i M. Vernet, D F. M. Sanders, G. Maas Jaarmarkt te Yenray A. M. VAN AARSSEN, NXMiïtMWèa* KONING WILLEM III. Behangselpapieren. Beste Hollandsche Aseh Bij J. CAMPS, Oostrum, blauwe en roode dakpannen Bij P. A. Boers imm i I Fransche, Duitsche en Engelsche Paarden. Hoornvee, Varkens, Schapen e twee cent Sigaar t, WIE U WE STOFEEJS A. i. Van Aarssen, Pafsrstraat. HOLLOWAYS PILLEN EN ZALF. P, R. Lutters Zonen, V. FONCK, - Venray. HET LEVEN ONTVANGEN en Roggemeel. Tarwebloem. Haver, grut gruttemeel. Rogge Marmeren Schoorsteenmantels L. Laudy, Venlo. Best Lijnmeel beste Jduitkalk PLAVUIZEN, Magere Stukkolen en Kalk. beste roode en blauwe dakpannen Plavuizen, Steenkolen Fapierhandsl irr 6=. ra 4 W. Van den MUNCKHOF-SASSEN. li 1 ra ifi VENRAAI ONTVANGEN voor het aanstaande Seizoen torero en Dames IWode-ArtikeSen, Handel in Koloniale waren, puike erwten en boonen. Steenkolen per wagon en per mud Ül ™0B ÉIS 2B, en Landbouwvoortbrengselen, op Woensdag 34 April 1SS9. Alleen verkrijgbaar bij MDreessen -Lutters SIGAREN PORTLAND-CEMENT DE HUISGENOOT. HALF-STUIVERS MAGAZIJN BERICHT HIERMEDE: lieffii e® di 1.1, Communie. DB DIBBBIST Cement- en Gipsornement- FABR1EK G I P S O R N E M E N T Portland-Cement en Gips. VERKRIJGBAAR: Pfirtland'Cementj f 0.50 PETROLEUM ALHIER ligt ter inzage: OP j|( jjistljifiteiiis ccitcr nenlijjimjt rejtttinü. eer. boek voor het Nederlandsche volk, door IR,. HTJSEM. Compleet in hoogstens 4 afleveringen van 3 vollen of 48 pagina's eompressen druk. Prijs per Ail eve ring 30 cents coiupleci «ïsaw 0.2O. Minstens 3 platen zullen het werk versieren, terwijl voor nette typografische uit voering zal worden gezorgd. eene groote keuze Behangselpapieren volgens de nieuwste dessins aan fabrieksprijzen. VOORRADIG alle soorten van Verfwaren, Vernissen en alles wat tot dit vak behoort, aan concurreerende prijzen. van RESTEN zoolang de voorraad strekt aan zeer billijke prijzen. V. FONCK. Station Venray-Oostrum. KOOPMAN IN: a 70 Cent per mud. Franco station. Verders AGIÜftiT in natuurlijke mest. VEXRAÏ 0 ■Ê&J ALLE SOORTEN aan zeel' voonleelige prijzen. Teekeningen gratis op franco aan vrage. VOORHANDEN Reuversche en Tegelsche blauwe pannen, 2e soort, 3e soort, roode pannen, plavuizen, BESTE STEENKOLEN aan concurreerende prijzen. AARDEN KOEBAKIvEN. a 11 Gulden de 100 Kilo. lederen dag verkrijgbaar aan 70 cents het mud, franco thuis 75cents. Station VenraaiOostrum. HANDEL IX STEENKOLEN Alles aan concurreerende prijzen. vcnray-Oostiiini zijn te bekomen zoomede tweede soort, en AARDEN BUIZEN Beste halfzachte Lijnltoek en Lijn- ïaaeel aan concurreerende prijzen. J.I fcr a c c? 0) Öfl p p !hi ia VAN a. w 0 eu 01 'M fj Ontvangen ter gologonheii! «Ier ecraic IIEIUGI-l ('OIHMML rr3 im rn (tl O <2* 0 VER RAY 0 O ROZENKRANZEN BUREAU VESRAY l?[53& 3D -JA-Au. eenc groote keuze ïsi X-i-A-KLEnST- BUXKINÖS, KAMGAREN, SHEVIOTS, MANCHESTER, PILOT, -BE- VERTIN, enz. Eene groote partij Kleedjesstoffen. Zwarte en gekleurde fransche merinos. Zwarte zijde, baai, flanel, tyken, peluwen, wit en blauw linnen, kanten, mutsen, bloemen en zijden linten, ruches, garnituren, enz. Tevens ontvangen eene groote keuze in COUD- en ZILVERWERKEN alles aan lage, doch raste prijzen. AAN ZEER VOORDEELIGE PRIJZEN. Belanghebbenden worden herinnerd bestaat tot het aanbrengen en verzenden aan de gunstige gelegenheid, die thans van vee per spoorlijn Venlo o-N ij morren 13 LEKKERE SIGAREN voor 25 cent Grootestraat, Venraai. Teven» verkrijgbaar in versohiUende Merken per 100 en p'm. aan de gewone fabrieksprijs alsmede lekkere Rook- en Pruimtabak. Beste kwaliteit Portland-Cement in vaten van 180 kilo's aan uiterst goedhoopen prijs levert L. LAUDY, Venlo. FAMILIEBLAD VOOR ELKEN KRING, DERTIGSTE JAARGANG VAN HET Prijs per jaargang: In 12 maande!ijksche afleveringen van 4 a 5 vel druks, f 1.80 Wekelijks in losse bladen 1.40. De eerste aflevering is ter inzage te beko men bij alle Boekhandelaren en bij den Uit gever P. J. VERLOOIJ, te Rotterdam lat hij voor liet aanstaande Zomer-Scizoen een prachtige collectie T heeft ontvangen, zooals Laken, Buxkings, Manchester, Pilot, Baaijen, Bevertins, enz. enz. Bericht tevens eene groote partij GEMAAKTE GOEDEREN, be slaande in COMPLETE MANS- eu JONGENSPAKKEN, benevens KIN DERPAKJES. ONDERBROEKEN en BORSTROKKEN. jgklf lUjmi'alii'Ti spoedig en lot billijke Prijzen. Tj zuiveren het Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van de LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle kwalen, eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van wolken leeftijd. En onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. ID E Z -A. Xj IE? is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen. Zij is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiek, en onverge lijkbaar voor Aamborstigheid. KEELPIJN, BRONCHITIS, VER KOUDHEID en IIOEST. Ter genezing van kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geene mededinger, en geneest betooverend saamgetrokken en stijve Gewrichten. Alleen bereid in Thomas HOLLO WAY's Etablissement, 78. NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen 353 OXFORD STREET, En worden verkocht in Potten en Doozen van ls. li 2d.. 2s. 9d., 4s. 6d., lis., 22s. en 33s., en verkrijgbaar bij alle medicijnen-verkoopers door de gelieele wereld. t werkzaamste middel rtegen Jioht, Rumatiek, Pijn den Rug, Aangezichtspyn, ''Tandpijn enz. is buiten kijf: RICHTERS ANKER-PAIN-EXPELLER. k Trijs 50 en 75,cent de Flesoh. Te koop in de ^meeste apotheken. Alleen echt met „Anker" van liook Gild- en oudckerkNlraat 35, UTRECHT 35. ENORME KEUZE voor inwendige versiering van stukadoor werken naar de nieuwste modellen en eischen des tijdsuiterst strak en keurig. Concurrentie ver beneden alle andere fabri - kater. Specialiteit in Cement-constructies. Alle mogelijke profilering in Gementsteen, als: afdekkingen voor gevels eu topversie- ringen, consoles, vazen, insignes, cartouschen, sluftsteenen, fries en paneelversieringen, bal- con-consoles en balustraden, grafmonumen ten, monlants en kronementen voor kerk ramen, gootsteenen, piëdestallen voorbeelden en vazen, en alles wat op bouwkundig en decoratief gebied voorkomt, wordt door ons solied en netjes, desverkiezend naar te geven teekening, vervaardigd, terwijl de degelijk heid daarvan gegarandeerd wordt. Belanghebbenden maken wij er op attent dat van bovenstaande fabriek een DEPOT gehouden wordt te VENRAAI, Gi'oolcstraat 69, alwaar verdere inlichting te bekomen is. BESTE él f6.25, TRAS E3NT GIPS aan concurreerende prijzen. J. DDKS. Holthees. per drie iBiaaiatleRi. Tijdschrift voor fraaie handwerken. Extra-Editie van de Bazar. De abonnees op de BAZAR, die deze exira-cdilie verlangen, ontvangen per kwar taal a /'0.5u bij het eerste en vierde No. van de BAZAR eene aflevering, bevatten de 1°. vier bladzijden met de fijnste Hand- werkpatronen en begeleidenden tekst en 2". een patroon in chromolilhograpliie voor gekleurde borduursels. Voor niet-aboni;ées op de BAZAR is dc prijs van het TIJ DB CII/ill T VUUR FRAAIE HAND WERK EE fO.75 PER 3 MAARDEN. Editiën van de Bazar 6 nummers f 1. met 6 gekl. platen - 1.50 6 «3 geknipte patro. - i.f>ö - 6 gokl. platen en 3 geknipte patronen - 2 Bij A L DEZE EDI TIEN k an men tegen verhooging van 0.50 het Tijdschrift voor Fraaie Handwerken bestellen. Bij toezending van postwissel plaatse men daarop duidelijk welke editie men verlangt. Uitg. Ben HaagGebr. DELINFANTE. Tijdige Help, daftbele Hulp! 4 Dat kunnen zy allen getuigen din door het ge bruik van een eenvoudig huismiddel, het uii- breken van ernstige ziekten voorkwamen. Deze waarheid wordt algemeen erkend. In het go- „DE VRIEND DER ZIEKEN" dat in geen enkel huishouden ontbreken mag, vindt men kondordo nuttige wenken boo in de meeste ongesteldheden en ziekten te han delen is. Dit; boek wordt op elke aanvraag gratis en franko aan allen verzonden die het per briefkaart in Richters Eoekhanclei Rotterdam aanvraten. - VERKOOPT beste zuivere Araerikaansche Bij I Liter 10 cent. «5 48 f 10 95

Peel en Maas | 1889 | | pagina 4