liippjii, fmai, M. Verliet, t. A. M. VAN AARSBEN, G. Maas LANCASTER P. M. Sanders, Yéloeipèdes. NIEUWE STOFFEN Geoiaakte Werkmans Broeken Fransche, Disifsche en Engelsche Heeren en Dames JVSode^Artikelen. Goud- en Zilverwerken, Fabriek Aan Behangselpapier Gharles Q A D E T - Maastricht bij Wed. H. J. SLITS, Paterstraat, Yenraj. HULLOWAY'S PILLEN EN ZALF. Beste Hollandsche Asch SPOORWEGDIENST P. R. Lutters Zonen, Behangselpapieren, BERICHT HIERMEDE: PAÏN-EXPELLER1 PLAVUIZEN, Magere Stukkolen en Kalk. VENRAAI ONTVANGEN voor het aanstaande Seizoen Handel in Koloniale waren, puike erwten en boonen. Steenkolen per wagon en per mud z H H S P-i PH cc <1 a „Db Keulsche Hagel-Assuraniie-iaatscliappij," De Goedkoopste in den handel. DB PILLEN Rogge en Roggemeel. Tarwebloem. Haver, grut gruttemeel. Velocipedes en toebehoor Cement- en Gipsornement- FABRIEK 35, UTRECHT 35. GIPSQRNEMENT VENRAAI, Grootestraat 69, Portland-Cement en Gips. Het Post- en Telegraaf-Kantoor ONTVANGEN dat li ij voor het aanslaande Zomer Seizoen een prachtige collectie ^ïeeft ontvangen, zooals I,a!ien, Ruskings, Manchester, Pilow, Baaijen, Bevertins, enz. enz. Bericht tevens eene groote partij GEMAAKTE GOEDEREN, bc- staande in COMPLETE MANS- en JONGENSPAKKEN7, henevens KIN- sDERPAKJES. ONDERBROEKEN en BORSTROKKEN. !gt?y° üe|iiii'aliën spoedig en lol billijke Prijzen, 'y ANKER- 9 IS en BLIJFT het beste middel tegen: JICHT, RUMATIEK, AANGEZICHTSPIJNEN enz. I Flesschen a 50 Cent, 75 Cent en 1.2: Alleen echt met Anker! F. AD. RICHTER Cie. (Rotterdam en Londen E.C. I Station VenraaiOostrum. HANDEL IN: 1111 STEBdSTKOIiBlsr Alles aan concurrecrende prijzen. eene gji'oo(e kcu/.e in ZXATLA.ZR/I: Xj^zkhbunt. BUXKIXGS, KAMGAREN, SHEVIOTS, MANCHESTER, PILOW, BE VERTIN, enz. Bene gr ooie partij Kleedjesstofferi. Zwarte en gekleurde fransche merinos. Zwarte zijde, haai, flanel, Ijken, peluwen, wit en blauw linnenkanten, mutsen, bloemen en zijden linten, ruches, garnituren, enz. Tevens ontvangen eene groote keuze in alles aan lage, doch vaste prijzen. AAN ZEER VOORDEELIGE PRIJZEN. „lli: ItOOBH. STEK" VRIJTHOF 12 en 13 VRIJTHOF 12 en 13 lïtiHengewoon Titgelii'cUlc Üciizc van Itcliaii&KclgMipieren van af «Ie Itülijkslc prijzen lol tic Kijl.ste ArliLeien van tie Yonrnaaiiisfc IKnizeti. BEHANGSELPAPIERvan af 8 cent de rol. PAPIEREN met GOUDvan af «O rent de rol. Specialiteit van Fransche Behangselpapieren. Importniie van Duitsche, Engelsche en Amorikaansohe Behangselpapieren. Prachtig Assortiment van Randen (met of zonder Hoeken), Décors Lambris. Rosetten, en alles wat tot het Artikel behoort. LU *-2 h- O- <t Y— CO LU Q_ O O W R R Etoclianr KARPETTEN van af de volgende prijzen: 5 el lang, 4 el breed f 8.75. 41/2 - 3i 2 - 7.25. 4 3 5.50. 3I/2 - 2I,2 - - 4. 3 - - 2I,2 - 3.50. BEDKLEEDJES van 75 cent, één Gulden enz.enz. o De menigvuldige hagelslagen, waardoor onze landstreek tolken jare en bijzonder in het afgelonpene, zwaar geteisterd werd. leerden u de noodzakelijkheid kennen, uwe veldvruchten tegen dat onheil te verzekeren. Hiertoe biedt u de beste gelegenheid mot een ^i'ondkaphual van 5 mSüüoea -lOO OOO guiden, benevens oen reservefonds van (£00,000 gsililleii. Tegen zeer geiinge premiën verzekert gemelde Maatschappij allo voortbrengselen van den grond, als: h hirer, granen, peulvruchtenbee ten, wortelen, vlas, hennep enz. De duizeude schadeloosstellingen, die sedert meer dan 30 jaren in det minnegeregelden prompt uitbetaald werden, strekken tot. een onomstootclijk bewijs der Jovautoit en soliditeit der Keulsche Hagel-Assurantie Maatschappijwelke vertegenwoordigd is in de provincie Limburg door de Heeren: J. D. Arnold II. Dautzenberg gem. sec. 11. Crecmers J. H. liertrams J. van A ss II. Smeets te Dunde (adres Maastr.) A. J. Wierlz wethouder te Kerkrade. II. van Boom J. Menckens II. J. van Bommel H. Geen en K. Krank gcm.-ontv. J. W. Dols gem.-ontv. W. Th. Trienehens P. J. Dobbelstein gem.-ontv.Simpelveld. te Gulpen, v Voerendaal. Maasniel. Roermond. Heol. Yenloo. Areen. - Kessel. Susteren. Schaesberg. Merkelbeek. Daarloo. P. II. Everts gem.-secr. te Sevenum. A. H. A erts Ch. Hennen J. F. Sarei kou! wethouder C. AMe ut er gem.-secr. H. Raven gem.-ont.v. H er mans L. Janssen-Gielens JMaasen gem.-ontv. J. Knapen J. olfs J. Lemmens gem.-secr. tV. Schmeilz - Joosten J. - S wolgen. Nieuwstadt. - Grevenbiclit. Beesel. Ulestraten. Hoensbroek. - Helden. Roggel. Weert. Eisden. Iieek. - Kclit. Fr. Roeffs M. 11. Peters Horn. P. C. Rutten G. Tervooren Wansum. C. J. Joosten L. Schobben Waubach. C. A. Vernooij L. Flias wethouder Valkenburg. W. Janssen G. Pubben gem.-ontv. Ottersum. A. Perenboom M. A. 11. Wetzel* Heerle. F. Simons Te VENRAY door M. van de Voort, gem.-secr. HORST door W. Thomeer-Houben. AGENTEN voor plaatsen in Limburg, waar de Maatschappij nog niet vertegenwoordigd, is, gelieven zich te adressceren aan het Hoofdagentschap gevestigd bij Jules Henrar, Groote Staat No. 37 te Maastricht. val. Venne gera.-ont.» Maasbrachi. - Borgen. Scharn (Heer). - Nederweert. Sittard. St. Odiliënberg. - Mook. Tegel en. Wassehen onnoodig! Worden met spons en water schoongemaakt. Rollen gelijk op. Kunnen op de vereischte breedte gesneden worden en is zoomen onnoodig. De kleuren houden beter stand en verteerd het doek minder door zonnehitte of vochtige temperatuur dan van eenig ander soort Door deze rolgordijnen worden tapijten en meubelen het beste tegen de zon beschut. TNlleen verkrijgbaar zuiveren het Bloed en herstellen allo ongeregeldheden van de LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle kwalen, eigen aan *t vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. Kn onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. ID E ZALF is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen. Zij is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiek, en onverge lijkbaar voor Aamborstigheid. KEELPIJN, BRONCHITIS, VERKOUDHEID en HOEST. Ter genezing van kliergezwellen en allo soorten van Huidziekten heeft zij geene mededinger, en geneest betooverend saamgetrokken en stijve Gewrichten. Alleen bereid in Thomas HOLLOWAY's Etablissement, 78, NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen 353 OXFORD STREET, En worden verkocht in Potten en Doozen van ls. li/sd., 2s. 9d., 4s. Gd., lis., 22s. en 33s., en verkrijgbaar bij alle medicijnen-verkoopers door de geheele wereld. Station Venray-Oostrum. KOOPMAN IN: a 70 Cent per mud. Franco station. Verders AGENT in natuurlijke mest. Als AGENT van verschillende voor name Binnen- en Buitenlandsclie Fabrikanten in RIJWIELENmaak ik Heeren Wielrijders attent dat alle soorten dooi' mij geleverd worden franco thuis aan fabrieksprijs; met waarborg van deugdelijkheid. Prima Veiligheids- tweewielers a fl. 150 en hooger, allen met de nieuwste verbeteringen voorzien Alle reparatiën worden spoedig en accuraat uitgevoerd. FonckYi:.\ll M. ZOMERDIENST. Dienstregeling' van 1 JUNI 1889 Van Nijmegen naar Venloo. NIJMEGEN V. Mook H cumeii. Lind.-Katw. - Cuijk - BeuguA llijkovoort Boxmeer Snmbeek Vorl um Vierlingsheek - Smakt-llollh. Venrjj. Oirlo Meerl.-Tienr. Gruhb. Lott. - Grub.-Kloost. Blerick - VKNLO. A. G.52 7.5 door door 7.15 door 7.31 door door 7.-11 door 7.51 door 8.1 8.11 8.10 8.27 8.32 S.4S 9.4 9.7 9.9 9.15 9.24 9.30 9.35 9.39 9.44 9.57 10.2 10.11 10 17 10.26 10.38 10.42 10.53 10.57 12.18 4.24 7.51 12.30 4.37 8 10 door door 8.13 door door 8.15 12.39 4.40 8.22 12.47 4.54 8.33 door dooi- 8.40 12.55 5.3 8.49 door door 8.53 door d.-or S.5S 1.5 .13 9.12 door door 9.17 I-Ï5 5.24 9.27 door door 9.33 1.24 5.34 9.42 1.33 5.44 9.5G door 5.49 10. 1.45 G. 10.12 1.50 G.5 10.17 Van Venloo naar Nijmegen. VENLO. V. 5.28 9.55 2.4.8 7.48 Blerick - 5.33 10-1 2.5 4.14 7.54 Grub.-Kloost. 5.45 10,10 2.17 door 8.3 Grubb.-Lott. 5.49 10.15 2.21 4.24 8.8 Meerlo-Titm*. 0.2 10.25 2.35 4.33 8.18 Oirlo. "6.11 door 2.41 door door Yen ray G.IG 10.3G 2.50 4.42 8.28 Smakt- Ilolth. 6.20 door 3.door door Vierlingsbeek 0.37 10.47-3.12 4.52 8.39 Vortuni 4 - 6.44 door 3.19 door door Sambeek. 0.49 door 3.24 door door Boxmeer ü.53 10.57 3.28 5.2 8.50 Rijkevoort 0.58 door 3.34 door door Beugen - 7.7 11.00 3.41 5.11 9. Cuijk. - 7.15 11.14 3.51 5.19 9.8 Linden-Katw. 7.22 door 3.58 door door Heumcn - 7.24 door 4.door door Mook - 7.27 11.27 4.3 5.29 9.19 NIJMEGEN A. 7.16 11.39 4.22 5.40 9.30 Venlo-^EaasO'idil Venlo verlrek Tegel en Belfeld Reuver S walmen Roermond Maasbi-acht Echt Susteren Sittard Geleen Beek-Elsloo Bunrle Maastricht aan k. S 2~i Alnaslric Maastricht vertrek 6 30 11 2.i 6 40'S 30 11 7 2 10 6 48; 8 47 2 16 6 04 11 16 2 22 7 S 57 11 27 233 7 11 0 05 9 13 9 36 9 44 9 54 11 36 2 45 7 21 11 40.2 55 7 32 11 51,34 17 41 12 1 3 12 7 49 12 10 3 22 7 59 12 16 3 29 8 6 12 23 3 37'8 11 10.6 12 33 3 48 8 25 1241 357 8 b4 1022 Bd-Yenlo Blinde Benk-Elsloo Geleen Sittard Susteren Echt Maashracht Roermond Swalmen Reuver Belfeld Tegelen Venlo 6 39 6 49 0 56 7 2 7 11 7 18 7 28 7 39 7 47 7 56 8 7 8 13 9 40.1 9 50 2 10 1 10 8 10 15 10 25 10 33,2 1044 2 10 5 11 6 11 15 11 28 11 33 5315 8 3 5 17 14 j 5 27 21(5 34 29 5 41 39; 5 51 47 5 59 58 6 10 13(6 22 22 6 30 311639 3' 46|651. 5216 58' 8 42 8 52 9 03 9 10 9 17 9 27 9 33 9 46 10 1 10 09 10 18 10 24 10 32 10 39 Yonlo-ltottfei*flain 550j 835,10—(122 Venlo «Blerick 6 03,' 8 40 10 06) Horst-Sevenum 6 25i I Helenaveen Deurne Helmoud Nuenen-Tong Eindhoven Boxtel Tilburg Breda Dordrecht Rotterdam 6 501 7 04 7 38 9 9 9 7 571 9 8 241 9 9 12(10 942(10 103(11 Hl 112 1039,12 31 1049 12 40 11 1123 1135 12 22 1 132 12 51 14 1 14 l 38 1 58 2 23 3 3 30 VAN lioek Gild- en oiidckerkslraat ENORME KEUZE voor inwendige versiering van stukadoor werken naar de nieuwste modellen en eischen des tijds, uiterst strak en keurig. Conourrentie ver beneden alle andere fabri kat en. Specialiteit in Cement-eonstructies. Alle mogelijke profilering in Ccinenlstéen, als: afdekkingen voor gevels en topversie- ringen, consoles, vazen, insignes, eartouschen, sluitsteenen, fries en paneelversieringen, bal- con-consoles en balustraden, grafmonumen ten, montants en kronementen voor kerk ramen, gootsteenen, piëdestallen voorbeelden en vazen, en alles wat op bouwkundig en decoratief gebied voorkomt, wordt door ons solied en netjes, desverkiezend naar tc geven teekening, vervaardigd, terwijl de degelijk heid daarvan gegarandeerd wordt. Belanghebbenden maken wij er op attent dat van bovenstaande fabriek een DEPOT gehouden wordt te alwaar verdere inlichting te bekomen is. Itojterdain-Y'cnlo 4 47 5 05 5 30 5 47 6 13 6 52 7 22 714 7 20 7 32 7 46 7 54 85 8 IS 8 27 8 59 9 25 9 54 10 53 11 23 Rotterdam Dordrecht Breda Tilburg Boxtel Eindhoven Nuenen-Tong Helmond Deurne Helenaveen Horst-Sevenum 92" Blerick I Venlo 9 42i 5 37 618 7 I 7 2Sj 8- 8 30 837 848, 900 9 09 8 30:10 ."2,12 24,3 27 9 19| U 5 I I 24 4 6 10 14Ü1 44 10 4 li 127 11 18-12 34 11 54 12 58 2 I216J 12 30 12 40 12 57 1 15' 1 20' 1 15 1 56 2 30,4 44 3 11 524 4 18'o49 5 0116 12 5 10!» 5 25 6 28 5 40.. 5 51 6 10. 6 27 6 32179 5 301 67 - li 8O4!- 8 52 9 4 9 22 9 42;— 9 56'- 10 21 10 45 - 10 501- te VENRAAI is geopend ook ter. behoeve dei: RIJKSPOST SPAARBANK. Op werkdagen van S1/2 tot I1/2 en van 4 tot 7 ure. Op Zon- en feestdagen van 9 uur voor tot 1 uur namiddag. Voor postwissels en quitanties alléén op werkdagen van 9 voor tot 11 '2 namiddag. eene groote keuze Behangselpapieren volgens de nieuwste dessins aan fabriek spry zen. VOORRADIG alle soorten van Verfwaren, Vernissen en alles wat tot dit vak behoort, aan conourreerendc pryzen. Opruiming van RESTEN zoolang de voorraad strekt aan zeer billijke prijzen. V. FONCK.

Peel en Maas | 1889 | | pagina 4