M. Teniet, tra; A. M. VAN AARSSEN, G. Maas LANCASTER P. M. Sanders, YélocipèdeSu SPOORWEGDIENST Behangselpapieren. Gemaakte Werkmans Broeken. Fransche, Otsilsohe en Engelsehe Heeren en Dames IVlode-Artikefen. Goud- 011 Zilverwerken, Fabriek van Ikdiaii^selpapier Charles GAD ET bij Wed. H. J. SLITS, Paterstraat, Venray. HOLLOWAYS PILLEN EN ZALF. Beste Mandsclie Asch P. R. Lutters Zonen, BERiCHT HIERMEDE: K PAIN-EXPELLER liUUUtH PLAVUIZEN, Magere Stukkoien en Kalk. VENRAAI ONTVANGEN voor het aanstaande Seizoen Handel in Koloniale waren, puike erwten en bonnen. Steenkolen per wagon en per mud „De Keulsche Hagel-Assurantie-SVIaatschappij," De Goedkoopste in den handel. DE PILLEN y/l Rogge en Roggemeel. Tarwebloem. Haver, grut gruttemeel. Velocipedes en toebehoor ZOMEltDl ENST. Cement- en Gipsornement- FABRIEK Jó, UTRECHT 35. Portland-Cement en Gips. ISSi Het Post- en Teiegraaf-Kantoor ONTVANGEN lj 1U1UIUU, il.it liij viior liut ,i.'uisl:i.'ui(lo Znuicr-Suizpni pi-ii prachtige collectie NIEUWE STOFFEN hoeft niitvniigen, zooals Lalcen, Buxkings, Manchester, Filow, Baaijen, Bsvcrtins, enz. enz. Bericht tevens eene groote partij GEMAAKTE GOEDEREN, be staande in COMPLETE MANS- en JONGENSPAKKEN, beue\ens KIN DERPAKJES. ONDERBROEKEN' en BORSTROKKEN. li'?- lU'pai'aliëii spoedig en lol billijke Peijzeii. ANKER- IS en BLIJFT liet beste middel tegen: JICHT. RUMATIEK. AANGEZICHTSPUNEN enz. Flesselicn ;t 50 Cent.TA Cent en ƒ1,25. Alleen eeht niet Anker! F. AD. RICHTER Cie. Botterdam cn Londen E.C. Station VenraaiOostrum. HANDEL IN: STEENKOLEN" Alios aan eoncurrecrende prijzen oei»1 Sit'ii/f in Z WAET JLoATTIEJNIA BPXK1NGS, KAMGAKEN. SHEVI0TS, MANCHESTER. Pll.tAV. BE- VERTIN, enz. Bene f/roote partij Kleedjessfoffen. Zwarte en at'kleunle fransche merinos. Zwarte zijile, haai, ilanel, lykon, peluwen, wit en blauw linnen, kamen, mulsen, bloemen en zijden linten, ruches, garnituren, enz. Tevens ontvangen eene groote keuze in alles aan lage, doch vaste jn-ijz.cn. AAN ZEER VOORDEELIGE PRIJZEN. „l>«: ROOÏ6IP STICK" - Maastricht VRIJTHOF 12 en 13 VRIJTHOF 12 en 13 IV? moitigvultiige iiaeelslain-n, waiiriloor on-e landstreek tolken jare en bijzonder in liet atzelori|iene, zAviinr geteisterd weid. leerden n de :iuoi!/nkoliikticid kennen, uwe veldvruchten legen dut onheil Ie vei zekeren. Hiertoe biedt u de beste gelegenheid Sliet von £i*onclltapi4»ttl van 5 smüaoeai -SOO gulden, itencit'im ot's» fCMM'ioloiuls van UOO.OlkO ^(iliicn. Togen zoor geiinge premien verzekert gemelde Maatschappij olie voortbrengselen van tien grond, nishlav-er, f/ranen peulvruch/enbreien. mor lei en, vlos, hennep enz. De duizeudo .schadeloosstellingen, die sedert meer dan I'd) jsiren in dei minne geregeld en promjil. uitbetaald werden, strekken tot. een onomstontelijk bewijs der li.y mtoit en soliditeit dor Keulsche II ar/el-Assurantie Man/schappijwelke vertegenwoordigd is in de provincie bitnburg dooi de iieeren: li. A mold II. Da/dzenber// gein II. C'i'Ceuiers J II. Bertrams J. van A ss II. Smeris Ie Gulpen. - Voerendanl. - Mnnsniol. - Roermond. - Heel. Ie Blinde i ad res Maasfr. AJ. If'iertz wethouder II.. van Boom •lllencltens II. J. van Hommel II. O'venen K. I rani; gem.-ontv. K*. l)ols geui.-nnt'v. II'. Th. Trienehens tc Kerkt ade. Venion. I- Amen. - Kessel. - Sustoren. Sehaosbersr. - Merkelbeek. - Uaarloo. P. Dohbels'cin gein.-outv.Sinijielveld. M. II. J'e/ers Horn. G. Tervuoren TVnnsum. L. Schubben - Waubacli. L. Klias wethouder - Valkenburg. G. Pubben gent.-ontv. Oller.sum. M. .1. 11. Wetzel* - IIeerie. Te VENRAY door M. P. II. Kveris ge ut.-see r. .1. II. Ierts ('h. Hennen J. P. Save!Itonl wethoudi C. A. Mectec gem.-seer. H. Baren gem.-ontv. We.rrncens I.Janssen-(Helens J. Moasen gem.-ontv. .1Knapen J. ul/s Lemmens gem.-seer. II'. Schuiei/z Joosten J. II ra/. J'ennc' gem. out. Kr. Burp's P. Batten P. J. Joosten A. 1'er nou ij W. Janssen 1Perenboom Simons van de Voort, :e Seven u ir. - S wolgen. - Nieuwstndt. - Grevenbirht. - Beesel. - Lies tra ton. 11 oensbroek. - Helden. Koggel. - Weert. Bisdi n. - Heek. - Kelit. Maaslnaelit. Bergen. Schain (Heer). Xedcrweert. - Sittard. - St. Odiliënberg Monk. - Tegclen. gem.-seer. HORST door W. Thomeer-Houben. AGENTEN voor plaatsen in Limburg, waar de Maatschappij nog niet vertegenwoordigd gelieven zich te adressoeren aan het lloofdageiï'tschap gevestigd bij Jri.i i IIknuai:, rroute Staat No. 87 Ie Maastricht. Wassehen onnoodig! Worden met spons en water schoongemaakt. Hullen, gelijk op. Kunnen op de vereis'Tile breedte gesneden worden en is zoomen onnoodig. He kleuren honden boter stand' en verteerd het. doek minder door zonnehitte of vochtige temperatuur dan van eeuig ander soort, Door deze rolgordijnen worden tapijten en meubelen liet beste tegen de zon besehut. Alleen verkrij g-b aar zuiveren bet, Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van de LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, ou zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle kwalen, eigen aan 't vrouwelijk ge.-lacht, onverschillig van welken leeftijd. Kn onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beoneii. zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen. Zii is beroemd ter genezing van Jicht. Khunmtiek, en mi vei ge lijkbaar voor Aamborstighe.il. KEELPIJ X, 3HiONCHÏTIS, VEKKOUDlIElDen IIOKST. l'er genezing van kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geene. mededinger, en geneest belooveiend saamgetrokken en stijve Gevvi iehteu. Alleen bereid in Thomas HOLLOWAY's Etablissement., 78. NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen 353 OXFORD STREET, En worden verkocht m Polten en Doo/.en van ls. li'ad.. 2s. -Is. Od. lis.. 'J2s. en 88$.. en verkrijgbaar bij allo medieijncn-vei koopers door de geheele wereld. BiiUon^fttomi I ide Bieu/e ts&s» B'ifitnii^elpnpiomi, van nf de hal!ijprijzen tot «Ï4- SSijSistt- Artikelen van <S<- i uorn.n:inn;te !8tiL:rit. BEHANGSLI PAPlEftvan af H eenl de r«d. PAPILKI'.N niet GOLDvan al' *^<|5 i-c-ni de rol. i S|»«.'.'-ialiteii vr.n Fransche Bidiangselpajueren. Importalie van Duitscl e, Eiigcl-clie en Amoi ikaaiische Behangselpapieren. Prachtig" Assortiment van Randen (met of zomlor Hoeken), Décors Lambris, Rosetten, en alb-s wat tol hei Aiiikel behonii. rvr f LU 5H ÜC a F r-rA j'1 LJ Q- H tss. O BH O '1 -J 1- U-l i haeimar JU AKPETTEIST van at Je volgeiul.? j.i ijz. n 5 I lang-, T el I reod 8.75. •li 4 Bi 2 3 :l i •o. 'Jl 2 - - 4. 2i 3 50. B K D lv Ja JE K r> ,T E S van 75 eenl, één Guld n enz.enz. Station Venray-Oostrum. KOOR-MAN IN: a 70 Cent per mud. Franco slation. Verders AGS'iVi' in naluurlijkc mest. Als A(iKNT van vmschillende voor- iiaiiic Binnen- en Buitenlandsche Fabrikanten in RIJWIELEN, maak ik Hreivn Wielrijders aileni dal alle soorten door mij geleverd worden franco thuis aan fabrieksprijs; met. waarborg van deugdelijkheid. Prima Veiligheids twee wieiers a fi. 150 en hooger, allen met de nieuwste verbeteringen voorzier. Alle reparation worden spoedig en ao'uict.it uitgevoerd. iivnck; I:\H II m wmm** Dienstregeling van 1 JUNI 1889 Van Nijmegen naar Venloo, N1J.MEGEN V U.572 S.48 2.18 4.24 7.51 Mook - 7.5 VA 2.80 4 87 8 10 lleuuicii. door 9.7 door do 01 8.15 land.-Kal w. door 9.9 door duur 8.15 Cbijk -7.15 9 15 •2.89 1.40 8.22 Beugen - 7.V2 9.24 12.47 4.54 8.82 it ij ke voort - door 9.:;0 door door 8.40 Boxmeer 7..71 9.R5 •2.55 5.8 8.49 Si'inboek - door 9 -59 door door 858 Vorm ui - door 9.44 door door 8.58 Vierüng.-beek -7.41 9.57 1.5 .18 9.12 Smakt-llollh. - dom- lu.5 duur dooi' 9.17 Venray. - 7.51 J9 11 1.15 5.24 9.27 Oirlo - dooi 10 17 door door 9.88 Meerl .-Tieiir. -N.l 10.20 1.24 5.84 9.42 Grubb. t.f.H. -.5. II 10.58 1.88 5.44 9.50 Grub.- Kloo.-I - 8 10 10.42 luor 49 0.— Bleriek - 8.27 10.55 .45 0. 0.12 VENLO. A 8.52 10.57 1.50 0.5 10.17 Van Venloo naar Nijmegen. VENLO. V. 5.28 9.55 2. 4.8 7.48 Bleriek - 5.85 H 1 "2.5 4.1 1 1.54 Urub.-K loo.sl - 5.15 i0.il) 2.17 door 8.8 Grubb.- Lui t - 5.19 10 15 2.21 1.21 8.8 Meerlo-Tii nr. - 0.2 1U.25 2.85 1.88 8.18 Oirlo. - 0.1 1 door 2.41 door door Venray - 0.10 10.30 2.50 1.42 8.28 Smaki lloilh. - O.'-O door 8. drtor door VieiTingsbvek - 0.57 10.47 8.12 4.52 8/9 Voriuin 0.44 door 8.19 door doo r Sam beek - 0.49 door 8.24 door door Boxmeer 0.58 10-57 8.28 5.2 8.50 Rij ke voort 0,58 door 8.34 door door Beugen - 7.7 11.00 8.41 r». 11 1'. Cu ijk - 7.15 11.11 8.51 5.19 9.8 Linden-Kat - 7.22 duor 8.58 door door Reunion - 7/21 door 4.— door door Mook - 7.27 11.27 1.8 5.29 9.19 NIJMEGEN A7.40 11.8!) 4.22 5.40 9/0 VAN Iiock (aild- en onddterkhtraat ENORME KEUZE GIPSORNEIVIENT voor inwendige verGering van siukadocr- werkeu yiar do nieuwste mod -Hou en ei-a-hen des «ijils, uiiers! strak en keurig. Gtiucurrcnlio ver beneden alle audeie f.,bri kalei:. Speci diteit in Cement eonsti ucties. Alle mogelijke profilering in (Auicntsrecn, als: aldekkiugen voor gevels en top versie ringen, consoles, vazen, insignes, cartousc.hen. sluit-stuenon, fries en p ueelversi-'iin^eii. l»a 1- con-consoles en balustraden, giafmonmnen- ten, ïnontants en kroucmenten voor kerk- ïamcn, gootstcenen, pii desiailen voor beelden en vaztrii, en alles wat op bouwkuirJig en decoratief gebied voorkomt, wordt door ous Sidied en netjes, des verk ie/end naar te geven teekening, vervaardigd, terwijl do degelijk heid daai van gegarandeerd wordt. Belanghebbenden maken wij er op attent dat van bovenstaande fabriek een DEPOT gehouden wordt, tc VKMIAAI, Gi'oolestml 69, j alwaar verdere inlichting te bekomen is. Venlo veldek IGAU 11 .27 6 40 T-gi'len li 46 117 2 10 6 4^ r.Gfl.l 62 2 16 6-74 IteuviT 6 5?; 11 16 2 22 Sw.iliiR.il 7 0 1 1 27 2 -7 7 11 Roex-m'ud 7 IS II.ai 2 4.7 7 21 Maci.-jbrurbl 7 26 1 46 2 77 7 .ï2 licht 7 :>7 11 71 4 7 41 Sus.ifreu 7 47 12 1 .112,7 10 Sittard 7 74 12 H) 3 22 7 Oelecii SI 12 16 3 20 S li Bc-ek-lilsloo SS 12 23 3 37 8 11 Burnle 8 l8 12 33 3 4* S 27 Maastricht.ciiik. 8 27 12 11 3 37 8 l Maattf 44 y 71 10.6 1022 Maastricht eri 1 ek 6 30 9 40 1 .73 3 S 8 42 B11 ink- lii'.l 9 30, S3 3 11 S 32 Bi'-k-IOIaloO 6 -1'.» 10 1 \2 14 •3 27 9 03 (rdei'ii 6 f)li 10 8 2 SI ,3 3 1 9 10 Sittard 2 10 13 2 29 3 U 9 17 Susiercii 1 11 10 23 2 39 5 31 9 27 Krlil 7 13 10 33 2 47 3.79 9 35 Ma;ii>l>r:ii-lit 7 3S 10 4 1 2 36 6 10 9 40 Roermond 7 39 10 37 3 13 6 22 10 l Swalmt i) 7 11 110 3 22 0 30 10 U<> 7 56 11 13!3 il 6 39 10 13 BIIVM 13 37 10 24 Ti-grh'JI 8 7 11 -2S 3 40 0 31 10 32 "Venlo 6 13 11 33'3 52 6 33 10 39 rtilo-HoUrnltiin Venlo v 5 50 8 35 10— 12 2 1 01 7 14 Blm-irk 6 113 S 10 1006. 7 20 llorsst-Sovciniii 1' 25 8 53 1021 12 17 7 32 1 lok-na ven 6 50 9 7 10 39 12 31 7 40 Deuriie 7 01 9 16 10 19 12 40 7 54 Hdiuor.4 1 33 9 27,11 7 112 51 4 4 7 85 N'm iic-n-Tung. 7 57 9 (0 11 2:9 1 1 8 13 JOimlhin en 8 21 9 19 11 33! 1 14 3 15 3 05 8 27 B<»Mol 9 12 10 14 12 22! 1 33 5 30 8 59 Tilliui'g 9 12 10 38. 1—1 :,8 5 47 9 25 BiviI.l 10 1111: 132] 2 23 6 l:; 9 54 l)tn*ilroclil 11 is; - ,3 6 52 10 33 Rotterdam 12 19 - 1 3 30 - 7 22 11 23 Itoflrnhim-A <>nko Rotterdam HiirdreGil V.r.'d;» TiUiu'r» Bo\lol KiililimV ril NiiPiien-T».ug Ileltllullil lïeiime TleKiiuveni Fb»rsi-Seveauni '227 ]2 771 Riorirk i 1 jr>' Venlo 0 12' 1 20 5 '7 8 30 10 (i IS 10 11 7 1 HO II 11 7 28 10 1 i 12 8—11 18 12 830 11 74 12 837 12 2 I 8 IS 12 16 I>0 12 30 000 12 10' 11: 12 24, i 1 24 2 30 j 3 11 I 4 18 5 01 I 7 11» r» ?5 i 7 40 7 51 I 6 10 3 27 4 6 4 44 5 24 5 40 6 12 6 28 022' 8 04 - 8 52'- 0 4 0 22 9 42'- J0 2I 10 15 - 10 50 - lo VENRAAI i- geo| end ouk lei: beboete der K1JKSPOKT- •SI'A AR DANK. Wf i kdiigen vmi Si -j lot li r en van -I tol 7 ure, Op /.i n- ou feestdagen \an H uur veor 'ot 1 uur namiddag. Voor postwissels en rjni»anties alFêuop werkdagen van 9 voor lot li.2 nan-iddag. eene groote keuze Behangselpapieren volgens de nieuwste dessins aan fabrieksprijzen. VOORRADIG alle soorten van Verfwaren, Vernissen en alles wat tot dit vak behoort, aan concurreereiidc prijzen. Opruiming van RESTEN zoolang de voorraad strekt aan zeer billijke prijzen. V. FONGK.

Peel en Maas | 1889 | | pagina 4