P. M. Sanders, Jaarmarkt te Venray Stoffia mm de 1.1. Communie, Behangselpapieren. G. Maas blauwe en roode dakpannen Bij J. CAMPS, Oostrum, beste Klultkalk DE HUISGENOOT. Beste Hollandsche Asch Bij P. A. Boers PORTLAND-CEMENT rgjftj SU v°°" SS Paarden, Hoornvee, Varkens, Schapen ij P. J. SCHELLEN-VERHEU: MAGAZIJN van Gemaakte Kleederen Wollen Doeken en alle Manufacturen V. FONCK. - Venray. Universeel-zuiveringszout ie twee cent Sigaar D' SIGAREN Papierhandel s s s g m ms®. A. Me VAN AAESSEI, NIEUWE STOFFEjS A. PU. Van Aarsscn, Paterstraat. HOLLOWAYS PILLEN EN ZALF. P. R. Lutters Zonen, Portland'Gementj Marmeren Schoorsteenmantels ONTVANGEN PLAVUIZEN, Magere Stukkolen en Kalk. HALF-STUIVERS MAGAZIJN. Rogge en Roggemeel. Tarwebloem. Haver, grut gruttemeel. Plavuizen, Steenkolen AARDEN BUIZEN en Landbouwvoortbrengselen, te Horst aan de Markt. Overjassen, Palletot's, Broeken, Vesten en alle andere Goederen. PETROLEUM A. W. Ruil rich's Rook- en Pruimtabak. W. Van den MUNCKHOF-SASSEN. R0ZENKRANZEN T BERICHT HIERMEDE: Reparatie» spoedig on lol billijke Prijzen. Cement- en Gipsornement- FABRIEK GIPSORNEMENT Portland-Cement en Gips. VERKRIJGBAAR: f 0.50 Het Post- en Telegraaf-Kantoor ALLE SOORTEN aan zeer voordeelige prijzen. Teekeningen gratis op franco aan vrage. L. Lauclv, Venlo. cene groutc keuze Behangsolpnpieren volgens de nieuwsie dessins aan fabrieksprijzen. VOORRADIG alle soorten van Verfwaren. Vernissen en alles wat tot dit vak behoort, aan concurreeremle prijzen. Opruiming van RESTEN zoolang de voorraad strekt aan zeer billijke prijzen. V. FONCK. Station VenraaiOostrum. HANDEL IN! STEENKOLEW Alles aan concurreeremle prijzen. VOORHANDEN Reuversche en Tegelsche blauwe pannen, 2e soort. 3e soort, roode pannen, plavuizen, BESTE STEENKOLEN aan concurreerende prijzen. aarden koebakken. Best Lijnmeel a 11 Gulden do 100 Kilo. lederen dag verkrijgbaar aan 70 cents het mud, franco thuis 75cents. FAMIUSBLAD VQQR SLKEK SBIX6. DERTIGSTE JAARGANG VAN HET Prijs per jaargang: In 12 maandelyksche afleveringen van 4 a 5 vel druks, 1.80 Wekelijks in losse bladen f 1.40. De eerste aflevering is ter inzage te beko men bij alle Boekhandelaren en bij den Uit gever P. J. VERLOOIJ, te Rotterdam. Station Venray-Oostrum. KOOPMAN IN: a 70 Cent per mud. Franco station. Verders in natuurlijke mest. Slation venray-Ootrfriun zijn te bekomen beste roode en blauwe dakpannen zoomede tweede soort, en Beste half zachte Lijnkoek en LIJ» meel aan concurreerende prijzen. Beste kwaliteit Portland-Cement in vaten van 180 kilo's aan uiterst goedltoopen prijs levert L. LAUDY, Venlo. op Woensdag- 3 A.puil ÏBSO. Belanghebbenden worden herinnerd aan de gunstige gelegenheid, die thans bestaat tot het aanbrengen en verzenden van vee per spoorlijn Venloo-Nijmegen. in alle soorten steeds voorhanden aan uiteest Lage Prijzen L Q< 0 CO O) CO r2 c 0 c co co IQ 0 Mutsen, Kanten, Bloemen en zijde Linten BSVULDB BSDDIS PELUWS». eigen fabrikaat tyken, pulwen, linnen doek, rokken met randen en streepei), en alle WEEFGARENS EN WEEFKATOEN. KOLONIALE WAREN Amerikaansch en Inlaudsch SPEK en VET. cd t/ï 0 0 3 p- 0 0 0 0 cQ n- 0 0 VERKOOPT beste zuivere Amerikaansche Bij 1 Liter 10 cent. 5 - 48 10 95 TE BEKOMEN BIJ W. v. d. MUNCKHOF-SASSEN. Paterstraat, Venray. u 13 LEKKERE SIGAREN voor 25 ©ent Alleen verkrijgbaar bij M. DREESSEN-LUTTERS, Grootestraat, Venraai. Tevens verkrijglinttr in verschillende Merken per 100 en p/m. aan de gewone fabrieksprijs ALSMEDE LEKKERE Ar P o P P a> bo o Q* rji VAN p p O er. Omvangen ter gelegenheid der cerate HEILIGE CO.UIlUA'lk. BUREAU dat hij voor het aanstaande Zomor-Seizoon een prachtige collectie heeft ontvangen, zooals Laken, Buxkings, Manchester, Pillot, Baaijen, Bevertins, enz. enz. Bericht tevens ecne groote partij GEMAAKTE GOEDEREN, be staande in COMPLETE MANS- en JONGENSPAKKEN, benevens KIN DEKPAKJES. ONDERBROEKEN en BORSTROKKEN. DE PILLEN zuiveren het Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van de LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle kwalen, eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. Rn onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. ID E ZALF is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen. Zij is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiek, en onverge lijkbaar voor Aamborstigheid. KEELPIJN, BRONCHITIS, VERKOUDHEID en IIOEST. Ter genezing van kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geone mededinger, en geneest betooverend saamgetrokken en stijve Gewrichten. Alleen bereid in Thomas HOLLOWAY's Etablissement, 78, NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen SS3 OXFORD STREET, En worden verkocht m Potten en Poozen van Is. li/id.. 2s. 9d., 4s. 6d.t lis.. 22s. en 33s., en verkrijgbaar bij alle medicijnen-verkoopers door de geheele wereld. rHet werkzaamste middel Jicht, Rumatiek, Pijn den RuB^^sm^ezkLtgpyp.. ^Tandpijn enz. is buiten kijf: RICHTERS ANKER-PAIN-EXPELLEB. k. Trigs 50 en 75,.cent de Flesoh. Te koop in de i apotheken. Alleen echt met „Anker!' VAN hoek Gild- en oudekerkstraat 35, UTRECHT 35. ENORME KEUZE voor inwendige versiering van stukadoor werken naar de nieuwste modellen en eischen des tijds, uiterst strak en keurig. Concurrentie ver beneden allo andere fabri kator.. Specialiteit in Cement-constructies. Alle mogelijke profilering in Cementstéen, alsafdekkingen voor gevels en topversie- ringen, consoles, vazen, insignes, eartouschen, sluitsteenen, fries en paneelversieringen, bal- con-consoles en balustraden, grafmonumen ten, montants en kronementen voor kerk ramen, gootsteenen, piëdestallen voorbeelden en vazen, en alles wat op bouwkundig en Jocoratief gebied voorkomt, wordt door ons solied en netjes, desverkiezend naar te geven tcekening, vervaardigd, terwijl de degelijk heid daarvan gegarandeerd wordt. Belanghebbenden maken wij er op attent dat van bovenstaande fabriek een DEPOT gehouden wordt te VENRAAI, Grooleslraat 09, alwaar verdere inlichting te bekomen is. BESTE A f6.25, TRAS ETST GIPS aan concurreerende prijzen. J. DIJKS, Holthees. |jer ürie uiauudeii, Tijdschrift voor fraaie hand werken Extra-Editie van de Bazar. De abonnees up do BAZAReiie deze oxtra-ediue verlangen, ontvangen per Lu ui- Laai a. Ü.50 by net eerste en vierde Xu. van de BAZAR eene aflevering, bevalien- de 1°. vier bladzijden met de fijnste Hand- werkpatronen en begeleidenden tekst en 2". een patroon in chromol it hoy rap h ie voor gekleurde borduursels. Voor niet-abom.ées op de BAZAR is de prijs van het TIJDSCIIRH' T VUUR FRAAIE HAND WERKEN f0.75 PER 3 MAANDEN. Editiën van de Bazar 6 nummersf 1. - mot 6 gekl. platen - 1.50 G 3 geknipte patro. - l.f>0 6 - G gekl. platen en 3 geknipte patronen - 2. Bij AL DEZEEDI TIEN kan men tegen verhoogiug van 0.50 het Tijdschrift voor Fraaie Handwerken bestellen. Bij toezonding van postwissel plaatse men daarop duidelijk welke editie men verlangt. Li tg. Den II nagG e Jm~ DKi.l X FA X 1 K «Tijdige Halp, dsbfaele Balg! J Dat kunnen zij allon getuigen die door het ge bruik van eon eenvoudig huismiddel, hot uit breken van onledige sten •iikwamcn. Deze waarheid wordt algemeen erkend. Li het go- „DE VRIEND DER ZIEKEN" dat in geon enkel huishouden ontbreken mag. vindt men honderdo nuttige wenken hoe iu de meeste ongesteldheden on ziekten te han deion is. Dit book wordt op elke aanvraag gratis en franko aan allon verzonden die hei per briefkaart in Richters Boekhandel to Rotterdam aanvrageu. te VENRAAI is geopend ook ten behoeve der RIJKSPOST SPAARBANK. Op werkdagen van 81/2 tot 11/2 en van 4 tot 7 ure. Op Zon- en feestdagen van 9 uur voor tot 1 uur namiddag. Voor postwissels en quitanties alléén op werkdagen van 9 voor tot 11/2 namiddag.

Peel en Maas | 1889 | | pagina 4