a."m van aarssen, ZWART LAKEN Wed. H. J. Slits Paterstraat, Venraai, its em. KLEEDJESSTOFFEN Fransche Merinos Echte Kanten en Mutsen Wollen Dekens. Modellen en Kleuren Engelsche VILTROEDEH Overhemden Cra vatten- Yestdassen. V. POKCK. - Venray. Fransche, Duitsche en Engelsche Wegren en Dames Mode-Artikelen, HOLLOWAYS PILLEN EN ZALF. Mark 500.000 PORTLAND-CEMENT Portland-Cement, Mode -A rtïkelen uisiMoazijQ, Venraai, NIEUWE STOFFEN Skfia tow de 1,1, Osastafe. A. 1. Van Aarssen, Paterstraat. Fabriek van Behangselpapier Oh arles G A DEI Maastricht K - s K S 3 9 <J Behangselpapier. KAMGARE3S Fransche, Engelsche SPECIALITEIT enz. ONTVANGEN voor het. aanstaande Seizoen Handel in Koloniale waren, puike erwten en boonen. Steenkolen per wagon en per nmd DB DILLEN PETROLEUM VERKRIJGBAAR: Valentin Co. GarenBand KMQOPEN. BERICHT HSERMEÖE: SL? Rcparaliën spoedig en lol billijke Prijzen. 132 iarmeren Schoorsteenmantels L. Laudv, Yenlo. ONTVANGEN KOÏÏVBAÏÏTËS IS C11Z. 3 heeft de eer hare geachte begunstigers te verwittigen (Jat zij voor het aanstaande seizoen aan bijzonder voordeeJigen prijs ontvangen lieejt ('ene groote voorraad en prachtige sorteering van a/Je in 't vak voor komende artikeJen. IX SP REIJEX. 3 3 '3 8330 kapok. NIEUWSTE OEDJES VOOR DE pERSTE 11 E j~ï. jGoMMUNI IN ALLE PRIJZEN. eenc gi'oolc koH^ isi Z"W^Ï=tT LAKE3ST. BUXKINGS, KAMGAREN, SHEMOTS, MANCHESTER, PILOW, BE VERTIN, enz. Eene groote partij KJeedjesstojfen. Zwarte en gekleurde fransclie merinos. Zwarte zijde, baai, flanel, tyken, peluwen, wit en blauw linnen, kanten, mutsen, bloemen en zijden linten, ruchesgarnituren, enz. Tevens ontvangen eene groote keuze in GOUD- en ZILVERWERKEN alles aan lage, doch vaste prijzen. AAN ZEER VOORDEELIGE PRIJZEN. zuiveren liet Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van de LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ttr genezing van alle kwalen, eigen aan "t vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. En onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. ID ZE Z -A_ Xj J? is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen. Zij is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiek, en onverge lijkbaar voor Aamborstigheid. KEELPIJN, BRONCHITIS, VERKOUDHEID en I-IOEST. Ter genezing van kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geene mededinger, en geneest betooverend saamgetrolcken en stijve Gewrichten. Alleen bereid in Thomas IIOLLOWAY's Etablissement, 78, NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen 583 OXFORD STREET, £n worden verkocht in Potten en Doozen van ls. li üd.. 2s. 9d., 4s. Gd., lis.. 22a. en 33s., en verkrijgbaar bij alle medicijnen-verlcoopers dooi- de geheele wereld. VERKOOPT beste zuivere Amerikaansche Bij 1 Liter 10 cent. 5 4S 10 95 - j als hoogste prijs biedt in 't gelukkigste geval de nieuwste groote door den Ham- burgschen Staat gewaarborgde geld-lo-1 l terij. Deze groote geld-loterij is overal door de tal- rijke ter verloting komende prijzen zeer gaarne 9 gezien. Dezelve wordt volgens het trekking»- 5 prospectus door eene daarvoor benoemde gene- raal-directio bestuurd, en de geheele onderneming g a bevindt zich onder staats-toezicht. Binnen wei- s 5 nige maanden worden in zeven klassen successi- g velijk ran lOG.OOOO loten 50,200 uoramers I s bepaald met eenen prijs getrokken. De hoogste 8 I prijs bedraagt in 't. gelukkigste geval M. 500,000 iii 'l bijzonder echter 1 Premie van M 300,000 1 Prijs 200,000 1 Prijs 100,000 1 Prijs 75,000 1 Prijs 70.000 1 Prijs 65.000 2 Prijzen 00,000 1 Prijs n 55,000 1 Prijs V 50,000 1 Prijs 40,000 Prijs r, 30.000 8 Prijzen 15.000 20 Prijzen rt n 10,000 56 Prijzen 5.0C0 106 Prijzen 3,000 ,03 Prijzen 2,000 4 Prijzen - 1,500 008 Prijzen n 1,000 1018 Prijzen 500 30970 Prijzen 148 17190 Prijzen 300, 200, 150, 127, 100, 94, 67, 40, 20. Van bovenstaande prijzen a •orden or in do eer ste klas 2000 ten bedrage van M. 117.000 Beste kwaliteit Portland-Cement in vaten van 180 kilo's aan uiterst goedkoopen prijs levert L. LAUDY, Venlo. BESTE A f6.25, TRAS EIST GIPS aan concurreerende prijzen. J. DIJKS, Holthees. draast M. 50.000 en klimt in de tweede tot I 55.000. in de 3de lot M. 60.000. 1- M. 65.000. 5e M. 70.000. 6e M. 75.000 en in de 5e klas event. M. 5oo.ooo. in 't bijzonder echter M. 3oo.ooo, 2oo,ooo enz. enz. Voor de trekking der eerste klas kost Sen geheel origineel lot fl. 3.60 I j Ben half 1.80 Een kwart 0.90 Tegen inzending van liet bedrag in bankbil- jetten. postwissel of postzegels komen de J door ons omvangen orders prompt 'er uitvoering, g L Aan ieder wordt de van het staatswapen voorziene I i origineele loten ter hand gesteld, benevens het. F oflieieele prospectus waaruit alle nadere bijzonder fl lieden, b. v. indeeling der prijzen, trekkingster- i mijnen, inleggelden voor de verschillende klassen g duidelijk te zien is. Dadelijk 11a de trekking ont- i vangt ieder deelnemer de ollicieele trelckings- S lijst, eveneens voorzien van het staatswapen, jj a welke de prijzen en de nummers, die getrokken 3 zijn, bevat. Het uitbetalen der prijzen geschiedt I i volgens prospectus prompt onder waarborg van den Staat. Op verlangen zenden wij het I oflicieele prospectus gratis en zijn verder gaarne j bereid, de loten, welke men niet w il behouden, en j ons te rechter tijd vóór de trekking worden S 1 teruggezonden, weer terug te nemen en het. daar- voor ontvangen bedrag te restitueeren. Daar voor 5 I deze trekkingen dagelijks zeer talrijke orders bij ons inkomen, verzoeken wij beleefd, ten einde I alle bestellingen met nauwkeurigheid te kunnen j uitvoeren, deze zoo spoedig mogelijk, in ieder g geval echter vóób* «B^iï 30 April 1883 5 aan ons direct te doen toekomen. Bankiers llttililKC. S AX. JET dat hij voor het aanstaande Zomer-Seizoen een prachtige collectie heeft ontvangen, zooals Laken, Buxkings. Manchester, Pilow. Baaijen, Bevertins, enz. enz. Bericht tevens eene groote partij GEMAAKTE GOEDEREN, be staande in COMPLETE MANS- en JONGENSPAKKEN, benevens KIN DERPAKJES. ONDERBROEKEN en BORSTROKKEN. „its: kooiii: sriiir VRIJTHOF 12 en 13 VRIJTHOF 12 en 13 liiiHcngca oon l'itgebrehle lienze van lie!van nf «Ie liiiSi,jl.s(e prijzen lol de B5:.p-.sle .irliLelen van «ie VooriiAaniMle Sluizen. BEHANGSELPAPIERvan af 8 cent de rol. PAPIEREN' met GOLDvan af tSO cent de rol. Specialiteit van Fransche Behangselpapieren. Importatie van Duitsche, Engelsche en Amerikaansche Behangselpapieren. Prachtig Assortiment van Randen (met of zonder Hoeken), Décors, Lambris, Rosetten, on alios vat- tot het Artikel behoort. <5 SS "lOd? .j O* H G Siioc!e»ar KARPETTEN van af de volgende prijzen 5 cl lang, 1 el breed f 8.75' 412 - 3i'2 7.2.' 4 3 3l 2 ■- 2-1/3 3 2i> - B K D K I-i B ld 1> .T II van 75 ccnl, één Gulden1 en/.., enz. ALLE SOORTEN aan zeer voordeelige prijzen. Teekeningen gratis op franco aan vrage. eene groote keuze Behangsel pap if/ ^°loe,ls de nieuwste dessins aan fabnekspy'1- VOORRADIG alle soorten VaP"'ware». Vernissen en alles wat tot ditDehoorfc^ aan concurreerende pryzen. Opi'uinflng van RESTJ,lZ00'ano voorraad strekt aan zeer billijlAlzen- V. FNCK.

Peel en Maas | 1889 | | pagina 4