D M. Verriet, s raat, t ei Haml L rij e fw88 cent Sigaar Behangselpapieren. blauwe en roode dakpannen PORTLAND-CEMENT V. FONCK. - Venray. Heeren en Dames Modeartikelen, Goud- en Zilverwerken, UI Bij J. CAMPS, Oostrum, A. M. VAN AARSSEN, II 1. NIEUWE STOFFEN L C PP Fabriek van Behangselpapier Maastricht LANCASTER bij Wed. H. J. SLITS, Paterstraat, Venray. HOLLOWAYS PILLEN EN ZALfT Marmeren Schoorsteenmantels L. Laudy, Venlo. All ecu verkrijgbaar bij M. Dreessen-Lutters, SIGAREN Rook- en Pruimtabak, Cr. Maas PLAVUIZEN, Magere Stukkolen en Kalk. VERKRIJGBAAR: Portland-Cementj rPrijS r meeste PETROLEUM t VENRAAI ONTVANGEN voor het aanstaande Seizoen Fransche, Ouilsche en Engelsche Handel in Koloniale waren, puike erwten en boonen Steenkolen per wagon en per mud re re CD m Best Lijnmeel beste Kluitkalk BERICHT HIERMEDE: Gemaakte Werkmans Broeken. W, Van den IVIuiiDkhofSassenj o: O 0 c/5 g ►-3 CS Cfq 'f1 c=; =5 c?d O >- CS lls-| i PP Charles G A P E T z w H H co cc W PH PH M De Goedkoopste in den handel. Alleen verkrijgbaar netjes, spoedig en accuraat vervaardigd. „De Keulsche Hagel-Assurantie-Maatschappij," DE PILLEN ALLE SOORTEN aan zeer veordeelige prijzen. Teekeningen grot is op franco aan vrage. 13 LEKKERE SIGAREN voor 25 cent Grootestraat, Venraai. Tevens verkrijgbaar in verschillende Merken per 100 en p ra. aan de gewone fabrieksprijs ALSMEDE LEKKERE ONTVANGEN eene groote keuze Behangselpapieren volgens de nieuwste dessins aan fabrieksprijzen. VOORRADIG alle soorten van Verfwaren, Vernissen en alles wat tot dit vak behoort, aan coneurreerende prijzen. Opruiming van RESTEN zoolang de voorraad strekt aan zeer billijke prijzen. V. FONCK. Station VenraaiOostrum. HANDEL IN: STEENKOLEN Alles aan coneurreerende prijzen. ^«Tijdige Halp, dnbbele Hult) Pat kunnen zij allen getuigen die door het ge bruik van een eenvoudig huismiddel, het uit breken van ernstige ziekten voorkwamen. Deze waarheid wordt algemeen erkend. In het gc- illustreerde book „DE VRIEND DER ZIEKEN" dat in geen enkel huishouden ontbreken mag, vindt men hondordo nuttige wenken hoe ia de moeste ongesteldheden eu ziekten te han delen is. Pit book wordt op elke aanvraag gratis en franko aan allen verzonden die het por briefkaart in Richters Boekhandel te -WEiSS^- Rott-rdam aanvragen. w"— Beste kwaliteit Portland-Cement in vaten van 180 kilo's aan uiterst goedhoopen prijs levert L. LAUDY, Venlo. BESTE a f 6.50, TjR,A.S EXsT GIPS aan coneurreerende prijzen. J. DIJKS, Holthees. Het werkzaamste middel "•gen Jicht, Rumatiek, Pijn in den Rug, Aangezichtspyn, Tandpjgn enz. is buiten kijf: RICHTERS 'A ANKER-PAIN-EXPELLER. k. 50 en 75fieat de Flesch. Te koop in de apotheken. Alleen echt met „Ankert VERKOOPT ■beste zuivere Araerikaansche Bij 1 Liter 10 cent. n 5 48 10 - 95 - eene groote keuze in ZWAKT BUXKINGS, KAMGARENSHEV10TS, MANCHESTER, PI LOW, BE VERTIN, enz. Eene groote partij Kleedjesstoffen. Zwarte en gekleurde fransche merinos. Zwarte zijde, baai, flanel, tyken peluwen, wit en blauw linnen, kanten, mutsen, bloemen en zijden linten ruches, garnituren, enz. Tevens ontvangen eene groote keuze in alles aan lage, tloch vaste prijzen. AAN ZEER VOORDEELIGE PRIJZEN. CO co GO a S i w s 3! 5 S. c H. o O 90 GO <n> t=3- CD> CO <Tï> t=T- e-t- P? a3 (TT- c-r* O O 00 05 O S3 o o? 00 re - o m VOORHANDEN Reuversehe en Tegelsche blauwe pannen, 2e soort, 3e soort, roode pannen, plavuizen. BESTE STEENKOLEN aan coneurreerende prijzen. AARDEN KOEBAKKEN. a 11 Gulden de 100 Kilo. lederen dag verkrijgbaar aan 70 cents het mud, franco thuis 75cents. UAAAlllAJ., dat hij voor liet aanslaande Zomer-Seizoen een prachtige collectie hoeft ontvangen, zooals Laken, Buxkings. Manchester, Pilow, Baaijen, Bevertins, enz. enz. Bericht tevens eene groote partij GEMAAKTE GOEDEREN, be staande in COMPLETE MANS- en JONGENSPAKKEN, henevens KIN DERPAKJES. ONDERBROEKEN eu BORSTROKKEN. liflgB* licpimilicn spoedig en (ol billijke Prijzen. 12Jg Ti Uitgever van „Maas ©n Peel", worden alle soorten van DRUKWERK, als: <r6 CS - cz> C£ Cü WE Cö W I ca Factuurs, Nota's, Wissels Rekeuiugen, Kwitantiën Assignation, Adres- Visitekaarten, Iluvvelijksbrieven en kaarten Bruiloftsliederen Prjjscouianten, Coupons, Bestekken, Verslagen, Reglementen, Aanplakbiljetten, Menu's Circulaires, Contracten, Etiquetten, Convocatie-Biljetten, Dagboeken, Weeklijsten, Waschlijsten. Dagvaardingen, Oldigaliën, Ordonnantiën, Declaratie's Adressen voor Envelloppen. Programma's Strooibiljetten, enz. Q HH ■g o VI c 5 I) 4) O -O - 01 c S r 0 0 G O pp 0 £3-5 0 O CL w 0 O CQ 0 „in-: roode snif VRIJTHOF 12 en 13 VRIJTHOF 12 en 13 Buitengewoon Uitgebreide Keuze van Behangselpapierenvan el de hilliji.ste prijzen tol dc llijfsti, Artikelen van de Vcornuaniste linizen. BEHANGSELPAPIERvan af 8 cent de rol. PAPIEREN met GOUDvan af ÜO cent dc rol. Specialiteit van Frrinache Behangselpapieren. Iraportatie van Duitsche, Engelsche en Amerikaansche Boliallgselpapieren. Prachtig Assortiment van Randen (met of zonder Hoeken), Décors, Lambris, Rosetten, en alles wat tot hei Artikel behoort. r, Ld 1— LU N Y\ i CL. CL O r*\ -0 *z.s:a KJ -J 1— "i H A Koeiiaor KARPETTEN" van af .la volgende prijzen: 5 el lang, -1 el brood f 8.75. 4i s - - 3ijt - o 7/25P 4 -•»,'{• - 5.50. 3l/S - o 5)/?. - - 4.—-. 3 >1/2 3 50. B K D K Ta E K B J Ft S van 75 cent. één Gulden en?..enz. Wasschen onqoodig! Worden met spons -en water schoongemaakt. Rollen gelijk op. Kunnen op.de vereisohte breedte gesneden worden en is zooinon onnoodig. De kleuren houJen beter stand en verteerd het doek minder door zonnehitte of vóchtige temperatuur dan van eenig ander soort. Door deze rolgordijnen worden tapijten en meubelen het beste tegen de zon beschut. De menigvuldige hagelslagen, waardoor onze landstreek telken jare en bijzonder in bet afgeloopene, zwaar geteisterd werd, leerden u de noodzakelijkheid kennen, uwe veldvruchten tegen dat onheil te verzekeren. Hiertoe biedt u de beste gelegenheid met een ^rondkapitual van 5 millïoen IOO OOO gulden, benevens een resei'vefonds van fó4)0,000 gulden. Tegen zeer geringe premiën verzekert gemelde Maatschappij alle voortbrengselen van den grond, als: klaver, granen, peulvruchten, beden, wortelenvlashennep enz. De duizende schadeloosstellingen, die sedert meer dan 30 jaren in der minne geregeld en prompt uitbetaald werden, strekken tot een onomstootelijk bewijs der lpjauteit en soliditeit der Keulsche Hagel-Assurantie-Maatschappij, welke vertegenwoordigd is in de provincie Limburg door de Heeren: J. B. Arnold te Gulpen. II. Dautzenberg gem. sec. - Voerendaal. Creemers - Maasniel. J. II. Bertrams Roermond. J. van Hss - Heel. H. Smeets te Blinde (adres Maastr.) A. J. Wiertz wethouder te Kerkrade. II. van Boom - Venloo. J. Henckens Areen. H. J. van Bommel Kessel. H. Geenen Susteren. A'. Frank gem.-ontv. Schaesberg. J. W. Dols gem.-ontv. Merkelbeek. W. Th. Trienekens Saarloo. P. J. Dobbelslein gem.-ontv.» Simpelveld. M. H. Peters Horn. G. Tervooren - Wansum. L. Schobben Waubach. L. Elias wethouder Valkenburg. G.' Pubben gem.-ontv. Ottersura. M. A. II. Wetzeh Heerle. P. H. Everts gem -iecr. te Se'venura. A. 11. A erts Swolgen. Ch. Hennen Nieuwstadt. J. F. Savelhoul wethouder- Grevenbicht. C. A. Meuter gem.-secr. Beesel. H. Raven gem.-ontv. Ulestraten. J. Hermans - Hoenabroek. L. Janssen-Gielens - Helden. J. Maasen gem.-ontv, - Roggel. J. Knapen Weert., J. Wolfs - Fisden. JLernmens gem.-secr. Beek. W. Schmeitz Joosten - Echt. J. W.v.d. Venne gem. ont.« Maasbracht. Fr. Roe/fs Bergen. P. C. Hutten Soharn (Heer). C. J. Joost en - Ned er weert. C. A. Vernooij - Sittard. W. Janssen St. Odiliënberg. A. Perenboom - Mook. F. Simons - Tegelen. Te VENRAY door M. van de Voort, gem.-secr. HORST door W. Thomeer-Houben. AGENTEN voor plaatsen in Brabürg, waar de Maatschappij nog niet vertegenwoordigd is, gelieven zich te adressoeren aan het Hoofdageutschap gevestigd bij Jules Hf.nrar, Groote Staat No. 37 te Maastricht. zuiveren het Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van do LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn ouwaardeerbaar ter genezing van alle kwalen, eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig vau welken leeftijd, fin onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. ZD E Z -A. X-I F is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwcronde Borsten, verouderde Wonden. Zweren on Etterbuilen. Zij is beroemd ter genezing van Jicht, Rbgmatiek, en onverge lijkbaar voor Aamborstigheid. KKEBPIJIST, BRONCHITIS, VERKOUDHEID en JiOEST. l'er genezing van 'kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten boaft zij geene mededinger, en geneest betooverend saamgetrokken en stijve Gewrichten. Alleen bereid in Thomas HOLLOWAY's Etablissement, 78, NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen S33 OXFORD STREET, En worden verkocht m Potten en Doozen van Is. li/sd., 2s. Od., 4s. 6d., lis.. 22s, en 33s., en verkrijgbaar bij alle mcdicijnen-verkoopere door de geheele wereld.

Peel en Maas | 1889 | | pagina 4