P. J. M. Vernet, D ét LANCASTER Magazijn van Bedvederen. J. MELLEN-VEBHEUEH Fabriek van Behangselpapier Charles 0 A 0 i 1 Fransche, Ouiische en Engelsche Heeren en Dames Mode«Jlrtikelen, Goud- en Zilverwerken, e twee cent Sigaar SIGAREN P. R. Lutters Zonen, Bij J. CAMPS, Oostrum, heste Éluifkalk Foock, Wearaai Diverse Huishoudend en luxe Artikelen Verlichting'. Gereedschappen en Beslaggoederen. Werkplaats van fmmpimit SelgesUjita bij Wed, H. J. SLITS, Paterstraat, Venray. HQLLÖWAYS PILLEN EN ZALF. XX le e de r-M! agazi j n. Heeft thans een groole voorraad van Gemaakte Kleedercn. HOEDEN en PETTEN voor Ilceren en Kinderen. IVIanufacturen, Buxkings in alle soorten. en dan nog 5j0 korting per gulden. - Maastricht. 3 I VENRAAI ONTVANGEN Handel in Koloniale waren, puike erwten en boonen. Steenkolen per wagon en per mud f 0.50 'ijdsclirifl voor fraaie handwerken, Al 1 een verkrijgbaar bij M. Dreessen-Lutters, Rook- en Pruimtabak. PAIN-EXPELLER Cement- en Gipsornement- FABRSEK 35, UTRECHT 35. G1PSORNEMENT VENRAAI, Gi'ooleslmt 69, Portland-Cement en Gips. Best Lijnmeel Huishoudelijke Artikelen, als: G ALAN T E ïi I 1ST. Toilet- en Schoonmaakbehoeften. VERFWAREN. De Goedkoopste in den handel. Alleen verkrijgbaar EE PILLEN Al deze GOEDEREN aan uiterst lage prijzen a contant 5"/„ korting. BAAI, BEVERTIN, MANCHESTER, PILOW. Klcèr-Sloff en en a/lc Mode-A rU keienals: Muizen Bloemen, YeèrenKantenKuchenenz. ZIJDE LINTEN voor toeren 20 Cent per el. IKi^n fai3>a*5Eua»tf Platte Bedden, goed voeren dicht 3.70 ets. Tijken, zuiver veèrcn dicht, beste verfkleur 5,80 Wollen Peluwen, veören dicht, beste verfkleur 0,50 Linnen doek in slagkatoen 7 kwart breed 0,10 - Gestreept Boezeroenen stof 2 el breed, beste verfkleur 0,88 Witte en roode Crörae' c'i el breed, echt in de wasch 0,30 O vertrek seis, rood, wit afgezette ruit. 74 el breed 0,20 Katoenen peluwen 2.50 - Randrokkcii in alle kleuren 2,50 SVijs vast, doeh laag. Beste stoffen zijn steeds in alle soorten voorradig, aan uiterst lagen prijs. Alle soorten minder in prijs dan bij een ander HORST, teaonovor de Markt. „i»e itooui; siüir VRIJTHOF 12 en 13 VRIJTHOF 12 en 13 uilen^ewooti lllsclireide Bteuze van Rchiingwlpsipicmivan af tie bsliijksle prijzen lol de lti.jlal« Arlikelen vail tie Vtiog'naaiiale Biulzen, BEHANGSELl'AiHEfevan af S cent de rol. PAPIEREN mot GOUDvan af S£ü cent de rol. Specialiteit vr.n Fransciie Behangselpapieren. Importatie van Duitsclie, En^elscho en Ameriknansche Behangselpapieren. Prachtig Assortiment van Randen (met of zonder Hoeken), Décors, Lambris, Rosetten, en alles wat tot het Artikel behoort. •■N CO DC UJ Q. c_ Kochnas* e» y KARPETTEN" fi van af de volgende prijzen: 5 el lang, 4 el brood f 8.75. r i 41/2 - - 3ijt - 7.25. B s i 4 3 n 5.50. C-l N l 3i;2 - - 2i 2 4. 3 2ijs - 3.50. BEDKLEEDJES H van 75 cent, één Gulden A enz., enz. rone grooic keuze in LAKEU. BUXKINGS, KAMGAREN, SHEVIOTS, MANCHESTER, PILOW, BE VERTIN, enz. Eene yroote partij Kt eedje.su toffe» Zwarte en gekleurde! fransche merinos. Zwarte zijde, baai, flanel, tyken peluwen, wit en blauw linnen, kanten, mutsen, bloemen en zijden linten ruches, garnituren, enz. Tevens ontvangen eene groote keuze in alles aan lage, doch vaste prijzen. AAN ZEER VOORDEELIGE PRIJZEN. per drie uaausaden» Extra-Editie van de Bazar- De abonnees op de BAZARdie deze exiru-editie verlangen, ontvangen per kwar taal a /"0.50 bij net eerste en vierde No. van de BAZAR eene alle vering, bevatten de 1°. vier blad.:]den met de fijnste Hand le er I; patronen en begeleidenden tekst en 2". een patroon in chromolithoyraphie voor pekte arde borduursels. Voor niet-abom.ées op du BAZAR is de prijs van het T1JDSCHRIT T 1 UUR FRAAIE HA XL) IJ ERKEN fU. 75 BKR 3 MAANDEN. Eüitiën van de Bazar G nummers 6 met G gekl. platen O -3 geknipte patro. 0 «6 gekl. platen en 3 geknipte patronen Bij A L DEZE EDI TI EN k an men tegen verhooging van /0.50 het Tijdschrift voor Kraaic Handwerken bestellen. Bij toezending van postwissel plaatse men daarop duidelijk welke editie men verlangt. Uitg. Den Haag.Gebr: DELINKANTE. f R - 1.50 - 1.50 o 13 LEKKERE SIGAREN voor 25 ©raat Grootestraat., Venraai. Tevens verkrijgbiinr in verschillende Merken por 100 en p/in. aan de gewone fabrieksprijs ALSMEDE LEKKERE ANKER- IS en BLIJFT het beste middel tegen: JICHT, RUMATIEK, *4' AANGEZICHTSPIJNEN enz. Fle98cbcn a 60 Cent,75 Cent en ƒ1.25. Alleen echt met Anker 1 F. AD. RICHTER Cie. Rotterdam en Londen E.C. VAN hoek Gild- en oudckerltslraal ENORME KEUZE voor inwendige versiering van stukadoor werken naar de nieuwste modellen en cischen des tijsuiterst strak en keurig. Concurrentie ver beneden alle andere fabri katen. Specialiteit in Cement-constructies. Alle mogelijke profilering in Cementsteen, alsafdekkingen voor gevels en topversie- ringen, consoles, vazen, insignes, cartousclien, sluitsteenen, fries en paneelversieringen, bal- con-consoles en balustraden, grafmonumen ten, montants en kronemonteu voor kerk ramen, gootstecnen, piëdestallen voor beelden en vazen, en alles wat op bouwkundig en decoratief gebied voorkomt, wordt door ons solied en netjes, desverkiezend naar te geven teekening, vervaardigd, terwijl de degelijk heid daarvan gegarandeerd wordt. Belanghebbenden maken wij er op attent dat van bovenstaande fabriek een DEPOT gehouden wordt te alwaar verdere inlichting te bekomen is. VOORHANDEN Reuversche en Tegelsche blauwe pannen, 2e soort. 3e soort, roode pannen, plavuizen, BESTE STEENKOLEN aan concurreerende prijzen. AARDEN KOEBAKKEN. a 11 Gulden de 100 Kilo. lederen dag verkrijgbaar aan 70 cents het mud, franco thuis 75cents. HANDELAAR EN MAGAZIJN HOUDER. heeft steeds ruimen voorraad in bol en le pi inn kwaliteit en concurred - prijzen, van tie volgen ie GOEDEREN Cns'al, Glas, Porcelein en fijn Aardewerk, Koper. Tin, Zink, B ik, Staal, IJ er, Com;.! Geëmailleerde mi verlakte Goederen. Kollijniolens met 2 jaar garantie. Wasch-, Wring- en Mangelmachines ei z Pijpen. Portemonnais, Portefeuilles, Sigaren-etuis, Speelkaarten, Zakmessen. 7T. Brillen, Kerkboeken, Rozenkransen, Prentjes, Schrijfboeken, Schrijf- T Postpapier, Enveloppen, Carton, Gekleurd en Bloomen|-a'»i?r. Inkten, Ponnen, Potlooden, Brieven en Kicsschenlak, Sign en Tabak, Gutta perelm boorden, voorbemden enz. DEPÓT VAN Levertraan, JRijnlanclisolie Druiven-Borst bonii»-, Zuiveringsze Migraine-Stiiten voor Tiooldpijn. Geparfumeerde Zeepen, Odeurs, Eau-de-Colognc, Pommades, Mondwater, Borst ui - Kammen, Spiegeltjes, Sponsen, Zeemleder, Handvegers, Bezems en diverse Borstelwerku Kuiken enz. JACKTARTIKELE TNT. Geweeren, Revolvers, Pistolen, Patroonen, Hulzen, Proppen, Hagel, Jachtkruit, Patroonyullers, en alle toebehoor. Uitgebreidste sorteering in Lampen en Lampemioelen, prima Amcrikaansche Petr< i -;,- Patentolie, Gasolie, Bougies, Lucifers, Nachtpitten, Was pi trolletjes. Eenig Depót voor Venraai en omstreken der beroemde eelife Belgiscl c Lamp van L'empkkeur en Bkunaud te Luik; ik maak vu. mijne geëerde begunstigers opmerkzaam, dat er zeer vele namaaksels der Lamp B-U.e bestaan, zoo ook van de glazen en de pitten. Geen van al de namaaksels kan in een op/is met de echte wedijveren; tot waarborg draagt iedere lamp bet merkS..naaipe BcSg-r, brcvètée S,. B. €88». Alle lampen zonder dit merk zijn onecht. Eveneens worden de glazen vervalscht; deze zijn wel is waar goedkooper, maar don- mindere kwaliteit noch veel duurder in het gebruik. Ieder echt glas is gemerkt: MARQUE DÉPOSÉE L. B. met in 't midden eene zosi. Glazen alleen gemerkt L. B. zijn onecht. Om voortdurend heldor, reukeloos en tevens gevaarloos licht te hebben, is het noodzakelijk alleen de echte glazen en pitten te gebruiken, Voor Aannemers, Timmerlieden. Meubelmakers, Schilders, Smeden, Schoenmaker- Kleermakers, Metselaars, Landbouwers. Sloten, Scharnieren, Geheugen, Muurankers, Dakramen, Moerbouten, Gesnieeude en Draadnagels, Koper en IJzerdraad, Schoorsteenschuiven, Veevoeder kookketels, Zeisj-oi;. Zichten, Schoppen, Rieken, Gepuntte en Gladde Draad voor afrastering van W Bouwlanden, Boomgaarden enz. Vlechtwerk voor kippenloopen, vogelkooien, venst« hor den, vleeschkasten, wanmolens, zeeften enz. Alle drooge en aangemaakte Verven, Vernissen, Venster- en Spiegelglas, Glazen Stopverf, Borstels, Glazenmakers Diamanten, Stopverf en plamuurmessen, Sclmui Lijm, Goudlijsten, Behangselpapieren enz. Geëmailleerde ijzeren Gootstecnen Urinoirs, Privaaltrechters, Engelsche aarden Buiztu, Koper, Zink, Blik en Ijzerwerken. Aanleg en plaatsing volgens do nieuwste en beste methode van blikseiuaOeiders, e!«idrieche schellen, (cieplaooiis, nor- fouguiffeit, |»on>B>e3i voer alle doeleinden, w<itorS«hlisis;eiB enz. Levering van nieuwe en repareering van defecte iiaaliiiaehines, veloeipèdéé, Baisdbouu'iuacliinc», enz. enz. enz. Wasschcn onnoodig! Worden met spons en water schoongemaakt.. Rollen gelijk op. Kunnen op de veroischto breedte gesneden worden en is zoomen onnoodig. De kleuren houden beter stand en verteerd het doek minder door zonnehitte of vochtige temperatuur dan van eenig ander soort Door dezo rolgordijnen worden tapijten en meubelen het beste tegen de zon beschut. zuiveren het Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van de LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle kwalen, eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van wolken leeftijd. En onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. ID E ZALF is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen. Zij is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiek, en onverge lijkbaar voor Aamborstigheid. KEELPIJN, BRONCHITIS, VERKOUDHEID en IIOEST. Ter genezing van kliergezwellen en allo soorten van Huidziekten heeft zij geene mededinger, en geneest betooverend saamgetrokken en stijve Gewrichten. Alleen bereid in Thomas HOLLOWAY's Etablissement, 78, NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen SS3 OXFORD STREET, En worden verkocht m Potten en Doozen van ls. li/ad., 2s. 9d., 4s. 6d., lis., 22s. on 33s., en verkrijgbaar bij alle medicijnen-verkoopers door de gebeele wereld.

Peel en Maas | 1889 | | pagina 4