M. "Verriet, HUI LANDBOUWERS! A. M. VAN AARSSEN, NIEUWE STOFFEN - Maastricht, LANCASTER P. M. Sanders, Vélocipèdes. Gemaakte nans Broeken. 1 1 Maas blauwe en roode dakpannen Fransche, Duitsche en Engelsche Heeren en Dames Modeartikelen. Goud- en Zilverwerken, Fabriek van Behangselpapier Charles G A .0 I SPOORWEGDIENST bij Wed. H. J. SLITS, Paterstraat, Venray. HOLLOWAYS PILLEN EN ZALF. Beste Mandsclie Asch P, R. Lutters Zonen, Behangselpapieren. BERICHT HIERMEDE: '"S Reparatiën spoedig cu tol billijke Prijzen. NJ2 PAIN-EXPELLER PLAVUIZEN, Magere Stukkolen en Kaik. VENRAAI ONTVANGEN voor het aanstaande Seizoen Handel in Koloniale waren, puike erwten en boonen. Steenkolen per wagon en per mud „Ds Keulsche HageDAssurarstie-IVIaatschappij," ZOMERDIENST. De Goedkoopste in den handel. Alleen verkrijgbaar DE PILLEN Rogge cn Roggemeel. Tarwebloem. Haver, grut gruttemeel. Velocipedes en toebehoor Cement- en Gipsornement- FABRIEK 35, UTRECHT 35. GIPSORNEfvlENT Portland-Cement en Gips. Het Post- en Telegraaf-Kantoor ONTVANGEN 3 dat bij voor liet aanstaande Zomer Seizoen een prachtige collectie heeft ontvangen, zooals Laken, Buxkings. Manchester, Pilow, Baajjen, Bevertins, enz. enz. Bericht tevens eone groote po.risj GEMAAKTS GOEDEREN, be staande in COM INETE MANS- en JONGENSPAKKEN, benevens KIN DERPAKJES. ONDERBROEKEN 011 BORSTROKKEN. ANKER- a IS en BZ.I.TFT 9 het besta middel tegen: JICHT, RUMATIEK. AANGEZICHTSPIJNEN enz. Flesschen a 50 Cent.75 Cent en/1.25. Alleen echt met Anker! F. AD. RICHTER Cie. Rotterdam en Londen E.C. Station VenraaiOostrum. HANDEL IN: STBBNTKOLENT Alles aan coneurroercnde prijzen. ee«e ^s*oo(« E&euze iss ZWART LAKEIST. BUXKINGS, KAMGAREN, SHEVIOTS, MANCHESTER, PILOW, BE VERTIN, enz. Eene groote partij lileedjesstoffen. Zwarte en gekleurde fransche merinos. Zwarte .zijdebaai, flanel, tvken, peluwen, wit en blauw linnen, kanten, mutsen, bloemen en zijden linten, ruches, garnituren, enz. Tevens ontvangen eene groote keuze in aDes aan lage, doch vaste prijzen. AAN ZEER VOORDEELIGE PRIJZEN. „i»e itoos»:: sn if VRIJTHOF 12 en 13 VRIJTHOF 12 en 13 Do menigvuldige hagelslagen, waardoor onze landstreek telken jarc en bijzonder in liet, afgeloopene, zwaar geteisterd werd, leerden u de noodzakelijkheid kennen, uwe veldvruchten tegen dat onheil te verzekeren. Hiertoe biedt u de boste gelegenheid mol ecu vjïbi 5 tssiiüocis ÖÖO goald^u, S>eu«»veai» eesa roservef«u«8s vsasi 000,000 gaaiden. Tegen zeer geiinge premiën verzekert gemelde Maatschappij allo voortbrengselen van den grond, als: klaver, granen peulvruchten, breien, wortelen, das, hennep enz. De (luizende schadeloosstellingen, die sedert meor dan HO jaren in der minne geregeld en prompt uitbetaald worden, strekken tot een oiiomstootelijk bewijs der lov niteit en soliditeit der Kevhche Ha,f/i'l-Assurantie-Maatschappij, welke vertegenwoordigd is in de provincie Limburg dooi de Hoeren: BnitengenooEa I itgelu't'hle fiietaze vftsi Bdiaii^eipapieren, van afi' de blllijEi§te prtpen dot «9e iHijSistft- ArliSidrn van de VoGcstjiasÈisJe Blseizou. BEHANGSELPAPIER van af 8 cent de rol, PAPIEREN met GOUDvan ai 20 cent do rol. Specialiteit van Fransche Behangselpapieren. Importatie van Duitsche, Engelsche en Amerikaansclie Behangselpapieren. Prachtig Assortiment van Randen (met of' zonder IToeken), Décors, Lambris, Rosetten, en alles wat tot het Artikel behoort. 2: LLJ E-t h- 1 S Q. ^7 H- Cf) CC UJ Q. O O 3 EH EH <1 312 3 2l 2 - 7.25. 5.50. 4. 3 - 21/2 - 3.50. B E D K L E K DJES van 75 cent, één Gulden enz.enz. cm. sec. J. D. Arnold II. Dautzenbcry HCr eeniers J II. Bertrams J. van A ss II. Smcets A. J. Wiertz wethouder II. van Boom J. Henc/ens II. J. van Bom/hei II. O een en K. Frank gem.-ontv. J. TT'. Dols gem.-dntv. TI'. Th. Trienekens te Gulpen. Voer endaal Maasniel. Roermond, - Heel. te,Builde (adres .Maaslr.) te Koi-krade. Venloo. - APeen. - Kessel. - Sustcrcn. Scli lesberg. Merkelbeek. - Baarloo. P. JBobbels:ein gem.-ontv.- Simpelveld. II. Peters G. Terrooren L. Schobben L. Elias wethouder G. Pubben gem.-ontv. M. A. 11. Wet zei Horn. - Wansum. Waubacli. - Valkenburg. - Ottersum. - Ileerle. P. II. Everts gem.-seer, te Sevenmr. A. 11. A er/s - S wolgen. Ch. Hennen Nieuwstadt. E. Savelkoul wethouder - Grevenbicht. C. A. Medjèr gem.-socr. - Beesel. H. Raven gem.-ontv.. - Ule&traten. J. Hermans Iloensbrook. LJa i ssen - G iel en s J. Maasen gem.-ontv. J. Knapen J. Wolfs J. Temmens gem.-socr. 11Sell meitz - JOosten J. ll.v.d. T'enne gem Er. Koeffs P. C. Kutten C. J. Joosten C. AVemooij W. Janssen A. Perenboom E. Simons - Helden. - Roggel. - Weert. - Eisdcn. - Beek. licht. ont.» Maasbraeht. - Bergen. - Scharn (Heer). - Nederweopt, Sittard. St. Odiliënberg. Mook. - Tegelon. Te VENRAY door M. van de Voort, gem.-secr. HORST door W. Tliomeer-Houben. AGENTEN voor plaatsen in Limburg, waar do Maatschappij nog niet vertegenwoordigd is. «gelieven zich te adressoeren aan het Hoofdagentsekap gevestigd bij Jules Henrau, Groote Staat No. 37 ie Maastricht. - te==. Dienstregeling van 1 JUNI 1889 Van Nijmegen naar Venloo. NIJMEGEN'V. 0.Ö2 S.-1S 12.13 4.21 7.31 Mook - 7.5 R.l 12.oü 4 37 3 10 Heumei).. -door 9.7 dooi- dooi 8.13 9.9 door door 8.15 9.15 12.89 4. ld 8.22 9.21 12.47 4.54 8.33 9.30 door 9.35 12.55 9 39 door 9.44 door 9.57 1.5 Lind.-Kal w. Beugen Rijke voort Boxmeer Snrnbcük \'ortum. Vierling.* heek .Smakt- Hvdtli. Venray. Oirlo - door iMeerl.-Tienr. - S. 1 Grubb.- Lett. - 8.11 - door - door - 7.15 door - 7.31 - door - door - 7.41 - dooi - 7.;.] .3 di i 8.40 8.41) 8.53 d or 8.53 .18 9.12 'oor door 9.17 115 5.24 9.27 looi' door 9.83 J .24 5.84 9.42 1.33 5.44 9.50 Wasscben onnoodig! Worden met spons en water schoongemaakt. Rollen gelijk op. Kunnen op de vernachte breedte gesneden worden en is zoomen onnoodig. De kieuren houden beter stand en verteerd liet doek minder door zonnehitte of vochtige temperatuur dan van eenig ander soort Door deze rolgordijnen worden tapijten cn meubelen het beste tegen de zon beschut. zuiveren het Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van de LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn on waard eerbaar ter genezing van alle kwalen, eigen aan "t vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. Eu onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. 3D E ZALF is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden. Zweren en Etterbuilen. Zij is beroemd ter genezing van Jicht. Rhumatiek, en onverge lijkbaar voor Aamborstigheid. KEELPIJf; BRONCHITIS, VERKOUDHEID en HOEST. Ter genezing van kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geene. mededinger, en geneest betooverend saamgetrokken cn stijve Gewrichten. Alleen bereid in Thomas HOLLOWAY's Etablissement, 78. NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen 833 OXFORD STREET, En worden verkocht m Potten en Doozen van ls. li/2d., 2s. 9d., 4s. Gd., lis.. 22s. en 33s., en verkrijgbaar bij alle medicijnen-verkoopers door de gebeele wereld. li). 11 10 1 7 10.20 10.38 Grub.-Kloost. - 8.10 10.42 door 5.49 10. Hlerick - 8.27 10.53 1.45 0. HL12 VENLO. A. 8.32 10.57 1.50 6.5 10.17 Van Venloo naar Nijmegen. YEN'LO. V. 5.28 9.55 2.— 4.8 7.48 Hlerick 5.33 10.1 2.5 4.14 7.54 Grub.-Kloost. - 5.45 10.10 2.17 door 8.3 Grubb.-Lott. 5.49 10.15 2.21 4.24 8.8 Meorlo-Titnr. 6.2 10.25 2.35 -1.38 8.18 Oirlo. «6.11 door 2.44 door door Yenray 0.16 10.36 2.50 4.42 8.28 Smakt-Holt,h. 6.26 door 3.door door "Vierlingsbeek 6.87 10.47 3.12 4.52 8.89 Yortum 6.44 door 3.19 door dooi' Sa.mbeek6.49 door 3.24 door door Boxmeer 6.53 10.57 3.28 5.2 8 50 Rijkevoort 6.58 door 3.34 door door Beugen 7.7 11.06 3.41 5.11 Cnijk. - 7.15 11.14 8.51 5.19 9.8 Linden-Katw. 7.22 door 8.58 door door Keu men 7.24 dooi' 4.door door Mook 7.27 11.27 4.3 5.29 9.19 NIJMEGEN A. 7.46 11.39 4.22 5.40 9.30 KoeSaaair KARPETTEN van al' «le volgende prijzen 5 el lang, 4 el breed f 8.75. 41/2 4 31/2 Station Venray-Oostrum. KOOPMAN IN: a 70 Cent per mud.Franco station. Verders AGENT in natuurlijke mest. Als AGENT van verschillende voor name Binnen- en Buitenlandsehe Fabrikanten in RIJWIELEN, mank ik Heeren Wielrijders attent dat alle soorten door mij geleverd worden franco thuis aan fabrieksprijs; met waarborg van deugdelijkheid. Prima Veiligheids- tweewielers a fi. 150 en booger, allen niet de nieuwste verbeteringen voorzien Alle reparatiën worden spoedig en accuraat uitgevoerd. Fone». ITVIt I U. VAN Snoek GSSsS~ ess oas«8©E4s?E',S*s<B',a«d ENORME KEUZE voor inwendige versiering van stukadoor werken naar de nieuwste modellen cn eischen des tijds, uiterst strak en keurig. Concurrentie ver beneden alle andere fnbri kater.. Specialiteit in Cement-constructies. Allo mogelijke profilering in Cementstecn, alsafdekkingen voor gevels en topversie- ringen, consoles, vazen, insignes, cartouschen, sluitsteenen, fries en p.moelversicringen, bal- con-consoles en balustraden, grafmonumen ten, montants en kronement.en voor kerk ramen, gootsteenen, piëdestallen voor beelden en vazen, en alles wat op bouwkundig cn decoratief gebied voorkomt, wordt door ons solied en netjes, desverkiezend naar te geven teekening, vervaardigd, terwijl de degelijk heid daarvan gegarandeerd wordt. Belanghebbenden maken wij er op attent dat van bovenstaande fabriek een DEPOT gehouden wordt te VENRAAI, Croolcslraat 69, alwaar verdere inlichting te bekomen is. VenlA-^Saasfi'idif Venlo vertrek 6 39 11 23 0 40 f? 39 Tcgrlen 6 46 117 2 10 6 48 8 47 Belf.l.l 6 r 2 2 16 6 54 Reuver 6 58 11 16 2 22 7 8 57 S walmen 7 9 11 27 2 33 7 11 9 08 Roermond 7 18 11 36 2 *5 7 21 9 18 Maas bracht 7 28 11 40 2 55 7 32 Echt 7 37 11 54 3 4 7 -11 9 36 Sus ter en 7 45 12 1 3 12 7 49 9 44 Sittard 7 54 12 10 3 22 7 59 9 54 Geleen 8 12 10 3 29 8 6 Beek-Elsloo 88 12 23 3 37 8 11 10.6 Bunde 8 18 12 33 3 48 8 25 Maastricht:! ank 8 27 12 41 3 57 8 34 1022 Fr ulo Maastricht vertrek (3 30 9 40 1 53 58 8 42 Builde 6 39 9 50 23 517 8 52 Beek-Elsl 00 6 49 10 1 2 14 5 27 9 03 Gel een G 56 108 2 21 5 34 9 10 Sittard 72 10 15 2 29 5 41 9 17 Susteren 7 11 10 25 2 39 551 9 27 Echt 7 18 10 33 2 47 5 59 9 35 Maasbraeht 7 28 10 44 2 58 6 10 9 46 Roermond 7 39 10 57 3 13 6 22 10 1 Swalmen 7 47 110 3 22 6 30, 10 09 Reuver 7 56 11 15 3 31 6 39 10 18 Belfeld 3 37 10 24 Tegel en 87 11 28 3 46 6 51 10 32 Venlo 8 13 1135 3 52 6 58 10 39 Venlo v. 5 50 S 35 10 12 2 Blerick 6 03 8 40 10 06 - Ilorst-Sevenum 6 25 8 53 10 21 12 17 Helejiaveeu 6 50 t" 7 10 39 12 31 Deurne 1 01 9 16 10-19 12 -10 Helmond 7 38 9 27 117 12 51 Nueneu-Tong. 7 57 9 40 11 23 1 4 Eindhovw 8 24. 9 49 1135 l 14 3 45 Boxtel 9 12. 10 14 12 22 l 38 Tilburg 9 42! 10 38 1 l 58 Breda 10 8' 11 11 132 2 23 Dordrecht 11 48 3 Rotterdam 12 19 3 30 4 47 5 05 5 30 5 47 6 13 (3 52 7 22 Eleffei'dam-veiilo 7 14 7 20 7 32 7 4(3 7 54 85 8 18 8 27 8 50 9 25 9 54 10 53 11 23 Rottei'dam Dordrecht Breda Tilburg Boxtel Eindhoven Nuenen-Teng Helmond Deurne Hclenaveen Horst-Sevcmun 9271 Blerick 1 Venlo 9 12 5 371 <318, 71 I 7 28 S—1 S30 837; 843; 900 9 091 8 301 9 19 10 11 1011, 11 18 11 54 122 12 16' 12 30 12 40 12 57 1 15 1 20 10 321 115 I 11 44 127 12 34 12 58 1 11 1 oö 12 24,3 27 1 24 4 6 2 30 4 44 3 1115 24 4 IS 549 5 01 6 12 5 10'» 5 25.6 28 5 40 - 5 51» 6 10 6 27!» 6 3217 9 5 30 67 8 04 8 52 94 9 22 'J 42 9 56^ 10 21 10 45 10 50 te VENRAAI is geopend ook lei: behoeve der RIJKSPOST SPAARBANK. Op werkdagen van 81/2 tot li/a en van 4 tot 7 ure. Op Zon- en feestdagen van 9 uur voor tot 1 uur namiddag. Yoor postwissels cn quitanties alléén op werkdagen van 9 voor tót li 2 namiddag. eene groote keuze Behangselpapieren volgens de nieuwste dessins aan fabrieksprijzen. VOORRADIG alle soorten van Verfwaren, Vernissen en alles wat tot dit vak behoort, aan eoncurreerende prijzon. Opruiming van RESTEN zoolang d« voorraad strekt aan zeer billijko prijzen. V. FONCK.

Peel en Maas | 1889 | | pagina 4