p. J. M. Vernet, raat venraai D m Fonck, Venraai. lay a izijn van Betlvederen. P. J. SCHELlEN-VEitHEIJEN. Fabriek van Behangselpapier Charles G A ,0 E I Maastricht II' Fransche, Duitsche en Enyelsche Heeren en Dames JVIode-Mikelen. Goud- en Zilverwerken, e twee cent Sigaar S I G A 11E N P. R, Lutters Zonen, Bij J. CAMPS, Oostrum, beste Kluitkalk Diverse Huishoudend en Luxe Artikelen, Gereedschappen en Beslaggoederen. Werkplaats van LANCASTER hij Wed. H. J. SLITS, Paterstraat, Venray. HOLLOWAYS PILLEN EN ZALF. .Ivleeder-Magazijri. Heeft thans een groote voorraad van Gemaakte Kieederen. IIOEDEN cn PETTEN voor Ileeren en Kinderen. Manufacturen, Buxkings in alle soorten. en dan nog 5°|0 korting per gulden. oc ONTVANGEN Handel in Koloniale waren, puike erwten en boonen. Steenkolen per wagon en per mud f 0.50 Tijdschrift voor fraaie handwerken. Alleen verkrijgbaar hij M. Drcessen-Lufcters, Rook- en Pruimtabak. PAIN-EXPELLER Cement- en Gipsornement- FABRIEK 35, UTRECHT 35. Gl PSORN EM ENT VIA RAAI, Ci'ootcsli'aal 09, Portland-Cement en Gips. Best Lijnmeel Huishoudelijke Artikelen, ais: Toilet- en Schoonmaakbelioeften. Yerlicliliiig. VERFWAREN. KVVDïilA IJ SiBUTiËJUibL De Goedkoopste in den handel. Alleen verkrijgbaar DE PILLEN Al deze GOEDEREN aan uiterst lage prijzen a contant 5korting. BAAI. BEVERTIN. MANCHESTER, PILOW. Kleèr-Stoffen en alle Mode-Artikelen, als: Mat zen, Bloemen, Verren, Kanten, Ituchen, enz. ZIJ IJK LINTEN voor toeren 20 Gent per el. fabrikant Platte Bedden, goed voeren dicht Thijken, zuiver voeren dicht, beste verfkleur Wollen Peluweu, veëren dicht, beste verfkleur .innen doek in slagkatoen 7 kwart breed Gestreept Boezeroenen stof 2 el breed, beste verfkleur Witte en rnode Crërne 6/4 el breed, echt in de wnsch Ovortreksels, rood, wit afgezette ruit ~a el breed Katoenen peluwen Randrokkcn in alle kleuren S'rijs vast, «loela latag. 3.70 ets. 5.80 - 0,50 - 0.10 - 0,88 - o,;;o - 0,30 - 2,50 - 2,4)0 Beste stoffen zijn steeds in alle soorten voorradig, aan uiterst lagen prijs. Alle soorten minder in prijs dan bij een ander HORST, tegenover de Markt. „Hl. itoo!)i: s i i;it" VRIJTHOF 12 en 13 VRIJTHOF 12 en 13 lluilengewoi li l'H^ebrcide Keuze tan l?flinii£Mp||>a,tierenvan af «Se liililjkdtc prijzen lol «Se Kijkste Artikelen van «Ie Voornaamste ilitizen. BEHANGSELPAPIER. van af S cent de rol. PAPIEREN met GOUD van al' 1ÊO cent de rol. Specialiteit van Fransche Behangselpapieren, importatie van Duitsche, Engelsclie en Amerikaanrche Behangselpapieren. Prachtig Assortiment van Randen (met of zonder Hoeken), Décors, Lambris, Rosetten, en alles wat lot liei Artikel behoort. Q_ <t 3 i CO W rH CL 2 I kocïiaar KARPETTEN van af de volgende prijzen el lang, 4 el breed f 8.75. O O CH A 4i'« 4 31/2 3 3l 2 3 2l 2 2l 2 7.25. 5.50. 4.—. 3.50. li K I) K I, K K L> J E S van 75 cent, één Gulden enz., enz. cone groolft keuze 1 ai ZAXTA.ÏLT LAKEN. BUXKINGS, KAM GARENSHEVIOTS, MANCHESTER, DII.OW, RE- VERTIN, enz. Bene groote partij Eleedjesstoffen. Zwarte en gekleurde fransche merinos. Zwarte zijde, baai, flanel, t.yken peluwen, wit en blauw linnen, kanten, mutsen, bloemen en zijden linten ruches, garnituren, enz. Tevens ontvangen eene groote keuze in alles «tan lage, doch vaste prijzen. AAN ZEER VOORDEELIGE PRIJZEN. |>er jlric maanden* Extra-Editie van de Bazar. Be abonnees op de BAZAR, die deze extra-editie verlangen, ontvangen per kwar taal it U.50 bij net eerste en vierde Nu. van de BA ZAli eene alle vering, bevatten de 1°. vier bladz ijden met de fijnste Hand- te er kpatron en en begeleidenden tekst en 2". een -patroon in chromolithograph ie voor gekleurde borduursels. Voor met-abonnees, op de BAZAR \s de prijs van het TIJDSCllllU' '1' VUUR FR A A IF 11A KD U ERKFA /'U. 75 J >FR 11 MAAK DEK. Editiën van de Bazar 0 nummersf I. 0 - met 0 gekl. platen - 1.50 (j 3 geknipte patro. - 1.50 G «6 gekl. platen en 3 geknipte patronen - 2. Bij AL DEZË F DIT IKK kimmen tegen verhooging van 0.50 het Tijdschrift voor Fraaie Handwerken bestellen. Bij toezending van postwissel plaatse men daarop duidelijk welke editie men verlangt. 1 it.g. Dm Haag. Gebr. DELINFANTE. 13 LEKKERE SIGAREN voos* 25 cent Grootestraat, Venraai. Tovous verkrij^baai' in verschillende Merken per 100 en p/m. aan de gewone fabrieksprijs ALSMEDE LEKKERE ANKER- IS en BLIJFT het beste middet tegen: JICHT. RUMATIEK, AANGEZICHTSPIJNEN onz. Flesschen i 50Cent.75 Centen ƒ1.25. Alleen echt met Anker! F. AD. RICHTER Cie. Rotterdam en Londen E.i VAN hoek Gild- en omlekerksiraat ENORME KEUZE -voor inwendige versiering van stukadoor werken naar de nieuwste modellen en eischen des tijds, uiterst strak en keurig. Concurrentie ver beneden alle andere fabri - kaf en. Specialiteit in Gement-constructies. Alle mogelijke profilering in Ceinentsfceen. als: afdekkingen voor gevels en topversie- ringen, consoles, vazen, insignes, cartouschen, sluitsteenen, fries en paneelversieringen. bal- con-consoles en balustraden, grafmonumen ten, montants en kronementen voor kerk ramen, gootsteenen, piëdestallen voor heelden en vazen, en alles wat op bouwkundig en decoratief gebied voorkomt, wordt door ons solied en netjes, desverkiezend naar te geven teekening, vervaardigd, terwijl de degelijk heid daarvan gegarandeerd wordt. Belanghebbenden maken wij er op attent dat. van bovenstaande fabriek een DEPOT gehouden wordt, te ahvnar verdere inlichting te bekomen is. VOORHANDEN Reuversche en Tegelsclie blauwe pannen, 2e soort. 3e soort, roode pannen, plavuizen, BESTE STEENKOLEN aan concurreerende prijzen. A A J11EX K )EBA ivK EX. ;i 11 Gulden de 100 Kilo. lederen dag verkrijgbaar aan 70 cents het mud, franco thuis 75cents. HANDELAAR EN MAGAZIJNIIOUDER. heeft steeds ruimen voorraad in bekende prima kwaliteit en concurreerende prijzen, van de vul geilde. GOEDER ION Crystal, Glas, Porcelein en lijn Aardewerk, Koper. Tin, Zink, Blik. Staal, I.Tzer, Compositie. Geëmailleerde en verlakte Goederen. Kofiijmolens met 2 jaar garantie. Wasch-, Wring- en Mangelmachines enz. Gr A Ij A N T K VII 1ST. Pijpen, Portemonnais, Portefeuilles, Sigaren-etuis, Speelkaarten, Zakmessen. Scharen, Brillen, Kerkboeken, Kuzenkransen, Prentjes, Schrijfboeken. Schrijf- Toeken en Postpapier, Enveloppen, Canon, Gekleurd cn Bloemenpapier. Inkten, Pennen, Pot.looden, Brieven en Flesschenlok, Sigaren, Tabak, Gutta perchn boorden, voorberaden enz. DEPOT VAN Levertraan, JEïijnlandsclie Lruiveii-Uoi'sthoniL?. Zuivorings/ouf. Migraaine-Stiiten voor hoofdpijn. Geparfumeerde Zeepen, Odeurs, Eau-de-Cologite, Pommades, Mondwater, Borstel Ges, Kammen, Spiegeltjes, Sponsen, Zeemleder, Handvegers, Bezems en diverse Borstelwerken. Kuiken enz. JACHTAETIKELE TST_ Geweeren, Revolvers, Pistolen, Patroonen, Hulzen. Proppen, Hagel, Jachtkruit, Patroonvnllers. en alle toebehoor. Uitgebreidste sorteering in Lampen en Lampendeelen. prima. Amerikaansdie Petroleara» Patentolie, Gasolie, Bougies, Lucifers, Nachtpitten, Waspiu-ollotjes. Eenig- Depót voor Venraai en omstreken der beroemde eclife Belgiscl e Lamp van L'kmivkrkuk cii Bernard te Luikik maak vooral mijne geëerde begunstigers opmerkzaam, dat er zeer vele namaaksels der Lamp llelge bestaan, zoo ook van de glazen en de pitten. Geen van al de namaaksels kan in een opzicht met de echte wedijverentot waarborg draagt iedere lamp bet merkELa*t»|»e (Selge^ brcvciee ij. cS: 62. Alle lampen zonder dit merk zijti onecht.. Eveneens worden de gltizen vervalscht; deze zijn wel is waar gomlkouper, maar door de mindere kwaliteit noch veel duurder in het gebruik, leder echt. glas is gemerkt: MARQUÉ DÉPOSÉE L. B. met in 't midden eene znn* Glazen alleen gemerkt L. A B. zijn onecht. Om voortdurend helder, mikeloos en tevens govaarloos licht te hebben, is het noodzakelijk alleen de echte glar.cn cn pitten te gebruiken. Voor Aannemers, Timmerlieden. Meubelmakers, Schilders. Smeden, Schoenmakers, Kleermakers, Metselaars, Landbouwers. Sloten, Scharnieren, Geheugen, Muurankers, Dakramen, Moerhouten, Gesniecdde en Draadnagels, Koper en IJzerdraad, Schoorsteenschuiven, Veevoeder kookketels, Zeissen, Zichten, Schoppen, Rieken. Gepuntie en Gladde Draad voor afrastering van Wei- en Bouwlanden, Boomgaarden enz. Vlechtwerk voor kippenloopen, vogelkooien, vensterbor den, vlceschkastcn, wanmolens, zceften enz. Alle drooge en aangemaakte Verven, Vernissen, Venster-en .Spiegelglas, Glazen pannen. Stopverf, Borstels, Glazenmakers Diamanten, Stopverf en plamuurmessen, -Schuurpapier,. Lijm, Goudlysten, Behangselpapieren enz. Geëmailleerde ijzeren Gootsteenen Urinoirs, Privaattreehters, Engrische aarden Buizen. Koper, Zink, Blik en Ijzerwerken. Aanleg en plaatsing volgens de rtieuwste ën beste methode van blilisemallcider^, eicrtrisclie «rheilon, trl('phoo:i§, nor» ton jmtteii, pompen vo»r alle doeleinden. watoriloidiiii^-oii en/.. Levering van nieuwe en repareering van defecte ïDaaimaHaim*», velocipede»» Sandbouumachinc», enz. enz. enz. Wasschen onnoodig! Worden met spons en water schoongemaakt. Rollen gelijk op. Kunnen op de vcreisolite breedte gesneden worden en is zoomen onnoodig. De kleuren houden beter stand en verteerd het doek minder door zonnehitte of vochtige temperatuur dan van eenig ander soort Door deze rolgordijnen worden tapijten en meubelen het beste tegen de zon beschut. zuiveren het Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van de LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zij geven kracht cn gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle kwalen, eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. En onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. IDE ZALF is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen. Zij is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiek, en onverge lijkbaar voor Aamborstigheid. KEELPIJN, BRONCHITIS, VER KOUDHEID cn HOEST. Ter genezing van kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geene mededinger, en geneest bctooverend saamgetrokken en stijve Gewrichten. Alleen bereid in Thomas HOLLOWAY's Etablissement, 78, NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen 553 OXFORD STREET, En worden verkocht in Potten en Doozen van ls. li 2d.. 2s. 9d., 4s. 6d., lis., 22a. en 33s., en verkrijgbaar bij alle medicijnen-verkoopors door de geheeld wereld.

Peel en Maas | 1889 | | pagina 4