D M. Veriiet, k r Ml,Courant i HaiÈttte HEERBN LANDBOUWERS] CL Maas LANCASTER S I G A 11 E N blauwe en roode dakpannen Fransche, Duitsche en Enyelsche Heeren en Dames IVIode-lrtikelen. Goud- on Zilverwerken, PORTLAND-DEMENT PoptIand«Cement, V. FONCK. - Venray. Bij J. CAMPS, Oostrum, beste KSuitkalk Gemaakte Werkmans Broeken. Ws Van den Munekhof-Sassen^ Q pq O pq Fabriek van Behangsel papier Charles GI D E T bij Wed. H. J. SLITS, Paterstraat, Venray. HOLLOW AY'S PILLEN EN ZALF? L. La ud v, Yenlo. Alleen verkrijgbaar li ij M. Dreessen-Lutters, Rook- en Pruimtabak, Behangselpapieren. ONTVANGEN PLAVUIZEN, Magere Siukkolen en Kalk. ONTVANGEN voor het aanstaande Seizoen Handel in Koloniale waren, nnike erwten en boonen. Steenkolen per wagon en per mud PETROLEUM -e m Best Lijnmeel A. M. VAN AARSSEN, BERICHT HIERMEDE: NIEUWE STOFFEN - Maastricht. S H Ph Se 3 HM netjes, spoedig en accuraat vervaardigd. De Goedkoopste in den handel. Alleen verkrijgbaar „De Keulsche Hagel-Assurantie-Maatschappij," DB PILLEN ALLE SOORTEN Marmeren Schoorsteenmantels aan zeer voordeelipe prijzen. Teekeningen gratis op franco aan vrage. q fwss cent Sigaar 13 LEKKERH SIOAREN voor S7» CC BB t Grootestraat, Venraai. Tevens veriii*ij^l»nai* in verschillende Merken per 100 en pin. aan de gewone fabrieksprijs ALSMEDE LEKKERE eene groot,e keuze Behangselpapieren volgens de nieuwste dessins aan fabrieksprijzen. VOORRADIG alle soorten van Verfwaren, Vernissen en alles wat tot dit vak beboert, aan concurreerendc prijzen. Og>r»:cifti3Ei£ van RESTEN zoolang de voorraad strekt aan zeer billijke prijzen. V. FONCK. Station VenraaiOostrum. HAXDEL IX: STEENKOLEN Alles aan concurreerende prijzen. Tijdige Hulp, dubbele Hulp! VENRAAI resie ^roote Keuze êzi ZYX7TA.:R.T LAKEN. BUXKINGS, RAMGAllEN, SHEVIOTS, MAX ('I-I ESTER, PI LOW, BE- VERT1X, enz. Eene (jrootc partij Kleedjesstojfen. Zwarte en gekleurde fransche merinos. Zwarte zijde, baai, flanel, tyken peluwen, wit. en blauw linnen, kanten, mutsen, bloemen en zijden linten, ruches, garnituren, enz. Tevens ontvangen eene groote keuze in alles aan lage, doch vaste prijzen. 7 x. AAN ZEER VOORDEELIGE PRIJZEN. Dat kunnen zij allen getuigen die door hot ge bruik van een eenvoudig huismiddel, het uit breken van ernstige ziekten voorkwamou. Deze waarheid wordt algemeen erkend. In het ge- „DE VRIEND DER ZIEKEN" dat in geen enkel huishouden ontbroken mag, vindt men honderde nuttige wenken hoe in do meeste ongesteldheden en ziekten to han deion is. Dit boek wordt op elke aanvraag gratis en franko aau allon verzonden die het por briefkaart in Richters Boekhandel to Rott rdam aanvragen. Boste kwaliteit Portland-Cement in vaten van 180 kilo's aan uiterst goedkoopen prijs levert L. LAUDY, Venlo. VERKRIJGBAAR: BESTE k f 6.50, TRAS ETST GIPS aan concurreerende prijzen, J. DDKS, Holthees. Het werkzaamste middel tegen Jicht, Rumatiek, Pijn den Rug, Aangezichtspijn, rTandpijn enz. is buiten kijf: BICHTERS ANKER-PAIN-EXPELLER. k. s 50 en 75 cent do Flesch. Te koop in do ^woeste apotheken. Alleen echt met „Anker! VERKOOPT beste zuivere Ameriknansche Bij 1 Liter 10 cent. 5 48 - 10 - 95 - <J ?=- 2 -i cL O a VJ CÖ CO CQ CO e* e*, r- E - Q R 3 co E P. 1 S. TJ 1 LL o •j=: o co co t=3- •CO S H V O Cö co t=r- S3 O C»9 09 I O V? Cf9 2 o T- O z O O? Cf? f» O a CD 03 VOORHANDEN Reuversehe en Teg-elsche blauwe pannen. 2e soort. 3e soort, roode pannen, plavuizen, BESTE STEENKOLEN aan concurreerende prijzen. AARDEN KOEBAKKEN. a 11 Gulden de 100 Kilo. lederen dag verkrijgbaar aan 70 cents liet mud, franco thuis 75cents. dat hij voor het aanstaande Zomer-Seizoen een prachtige collectie heeft ontvangen, zooals Laken, Buxkings, Manchester, Pilow, Baaijen, Bevertins, enz. enz. Bericht tevens eene groote partij GEMAAKTE GOEDEREN, be staande in COMPLETE MANS- en JONGENSPAKKEN, benevens KIN DERPAKJES. ONDERBROEKEN en BORSTROKKEN. Sft'GP Reparation spoedig en lol billijke Prijzen. 122 mm VAN Ta Uitgever van ,,Peel on Maas", worden alle soorten van DRUKWERK, als: <-& zs C13 rs> gr- EL 2 S >- E=J i Gd c=r gö t?=j >=- t=3 Factum's, Nota's, Wissels. Rekeningen, Kwitantiën, p Assignation, <5? Adres- Sc Visitekaarten, lluwolijksbriovon en kaarten, Bruiloftsliederen, Prljseoui anten, Coupons, p Bestekken, Verslagen, Reglementen, Aanplakbiljetten, p Menu's Circulaires, Contracten, Etiquette», p Convocatie-Biljetten, Dagboeken, WeckJijsten, g <8» Waschlijsten, Dagvaardingen, Obligation p Ordonnantiën, Declaratie's Adressen voor Envelloppen. Programma's «f* Strooibiljetten, enz. <5> •Êr c/) 0 F— 1-5 7 a Tj C 0 0 O 03 O d 0 G O) 21 T3 x 3J <D O w VRIJTHOF 12 en 13 „l»E KDDDIl STIili" VRIJTHOF 12 en 13 ihdten^eaoc» ti^ehreide Etieuipe v»«i 3a k si g»;B§>!«kr omvan af «8« bilüjksto prtjzi'ü to( elt» SiijUsie van «8e Voornaamste EEui/.eii. BEHANGSELPAPIER van af 8 cent de ml. PAPIEREN met GOUDvan af 20 cent do rol. Specialiteit van Fransche Behangselpapieren. Importatie van Duitsche, Engelsche en Ainerikaansche Beliangsolpapieren. Prachtig Assortiment van Randen (mei of zonder Hoeken), Décors, Lambris, Rosetten, en alles wat tot het Artikel behoort. LU A M 7, Cf) M CC H LU pj BvoeS&nnr KARPETTEN van af de volgende prijzen 5 el lang, 4 el breed f 8.75. 4fs - - 3I,2 - - 7.25. 4 - - 3 - 5.50. 3i/« - 2i;> - 4. 3 2i/g 3.50. K r> K L K Ifl D J K s van 75 cent, één Gulden enz., enz. o Wasschcn nnnoodig! Worden met spons cn water schoongemaakt. Rollen gelyk op. Kunnen op de vereischte breedte gesneden worden en is zoomen onnoodig. De kleuren houden beter stand en verteerd het doek minder door zonnehitte of vochtige temperatuur dan van eenig ander soort Door deze rolgordijnen worden tapijten en meubelen het beste tegen dc zon beschut. De menigvuldige hagelslagen, waardoor onze landstreek telken jure en bijzonder in het afgeloopene, zwaar geteisterd werd, leerden u de noodzakelijkheid kennen, uwe veldvruchten tegen dat onheil te verzekeren. Hiertoe biedt u de beste gelegenheid iticl een ^roniBliaphanl van 5 miiliocn 400 OOO ^salclon, benevens een rescnefond» van gulden. Tegen zeer geringe premiën verzekert gemelde Maatschappij alle voortbrengselen van den grond, als: klaver, granen peulvruchten, beclenwortelen, vlas, hennep enz. De duizende schadeloosstellingen, die sedert meer dan 30 jaren in der minne gere"cld en prompt uitbetaald werden, strekken tot een onomstootehjk bewijs der lojauteit en soliditeit der Keulsche Hagel-Assurantie-Maatschappij, welke vertegenwoordigd is in de provincie Limburg door de Hoeren: J. B. Arnold te Gulpen. P. 11. Everts gem.-secr. te H. Dautzenbcrg gcm. sec. Voerendaal. A. 11. Aerts 11. Creemers Maasniel. Ch. Wennen J. H. Bertrams Roermond. J. F. Savelkoul wethouder - J. van .-lss Heel. C. A. Menter gem.-secr. - 11. Snieets te Blinde (adres Maastr.) H. Raven gem.-ontv. A. J. Wiertz wethouder te Kerlcrade. J. U er mans II. van Boom Yenloo. L. Janssen-G iel ens J. llenchens r> Arcen. J. Maascn gem.-ontv. H. J. van Bommel Kessel. J. Knapen II. Geenen Snateren. J. Wol/s i K. Frank gcm.-ontv. - Schaesberg. J. Lemmens gem.-secr. J. W. Dols gem.-ontv. Merkelbeek. W. Schmeiiz- Joosten Tl*. Th. Trienehens Baarloo. J. W.v.d. Venne gcm.-ont.*» P. J. Dobbelstein gem.-ontv -> Simpel veld. Fr. Roeffs M. II. Peters Horn. P. C. Kutten G. Tervooren Wansuiiii C. J. Joosten L. Schobben Waubach. C. AVemooij L. Fli as wethouder - Valkenburg. WJanssen G. Pubben gem.-ontv. Oftersum. A. Perenboom M. A. II. Wetzel* Heerle. F. Simons S wolgen. Beesel. Ulestraten. Hoensbroek. Helden. Iloggel. Weert. Eisden. Beek. Echt. Maasbracht. Bergen. Scharn (Heer). Nederweert. Sittard. St. Odiliënberg. Mook. Tegel en. Te VENRAY door M. van do Voort, gem.-secr. HORST door W. Thomeer-Houben. AGENTEN voor plaatsen in Limburg, waar dc Maatschappij nog niet vertegenwoordigd- is, gelieven zich te adrosseeren aan het Hoofdagentschap gevestigd by Jules Henrar, Groote Staat No. 37 te Maastricht. zuiveren hot Bloed en herstellen alle ongeregeidlieden van de LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn on waardeerbaar ter genezing van alle kwalen, eigen aan "t vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. En onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. ID E ZALF is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beencn, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen. Zij is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiek, en onverge lijkbaar voor Aamborstigheid. KEELPIJN, BRONCHITIS, VKKKOUDIIIfllJD on IIOEST. I'er genezing van kliergezwellen en allo soorten van Huidziekten heeft zij gcene mededinger, cn geneest bctooverend saamgetrokken en stijve Gewrichten. Alleen bereid in Thomas HOLLOWAY's Etablissement, 78. NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen 553 OXFORD STREET, En worden verkocht m Potten en Doozen van ls. li rd.. 2s. 9d.. 4s. 6d., lis., 22s. en 33s., en Verkrijgbaar bij alle medicijnen-verkoopors door dc geheclo wereld.

Peel en Maas | 1889 | | pagina 4