HOEST ea omstreken. öe noodvlag. Het Kasteel Montsabrej, Buitenland. ZATERDAG 11 MET 1880. TIENDE JAARGANG. No. 111 Uitgever: W. VAX OEN IIUXCKIIOF-Sassen. Deze Courant verschijnt iederen Zaterdag. l^euilleton. Belg ie EL EN MAAS ei* Msi EK. Sinnd Woensdag. V.M. .'3e dei* ,1|ii2bbi. Woensdag. L.K. 21e Dinsdag. N.M. 29e Woensdag Stfiiiiil «l«*c /on. 3, 10, 16, 22, 28 Mei. op 4.21, 4.10,4.7, 3.58 3.31; v/m.; onder 7.30, '.37, 7.47. 7.56. 8.4; n'tn. Abonnementsprijs per kwartaal. voor Vknraj 50 c. franco per post 65 e. voor het buitenland 85 c> afzonderlijke nummers 6 c. Prijs der Advertentiën ▼an 15 regels 30 e. elke regel meer 6 c. groote letters en vignetten naar plaatsruimte. Advertentiën, Omnal geplaatst, worden Smaal berekend. dvertentiSn of Ingezonden Stukken gelieve men Vrijdag Hvóór 2 uur 's-middags te be zorgen aan het Bureau »Peel en Maas" te Venray. De liberalen hebben de noodvlag geheschen! Aan boord van hun politiek scheepje is de boel in 't honderd en zij zien met bekommering den storm van 14 Mei te gemoet. De onweers volken worden dikker en dreigender en, wanneer straks de stormvlagen komen, vreezen ze dat er heel wat politieke levensdraden zullen afgesne den worden. Wat liep dat scheepje een 40 jaren geleden met een zelfvertrouwen in zee Van de steng woei het kort begrip van het liberale Credo: de regeering van het volk door het volk!" De geestdriftvolle bemanning voer uit om oen nieuw land te ontdekken. De svsteemen, volgens welke de oude politieke scheepjes gebouwd waren, hadden uitgediend. Alle politieke we tenschap en wijsheid had het hare bijgebracht om hun scheepje met de nieuwste ontdekkingen en uitvindingen te verrijken. Het had alleen en bij uitzondering van alle anderen den bouw en de tuigaadje en de beman ning, die het op de democratische grondzeeën konden doen leven. Dat was toen. Eu wat is het nu? Een breede noodvlag is het herken- ningsteeken geworden van het fel bestookte en geteisterde scheepje. Terwijl hunne tegenstanders met hun oud geloof en hun ouden God even kloekmoedig als altijd de stort zeeën braveeren, terwijl bij hen romp en tuig. hoe oud ook, nog fonkelen 12. Zij zouden de godsdienstoefeningen gaan bijwonen. Juist t.oen zij het kerkgebouw bin nen traden, nam UetH. Misoffer een aanvang. De boeren, die mevrouw De Montsabrej niet anders kenden dan door hare weldaden, had den hare dochter insgelijks zeer zelden, en dan nog maar van verre gezien; doch. zoo als men weet, was het arme simpele meisje sedert tien jaren het voorwerp aller aan dacht en eerbied geweest. De tijding van haren dood had eene algemeene verslagenheid verwekt, hare herleving veroorzaakte eene algemeene vreugde, cn was het onderwerp van alle gesprekken. De eigenares van den Vergulden Arend vertelde aan een ieder, die het hooren wilde, dat Frederik haar gered, haar de gezondheid en het leven had terug geschonken. Daar de jonge schilder bij al de dorpelingen in hoogeachting stond, trok geen Jiunner de waarheid van dit bericht in twijfel. Gedurende de II. Mis waren bijna aller oogen op hem en Lucile gevestigd en bij het uitgaan der kerk werden zij door eene drom nieuws gierigen omgeven, die hen tot aan de deur der 'pastorij volgden. Lucile bracht het overige van den dag in de pastorij door, en keerde tegen den avond in eene opgeruimde stemming huiswaarts. Zij gaf wederom den arm aan dokter Vineent; maai' nauwelijks hadden zij van nieuwheid, heeft het jongste ge wrocht van den liberalen schoepstim merman het reeds leelijk afgelegd. In steeds grooter getal koos liet Neiler- 1 andsche volk het oude veilige scheepje en nu komt het liberale bouwsel hai - den te kort in den naderenden storm. En daarom werd het kort begrip: «l)e Regeering van het volk door het volk neergehaald en de noodvlag in top geheschen. Geen wonder. an den eenen kant verliet de me nigte, die te goed met de liberale begrippen kennis had gemaakt en die bemerkte dat er voor haar geen honig uit te halen was, in grooten getale de liberale gelederen om zich of als volkspartij of als sociaal-democratie op eigen beenen naar een eigen doel te bewegen. Dat dit ontvluchten van het vaandel bitter is als roet in den mond der liberalen, wie zal het ont kennen? Maar onnatuurlijk is dit ontvluch ten niet. Evenmin als het feit dat allen die behalve met aardsche doel einden ook nog met hunne onsterfelijke ziel rekening houden, hoe langer hoe beslister zich van het liberalisme af keeren. Inderdaad voor de liberalen is er weinig opvroolijkends in den strijd, dien zij op 14 Mei tegengaan, en de noodvlag vertolkt hunne gemoedsstem- Hun scheepsroeper, de ACRott.Crt., wenseht maar niets liever- en maakt het met zijn mistsignaal aan het lui sterende Nederland bekend- dan dat de «polderbelangen" aan de liberale heeren in de Provinciale Staten mogen blijven toevertrouwd, liet blad voegt er niet bij, dat deze zelfde liberale heeren dan wel tot aan het einde dei- eeuwen behalve voor de polderbelan- 'eeu hondertal schreden gedaan, of de dokter werd staande gehouden door eenige boerin nen, die reeds den geheelen dag op den loer gestaan hadden, om hem, als hij voorhij kwam, eens aan te spreken, met de gelukkige herstelling van Lucile geluk te wenschcn en levens uit zijnen mond eenige bijzonderheden dienaangaande te vernemen; hij zag zich ver plicht den arm van mejuffrouw De Montsabrej aan Frederik over te laten. De twee jonge lieden gingen arm in arm het dorpplein over, wandelden langzaam op het door het gebergte slingerende voetpad voort, en sloegen vol strekt geen acht op de aanmerkingen der landlieden', die, door het schoone weder daar toe uitgelokt, hier en daar met elkander ston den te praten en hen vriendelijk groetende, eerbiedig ter zijde traden. Hij beeft haai* het leven gered, merkte de eene aan. Het zal hem ruimschoots vergoed wor den, sprak een ander. Het is, op mijn woord, een wonderbaar voorval, maar het is ook een schoon meisje. Geloof mij, vriend, zeide een derde, alleen jeugd is in staat om de jeugd te geue- zen. En wanneer zal Jiet huwelijk plaats hebben? vroeg de dikke Nicolaus, zich opge ruimd in de handen wrijvende. Inderdaad! hernam baas Sjlvaan, dat is een Parijzenaar, die hier zijn tijd niet ver spild heeft. Het schilderwerk schijnt een winstgevend handwerk te zijn. Ja, liet de kleine Leonard er op volgen, het brengt meer op dan korenaren lezen. Intusschen gingen Lucile en Frederik, den gen ook voor eene liberale Eerste Kamer zullen zorgdragen, «I)c overwinning van Maart '88 moet voltooid worden, men heeft niet genoeg aan eene meerderheid in de Tweede Kamer, maar moet ook moes ter zijn in de Eerste." De vraag mag tegenover het Rotterdamsche blad ge steld worden of deze eiseh dan voor eene staatspartij, die de meerdeiheid der natie in den rug heeft, zoo bui tensporig hoog is? Immer neen. De anti-liberalen hebben daarop het volste recht. Zij verkregen impiers die meer derheid niet door willekeurige ver knippingen en samenvoegingen. De alarmkreet mag dan gerechtvaardigd zijn door den wanhopigen toestand van hei ontredderde liberale schoepje, tegenover den tegenstander is hij vol komen belachelijk. Maar vreemder geval is, dat de Liberale Unie om genade smeekt. Paar komt zij aan met het woord des vredes op de lippen. Men zal dat. woord van pacificatie ergens anders in onze ko lommen vinden, wij vestigen slechts de aandacht op deze z.i; aede «Het bestuur ."Vhcrale Unie) wenseht tegenover dit ontwerp«de herziening der schoolwel" geen non possumns te doen hooreit. Het wenseht, dat de liberale partij zich ter wdle van het onderwijs in het algemeen, ten bate van het landsbelang, eerlijk en oprecht bet eid verklare oen grooten stap tot toenadering te doen, doch zij handhave daarbij met de meeste energie haar hoofdbeginsel: goed en algemeen volksonderwijs." Zooals altijd koinf ook nu het be rouw na de zonde. Sedert 1857,sedert 1878 vooral heeft de liberale partij onze grieven vermenigvuldigd en nu zij in do minderheid is komt zij met den olijftak des vrpdes. De moraal van dokter wachtende, gelijk gezegd is. langzaam voort. Zij spraken niets met elkander, wat de dokter of de pastoor niet hadden mogen hooren en toch gevoelden zij zich gelukkig, zoo met. elkander, zondor getuigen, van heer lijke natuurtooneelpn omgeven, te mogen wandelen. Nimmer hadden zij den wensch gekoesterd zich to onttrekken aan het gezel schap of het toezicht- van hunne vrienden en toch smaakten zij in dit zamenzijn een hun tot dusverre onbekend genoegen. Het was een heerlijke avond. Op eenigen afstand van het kasteel gingen zij zitten op den zelfden bemosten boomstam, waarop LuciLe zat, toen Frederik haar voor het eerst zag. Hier en daar begon zich aan den helderen hemel eene ster te vertoonen; het gezang en getjilp der vogelen verstomde langzamerhand. Eene geruime poos bleven beiden in eene stille bewondering der schoonheden van den liefelijken lenteavond verzonken. Het is hier, op deze zelfde plaats, waar wij nu zitten, dat ik u voor de eerste maal zag. Het was op een schoonen herfstdag. Ik had u slechts even gezien, en toch werd gij het uitsluitende voorwerp mijner gedach ten, sprak de jongman eindelijk. En nu vea talde hij haar, met warmte, hoe diep hij door bet zien van hare droefgeestig heid getroffen werd en hoe de belangstelling in haar lot dagelijks bij hem toenam. Zijne uitdrukkingen hadden dc eigenaaidige wel sprekendheid der oprechte gevoelens des harteni Lucile werd er geheel door verrukt en dacht er niet aan, om hem in het vuur zijner rede te storenhet geluid van Frede- riks stem klonk als eene zachte muziek in deze geschiedenis is, (lat ook nog voor anderen, als voor kinderen, de roede een middel tot zedelijke verbetering is en dat het jammer zou zijn, nu de toepassing in Maart '88 zulke goede vruchten blijkt te dragen, wanneer men op 14 Mei niet een goede dosis van diezelfde medicijn aan den altijd nog zwakken patient toediende. Zonder dat zou hij zoo licht weder in de oude weigering om recht te doen hervallen. Zijne standvastigheid in het goede zal geheel en al afhangen van de nieuwe dosis. Kepetatur decocturn. (Dat het afkookseltje van berkentak- ken dan in 's hemelsnaam nog eenmaal geslikt worde! Maar boven de alarmkreten der bemanning uit, davert en dreunt nu een noodschot. Vijf lichtmatrozen van het gelovende scheepjen hebben een oud mortier op dek geheschen. 't Is eigenlijk een afgedankt stuk dat nooit dienst heeft willen doen en 't heet: inkomstenbe lasting. Al meermalen heeft het verwarring en schrik onder het eigen scheepsvolk verspreid, want als het afgevuurd zou "Woruen, iK. l. man: i"g die zich met dc verdediging van het liberale vaartuig niet inlieten en van angst naai' kooi gingen en in de hang mat kropen. Maar: in extremis eslrema sunt tentandaals het water aan de lippen is grijpt de drenkeling naar een stroohalm. l)och van lichtmatrozen gesproken, mag ik ze u even voorstellen. Het zijn Goeman Borgesius, die zich door zijne waarheidsliefde in verkiezings-speeches, door zijne oratie over «de volkszonde, Mijnheer de Voorzitter" en door zijne tranen bij levenden lijve aan het verre nageslacht heeft overgeleverd; de twee Israëlitische afgevaardigden van Am- liare ooren, drong tot haar hart door en veikwikto haar meer dan liet koeltje, dat door het geboomte ruischte. Aldus dacht gij aan mij, waart gy door mijn ongeluk aangetrokken, alvorens gij mij kendet, zeide zij, nadut hy ophield met spre ken. O mijn vriend, dat bewijst, welk een edelaardig hart gij bezit. Welaandewijl wij nu alleenzijn, wil ik u iets in vertrouwen mededeelen, wat ik nimmer in de tegenwoor digheid van den pastoor en den doktor heb durven openbaren. Ten tijde, dat mijn leven nog maar in een pijnlijken en folterenden droom bestond, zag ik alle nachten een ge heimzinnig wezen, uat u sprekend geleek, aan het hoofdeinde van mijn legerstede plaats nemen. Hij zag mij glimlachende aan en door de uitwerking van die blikken slaakte mijne rede, zonder de minsto inspanning, dc banden, waarin zij gekluisterd lag. Hij sprak mij toe, en ik vond zonder moeite woorden, om hem ie antwoorden. Hij geleek u in alle deelen: zijne gelaatstrekken waren in alles aan de uwen gelijk, zijne stem was oven zoet als de uwe; toen ik u bij mijn ontwaken zag zitten, herkende ik ijl u den vriend mijner droomen. Gedurende hun gesprek was de dokter hen genaderd; hij bleef op een paar schreden afstands van hen staan en daar zij hem niet opgemerkt hadden, beschouwde hij hen, voor hij hen aansprak, oonige oogenblikken met diepe "aandackt, terwijl eene mengeling van verslagenheid ei) -ontsteltenis zich op zijn gelaat teekepde. Kinderen, sprak hy eindelijk, het wordt laatHippocrates is van oordeel, dat men zich sterdam. Hartogh en Kerkdijk; lleldt, de haast niet noembare Noo-Ma)thusi- aan en Schepel, die zijn liefhebberen van Oorlog op Finamiën schijnt U hebben overgebracht. Die inkomsten belasting welke voor grot te vermogens G percent zou bedragen, zou met haar bedrag het equivalent zijn van dc af te schatten zoul-belasting en patent belasting, deze laatste gedeeltelijk. Do vraag ligt voor de hand. waarom de heeren hun voorstel niet hebben ingediend, toen de liberalen de meer derheid hadden in beide Kamers? Maat ook deze andere vraag, waarom dc finantieelc specialiteiten der linkerzijde, Gleichman, Van Delden, Gildemcester, bijgestaan door de Beaufort en Van der LoafT, het voorstel niet indienden? Zij lieten het immers niet aan do lichtmatrozen over, omdat het nood schot hun vóór de Meiverkiezingen te lichtzinnig en te kinderachtig scheen Of omdat zij gccnc verhuizing van kapi talen naar het buitenland wilden in de hand werken? Wanneer men het groep je voorstellers ziet, rijzen dergelijke vragen van zelf naar do lippen. Maar of het scheepje ook geducht in nood is! Laat ze zwieren, de noodvlag, laat dreunen het noodschot, op een zinkenden bodem scbeopi zich het N«> derlandsche volk op 14 Mei o. m. niet in! Daarvoor bedankt het, en terecht. A\ IJ. Maandag is te Dergen een politiek proces begonnen, dat in Italgië veel belangstelling wekt. Er zijn ongeveer dei tig aangeklaagden, meest werklieden, die als socialisten bekend staan; /ij zijn aangeklaagd van deelneming aan een uitgebreid koniplot tegen den troon. Als bun hoofd wordt beschouwd de bekende Léon Defuibseaux, die veilig in Frankrijk is, niet te lang aan do koelheid der nachtlucht moet blootstellen. Even zuiver als de heldere sterrenhemel boven hunne hoofden, voelden de beide jon gelieden, by het hooren van de «tem des grijsaards, volstrekt geene verwarring. Zij ^tonden onmiddelyk op eu terwijl Lucile den liaar aangeboden ai m van den doctor aannam, wandelden x.ij naar het kasteel. De jongelie den waren zichtbaar gedurende het overige van d«-n avond afgetrokken en daar de doctor ook genoeg stof lot nadenken had. keerden Frederik en hij vroeger dan gewoonlijk naar zijne woning terug. Zoo dra zij tc huis waren, begaf de schilder zieli terstond, na den doctor de hand gedrukt te hebben, naai zijne kamer, in plaats van nog eene poos, zoo als naar gewoonte, mot hem te blijven praten: het geluk zoekt dc afzondering, en, even als de di oefheid, heeft het behoefte aan eenzaamheid en *li!te. Dc sterren vorbleckten. in het Oosten be gon het morgenlicht te grauwen en nog wan delde doctor Vincent in de lanen van zijnen boomgaard. Hij had den vorjgen dag tc Snit Maurice eenige toespelingen gehoord, daarna Lucile en Frederik eenige minuten gade ge slagen; eene volledige bekentenis hunnerzijds had hem niet beter kunnen overtuigen. Tot op dat uur had de goede doktor in de gehecht heid van het meisje aan den jongen schilder slechts ccne gril gezien, welke met den t.i;d zou yerdwynen. Van den anderen kaat had de zuivere, broederlijke genegenheid, welke Frederik aan roejufvrouw I)e Montsabrej betoonde, hem geheel gerust gesteld. Do brave man zsg echter te laat in, dat hij zich

Peel en Maas | 1889 | | pagina 1