M. Vernet, 1 mi P. J. Giraal, Paterstraat, Behanyselpapisren. 6. Maas DE HUISGENOOT. P. M. Sanders, Bij P. A. Boers Fransche, Duitsche en EnyeSsche i AG AZIJN van Gemaakte KSeederen m A. M. VAN AARSSEN, NIEUWE STOFFEN A. Pi Van Aarssen, Peterstraat. HOLLOWAY 8 PILLEN EN ZALF. V. FONCK. - Venray. blauwe en roode dakpannen Bij J. CAMPS, Oostrum, beste KluitkaSk Beste Hollandsche Asch PORTLAND-CEMENT floeren en Dames IV1 cd s-Artikelen, Wollen Doeken en alle Manufacturen Papierhandel a I s P. R. Lutters Zonen, Portland-Cement} ONTVANGEN Magere Stukkolen en Kalk. Best Lijnmeel HALF-STUIVERS MAGAZIJN. Rogge en Roggemeel. Tarwebloem. Haver, grut gruttemeel. besle roode en blauwe dakpannen Plavuizen, Steenkolen GNTVAMGEN voor het aanstaande Seizoen Handel in Koloniale waren, puike erwten en boonen. Steenkolen per wagon en per mud slccds voorhanden aan ui Iers l Lage Prijzen te Horst aan de Markjjt. Overjassen, Palletot's, Broeken, Vesten en alle andere Goederen. KOLONIALE WAREN Amerikaansch cn Inlandsch SPEK en VET. W. Van den MÜNCKHOF-SASSEN. s ft S?33i 33 J.UL BERICHT HIERMEDE: SLEW Reparation spoedig en lol billijke Prijzen. "VOS ?*r«. I, DE PILLEN Gement- en Gipsornement- FABRIEK 35, UTRECHT 35. G I P S O R N E M E N T Portland-Cement en Gips. VERKRIJGBAAR: f 0.50 Tijdschrift voor fraaie handwerken PETROLEUM •A n* K,"m ALLE SOORTEN M arm aren Schoorsteenmantels aan 'zeer voorrteeliire prijzen. Teekeningen gratis op franco aan vrage. Ij. Laucly, enlo. eene groote kou/.e Behangselpapieren volgens de nieuwste dessins aan f.ibrickspryzen. VOORRADIG alle soorten van Verfwaren, Vernissen en alles wat tot dit vak behoort, aan coneurreerende prijzen. Og>s*uis9iiii£ van RESTEN zoolang de voorraad strekt aan zeer billijke prijzen. V. FONCK. Station VenraaiOostrum. HANDEL IN: PLAVUIZEN, STEENKOLEN Alles aan coneurreerende prijzen. VOORHANDEN Reuversehe en Tegelsche blauwe pannen. 2e soort, 3e soort, roode pannen, plavuizen, BESTE STEENKOLEN aan coneurreerende prijzen. aarden koebakken. a 11 Guldcu de 100 Kilo. lederen dag verkrijgbaar aan 70 cents het mud, franco thuis 75cents. FAMILIEBLAD VQOR EL KEN SEIN 3. DERTIGSTE JAARGANG Prijs per jaargang: In 12 maaudelyksche afleveringen vari 4 a 5 vel druks, 1.S0; "Wekelijks in losse bladen f 1.40. De eerste aflevering is ter inzage te beko men bij alle Boekhandelaren en bij den Uit gever P. J. VERLOOIJ, te Rotterdam. Station Venray-Oostrum. KOOPMAN IN: a 70 Cent per mud. Franco station. Verders AGENT in natuurlijke mest. .Station venrav-öosti'iim zijn te bekomen zoomede tweede soort, en AARDEN BUIZEN Beste halfzachte Lijnkoek en Lijn meel aan coneurreerende prijzen. Beste kwaliteit Portland-Cement in vaten van 1 SO kilo's aan uiterst goedkoopen prijs levert L. LAUDY, Venlo. VENRAAI eene groote keuze in ZWAKT LAKEIST. BUXKINGS, KAMGAREN, SIIEVIOTS, MANCHESTER, PILOT, BE VERTIN, enz. Rene groote partij Kleedjesstoffen. Zwarte en gekleurde franschc merinos. Zwarte zijde, baai, flanel, tvken, peluwen, wit en blauw linnen, kanten, mutsen, bloemen en zijden linten, ruches, garnituren, enz. Tevens ontvangen eene groote keuze in GOUD- en ZILVERWERKEN alles aan lage, doch vaste prijzen. AAN ZEER VOORDEELIGE PRIJZEN. in alle soorten Oh c QJ w GS cc <D T3 Matsen, KantenBloemen en zijde Linten GEVULDE BEDBIS trn PHLÜW&S. EIGEN FABRIKAAT t^ken, pulwen, linnen doek, rokken met randen en slreepei), en alle WEEFGARENS EN WEEFKATOEN. p. CD 2 O O CQ br a 2 03 C Cf VAN P 3 c: bp 'd N Ontvalleen ter gelegenheid der eerste IflLILIt.L COMMILYIL Q* tfl ip iHi N ROZENKRANZEN <Z> vexkav 0 O BUREAU dat hij voor het aanslaande Zomer-Seizoen een prachtige collectie heeft ontvangen, zooals Laken, Buxkings, Manchester, Pilot, Baaijen, Bevertins, enz. enz. Bericht tevens eene groote partij GEMAAKTE GOEDEREN, be staande in COMPLETE MANS- en JONGENSPAKKEN, benevens KIN DERPAKJES. ONDERBROEKEN en BORSTROKKEN. zuiveren bet Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van de LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle kwalen, eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd, fin onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. DE Z -A_ X-i F is een oufeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen. Zij is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiek, en onverge lijkbaar voor Aamborstigheid. KEELPIJN, BRONCHITIS, VERKOUDHEID en HOEST. Ter genezing van kliergezwellen on alle soorten van Huidziekten heeft zy geene mededinger, en geneest betooverend saamgetrokken en stijve Gewrichten. Alleen bereid in Thomas IIOLLOWAY's Etablissement, 78. NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen 833 OXFORD STREET, En worden verkocht in Potten en Doozen van lp. li/sd.. 2s. 9d., 4s. 6d.( lis., 22s. en 33s., en verkrijgbaar bij alle medicijnen-verkoopers door de geheele wereld. Hot werkzaamste middel rtegen Jicht, Rumatiek, Pijn rin den Rug, Aangezichtspijn, ^Tandpijn enz. is buiten kijf: RICHTERS rA ANKER-PAIN-EXPELLER. k r.Prijs 50 en 75jcent de Flesch. Te koop in de rmeeste apotheken. Alleen echt met „Anker! VAN lioek Gütl- e» on«lel»erkstraat ENORME KEUZE voor inwendige versiering van stukadoor werken naar de nieuwste modellen en cischen des tijds, uiterst strak en keurig. Concurrentie ver beneden alle andere fabri kater.. Specialiteit in Cement-constructies. Alle mogelijke profilering in Ccmcntsteen, als: afdekkingen voor gevels en topversie- rlngen, consoles, vazen, insignes, cartouschen, sluitsteenen, fries en paneelversieringen, bal- con-consoles en balustraden, grafmonumen ten, montants en kronementen voor kerk ramen, gootsteenen, piëdestallen voorbeelden en vazen, en alles wat op bouwkundig en decoratief gebied voorkomt, wordt door ons solied en netjes, desverkiezend naar te geven teekening, vervaardigd, terwijl de degelijk heid daai van gegarandeerd wordt. Belanghebbenden maken wij er op attent dat van bovenstaande fabriek een DEPOT gehouden wordt te VENHUI, Gi'oolesli'aat 09, alwaar verdere inlichting te bekomen is. BESTE f 6.S5, TRAS ETST GIPS aan coneurreerende prijzen. J. DIJKS, Holthees. pci* drie maanden. Extra-Editie van de Bazar. De abonnees op de BAZAR, die dezo extra-eüiue verlangen, ontvangen per kwar taal a /'U.5U bij liet eerste en vierde No. van de BAZAR eene aflevering, bevatten de 1°. vier bladzijden met de fijnste Hand- werkpatronen en begeleidenden tekst en 2°. een patroon in chromoLiihographie voor gekleurde borduursels. Voor niet-abonnées op de BAZAR is de prijs van het TIJ DSC HRil- T VOOR FRAAIE HAND WERKEN f0.75 PER 3 MAANDEN. Editiën van de Bazar 6 nummers 6 met G gekl. platen 6 «3 geknipte patro, 6 -6 gekl. platen en 3 geknipte patronen - 2. Bij AL DEZE EDI TIEN kan men tegen verhoogiug van 0.50 het Tijdschrift voor Fraaie Handwerken bestellen. Bij toezending van postwissel plaatse men daarop duidelijk welke editie men verlangt. Ui tg. Den Haag.— Gebr. DEI. INFANTE. f L- - 1.50 - 1.50 Dat kunnen zij allen getuigen dio door het ge bruik van een eenvoudig huismiddel, hot uit breken van ernstige ziekten voorkwamen. Deze waarheid wordt algemeen erkond. In het ge- „DE VRIEND DER ZIEKEN" dat in geen enkel huishouden outbroken mag, vindt men honderde nuttige wenken hoe in de moeste ongesteldheden en ziekten te han deion is. Dit boek wordt op elke aanvraag gratis en franko aan allen verzonden die bet por briefkaart in Richters Bockhandel te Rotterdam aanvragen, -gggs» VERKOOPT beste zuivere Amerikaansch e Bij 1 Liter 10 cent. 5 48 - 10 - 95

Peel en Maas | 1889 | | pagina 4