p. J. I M. Veriiet, Fonck, Fearaai Fabriek van Behangselpapier Heeren m .Denies Mode-Mik el en.. Goud- en Zilverwerken, P. R. Lutters Zonen, PORTLAND-CEMENT Verlichting. Gereedschappen en Beslaggoederen. LANCASTER bij Wed. H. J. SLITS, Paterstraat, Vmraj. HOLLOW L f. HOEDEN en PETTEN voor Heeren en Kinderen. en dan nog 5°|„ korting per gulden. 3 Handel in Koloniale waren, puike erwten en boonen. Steenkolen per wagon en per mud Tijdschrift voor fraaie handwerken. 35, UTRECHT 35. VENRAAI, Oii'oolcslroat 69, VRIENDDEEZIEKENI Huishoudelijke Artikelen, al: galanteriën: VERFWAREN. ALleen verkrijgbaar DE PILLEN Tvleeder-Magazijn. Heeft thans een groote voorraad van Gemaakte Kleederen. Al deze GOEDEREN aan uiterst lage prijzen a contant 5% korting. Manufacturen, Buxkings in alle soorten. BAAI, BEVERTIN, MANCHESTER, PILOW. Kleèr-Stoffen en alle Mode-Artikelen, als: 3Iutzen Bloemen, Verren, KantenKuchen, enz. ZIJDE LINTEN voor toeren 20 Cent per el. S'lsigOBï Ba Sur i lunst Platte Bedden, goed veèren dicht 3.70 ets. Thijken, zuiver veèren dicht, beste verfkleur 5.80 Wollen Peluwen, veèren dicht, beste verfkleur G,50 Linnen doek in slagkatoen 7 kwart breed 0.40 Gestreept Boezeroenen stof 2 el breed, beste verfkleur 0,38 Witte en roode Crème 6 4 el breed, echt in de wasch 0,30 Overtrekseis, rood, wit afgezette ruit 7/4 el breed 0,30 Katoenen peluwen 2,50 Randi'okken in alle kleuren 2,50 -•» S'rijs v«st, doch laag;. Magazijn van Bedvederen. ju steeds in alle soorten voorradig, aan uiterst lagen prijs. Alle soorten minder in prijs dan bij een ander P. J. SCHELLEN-VESHEIJEN. Beste stollen zijn stei HORST, tegenover de Markt. ,in: stoom: snit- VRIJTHOF 12 en 13 Charles Q1 D IT Maastricht. VRIJTHOF 12 en 13 Uiiit<Mi£ew<!o:i litgcbrci.lo Keuze van ReliangMelpnpierenvan af <ie biilijlisle prijzen tot de StijEiste Artikelen van de Voornaamste iluizeii. BEHANGSELPAPIERvan af 8 cent de rol. PAPIEREN niet GOUD van af !20 cent de rol. Specialiteit vr.11 t'raiisehe Behangselpapieren. Importatie van Duitsche, Engelsche en Araerikaansche Behangselpapieren. Prachtig Assortiment van Randen (met of zonder Hoeken). Décors Lambris, Rosetten, en alles wat tot het Artikel behoort. UJ s: O £L. i=d M CD CC ui Q. O O ri 3 Hoeliaar IK-A. IR, IP E TTEIST van af de volgende prijzen 5 el lang, 4 el breed f 8.75. •li/s - - 3i/2 - 7.25. 4 3 - 5.50. 3I/2 21/2 - 4. 3 21/2 - - 3.50. bedkleedjes van 75 cent, één Gulden enz., enz. VENRAAI ONTVANGEN eene ^rooie kenxc bsi Z"WA^IR,T LIAKEN. Fransche, Oaiische en EngeSsche BUXKINGS, KAMOAREN, SIIEVIOTS, MANCHESTER PI LOW BE VERTIN, enz. Eene groote partij Kleedjesstoffen. 7.wart,e en gekleurde l'ransehe merinos. Zwarte zijde, baai, flanel, tykon peluwen, wit en blauw linnen, kanten, mutsen, bloemen en zijden linten ruches, garnituren, enz. Tevens ontvangen eene groote keuze in alles aan lage, doch vaste prijzen. AAN ZEER VOORDEELIGE PRIJZEN. CO f 0.50 per drie maanden. Extra-Editie van de Bazar. De abonnees op de BAZAR, die deze extra-editie verlangen, ontvangen per kwar taal a /'0.50 bij het eerste en vierde No. van de BAZAR eene aflevering, bevatten de 1°. vier bladzijden met de fijnste Hand- werkpatronen en begeleidenden tekst en 2°. een patroon in chromolithographie voor gekleurde borduursels Voor niet-aboniiées op de BAZAR is de prijs van het TIJDSCHRIFT VOOR FRAAIE HAND WERKEN f0.75 PER 3 MAANDEN. Editiën van de Bazar 6 nummersf 1. G met 6 gekl. platen - 1.50 6 »3 geknipte patro. - 1.50 6 -6 gekl. platen en 3 geknipte patronen - 2. Bij .4L DEZE EDI TIEN kan men tegen verhooging van 0.50 het Tijdschrift voor Fraaie Handwerken bestellen. Bij toezending van postwissel plaatse men daarop duidelijk welke editie men verlangt. L'itg. Den Haag.Gebr. DELINFANTE. Cement- en Gipsornement- FABRIEK VAN hoek ftild- en outSekerksfraat enorme keuze GIPSORNEMENT voor inwendige versiering van stukadoor werken naar de nieuwste modellen en eischen des tijds, uiterst strak en keurig. Concurrentie ver beneden allo andere fabri katen. Specialiteit in Cenient-constructies. Alle mogelijke profilering in Ccmentsteen, als: afdekkingen voor gereis en topversie- ringen, consoles, vazen, insignes, cartouschen, sluitstecnen, fries en paneelversieringen, bal- con-consoles en balustraden, grafmonumen ten, raontants en kroncmenten voor kerk ramen, gootsteenen, piëdestallen voorbeelden en vazen, en alles wat op bouwkundig en Jecoratief gebied voorkomt, wordt door ons solied en netjes, desverkiezend naar te geven teekening, vervaardigd, terwijl de degelijk heid daarvan gegarandeerd wordt. Belanghebbenden maken wij er op attent dat van bovenstaande fabriek een DEPOT gehouden wordt te alwaar verdere inlichting t.e bekomen is. Portland-Cement en Gips. Een geïllustreerd handboekje I met raadgevingenl voor alle ziekten. V ^«co* Richter^ Boekhandel d°or; Rotterdam. Beste kwaliteit Portland-Cement in vaten van 180 kilo's aan uiterst gosdkoopen prijs levert L. LATJDY, Venlo. HANDELAAR EN MAGAZIJNIIOL1ER. Diverse Huishoudend en LyxUrtikeieiij heeft steeds ruimen voorraad in bekende prima kvalitc\ en coneurreerendo prijzen, van de volgende GOEDEREN! Crystal, Glas, Porcelein en fijn Aardewerk, Koper. Tin, Zink, Blik, StnV IJzer, Compositie. Geëmailleerde en verlakte Goederen. Koffijmolens met 2 ja-\garantie. Wasch-, Wring- en Mangelmachines enz. Pijpen, Portemonnais, Portefeuilles, Sigaren-etuis, Speelkaarten. Zakmessen, Scharen, Brillen, Kerkboeken, Rozenkransen, Prentjes, Schrijfboeken, Sc h rij fc Tee ken en Postpapier, Enveloppen, Carton, Gekleurd en Bioenienpapier. Akten, Pennen, Potlooden, Brieven en Flesschenlak, Sigaren, Tabu* Gutta-percha boorden, voorhemden enz. DEPÓT VAN Levertraan, Jrtijnlandsolie JDruiven-Borstlloni.g. Zniveiïagszout. Migraine-Stiiten voor liooidpijii. Totiet- en Schoonntaakhelioeffsn. Geparfumeerde Zeepen, Odeurs, Eau-de-Cologne, Pommades, Mondwater, Bevstelljes, Kammen, Spiegeltjes, Sponsen, Zeemleder, Handvegers, Bezems en diverse Borstel verken. Kurken enz. JACHTARTIK3LS 3ST. Geweeren, Revolvers, Pistolen, Patroonen, Hulzen, Proppen, Hagel, Jachtkruit, Patroonvullers, en alle toebehoor. Uitgebreidste sorteering in Lampen en Lampeïïdeeien, prima Amerikaansche Petroleuia Patentolie, Gasolie, Bougies, Lucifers, Nachtpitten, Waspitroliefjes. Eenig Depót voor Venraai en omstreken der beroemde eclate Belgiscl e Lamp van L'empeiieur en Bernard te Luikik maak vooral mijne geëerde begunstigers opmerkzaam, dat er zeer vele namaaksels der Lamp Beige bestaan, zoo ook van de glazen en de pitten. Geen van al de namaaksels kan in een opzicht met de echte wedijveren; tot waarborg draagt iedere lamp liet merkÊLa?aajpc SBeSge, brevètée ïL. BB. 1883. Alle lampen zonder dit merk zijn onecht. Eveneens worden de glazen vervalscht; deze zijn wel is waar goedkooper, maar door do mindere kwaliteit noch veel duurder in het gebruik. Ieder echt glas is gemerkt: MARQUE DÈPOSÈE L. B. met in 't midden eene zobb. Glazen alleen gemerkt L. B. zijn onecht. Om voortdurend bolder, reukeloos en" tevens gevaarloos licht te hebben, is het noodzakelijk alleen de echte glazen en pillen te gebruiken. Voor Aannemers, Timmerlieden. Meubelmakers, Schilders, Smeden, Schoenmakers, Kleermakers, Metselaars, Landbouwers. Sloten, Scharnieren, Geheugen, Muurankers, Dakramen, Meerhouten, Gesmeed de en Draadnagels, Koper en IJzerdraad, Schoorsteenscliuiven, Veevoeder kookketels, Zeissen, Zichten, Schoppen, Rieken, Gepuntte en Gladde Draad voor afrastering van Wei- en Bouwlanden, Boomgaarden enz. Vlechtwerk voor kippenloopen, vogelkooien, vensterhor den, vleeschkasten, wanmolens, zeeften enz. Alle drooge en aangemaakte Verven, Vernissen, Venster- en Spiegelglas, Glazen pannen, Stopverf, Borstels, Glazenmakers Diamanten, Stopverf en plamuurmessen, Scheurpapier, Lijm, Goudlijsten, Behangselpapieren enz. Geëmailleerde ijzeren Gootsteenen Urinoirs, Pi ivaattrechters, Engelsche aarden Buizen. Werkplaats van Koper, Zink, Blik en Ijzerwerken. Aanleg en plaatsing volgens de nieuwste en beste methode van MiBiscifiUfiföfafSea'S, eiedriselic s4*8a«*S89»Bs, telephoons, nor- (onpuüen. pompea voor alle doeleinden. waferleidÊii^en enz. Levering van nieuwe en repareering van defecte HaasmacSiisses, velocipedes. lacBdi»oimT2»ae8a§Hi<cs, enz. enz. enz. De Goedkoopste in den handel. Wasschen onnoodig! Worden met spons en water schoongemaakt. Rollen gelijk op. Kunnen op de vereischte breedte gesneden worden en is zoomen onnoodig. De kleuren houden beter stand en verteerd het doek minder door zoiineLftte of vochtige temperatuur dan van eenig ander soort Door deze rolgordijnen worden tapijten en meubelen het beste tegen* cV zon beschut. zuiveren het Bloed cn herstellen alle ongeregeldheden van dj LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn on'Am-deer baar tor genezing van alle kwalen, eigen aan 't vrouwelijk geslacht. onverschAg van welken leeftijd, fin onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. DE Z ~L-i HF1 is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, youderde Wonden, Zweren en Etterbuilen. Zij is beroemd ter genezing van Jicht. RhAatiek, en onverge lijkbaar voor Aamborstigheid. KEELPIJN, BRONCHITIS, VER KOL DIIEP en IIOEST. Ier genezing van kliergezwellen en alle soorten van I-Iuidz/^ten heeft zij geeno mededinger, en geneest betooverend saamgetrokken cn stij® Gewrichten. Alleen bereid in Thomas HOLLOWAY's F.t.ah^ement, 78. new oxford street lon/en, voorheen 553 OXFORD STREE» Eu worden verkocht in Potten cn Doozen van ls. li/sd., 2s./L 4s. 6d.: lis., 22s. en 33s., en verkrijgbaar bij alle inedicijnen-verkoopers do' de geheele wereld.

Peel en Maas | 1889 | | pagina 4