Me te ed. »lits M. Verriet, mm.Venraai. Paterstraat, Steils ireei ie 1,1. öemmuaie, u Paterstraat, Yenraai, A. M. VAN AARSSEN, KLEEDJESSTQFFEN Fransche Merinos Echte Kanten en Mutsen Wollen Dekens. Modellen en Kleuren Engelsche VILTHQEDEN, I1 Overhemden Cravatten Vestdassen. Mode Artikelen, Fransche, Duitsche en Engelsche heer en en Dames IVSodedlrtikeJen. HOLLOWAYS PILLEN EN ZALF. PORTLAND-CEMENT Fortland-Cementj V. FONCK. - Venray. Mark 500,000 NIEUWE STOFFEN A. M. Van Aarssen, Paterstraat. Fabriek van Behangselpapier Charles A D IT w H Behangselpapieren. KAMGA'REN Fransche, Engelsche SPECIALITEIT GarenBand KNOOPEN. I VENRAAI ]j ONTVANGEN voor het aanstaande Seizoen Handel in Koloniale waren, puike erwten en boonen. Steenkolen per wagon en per mud DE PILDEN VERKRIJGBAAR: PETROLEUM Valentin Co. BERICHT HIERMEDE: Maastricht ft <1 Marmeren Schoorsteenmantels L. Lautly, Venlo. ONTVANGEN NOÏÏVBAIITES IN Oil/. lO heeft de eer hare geachte begunstigers te verwittigen dat zij voor het aanstaande seizoen aan bijzonder voordeeligen prijs ontvangen heeft eene groote voorraad en prachtige sorteering van alle in 't vale voor- komende artikelen. IN' oil/. SP REI JEN. kapok. NIEUWSTE OEDJES VOOR DE TEERSTE ^EPVSTE ji. p OMMUNIE IX ALLE PRIJZEN. S -A_ •-.AAA AStPT' -v; ys 'T L VL eene groote keuze in ZWART LA-KlEISr. RUXKIXGS, KAMGAREX, SIIEVIOTS, MANCHESTER, .PILOW, BE- VEIITIN, enz. Eene groote partij Kleedjesstoffen. Zwarte en gekleurde fransche merinos. Zwarte zijde, haai, flanel, tyken, peluwen, wit en blauw linnen, kanten, mutsen, bloemen en zijden linten, ruches, garnituren, enz. Tevens ontvangen eene groote keuze in GOUD- en ZILVERWERKEN alles aan lage, docli vaste prijzen. AAN ZEER VOORDEELIGE PRIJZEN. zuiveren het Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van de LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle kwalen, eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. En onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. DE ZALF is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen. Zij is beroemd ter genezing van Jicht, Rhum&tiek, en onverge lijkbaar voor Aamborstigheid. KEELPIJN, BRONCHITIS, VEKKOUDHEID en HOEST. Ter genezing van kliergezwellen en allo soorten van Huidziekten heeft zij geene mededinger, en geneest betooverend saamgetrokken en stijve Gewrichten. Alleen bereid in Thomas HOLLOWAY's Etablissement, 78, NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen 503 OXFORD STREET, En worden verkocht in Potten en Doozen van ls. li;'?d., 2s. 9d., 4s. Gd., lis., 22s. en 33s., en verkrijgbaar bij alle medicijnen-verkoopers door de geheele wereld. Beste kwaliteit Portland-Cement in vaten van 180 kilo's aan uiterst goedhoopen prijs levert L. LAUDYVenlo. BESTE él f6.50, TRAS ETST GIPS aan concurreerende prijzen. J. DIJKS, Holthees. VERKOOPT beste zuivere Amerikaansche Bij 1 Liter 10 cent. 5 - 48 - 10 - 95 als hoogste prijs biedt in 't gelukkigste geval de nieuwste groote door den Ham- burgschen Staat gewaarborgde geld-lo- terij. Deze groote géÜl-loterij is overal door de tal rijke ter verloting komende prijzen zeer gaarne gezien. Dezelve wordt volgens het trekkings- prospeetus door eene daarvoor henoemde gene- raal-directie bestuurden de geheele onderneming bevindt zich onder staats-toezicht. Binnen wei nige maanden worden in zeven klassen successi- velijk van 100,0000 loten 50,200 nommers bepaald met een en prijs getrokken. De hoogste prijs bedraagt in 't gelukkigste geval M. 500,000 in 't bijzonder echter: 1 Premie van M. 300,000 1 Prijs - 200,000 Prijs 1 100,000 1 Prijs /o,000 1 Prijs - 70.000 1 Prijs 65,000 2 Prijzen - n 60,000 1 Prijs 55,000 1 Prijs n 50,000 1 Prijs f. n 40,000 Prijs - 30,000 8 Prijzen n 15,000 26 Prijzen 10,000 56 Prijzen - 5,000 106 Prijzen - 3,000 203 Prijzen 2,000 4 Prijzen 1,500 608 Prijzen - 1,000 1018 Prijzen 500 30970 Prijzen 148 17190 Prijzen 300, 200, 150, 127, 100, 94, 67, 40, 20. Van bovenstaande prijzen worden er in de eer ste klas 2000 ten bedrage van M. 117,000 verloot. De hoogste prijs in de eerste klas be draagt M. 50,000 en klimt in de tweede tot M. 55.000, in de 3de tot M. 60,000. 4e M. 65, OOO, üe M. 70.000, 6e M. 75,000 en in de Ie klas event. M. 5oo,ooo, in 't bijzonder echter M. 3oo,ooo. 2oo,ooo enz. enz. Voorde trekking der eerste klas kost Een geheel origineel lot fl. 3.60 Een half 1.80 Een kwart 0.90 Tegen inzending van het bedrag in bankbil jetten, postwissel of postzegels komen de door ons ontvangen orders prompt ter uitvoering. Aan ieder wordt de van het staatswapen voorziene origineele loten ter hand gesteld, benevens het odicieele prospectus waaruit alle nadere bijzonder heden, b. v. indeeling der prijzen, trekkingster mijnen. inleggelden voor de verschillende klassen duidelijk te zien is. Dadelijk na de trekking ont vangt ieder deelnemer de otficieelc trekkings- lijst, eveneens voorzien van het staatswapen, welke de prijzen en de nommers, die getrokken zijn, bevat. Het uitbetalen der prijzen geschiedt vólgens prospectus prompt onder waarborg van den Staat. Op verlangen zenden wij het odicieele prospectus gratis en zijn verder gaarne bereid, de loten, welke men niet wil behouden, en die ons te rechter tijd vóór de trekking worden teruggezonden, weer terug te nemen en het daar voor ontvangen bedrag te restitueerenDaar voor deze trekkingen dagelijks zeer talrijke orders bij ons inkomen, verzoeken wij beleefd, ten einde alle bestellingen met nauwkeurigheid te kunnen uitvoeren, deze zoo spoedig mogelijk, in ieder geval echter vóór «Ben SO. April 8880 aan ons direct te doen toekomen. Bankiers HAMHLItG. 11XWIUXMLJ dat Lij voor het aanstaande Zomer-Seizoen een prachtige collectie heeft ontvangen, zooals Laken, Buxklngs, Manchester, Pilow, Baaijen, Bevertins, enz. enz. Bericht tevens eene groote partij GEMAAKTE GOEDEREN, be staande in COMPLETE MANS- en JONGENSPAKKEN, benevens KIN- HERPAKJES. ONDERBROEKEN en BORSTROKKEN. Reparatie» spoedig en lol billijke Prijzen, „DE Itooiu; STEK" VRIJTHOF 12 en 13 VRIJTHOF 12 en 13 Buitengewoon Uitgebreide Keuze van Beliaug!>el|>npicrenvan af de billijkste prijzen tol de Rijkste Artikelen van de Voornaamste Huizen. BEHANGSELPAPIERvan af 8 cent do rol. PAPIEREN met GOUDvan af 211 cent do rol. Specialiteit van Fransche Behangselpapieren. Importatie van Duitsche, Engelsche en Amerikaansche Behangselpapieren. Prachtig Assortiment van Randen (met of zonder Hoekenl, Décors Lambris, Rosetten, en alles wat tot het Artikel behoort. LU 03 CO cc LU Q. O ry- O ri J M H EH Eh Koolnaar KARPETTEN van af de volgende prijzeu 5 el lang, -1 el breed f 8.75. 41/2 - - 3i 2 - - 7.25. 4 - - 3 - 5.50. 3i,'i 21/2 - - 4. 3 -•» - 2i/2 - 3.50. B K D K L K K ID J K S van 75 cent, één Gulden enz.enz. ALLE SOORTEN aan zeer voordcelige prijzen. Teekeningen gratis op franco aan vrage. eene groote keuze Behangselpapieren volgens de nieuwste dessins aan fabrieksprijzen. VOORRADIG alle soorten van Verfwaren, Vernissen en alles wat tot dit vak behoort, aan concurreerende prijzen. Opruiming van RESTEN zoolang de voorraad strekt aan zeer billijke pry zen. V. FONCK.

Peel en Maas | 1889 | | pagina 4