Buitenland. Belgie Luxemburg Frankrijk Duitsehland Oostenrijk Italië Nederland. 23 en 21 aan de school moei verbon den zijn; b. die sub 2 bedoeld in verband met de belaslingtcrmijnen. Art. 45 bis. Door het rijk wordt over elk dienstjaar aan de besturen der bijzondere lagere scholen eene bijdrage verleend volgens denzelfden maatstaf als bij art. 45 sub. 1 aan de gemeente ten behoeve der openbare lagere school wordt toegekend, mits: t, de school sta onder het bestuur v-aat «ene instelling of vereeniging die rechtspersoonlijkheid bezit 2, het onderwijs do vakken omvat in art. 2 vermeld onder u '3. bet onderwijs gegeven wordt ge durende minstens negen schooltijden per week, uitgezonderd de feestdagen eu vacaniie-tijden 4. het aantal onderwijzers voldoet aan de in de am. 23 en 24 voor de openbare scholen gestelde eischcn. Voor die bijdrage komen niet in aanmerking de bijzondere scholen, waarvan a. het aantal leerlingen minder dan 25 bedraagt; b. de opbrengst der schoolgelden eene inkomst oplevert van gemiddeld vijl' en twintig gulden of meer per leerling en per jaar; e. het aantal onderwijzers gedurende langer dan zes achtereenvolgende maan den van het kalenderjaar niet voldoet aan de eischen in de artt. 23 en 24 voor de openbare school gesteld. Voor de berekening van her sub b vermelde wordt hel voorschrift gevolgd dienaangaande bij art. 45 gegeven. Voorschriften omtrent de uitvoering van dit artikel worden door Ons ge geven bij algemeenen maatregel van bestuur. Art. 46. Van ieder schoolgaand kind mei uitzondering van bedeelden en van hen die schoon niet bedeeld, on vermogend zijn wordt een billijk school geld geheven. De minvermogenden worden, indien het schoolgeld voor ieder kind van dezelfde klasse gelijk is, slechts voor oen gedeelte aan do helling onder worpen. De minister van Justitie, Lejeune, heeft instruction gegeven om de vestiging van Duitschers in België te bemoeilijken, ten/.ij dezen voornemens zijn zich spoedig te laten naturaliseeren. Titans behouden de Duitschers alleen te Antwerpen zijn er verscheidene duizenden woonachtig) hunne nationaliteit en genieten als zoodanig menig privilege, o. a. vrijdom van schut terlijken dienst. Minister Lejeune merkte op, dat, terwijl zoovele Belgen hun vaderland verlaten om naar Zuid-Amerika tc trekken, er geen de minste reden bestaat om het verblijf in België alleen voordcelig te maken voor Duitschers. Voortaan zal slechts bij hooge uitzondering een Duitscher, die niet de Belgische nationa liteit wil aannemen, zich in België mogen vestigen. Op last ran den minister van Justitie zijn voortaan alle hazardspelen, die tot dus verre in verschillende openbare plaatsen te Ostende en te Biankenberghc geduld werden, door do burgemeesters verboden. Te Brussel loopt het gorucht dat gene raal Pontus voornemens is, zijn ontslag als minister van Oorlog te nemen. Hij zou ver vangen worden door generaal Ayou. De Patriate meldt, dat een groot schip op de reis van Christiania naar New-York schipbreuk heeft geleden en door cenc stoom boot van de Red Line Star in volle zee ver laten is gevonden. Het schip was van Chris tiania met meer dar. 600 passagiers en eene bemanning van 54 koppen vertrokken. Het had geene enkele reddingsloep meer hij zich. Men hoopt dat do passagiers en de bemanning gered zullen zijn. Verdere bijzonderheden ontbreken. I)e Regeering heeft maatregelen geno men tegen de paaschdagen, waarop een ma nifestatie tegen Boulangcr wordt beraamd. De bekende Belgische beeldhouwer A. Dutricux i^ te Doornik overledenin den leeftijd van 73 jaren. Hertog Adolf van Nassau ontvangt nog teeds van verschillende zijden telegrammen ,:n gelukwens.hing. De laatste depêches waren afkomstig van den czaar, koning Leo- pold van België en koningin Victoria. I)e eerste uitte de hoop, dat de hertog steeds moge slagen in de vervulling zijner gowich- tigo taak. De koning der Belgen betuigt in de eerste plaats zijne innige droefheid over de ziekte van den Koning-Groothertog en geeft daarna zijn levendige begeerte te ken nen, met den hertog goede betrekkingen van nabuurschap te onderhouden, terwijl hij tevens aan het groothertogdom allen voor spoed toewenscht. De koningin van Engeland smeekt's Hemels zegen voor den hertog af. Ook de groothertog en de groothertogin van Saxen Weimar zonden een telegram. De Senaat heeft in zijne eeiste zitting als hoog gerechtshof de'commissie voor de in structie samengesteld. Zij bestaat uit acht leden. Renault en Delbrienne hebben aan den voorzitter Leroyer geschreven dat zij geene zitting wenschen te nemen. De procureur-generaal en zijn gevolg, alle in de roodo toga gekleed, traden binnen en namen plaats op de ministersbank. De procu- rcur-generaal las het requisitor voor tegen Boulanger, graaf Dillon en Rocliefort. Alvorens do zitting van den Senaat als hoog gerechtshof, in raadkamer, te openen, heeft de voorzitter bevolen de tribunes te doen ont ruimen. De bevoegdheid van dat hoogge rechtshof werd betwijfeld door leden van de rechterzijde. De voorzitter heeft de brieven voorgelezen, bij welke verscheidene senaatsleden zicli ver ontschuldigen wegens liet niet bijwonen der zitting. Deze verontschuldigingen zijn echter niet aangenomen. Door Oscar Vallée werd overlegging gevraagd van de stukken, opdat de Senaat zou kunnen beslissen over het vruagst.uk der bevoegdheid. I)it verzoek werd bestreden door Noel, die aanvoerde dat alleen het parket met eene openbare aanklacht liet begin kan maken. Ten slotte heeft de rechter zijde verzocht dat er geen besluit zou worden genomen nopens het openen der instructie, alvorens de stukken zouden zijn overgelegd, omdat die mededeeling wellicht zou kunnen leiden tot liet stellen van do exceptie van on bevoegdheid. Feitelijk, zoo werd van de rechterzijde aangevoerd, heeft men te maken met een complot, maar niet met een aanslag op dé veiligheid van den Staat. Twee leden hebben derhalve het volgende voorstel ingediend aangezien het requisitoir zicii er toe bepaalt, te verzekeren dat ei- cc-n aanslag zou zijn gepleegd op de veiligheid van den Staat, zonder een enkel feit aan te voeren hetwelk liet hooggerechtshof in staat zou stellen dien aanslag nader te leeren kennen, verklaart de Senaat dat er geen reden bestaat om eene instructie te bevelen. £>»A yooi-sim! W...3 cviirur -verworpen met 209 tegen 55 stemmen. Nadat te zes uren' de geheime zitting in eene openbare was overgegaan, heeft Leroyer liet arrest van het hooggerechtshof, in de raad kamer vastgesteld, voorgolezen. Het behelst dat hot hooggerechtshof beveelt dat de Senaat overga tot eene iustructie door raiddel van eene daartoe benoemde commissie. Er hadden Zaterdag verscheidene ver kiezingen voor de arrondissenieutsradon plaats. Te Charenton verkreeg Boulanger 17-18 stemmen; de andere kandidaten hadden er slechts 1535. Te Yigan, departement Gard, bekwam Boulanger -100 stemmen. In liet kanton Sainte Foix, departement Gi rondt-, werden 1293 stommen uitgebracht op Smodon, opportunist en 1230 op Boulanger. Door den ParijscUen Gemeenteraad is thans het programma vastgesteld van de fees ten, welke bij de opening der wereldtentoon stelling plaats zullen hebben. Maandag 6 Mei, om 2 uur 's namiddags, kondigen kanonschoten het oogenblik aan, waarop de president der republiek zich aan 'i hoofd van den officieelcn optocht over de Jenabrug naar het Champ de Mars begeeft, om do voornaamste afdeelingen dei- tentoonstelling in oogenschouw te nemen. Alle openbare ge bouwen en gedenkteekenen, liet hoofdplein, bruggen eu kaden dei' Seine zullen met groen en vlaggen versierd zijn. Des avonds is er algemeene verlichting, gondoltoclit met militaire muziek, waarbij voor de eigenaars van schepen en bootjes, die liet fraaist versierd en verlicht zijn, gedenk penningen zijn uitgeloofd. Op den Pont Ncuf, liet Tuileriënterras en liet eiland Grenelle zullen vuurwerken worden afgestoken, zoodnt het Champ de Mars en Trocadêro zicli in een zee van licht zullen baden. Bovendien zal een electrisehe lamp van den Eiffel toren hare stra len uiischieten over het feestvierend Parijs. Men verzekert, dat de Fransche rcgcc- i'ing stellig besloten is, de uitlevering van Boulanger te vragen, zoodra deze door liet Hooggerechtshof veroordeeld zal zijn. Dinsdag heeft de plechtige begrafenis plaats gehad van den Zaterdag ochtend overleden bisschop van Munster mgr. Jobann Bernard Brinkman, die evenals zijne voorgangers op den bisschoppelijken troon in de domkerk nabij het hoogaltaar eene laatste rustplaats vindt. Buitengewoon was de deelneming aan de laatste eer, den alom beminden prelaat be wezen, die 18 jaren lang in zeer moeielijke tijden het bisdom met wijsheid cn beleid be stuurde. Tot vicaris van het kapittel is de vicaris- generaal dr. Joseph Giese gekozen, sinds 1867. kanunnik on in 1879 met een deel der voorbereidende werkzaamheden van het Vati- kaansch Concilie belast. Oostenrijk begint zijn invloed op het Bal kan-schiereiland te terliezen. In Servië zijn de Russen-vrienden aan het roer en thans ook in Rumenië. De president van het nieuwe ministerie le Bucharest, Catargin, is een fanatiek voorstander der Russische politiek en dweept met een Groot-Rumenië, waarbij dan Zevenbergen en de Bukowina zouden ge annexeerd worden. Zijn vriend, Lahovary, is minister van Buitenlandse!»® Zaken. Vernescu, vroeger minister van Financiën, thans van Justitie, is ook een vriend van Rusland en een vijand der Habsburgers en Hohenzollerns. Generaal Nano, minister van Oorlog, is, ofschoon een leerling van de Pruisische mili taire akademie, insgelijks een Russophile. En zoo zijn al de anderen. Het nieuwe ministerie heet conservatief, dool; de minister van Onderwijs, Boerescu, is liberaal. Koning Milan van Servië heeft reeds troonsafstand gedaan en de Rumeensche radi calen, dooi' Rusland gesteund, zouden gaarne zien dat hnn konfng, een prins uit hei huis van Hohenzollern, ook abdikeerde. In het najaar van 1888 waren reeds onder de solda ten brochures verspreid, die het leger aanzet ten om zich bij do -patriotten" aan te sluiten en don vreemden koning van den troon te stoeten. Er zijn berichten in omloop, dat de kei zerin van Oostenrijk sodci't hot noodlottig uiteinde van den kroonprins Rudolf in een toestand van ziekelijke zwaarmoedigheid ver keert en aan zulke zenuwaandoening lijdt, dat er van tijd tot tijd verstandsverbijstering onder door loopt. Eenige dagen geleden was zij daardoor in groot levensgevaar geraakt en alleen door snelle hulp van anderen gered. Bij die vlagen speelt haar v.ooral het denkbeeld door het hoofd, dat do keizer maar een tweede huwelijk innct aangaan om een nieuwen troonopvolger te verkrijgen. De voornaamste geneeskundigen voor zenuwlijden worden geraadpleegd. De Italiaansche spoorwegen handhaven hun mep van onveiligheid. De kollër van den 1 taliaauscheu gezant te Rio Janeirio, graaf de Riva, werd op de lijn Genua Florence 'opengebroken en geledigd. De dieven stalen voor een waai de van 40.000 lire cn hebben ook alle ridderordeteekens van den diplomaat ontvreemd. - **i -*" Uit Monto Cao wordt gemeld, dat een Engelschman aan de speelbank 1,300,000 fi'. heeft verloren. Hij heeft zich daarna met een pistool van liet leven willen berooven. De kogel heeft echter geen einde gemaakt aan zijn leven hij is in zijn arm terecht gekomen, tengevolge waarvandéze moest afgezet wor- deu. Naar berekent wordt, heeft de speelbank van 1 December 1888 tot 31 Maart 1881) zes lig millioeu opgestreken aan hetgeen de dob belaars verloren hebben. VE.NRAY, 20 April. Toestand «le» B&omngs. Naar men aan de Zidph. Ct. uit Apeldoorn meldt, houdt de gunstige wending in 's Ivo- uiligs gezondheidstoestand aan. De slaap blijft natuurlijk, zonder geneesmiddelen. Het gevolg bij- Z. M. den Koning op "Het, Loo" is vervangen door de navolgende lieer en Ritmeester jhr. v. d. Poll, adjudant; lidder Huijsscn vair Kattendijke, kanicilieerle luitenant baron van Sytzama, ordnunance- tdlicicr, en jhr. mr. Gevers Déynoot, referen daris bij Zr. Ms. Kabinet. Bij kon. besluit is een pensioen ver leend van f 1331, aau.d.en lieer \V. of W. J. de Gi'êefF, hoofd cence oponbarë lagere school te Maastricht; van f.347 aan den lieer-G. Desweisen, hoofd eener openb. lagere school te Slenakcn; van f lt>4 aan den lieer 1'. II. Ramaekers, onderwijzer aan de openb. lagere school te Elsioo. Bij kon. besluit is benoemd tot bewaar der der hypotheken, het kadaster en de scheepsbewijzen te Eindhoven, J. van Blar- koin, thans ontvanger der registratie en domeinen te Yënlo. Bij kon. besl. is benoemd tot burgemees ter der gemeente Wanroy, de heer J. C. II. B. van Lith. In naam van Z. M. Willem III heeft de Raad van State, krachlens art. 45, 2e van de Grondwet, waarnemende het Koninklijk ge zag. verlof verleend tot het aannemen cn dragen van het kruis,-Pro Ecclesia et Ponti- iico," hun door Zijne Heiligheid den Paus geschonken, aan de beeren L. H. F. Berger, wethouder, F. M. H. SLoltzenherg, J. M. II. Berger cn F. G. H. Luijten, allen te Roer mond. Do ingenieur 3c kl. bij 's Rijks Water staat in Limburg, de heer Doffegnies, wordt tijdelijk werkzaam gesteld aan hét departe ment van Waterstaat, Handel en Nijverheid, afdeeling Waterstaat (normalisccring van de groote rivieren). De lieer J. Vacaresco, thans minister resident van Rumenië tc Belgrado, zal den heer Mitilineo hij het Nederlandsche Hof vervangen. De gezant van Spanje bij ons Hof wordt weldra te 's Hage terug verwacht met zijne familie cn zal het huis betrekken, laatstelijk bewoond door don Oostenrijksclien minister, graaf V'on Müliucn. Tot gemeente-ontvanger te Schinnen is benoemd, de lieer Th. Pijls. De heer mr. J. H. L. Ilalfmans, die zich niet vereenigen kon met de houding der Regeering in zake de Provinciale Staten en van meening is dat alle leden hun mandaat ter beschikking moeien stellen, heeft daartoe het voorbeeld gegeven en zijn ontslag geno men als lid der Staten van Limburg, schoon l»ij dit jaar niet aan de beurt van aftreding is. Gedeputeerde Staten hebben thans bepaald, dat do hierdoor noodig geworden verkiezing zal gehouden worden op 14 Mei c. k., ge lijktijdig met do periodieke verkiezingen voor de Prov. Staten. Bij do akte-examens voor onderwijzer, op 12 en 13 April zijn geëxamiueerd 15, toe gelaten 10 candidaten, zijnde de heeren: J. H. Urselmann, H. J. Ramakers, Th. J. Uijlen, allen te Maastricht, en W. H. Cals, te Heerlen; J. M. E. Noppen, H. Kingrna, P. 11. Philippens, P. H. Noehoe, G. H. J. Wiers en II. Stulemeijer, allen van Maastricht. 15 April: Geëxamineerd 6, toegelaten 5, namelijk O. Tissing, J. P. H. Weusten, K. Wassenaar, J. P. Schutgens en W. F. A. Massa, allen van de rijkskweekschool tc Maastricht. 16 April: Geëxamineerd G, toegelaten 5, ill. C. Roncken, van KesselL. de Waal, van Zuidlaren; M. H. J. Ronsten, van Heer len; A. Dobbelstein, van Borgharen, en P. A. Andnessen, van Mansbree. I)o examens zijn afgeloopen. In het geheel zijn geëxamineerd 24 vr. candidaten, van welke 15 toegelaten en 9 afgewezen, en 67 mann. candidaten, van welke 38 toegelaten en 29 afgewezen, zoodat van de 91 candidaten 53 toegelaten werden. Gedurende dit jaar zullen voor herha lingsoefeningen onder de wapenen worden geroepen I)e lichting 1S86: 2e, 3e en 6C reg* infantie, van 12 Augustus tot 14 September, 1°, 2° en 3C reg' veld-artic, van 20 Augustus tot 21 September; korps rijd.-artic, van 27 Aug. tot 30 September; 1885, 1886, 1887 en 1888: grenadiers en jagers, 4e en 7e reg1 infant'6 gedurende 13 dagen in Oktober. November of December op nader te bepalen datums. Bij de Maandag te Venlo plaats gehad hebbende verpachting van het bullet in het station der staatsspoorwegen waren liegen biljetten ingekomen als: v. Poppen Bergen op Zoom f6611; Vcrheyen Eindhoven f3600; Adams Meppel f2200: Jordans Breda f6015; Mattousch Yenlo f4854; V. Veisen 's Hage f8575; Sluiter 's Hage f6250; Firet Maas tricht f3500 en Duppen Nijmegen f 5244. Het builot is gegund aan den hoogsteu in schrijver. In do vergadering der commissie van openbare werken uit den gemeenteraad te Yonlo, is besloten, de spoorstaven op de oude spoorbrug op te breken en de brug op nieuw to bevloeren met zoogenaamd cementliout. Door deze bevloering zullen de kosten, ge raamd op twee en twintig duizend guldon, slechts achttien duizend gulden bedragen; dc commissie was tevens van oordeel dat, als do passage-gelden der brug iu het vervolg niet verminderen, over 15 jaren liet bruggeld zal kunnen vervallen. De Schaesberger kluis zal een nieuwen bewoner krijgen. N. Lauren de Yital, een geboren Franschman, zal er zich in vestigen. De weleorw. heer Nucliclmars, rector te Sweikliui/.eii, gem. Schinnen en de eerw. heer Ruland, kapelaan te Spaubeek, zijn deze week als pelgrims naar Jerusalem vertrokken. Door den Notaris Vogels werd onlangs tc Reuver een perceel land verkocht ter grootte van 15 aren \oor de som van f 1030. Een bewijs dat de giuiiden aldaar nog met in waarde gedaald zijn. Dinsdag namiildag heeft een hevige brand plaats gehad in het hou (.magazij n van de jirma Rcgout te Maastricht. Hot gebouw is geheel afgebrand. Alles was verzekerd. De firma Kleijmans Hogewerff te Rot terdam, aan wie dc leveraneie van turfstrou.- sel wegens den hoogcri prijs niet was gegund, heeft nu dat strooisel tegen een. aanmerkelijk lagcren prijs aangeboden. Naar alle waar schijnlijkheid zal dit aanbod toch niet door den Mui. van oorlog worden aangenomen. De heer L. Kersten te Holt hees is b«.- noemd tot gemeente-ontvanger van Maashcis en O ver loon. De tarwe, rogge en klaver hebben don winter goed doorgebracht en staan mooi te velde. Zij zijn door den regen der laatsto dagen flink aan 't groeien gegaan. Met de voorjaars werkzaam heden is een aanvang gemaakt. De weilanden zijn gerei nigd en 't gras begint mooi op te schieten. Eenige veehoudeis hebben hun vee reeds •naar de weiden gezonden. Ook de arbeid in de tuinen is in vollen gang; de landman ziot echter reikhalzend naar warmer dagen uit, welke de groei van veld- en tuinvruchten zeer te stade komen. De vroege aardappelen zijn haast onder den grond; de late wachten op gunstiger weder. Het hoornvee is prijshoudend, voorgoede werkpaarden worden hooge prijzen besteed. In Limburg begint mén do. bedelaars le weren. Tc Gulpen zijn er 11. Vrijdag 6 tegelijk achter slot gebracht. Aan een van hen werd bij de visitatie gevraagd, of het hij hem ge vonden geld uitsluitend gebedeld was f Hij antwoordde: »Jh maar ik laat ook niets liggen, dan molensteen en heet ijzer." Toen de politie de twee laalsten in de doos bracht, was zij niet weinig verwonderd op de binnen zijde der deur eeu paar goed getroffen portret ten geteekend té vinden, voorstelleudo do rooverhoofdmannen Rinaldo en Rinaldini. Een van hen scheen een knap schilder te zijn. De gemeenteraad van Nijmegen heeft voor de aldaar te houden tentoonstelling v.-.n gastoestellen cone subsidie van f 1500 toe gestaan. Dinsdag is uit het huis van bewaring te- 's-Hertogenbosd» naar Tot Rijks-krankzinni gengesticht te Medemblik overgebracht zekere C. v. K.t oud 41 jaar, sigarenfabrikant, gewoond hebbende te Woensel, die wegens een frauduleus bankroet iu verzekerde bewa ring werd gehouden. Tijdens zijne gevangenhouding waren zijne geestvermogens zoozeer gekrenkt, dat zijuo overbrenging noodzakelijk werd geacht. Tot opzichter over de gemeentewerken te Nijmegen, op eene bezoldiging vau f 950, is benoemd de heer J. G. van Haareu te Helder. Het eerste nummer is verschenen van: Juvenilisorgaan van de Nederlandsche gym nasiasten. (M. v. d. Beek, 's Hage). Het blaadje stelt zich in de eerste plaats ten doel, het orgaan te worden van de gym nasiasten van geheel Nederland. De prijs per jaargang is f 2.— Bij de trekking voor de goede oplossers van het prijsraadsel in den Pius-Almanak 1889, is de eerste prijs, eene marmeren pen dule met coupes, ten deel gevallen aan Mej. J. M. E. Roelvink, Nieuwe-Looierstraat 84, te Arasterdam. Te Nijmegen werden Maandag op de veebascule van den heer M. Poos, gewogen voor de heeren Ilenrichs, Mrs. singers aldaar, een os wegende 1944, een dito wegende 1558 en eene vaars wegende 1496. halve Kilos. Verleden Vrijdag is op de Eindhoven- sclielucifersfabriek, eene werkstaking uitge- broken, dio gevolgd werd door erge baldadig heden. Door vele bladen werd daaromtrent reeds 't een en ander géschreven, maar de meeste berichten waren zeer onjuist of dwaas te beschouwen. De Meiereische Ct. schryi't o. a. het volgende: Zonder eenige aanleidende oorzaak de vermindering van 't werkloon toch was be- keud en met de kennis daarvan toegerust was enkele weken geleden het werk hernomen ontstond Vrijdag namiddag in een der lokalen van do fabriek op een gegeven teeken een waar oproer; tafels en banken werden om vergesmeten en alles wat men grypen kon werd gebruikt om de ruiten aan stukken te slaan en te werpen, terwijl anderen weer materieel en fabrikaat vernielden. Dc sterke arm der politie was noodig om het werkvolk de fabriek te doen verlaten, welke schier geheel ledig liep, daar arbeiders cn arbeid sters uit de overige lokalen ook meestal werden naar huis gezonden. Alles heeft zich tot dusver bepaald tot baldadigheden, waaronder vooral het inwer pen van glasruiten eeno hoofdrol speelt. Van een algemeen ernstig verzot tegen do openbare macht is tot nu toe geen sprake. Een of twee personen, die met de werksta king niets te maker, hebben, doch steeds bij elke gelegenheid het der politie lastig maken, zijn goarrosteei'd. Alleen op de uren, dat de fabrieken begin nen te werken, is er meer dan gowone drukte waar te nënion; overigens Gééft de stad Tiaar gewoon aanzien. Oin'rent de redenen der werkstaking, wel ke tiouwens niet algemeen is, loopen de berichten zeer uiteen. Alleen de fabrikanten zouden daaromtrent meer vertrouwbare opgaven kunnen doen. De zangvereoniging Arnste/s Mannen koor te Amsterdam heeft besloten tot het geven van een buitengewoon zangersfeest, te vieren door de voreenigingen van hut Neder- landsch Zangersverbond en du eerste mamien- zangverecnigingcn der hoofdstad, op Zaterdag 20, Zondig 21 en Maandag 22 Juli 1889, in de zalen cn don tuin van hot Concertgebouw met modewerking van voorname solisten, liet symphonic-orkest van het Concertgebouw en andere muziekkoipsenmuziek-directeuren: dc hoeren Bernard Zweers en \V. Ives. Het programma omvat o. a. eerste deel afzonderlijke vooidrachten der vereeuigingen van het Verbondtweede deel: gezamenlijke uitvoering der Vondel-Cantate van Richard IIoilen Ons Nollandsch, van Bern. Zweers. Zooals bekend is, heeft de heer II. M. Werker een bond opgericht, die zich dc afschaffing der conscriptie ten doel stelt. De,

Peel en Maas | 1889 | | pagina 2