilrolleljcs. Eenig Depót voor Venraai en omstreken der beroemde cehfó Belgiscl e Lamp van L'embekeur en Bernard te Luikik maak vooral mijne geëerde begunstigers opmerkzaam, dat er zeer vele namaaksels der Lamp Beige beslaan, zoo ook van de glazen en de pitten. Geen van al de namaaksels kan in een opzicht met de echte wedijveren; tot waarborg draagt iedere lamp het merkLa?upc Keige, brcvèice L,. 88. f 88$. Alle lampen zonder dit merk zijn onecht.. Eveneens worden do glazen vervalscht; deze zijn wel is waar goedkooper, maar door de mindere kwaliteit noch veel duurder in het gebruik. Ieder echt glas is gemerkt: MARQUE DÈPOSÈE L. B. met in 't midden eene xon. Glazen alleen gemerkt L. A B. zijn onecht. Om voortdurend helder, reukeloos en tevens gevaarloos licht te hebben, is het noodzakelijk alleen dc echte glazen en pitten te gebruiken. Voor Aannemers, Timmerlieden. Meubelmakers, Schilders, Smeden, Schoenmakers, Kleermakers, Metselaars, Landbouwers. Sloten, Scharnieren, Geheugen, Muurankers, Dakramen, Meerhouten, Gesmeedde en Draadnagels, Koper en IJzerdraad, Schoorsteenschuiven, Veevoeder kookketels, Zeissen, Zichten, Schoppen, Rieken, Gepuntte en Gladde Draad voor afrastering van Wei- en Bouwlanden, Boomgaarden enz. Vlechtwerk voor kippenloopen, vogelkooien, vensteihor den, vleeschkasten, wanmolens, zeeften enz. Alle drooge en aangemaakte Verven, Vernissen, Venster- en Spiegelglas, Glazen pannen, Stopverf, Borstels, Glazenmakers Diamanten, Stopverf cn plamuurmessen, Schuurpapier, Lijm, Goudlijsten, Behangselpapieren enz. m mUILIDmsgL Geëmailleerde ijzeren Gootsteenen Urinoirs, Privaaltrechters, Engelsche aarden Buizen. Koper, Zink, Blik en Ijzerwerken. Aanleg en plaatsing volgens de nieuwste en beste methode van JililiscmaÜeider», eSecdriscBee telegtBeoosBS, uor- poinpea voor alle doeleinden, waferleidin^en enz. Levering van nieuwe en repareering van defecte nsmssfiaaeBiiiics, veloeipèdé», BsandboiawmacSftincs, enz. enz. enz. VOORHANDEN Reuversche en Tegelsche blauwe pannen, 2e soort, 3e soort, roode pannen, plavuizen, BESTE STEENKOLEN aan eoncurreerende prijzen. AARLEN KOEBAKKEN. a 11 Gulden do 100 Kilo. lederen dag verkrijgbaar aan 70 cents het mud, franco thuis 75cents. Wasschen onnoodig! Worden met spons en water schoongemaakt. Rollen gelijk op. Kunnen op de vereischte breedte gesneden worden cn is zoomen onnoodig. De kleuren houden beter stand en verteerd het doek minder door zonnehitte of vochtige temperatuur dan van ecnig ander soort. Door deze rolgordijnen worden tapijten en meubelen het beste tegen do zon beschut. DE EILEEN" zuiveren het Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van de LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle kwalen, eigen aan "t vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. En onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. 13 E Z -A» ÜjF is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen. Zij is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiek, en onverge lijkbaar voor Aamborstigheid. KEELPIJN, BRONCHITIS, VERKOUDHEID en HOEST. Ter genezing van kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geone mededinger, en geneest betooverend saamgetrokken en stijve Gewrichten. Alleen bereid in Thomas HOLLOWAY's Etablissement, 78, NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen 853 OXFORD STREET, En worden verkocht in Potten en Doozen van ls. li'sd., 2s. 9d., 4s. 6d., lis., 22s. en 33s., en verkrijgbaar bij alle medicijnen-verkoopers door de geheele wereld.

Peel en Maas | 1889 | | pagina 4