Groot i tarot Wed. M. Verriet, li. Faterstraat, A. M. VAN AARSSEN, ZWART LAKEN Paterstraat, Venraai, Modellen en Kleuren Engelsche VllTHQEDEN, kapok. Overhemden Cravatten Vestdassen. KLEEDJESSTOFFEN Fransche Merinos Echte Kanten en Mutsen Fransche, Duitsche en Engelsche Heer en en Dames Mode-Artikelen, HOLLOWAYS PILLEN EN ZALF. PORTLAND-CEMENT Portland'Dementj V. FONCK. - Venray. Mark 500,000 A. M. Van Aarssen, Paterstraat. Fabriek van Behangselpapier Charles B I i I C P3 3 <j Behangselpapieren. KAMGAEEN Fransche, Engelsche enz. Wollen Dekens. SPECIALITEIT enz. Mode Artikelen Garen, Band KNOOPEN. I VENRAAI ONTVANGEN voor het aanstaande Seizoen Handel in Koloniale waren, puike erwten en boonen. Steenkolen per wagon en per mud BB PILLEN VERKRIJGBAAR: PETROLEUM Valentin Co. BERICHT HIERMEDE: NIEUWE STOFFEN - Maastricht. af H ui ggfi Marmeren Schoorsteenmantels L. Laudy, Venlo. ONTVANGEN NOUVEAUTÉS heeft de eer hare yeaclite begunstigers te verwittigen dat zij voor het aanstaande seizoen aan bijzonder voordeeligen prijs ontvangen heejt eene groote voorraad en prachtige sorteering van alle in 't vak voor komende artikelen. NIEUWSTE SPREI JEN. ^-ÏOEDJES VOOR DE jXERSTE j~l. j^OMMUNIE IN ALLE PRIJZEN. IN SAJET eene groote keuze in BUXKINGS, KAMGAREN, SHEVIOTS, MANCHESTER, PILOW, BE VERTIN, enz. Eene groote partij Kleedjesstoffen. Zwarte en gekleurde fransche merinos. Zwarte zijde, baai, flanel, tyken, peluwen, wit en blauw linnen, kanten, mutsen, bloemen en zijden linten, ruches, garnituren, enz. Tevens ontvangen eene groote keuze in GOUD- en ZILVERWERKEN alles aan lage, doch vaste prijzen. AAN ZEER VOORDEELIGE PRIJZEN. zuiveren het Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van de LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle kwalen, eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. Rn onbetaalbaar voor Kindoren van eiken ouderdom. 3D E ZALF ia een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen. Zij is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiek, en onverge lijkbaar voor Aamborstigheid. KEELPIJN, BRONCHITIS, VERKOUDHEID en HOEST. £Ter genezing van kliergezwellen en alle soorten Yan Huidziekten heeft zij geeue mededinger, en geneest betooverend saaragetrokken en stijve Gewrichten. Alleen bereid in Thomas HOLLOWAY's Etablissement, 78, NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen BB3 OXFORD STREET, En worden verkocht in Potten en Doozen van Is. li/zd., 2s. 9d., 4s. Cd., lis., 22s. en 338., en verkrijgbaar bij alle medicijnen-verkoopers door de gelieele wereld. Beste kwaliteit Portland-Cement in vaten van 180 kilo's aan uiterst goedkoopen prijs levert L. LAUDY, Venlo. BESTE f6.50, TIR,-A-S ETST GIPS aan concurreerende prijzen. J. DIJKS. Holthees. VERKOOPT beste zuivere Amerikaansche Bij 1 Liter 10 cent. 5 - 48 - 10 95 als hoogste prijs biedt in 't gelukkigste geval de nieuwste groote door den Ham- burgschen Staat gewaarborgde geld-lo- terij. Deze groote geld-lolerij is overal door de tal rijke ter verloting komende prijzen zeer gaarne gezien. Dezelve wordt volgens het trekkings prospectus door eene daarvoor benoemde gene* raal-direclie bestuurd, en de geheele onderneming bevindt zich onder staats-toeziclu. Binnen wei nige maanden worden in zeven klassen successi- veiijk van 100,0000 loten 50,200 nommers bepaald met eenen prijs getrokken. De hoogste prijs bedraagt in 't gelukkigste geval M. 500,000 in 'I bijzonder echter: 1 Premie van M. 300,000 1 Prijs - - 200,000 1 Prijs - 100,000 1 Prijs 75,000 1 Prijs - - 70.000 1 Prys - 65,000 2 Prijzen - 60,000 1 Prijs 55,000 1 Prijs 50,000 1 Prijs - - 40,000 1 Prijs - 30,000 8 Prijzen 15,000 26 Prijzen 10,000 56 Prijzen 5,000 106 Prijzen - - 3,000 203 Prijzen 2,000 4 Prijzen 1,500 608 Prijzen - 1,000 1018 Prijzen - 500 30970 Prijzen 148 17190 Prijzen - 300, 200, 150, 127, 100, 94, 67, 40, 20. Van bovenstaande prijzen worden er in de eer ste klas 2000 ten bedrage van M. 117,000 verloot. De hoogste prijs in de eerste klas be draagt M. 50,000 en klimt in de tweede lot M. 55,000. in de 3de tot M. 60,000. 4e M. 65.000, 5e M. 70,000. üe M. 75,000 en in de Ie klas event. M. 5oo.ooo. in 't bijzonder echter M. 3oo,ooo, 2oo.ooo enz. enz. Voor de trekking der eerste klas kost Een geheel origineel lot fl. 3.60 Een half 1.80 Een kwart 0.90 Tegen inzending van het bedrag in bankbil jetten, postwissel of postzegels komen de door ons ontvangen orders prompLter uitvoering. Aan ieder wordt de van het staatswapen voorziene origineele loten ter hand gesteld, benevens het officieele prospectus waaruit alle nadere bijzonder heden, b. v. indeeling der prijzen, trekkingster mijnen, inleggeldeu voor de verschillende klassen duidelijk te zien is. Dadelijk na de trekking ont vangt ieder deelnemer de officieele trekkings lijst, eveneens voorzien van het staatswapen, welke de prijzen en de nommers, die getrokken zijn, bevat. Het uitbetalen der prijzen geschiedt volgens prospectus prompt onder waarborg van den Staat. Op verlangen zenden wij het otficieele prospectus gratis en zijn verder gaarne bereid, de loten, welke men niet wil behouden, en die ons ie rechter tijd vóór de trekking worden teruggezonden, weer terug te nemen en het daar voor ontvangen bedrag te rcstitueeren. Daar voor deze trekkingen dagelijks zeer talrijke orders bij ons inkomen, verzoeken wij beleefd, ten einde alle bestellingen met nauwkeurigheid te kunnen uitvoeren, deze zoo spoedig mogelijk, iu ieder geval echter vóór den 30. April 1889 aan ons direct te doen toekomen. Bankiers HAMBURG. flat hij voor het aanstaande Zoiner-Seizoen een prachtige collectie heeft ontvangen, zooals Laken, Buzkings, Manchester, Pilow, Baaijen, Bevertins, enz. enz. Bericht tevens eene groote partij GEMAAKTS GOEDEREN, be staande in COMPLETE MANS- en JONGENSPAKKEN, benevens KIN DERPAKJES. ONDERBROEKEN en BORSTROKKEN. Rcparaliën spoedig en tot billijke Prijzen. -§ „DE ROODE STER" VRIJTHOF 12 en 13 VRIJTHOF 12 en 13 Buitengewoon Uitgebreide Keuze van Behangselpapieren van af de billljksle prijzen lol de Rijkste Artikelen van de Voornaamste Huizen. BEHANGSELPAPIERvau af 8 cent de rol. PAPIEREN met GOUDvan af SO cent de rol. Spocialiteit van Fransche Behangselpapieren. Iraportatie van Duitsche, Engelsche en Amerikaansche Behangselpapieren. Prachtig Assortiment van Randen (met of zonder Hoeken), Décors. Lambris, Rosetten, en alles wat tot het Artikel behoort. I— UI Ld Ld Koelianr KARPETTEN van a( de volgende prijzen 5 el lang, 4 el breed f 8.75. 41/2 - 31/2 7.25. 4 3 5.50. 3I/2 - 2I/2 - 4. 3 21/2 - 3.50. BEDKLEEDJES van 75 cent, één Gulden enz.enz. o ALLE SOORTEN aan zeer voordeelige prijzen. Teekeningen gratis op franco aan vrage. eene groote keuze Behangselpapieren volgen» de nieuwste dessins aan fabrieksprijzen. VOORRADIG alle soorten van Verfwaren, Vernissen on alles wat tot dit vak behoort, aan concurreerende prijzen. Opruiming van RESTEN zoolang de voorraad strokt aan zeer billyke pryzen. V. FONCK.

Peel en Maas | 1889 | | pagina 4