D' Ter li ij P. J. SCÏÏELLEN-VERHEIJEN, G. Maas P. R. Lutters Zonen, ie tees cent Sigaar S I G A 11 E N HOLLOWAYS PILLEN EN ZALF. P. M. Sanders, Beste Hollandsche Asch PortlanskGemeiit, M. Verriet, W» Van den Munckhof-Sassen, MAGAZIJN van Gemaakte Kleederen Wollen Doeken en alle Manufacturen blauwe en roode dakpannen Universeel-zuiveringszout Bij J. CAMPS, Oostrum, leste Mliïitkalk Behangselpapieren. |JBij P. A. Boers Stoombootvaart op V. FONCK. - Venray. 4I§É|. SPOORWEGDIENST G. TOEBOSCH, Cement- en Gipsornement- FABRIEK 35, UTRECHT 35. CIPSORNEMENT Portland-Cement en Gips. Alleen verkrijgbaar bij Rook- en Pruimtabak, DE PILLEN 'Rogge en Roggemeel. Tarwebloem. Haver, grut gruttemeel. VERKRIJGBAAR: tel ciq 2S «—3 0 tej O SS I^> J SS CS I I üd c=i 2 1 tel 0 0 CS czj Q PQ W O p; a 0 0 0 73 SH 0 73 0 d 0 0 73 O) n O 0 c 0 0 s? "-S -rl 0 0 0 0 a CQ 0 nstjes, spoedig en accuraat vervaardigd. steeds voorhanden aan uiterst Lage Prijzen te Horst aan de Markt. Overjassen, Palletot's, Broekén, Vesten en alle andere Goederen. KOLONIALE WAREN Aioerikaansch en Inlandsch SPEK en VET. PLAVUIZEN, iagsre Stukkolen en Kalk. A. W. Bullricli's Best Lijn meel f^Tplgeiiiiig, fiatöels U2I2! Jf Tijdschrift voor fraaie handwerken. PETROLEUM ONTVANGEN beste roode en blauwe dakpannen Plavuizen, Steenkolen AARDEN BUIZEN AVINTEltDIENST. Het Post- en Telegraaf-Kantoor r M 9 42' AD J jji'/iil J*l-LL De TREKKING dei' eerste klas begint IS& $II«iaiiB'dg.-licele en gedeelten van luten zijn te bekomen bij EindVenraai. VAN Iboi'SÏ £*S§«5« eia EXORME KEUZE voor inwendige versiering van stukadoor werken naar Je nieuwste modellen en eischen des tijds, uiterst strak en keurig. Concurrentie ver beneden alle andere fabri ka ten. Specialiteit, in Ocmont-e.onstrueties. Alle mogelijke profilering in Ci inuntstecn, als: afdekkingen voor gevels en topversie- ringen, consoles, vazen, insignes, eartouschen, sluitsteenen, fries en paneelversieringen. bal- con-consoles en balustraden, grafmonumen- ten, montants en kroncmenten voor kork- ïamcn, gootstcenen, pieileslallcn voorbeelden en vazen, en alles wat op bouwkundig en decoratief gebied voorkomt, wordt door ons solicd en netjes, desverkiozend naar te geven teekening, vervaardigd, terwijl de degelijk heid daarvan gegarandeerd wordt. Belanghebbenden maken wij er op attent dat van bovenstaande fabriek een DEPOT gebonden wordt te VENRAAI, Gi'oolcsti'aat 69, alwaar verdere inlichting te bekomen is. 13 LEKKERE SIGAREN voor 25 cent M. DREESSEN-LUTTERS, Grootestraat, Venraai. Tv h ss s v a*k s* S h is a i* in verschillende Merken per 100 en p/m. aan de gewone fabrieksprijs ALSMEDE LEKKERE zuiveren het Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van de LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle kwalen. eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. .En onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. DE ZALF is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen. Zij is beroemd ter genezing van Jicht, Rliumatiek, en onverge lijkbaar voor Aamborstigheid. KEELPIJN, BRONCHITIS, VERKOUDHEID en HOEST. Ter genezing van kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geene mededinger, eu geneest betoovereud saamgetrokken en stijve Gewrichten. Alleen bereid in Thomas HOLLOWAY's Etablissement, 78. NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen SS3 OXFORD STREET, En worden verkocht m Poften en Doo/cn van ls. Li/sd., 2s. j)d., 4s. Gd.lis., 22s. en 33s., en verkrijgbaar bij alle medicijnen-vorkoopérs door de geheele wereld. Station Venray-Oostrum. KOOPMAN IN: a 70 Cent per mud. Franco station. Verders AGISIV'T in natuurlijke mest. BESTE A f6.25, TZR-^S EIST GIPS aan concurreerende prijzen. J. DIJKS, Hoithees t werkzaamste middel rtegen Jicht, Rumatirk, Pijn r\n den Rug, AimgezichtKpijn, Tandpijn enz. is buiten kijf: la Z1»>W RICHTERS AMKER-PAIN-EXPELLER. k Prijs 50 en 75 cent de Flesch. Te koop in do ''moeste apotheken. Alleen eclit met „Anker!' Laagstrast VEHEAAI VERKOOPT: puik beste SiaelicI kolen bij 1 mud 64 cent 10 62 franco aan huis - 10 57 aan 't station Oostrum Per wagon aan concurrerende jyrijzen. Wi LÏMAAV Uitgever van „Maas en Peel", worden alle soorten van DRUKWERK, als: zzz -- Faetuurs, Nota's, Wissels, Rekeui ngen. Kwi tan tien, Assignation, Adres- Visitekaarten. Huwelijksbrieven en kaarten, Bruiloftsliederen Prijscouranten, Coupons, Bestekken, Verslagen, Reglementen, Aanplakbiljetten. Menu's Circulaires, Contracten, Etiqueiten, Convocatie-Biljetten, Dagboeken, Weeklijsten, Waschlystcn.. Dagvaardingen, Obligaliën, Ordonnantiën, Declaratie's Adressen voor Envelloppen, Programma's Strooibiljetten, enz. H-i a M r} iA 0 Ui <q Wi in alle soorten Mutsen, Kanten, Bloemen en zijde Linten GETOSI BEEBII sa PEUIWEN. EIGEN FABRIKAAT tyken, pulwen, linnen doek, rokken mei randen en slreepeij, en alle WEEFGARENS EN WEEFKATOEN. U a 3 in G5 CÖ 0 Tj Cö CD Station VenraaiOostrum. HANDEL IX: STEENKOLEN Alles aan concurreerende prijzen. TB BKKOMKN HIJ W. V. D. MIJNCK11OF-SASSEN- Paterstraat, Venray. VOORHANDEN Reuversche en Tegelsche blauwe pannen, 2e soort, 3e soort, roode pannen, plavuizen, BESTE STEENKOLEN aan concurreerende prijzen. AARDEN KOLBAKKEN. ti 11 Gulden de 100 Kilo. lederen dag verkrijgbaar aan 70 cents liet mud, franco thuis 75cents. «aid nrfStfhiil Vflll'll l°BII6B .ctfl A-a. ..I3ÏL'-£K. Dat kun gen zij allen getuigen die door het ge bruik van ecu eenvoudig huismiddel, het uit breken van ernstige ziekten voorkwamen. Deze waarheid wordt algemeen erkend. J11 liet go- „DE VRIEND OER ZIEKEN" dat in geen enkel huishouden ontbreken mag, vindt men houdcvdc nuttige wenken hoe in do meeste ongesteldheden en ziekten te han delen is. Dit boek wordt op elke aanvraag gratis en franko aan allen verzonden die hot per briefkaart, in Richters Boekhandel te Rott-rdam annvnurwmhbi*. f 0.50 g»ci* dfi'ae EaaaasaaaaSi'öi. Extra-Editie van de Bazar. De aoquiiées op de BAZAR, die deze exira-ouiue verlangen, univuiigcii per kwar taal a u.oU bij nel eerste en vierde No. van do BA/,AR eene aiieveriug, bevatten- Ue 1°. vier bladzijden ■mei de fijnste Hand leer kpatronen en begeleidenden leksl en 2°. een 'patroon in chromolilhographie voor gekleurde borduursels. Voor uiet-aboni.êes op de BAZAR-is de prijs van het TIJDBCHRIIT VOOR FRAAIE IIAND WERKEN f0.75 PER B MAANDEN. Editiën van de Bazar 6 nummers 6 met 6 gekl. platen 6 3 geknipte patro. 6 -0 gekl. platen en 3 geknipte patronen - Bij AL DEZE EDI TIEN kan men tegen verhooging van /0.50 het Tijdschrift voor Fraaie Handwerken bestellen. Bij toezending van postwissel plaatse men daarop duidelijk welke editie men verlangt. Uitg. Den Haag.Gebi*. DELINFANTE. 11— - 1.50 - 1.5Ö Van af 1 Oct. 183S zullen de boo ten varen als volgt: Vaii VENLÜO naar ROTTERDAM Donderdag 's morgens t en 7 ure Zaterdag 's middags ten 1 ure tot RAYE- STEIN en van daar Zondag 's morgens ten 7 ure naar ROTTERDAM. Van ROTTERDAM naar YENLOO Dinsdag 's avonds ten 5 ure en een sleepboot Zaterdag 's morgens. Van ROERMOND naar VENLOO "Woensdag en Zaterdag. VERKOOPT beste zuivere Amerikaansche Bij 1 Liter 10 cent. 5 48 «10 05 eene groote keuze Behangselpapieren volgens de nieuwste dessins aan fabrieksprijzen. VOORRADIG alle soorten van Verfwaren, Vernissen en alles wat tot dit vak behoort, aan concurreerende prijzen. OprtiamiEig; van RESTEN zoolang de voorraad strekt aan zeer billijke pry zen. V. FONCK. Stfntion vcmraY-Oostruin zijn te bekomen zoomede tweede soort, en Beste half zachte UjiikocEt en Ujii- mecl aan concurreerende prijzen. Dienstregeling- van 1 OCT. 1888, \'an N NIJMEGEN V Móok Ileum en. Lind.-Katw. Cu ijk Beugen Rijke voort Boxmeer Sa in beek Vort urn Vierlingsbeek Smakt-Hol th. Venray. Oirlo Meerl.-Tienr. Grubb.-Lott. Grub.-Ivloost. Blerick VENLO. A ijmegen Daar G.5U 8.48 7.13 door door 7.2° 7.28 door 7.3S door door 7.48 door 10.2 7.58 10.11 door 10.17 8.8 10.20 8.IS 10.38 8.23 10.42 8.34 10.53 8.39 10.5<s 9.4 9.7 9.9 9.15 9.24 9.30 9.35 9.39 9.44 9.57 Venloo. 12.18 4.24 7.51 12.30 4.37 8 10 door door 8.13 door door 8.15 12.39 4.40 8.22 12.47 4.54 8.80 door door 8.43 12.55 5.3 8.49 door door 8.53 door djor 8.58 1.5 .13 9.12 door door 9.17 1.15 5.24 9.27 door door 9.33 1.24 5.34 9.42 1.33 5.44 9.50 door 5.49 10. 1.45 0. 10.12 1.50 0.5 10.17 Vau Venloo'uaar Nijmegen. VENLO. Blerick Grub.-Kloost. Grubb.-Lott. Meerlo-Tienr. Oirlo Venray Smakt- Holth. Vierlingsbeek Yortum Sam beek Boxmeer Rijkevoort Beugen Cuijk Linden-Katw, Hen men Mook NIJMEGEN V. 5.31 9.55 5.30 10.1 5.48 10.10 5.52 10 15 0.0 10.25 6.15 door 0.21 10.30 0.31 door 0.43 10.47 0.50 door 0.55 door 0.59 10.57 7.5 door 7.12 11.00 7.22 11.14 7.29 door 7.31 door 7.34 11.27 7.53 11.39 2.— 4.8 2.5 4.14 2.17 door 2.21 4.24 2.35 4.33 2.44 door 2.50 4.42 3.door 3.12 4.52 3.19 door 3.24 door 3.28 5.2 3.34 dooi' 3.41 5.11 3.51 5.19 3.58 door 4.door 4-3 5.29 4.22 5.40 7.48 7.54 8.3' 8.8 8.18 door 8.28 door 8.89 door door 8.50 door 9.8 door door 9.19 9.30 Vciilo-ijïaasjriclU te VENRAAI is geopend ook ter. behoeve der RIJKSPOST- SPAARBANK. Op werkdagen van 81/2 tot I1/2 en van -1 tot 7 ure. Op Zon- en feestdagen van 9 uur voor lot 1 uur namiddag. Voor postwissels en quitanties alléén op werkdagen van 9 voor tot 11/2 namiddag. Venlo vertrek 641 11 23 6 40(8 39 Tcgelen 65 11 7 2 10 6 48;8 47 Reuver 7 11 16 2 22 7 8 57 S walmen 7 11 27 2 33 711 9 08 Roermond 7 23 1136 2 45 7 21 9 18 Maasbraeht 7 33 11 46 2 55 7 32) Eclit 7 4 11 54 3 4 7 11 9 26 Susteren li 12 1 3 12 499 44 Sittard 1 12 10 3 22 7 j9,9 54 Geleen 80 12 16 3 29 8 6 Beek-Elsloo SI 1 12 23 3.37 8 4 10.6 Bunde S 2 5 12 33 3 48 8 25; Maastricht;)ank. 8 32 12 41 3 57 8 b4|1022 VI ai2MdB*I«Bad=VeBBS«» Maastricht vertrok 10 9 40 153,5 8 8 42 Bumle 7 19 1 2 517 8 52 Be«lc-Elsloo 7 29 It 2 1415 Z7 9 03 Geleen 36 10 8 2 2115 M 9 10 Sittard 42 10 15 2 2915 11 '9 17 Susteren 51 10 25 2 19' 5 51 9 27 Echt 58 10 33 24715 59 9 35 Maasbraeht, 7 1U 4412 58 6 10 9 46 Roermond 8 18 10 57 3 1316 10 1 Swal men 26 11 6 3 2216 iOllOOO Reuver 35 1 15 3 31 6 J9| 10 18 Tégelen 8 46 11 28 3 46; 0 51 10 32 Venlo 52 1 3o 3 52:6 58 10 39 ine B B 0 ti 4 e E*«S ae gaa Venlo v. 5 501 S 56 10 12 2 4 04 7 14 Blerick 6 03' 10 06 7 20 Horst-Sevennm 6 23 1021 12 7 7 32 Hclenaveen 6 501 - 10 39 12: 1 7 46 Deurne 7 04- 10 49 12 10 - 7 54 Helmond 7 38 9 38 117 12 f i •i 17 8 5 Nuenen-Tong. 7 57! - 11 23 1 4 8 18 Eindhoven 8 211 9 5 I 11 35 1 1 3 45 5 05 8 27 Bostel 9 12110 19 12 2 .2 1 8 5 10 8 59 Tilburg 942 10 43 1 1 8 5 17 9 25 Breda 10.511 11 1 32 2 3 6 13 9 54 Dordrecht j11 4 1. 6 52 10 53 Rotterdam 1121 3 30 7 22 11 23 n venhSo Rotterdam 5 88' S3 10 ''2 12 24(3 44 5 801 Dordrecht Breda 6 18! 91 11 5 1 M 4 20 7 - 7 1 ,10 11 11 44 2 30 4 58 Tilburg 728; 10 44 12 7 3 11 5 24 Boxtel S ill 18 12 34 4 18 5 19 8 041 Eindhoven 830 11 5 1 12 58 5 01 6 12 52- Nuenen-Teng 837112 2 5 9 09 Helmond 8 48112 16 1 15 5 25 9 21- Deurne 9 90,12 3 0 5 40 Hclenaveen 9 09 12 40 it 5 71 56!— Horst-Sevenum 927(12 5 7 6 0 10211— Blerick »|ll 5 6 27 10 45'— Venlo 9 121 i 0 156 6 78 10 50;

Peel en Maas | 1889 | | pagina 4