ING. Vélocipèdes. G. Maas P. M. Sanders, Aufgeboi. Fanfare,, Eulerpe". CONCERT Meststoffen. J. van der Linden, Bij P. A. Boers Bij J. CAMPS, Oostrum, beste Kiuitkalk DE HUISGENOOT. blauwe en roode dakpannen Beste Hollandsche Asch De Notaris Van denBergh De Notaris Van den Bergt De Notaris van den Bergh De Notaris Van denBergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van denBergh Gemengde Berichten Burgerlijke Stand. Marktberichten ADVERTENTIES. M. Verria prima kwaliteit Amei-ikaiJiscli SPLK Heeren Landbouwers! H. Poels-Camps. Bij H. Janssen tc Veltum zaadhaver, zaailupinen en zaadmais. Winkel en Blauwververij Vélocipèdes en toebehoor Plavuizen, Steenkolen Best Lijnmeel HALF-STUIVERS MAGAZIJN. PLAVUIZEN, Magere Stukkolen en Kalk. Rogge en Roggemeel. Tarwebloem. Haver, grilt griittemcel. De Notaris L1NSSEN Een Huis met erf, stal. tuin en bouwland, publiek verkoopen: De Notaris Van denBergh Een huis met publiek verkoopen heer Werker moclit reeds vele bewijzen van belangstelling ondervinden, uit een groot aantal gen enten (ruim 80). Onlangs werd te Eindhoven, waar de notabelen van de plaats zich vcreenigd hebben, om het streven van dcii Bond bevorderlijk to zijn, een onder afdceling gevestigd, ecu voorbeeld, dat wel spoedig zal gevolgd worden. Er wordt ge zegd: -ja maar. dat is onmogelijk, de cons criptie wordt nooit afgeschaft! wat behoeven wij ons dan zoo druk te m -ken?"' Die zoo spreken, zien met in, dat iedere verceniging, vaii welken aard ook, kracht heeft, en na eenigen lijd ook macht kan verkrijgen. Het onwaarschijnlijke kan er door bereikt wérden. Maar al zouden do prijzenswaardige pogingen van den lieer Wer ker maar dit gevolg hebben, dat liet aantal vrijwilligers ieder jaar vergroot werd, en daardoor de druk der bloedbelasting gaande weg verminderd, dan reeJs zou de Oranjebond duizenden aan zich verplicht hebben. Een woord van lof mag den heer Werker voor zijn initiatief niet woiden onthouden. Te Emmerveen is een schaapherder, die aan den kant eener sloot eenige rust nam, in den sloot geraakt en in de modder omge komen. Het is (hans gebleken, dat het soho', door den zoon op zijnen vader te Alfon bij Tilburg gelost, aan een ongeluk te wijten, en liet bewijs geleverd is, dat hierbij aan geen boosaardig opzet is te denken. De dader bevindt zich dan ook op vrije voeten. De getroffene is aan de beterende hand, zoodat men alle hoop heeft, hem in het leven te behouden. i mi 11 mmmm ,mmm Onlangs ging keizer Wilhelm 's morgens te 6 ure naar een der Berlijnscke kazernes, om de op dit.uur bepaalde theorie les bij te wonen; maar toen liij daar kwam, was de betrokken officier nog niet aanwezig. De keizer wachtte geduldig een half uur, totdat eindelijk de officier kwam, die niet weinig verschrikte toen hij, zoo laat komende, dezen onvei \v .clilen toehoorder vond. Hij gaf dun kolonel kennis van het ge beurde en wachtte met. bezorgdheid de dingen die komen zouden. Maar er gebeurde dien dag niets, en dat was, bij de snelheid waar mee dergelijke militaire zaken worden afge daan, niet geruststellend. Ook den volgenden dag hoorde- do officier niets van liet gebeurde, maar tegen den avond ontving hij een pakje, welks afzender niot genoemd werd en daf ecu- wekker bevatte. Als een bewijs, dat het den boerenstand in de provincie Fiieslarul niet voor den wind gaaidient, dat ier jongelingen uit dien stand, die zich weinige jaren geleden, voor den mili- tiedienst hebben doen vervangen, thans po gingen doen, om zelf als plaatsvervanger op te treden. De .-chipbrug over de Missourri bij Nebraska Ci-'y is waarlijk wel de langste in de geheelo wereld. Het bevaarbare gedeelte van «le rivier is, daar ruim 330 meter breed, terwijl de ondiepe, bedding bijna even breed is. Dc*geheele brug werd in 2S dagen en'voor minder dan 43,000 gulden, door kolonel Stewart, van Philadel phia, en generaal Banks, uit Jowa gebouwd. Het beweegbare deel is V-vorming, met den top stroomopwaarts, en 170 M. wijd. I)e bi ug woi dt geopend en gesloten door één man, natuurlijk met behulp van den stroom. Huisgcz. VENRAY Van den 13 tot den 20 April 18S9. Geboorten. Maria Geiiruda Micheis. -- Anna Maria Petronella Asscibergs. Peter Johannes Hubert us Gerardus Poels. Huwelijken. sterfgevallen. Geene. Geene. Venray15 April. Aangevoerd 1900 halve kilo's Boter. Piijs per halve kilo 55 a GO ets. Horst19 April. Boter pet lialvc kilo 50 a 02 ets. Aangevoerd 1871 halve kilo's Maastricht 17 April. Boter per halve kilo 79 a 78 ets. Eieren per 10U stuks 12,80 a 2.90 15 April. Ter veemarkt waren lieden aangev. 101 runderen, 87 kalveren en 337 varkens en biggen. De prijzen waren als volgt: runderen le qual. 90 a 62 c.. 2c qual. 51 a 56 e., vette kalveren 75 a 80 c., en vette varkens 52 a 31 e., alles por kilo, nuchtere kalveren 1 0 a 8,75 en biggen f6,00 a 8,75 per stuk. Venloo, 13 April. Boter per 12 kg. 57 a 61 ets. Biggen aangevoerd 378 per stuk 15 a 19 fr. Hergen17 April. Boter per halve kilo 52 a 06 cis. Blitterswijck15 April. Boter per halve kilo 50 a 60 ets. Well15 April. Boter per halve kilo 59 a 65 ets. Aangevoerd 130 halve kilo's. Vierling so eek, 16 April. Boter per halve kilo 47 a63 ets. Sar,\heeli13 April. Boter "per T* kilo 40 a 58 ets. Denmei 18 April. Bo'or per halve kilo 50 cent.. Aangevoerd 500 luiD'e kilo's. 67.Anthonis, IS April. Boter per 1/2 kg. 50 i> 90 ets. Mil, 13 April. Boter per halve kilo 53 A 60 ets. Maandag-morgen waren op de kalveren en varkensmarkt te Nijmegen aaimov.icrd 1020 biggen. 35 veile, vnikons, 10j*c1iciJ1« liu gen, 7 vette kalveren, 12 nuchtere kalveren De prijzen waren: biggen f 7. a 11. per stuk, vette varkens 26 a 28 ct. de 5 ons, schotte- lingen 1-1 a 17 gld.fjper stuk, vette kalveren 35 a 40 ct. de 5 ons, nuchtercn id. 4 a f 8 per stuk. Es wii'd zur allgemeinen Kenntniss gebracht, class 1. dor Maurer JOHANNES ZEE- GERS wohnhaft, zu Münclien-Gladbacli verdom zu Venray Solin der zu Venray verstol-benen Eheleute, Schrniecl JO HANNES ZEEGERS und CORNELIA güborne HEIJNEMANS 2. und die Dienstmagd ANNA MA RIA JANSSEN wohnhaft zu München- Gladbaêh Tochter der zu Stahe woli- nenden Ackerors HUBERT JANSSEN und dessen zu Stahe verstorbenen Ehefrau MARGARETHA geborne FRIEDRICHS die Ehe miteinander eingehen wollen. Die Bekanntmachung des Aufgebots liat in den Gemeinden M.-Glad.bach- Stadt und Venray zu ge schellen. M.-Gladbaeh, am 18"" April 1889. Der Standesbeamte In Ver tref 1 mg A. KIVELIP. Onder! a*ouw«S JOZEF M. II. GEOMINI EN ANTOINETTE J. M. CAMPS. TJ -"— l 15 April ISS9. Venray De Botermijn te Venray zal wegens hef hooge feest van. Pasehen DINS DAG voorin, ton 8 ure gehouden worden. Venray don 20 April 1889. Do Burgemeester, PH. ESSER. op Maandag 22 April (2,: Paaschdag) bij den Heer AV. WIJNHOVEN. AANVANG 7 uur n.m. HET BESTUUR. LAXUSTKAAT, YRNRAAI. OP NIUUW ONTVANGEN: a UciUs 12 hiio. Bij den oudergeieckcudu zijn VAN AF HEDEN ie bekomen allerhande soorten Venp.ay, 16 Maart-1889. iw vtTkrïjgliaar in «Ie SchooLlraat, maakt de geachte ingezetenen van VENRAAI en omstreken bekend, dat van af Mei e« li. de:i in seijn Huis te Vellum door hem zelve zal worden voortgezet. Door een goede bediening hoopt hij de gunst van een ieder waardig te worden. WOLLEN GARENS en LINNEN DOEK worden ook in zijn huis in de School st raat aangenomen. Als AGENT van verschillende voor name Binnen- en Buitenlandsehe Fabrikanten in RIJWIELEN, maak ik Heeren Wielrijders attent dat alle soorten dour mij geleverd worden franco thuis aan fabrieksprijs; met waarborg van deugdelijkheid. Prima Veiligheid s- tweewielers a fl. 150 en hooger, allen met de nieuwste verbeteringen voorzien. Alle reparatiën wórden spoedig en accuraat uitgevoerd., i.- 1. Fonek, VfjVHAAI. Station ven ray-Oost rum zijn te bekomen bcsle rootle en blauwe dakpannen zoomede tweede soort, en AARDEN BUIZEN Beste halfzachte Lijnkoek en Ujn- meel aan eoncurreerende prijzen. VOORHANDEN Reuversche eu Tegelsche blauwe pannen, 2e soort, 3e soort, roode pannen, plavuizen, beste steenkolen aan eoncurreerende. prijzen. AARDEN KOLBAKKEN. a 11 Gulden do 100 Kilo. lederen dag verkrijgbaar a 11 70 cents het mud, franco thuis 75cents. FAMmSBÜAH VQOR ELKÏN KRING. DERTIGSTE JAARGANG Prijs per jaargang: In 12 maondelijksche afleveringen van 4 a *5 vel druks, /i.80; Wekelijks in losse bladen /'1.40 I)e eerste aflevering is ter inzage te beko men bij alle Boekhandelaren en bij den Uit gever P. J. VERLOOIJ, te Rotterdam. Station VenraaiOostram. HANDEL IN": STEENKOLEN" Alles aa:i eoncurreerende prijzen. Stat'on Venray-Oostrum. KOOLMAN IN: a 70 Cent per mud. Franco station. Verders in natuurlijke mest. Het werkzaamste middel n Jicht, Rumatiek, Pijn Rug, Aangeziehtspyn, ^Tandpijn enz. is buiten kyf: RICHTEBS rA ANKER-PAIN-EXPELLER. k 'rijs 50 en 75,cent de Flesch. Te koop in de rmeoste apotheken. Alleen echt met „Anker: te Venray, zal publiek verkoopen: IÜp Donderdag 25 April, 's namidd. ten 2 ure, ten verzoeke en ten huize van de Erg6" Gertrudis Niessen te Veltum onder Venray. Allerhande huismeubels, als: Stoelen, tafels, kisten, kasten, klok, kagrheis,spiegels, schil derijen, banken, koper, tin. glas, porctdein, aardewerk, bedden, linnen eoz. Verschillende schuur en akkergereedschap pen. als wanmolen, schuppen, rieken, zeizen, zigten enz. 30 kippen en een liaan, eene partij hooi, sti'oo en aardappelen. 2 Op Maandag 29 April, 's namidd. ten 5 ure, ten verzoeke van de kinderen Jo hannes Gerits en de Echtelieden .Johannes Schaeft'ers-Jacobs, ter herberge van Hendrik Martens tc Leunen-Venray. Gemeente Venray, gelegen aan de Scheij, groot 1 Hectare 34 aren 70 centiaren, Sectie H nos. 1012 en 1013. zal op Dinsdag den 23 April 1889, des voor- middags 10 uur to Horst ter plaatse Hegcl- sura ten sterfhuizo van de wed* Riekr Jan Soberjó, publiek verkoopen 1 dragende en melkgevende koe, 1 seheuteling varken. Ivorle kar, kruiwjgen en meer akkerge- schap. Kasten, tafels, stoelen, spiegels, sciiild .-j-ij- en, huisklok, kachels, weefstoel, en verder weefgereedsclmp, koper, tin, glas en aarde werk, polten en pannen, kuipen, tob, kern, broodtrog, spek, vet enz. Eeno party hooi, slroo, aardappelen, brand hout, mest en meer andere zaken. zal op Woensdag den 24 April 18-S9, des namiddags 2 ure, ten huize van G. Tax, op de Kooi aan het Veer tc Well, op verzoek van den Heer Van den Boogaart. VOOR -A JAREN PUBLIEK VERPACHTEN: Ada,Een schoon en welin- ^^ms«»'^^^^^gericlit hui* met «di sais k'rgebomvcn, guns tig gelegen in de nabijheid van de Maas te Well, zeergeschikt, voor allen handel, nering en bedrijf, met erf en luiu, groot samen 21 aren 10 centiaren. Verder vei schillende perceclen bost boiitv2;o bi al aldaar gelegen, als: In den Band. Sectie F 110. 1438, groot 59 aren 70 c., in 2 perecelen, grenzende Moj. Elders en het volgende perceel. In den Band, Sectie F no. 1439, groot 27 aren 50 c., in 1 perceel, grenzende Wil. Coppers en hefc voorgaande perceel. Op de Heul, 3 perceclen uit Sectio F 110. 1539, ieder gioot circa 28 aren, grenzende Mart. Dries sen, Jac. K esse Is en J. Rothof. Aldaar, Sectie F 110. 1530, groot 20 aren 30 c.in 1 perceel. Aldaar. Sectic F 110. 1525, groot 20 aren 80 c., in 1 perceel.. Aldaar, Sectie F 110. 1521, groot 18 aren 70 e.. in I perceel, grenzende liet padje en den weg. Ivloosterveld, Sectie F 110. 1514, groot 34 aren 80 c., in 2 perceclen, grenzende do wedc Weijcnberg en den weg. Binnenveld, Sectie G nos. 200, 927 en 751, samen groot 1 hectare 12 aren 85 c.. grenzende het Kasteel en Mej. Elders. Op het Over, Sectie G nos. 190, 197, 195. 899 en 701, samen groot 3 hectaren 46 areu SO c., iu 12 perceclen. Hoogveld, Sectie G nos. 13.5 en 139, groot 1 hectare 11 aren 30 e., iu per ceclen. zul op Donderdag den 25 Apiil 18S9. des voomiddags 10 uur, te Horst aan do Mel d-ulo, op verzoek en ten hui/e dvr Erfg" Bernard Spreeuwenherg, 1 schoon Merriopaard. I Koe. 1 Rund. 30 Hennen niet Haan. Allerhando Huismeubelen, als: Kasten, kisten, stoelen, tafels, spiegels, schilderijen, huisklok, ledikanten, bedden mot loebehoo* ren, veel koper, tin, poiceleiu. glas*en aar dewerk, broodtrog, kern, tobbe, tonnen, kuipen en ander vaatwerk. Allerlei Akkergcreed, als: 2 laugè en 2 korte karren, ploegen, eggen, wanmolen, kruiwagen, sehuppoti, rieken, gaffels, hak- sulbuk, vlegels, haargeluig, zichten, zeisen, paardentuig, karhuif en moer andere voor werpen. Eeno groole partij hooi, stron, spurrie on aardappelen. I»u«i tr- Ifie plaatse op verzoek van de wed. P. J Maas. 1 half vet varken. 19 hennen met haan. Eenigo huismeubels, als stoelen, tafels, broodtrog. wieg, zichten, zeisen en droog© spurrie. zal op Donderdag 25 April 1889, des avond» G uur, te Horst tor herberge van Ger. Cup pen. op verzoek van Gerard Janssen, voor 3 of G jaren, PUBLIEK VERPACHTEN: □aSrzii Stal, schuur, tuin, hooiland en bouwland, gelegen te Horst m America sectie 1) nos. 2700, 2701, 2959 en 2958, samen groot 1 Hectare 51 aren 75 centiaren, vroe ger bewoond door P.. J. Aerts. Aanvaarding op de gewone tijd dezes jaars. zal op Vrijdag 26 April 1889, des namiddags 1 uur te Venraai aan het V0I011, ten sterfhuize van de wed. Mathijs Liijcns, publiek verkoopen Eon half vet varken, 35 hennen met haan. Tafels, stoelen, kasten, kisten, 2 klokl.©». spiegels, schilderijen, ledikanten, veérenbed- den met, toebehooien, linnen, karhuiven, waschkuipon, 2 groote koperen ketels, vaten, potten en pannen veel tin, koper, ijzer, g!n§ en aardewerk, tonnen met moes, tob, kern, broodtrog enz. Wanmolen, kruiwagen, vlasbraken, schup pen, rieken en meer akkergcreedschap. Eene partij hooi. stroo 011'wat meer zal worden ie voorschijn gebracht. zal op Dinsdag den 30 April 1889. des nam. 1 uur te Vcl'um, onder Venraai, op verzoek van de kinderen Johannes Tlmijls, publiek verkoopen; 1 melkgevende en dragende koe. 20 hennon met haan. Een 1-jarige schaapshond. Veel akkergeroedscbap, als ploegen, eggen, wanmolen, paardentuig, hakselbak, snijklots, schuppen, rieken, zichten, zeisen, vlegels, gaffels euz. Allerlei hu'"? 1 kusten, kisten, stoelen, t;-i spiegels, schil- duriion, voo! porcelein, glas en aardewerk, lodikanien, beddegoed, 2 kachels met toebchooren, koperen waterketel, brood- trog, tonnen met moes, kuipen, vaten, tobbe, kern, emmers, vlasbraak, vlasreep enz. Eene groole party hooi, stroo. aardappelen cn wat meer zal worden ten berde gebracht. zal op Vrijdag den 3 Mei 1S89, des namiddags 2 ure to Venraai aan de Heide. <>p verzoek en ton huize van Leonard van Rcns en kinde ren, 1 dragende en melkgevende koe. 10 hennen met. haan. Allerlei hnismcubels, aL: kasten, kisten, stoelen, tafels, spiegels,.schil derijen, kachel, ledikanten, bedden niet toe- hebooien, koper, tin, porcelein, glas :n aardewerk, kern. tobbe, broodtr«»g; unmers, vaten, kuipen., enz. Allerhande akkergereedschappen, als wanmolen, hakselbak, kruiwagen, ijzeren braakschuppen, rieken, gaffels, vlegels, zichten, zeisen, heizichten, kocbakkan, harken schoffels eu wat meer zal worden gepreser. - teerd. Z'ffl et roet.

Peel en Maas | 1889 | | pagina 3