KORST en omstreken. Het Kasteel Montsabrey. ZATERDAG Ifi MAAllï 1889. TIENDE JAARGANG. Uitgever: W. VAX DEN M' XCklIOF-Siisscn. Doze Courant verschijnt icdeven Zaterdag. Het nieuwe Fransche iinis- terie. Men leesl in de „Standaard": No. MAAS EN PEEL Maart iler N.M. Vrijdag lc E K. W Zaterdag. V.M. J7e $5» a zï. Zondag. L.K. 21° Zondag N.M. 31 Zondag. 8céasie! dor Zan, 10, 10, 22, 23 Jan. op 0.3$, 0.2$, 10, o.u 5. i .,j.- „:l i Abonnementsprijs per kwartaal, voor Vknray 50 c. franco por post f,5 c. voor het buitenland 85 c. afzonderlijke nummers 0 e. Prijs der Advene van 1—5 regels elke regel meer r, grooto letters en vignetten naar pianistnimte. Adveitcntiën, 3tnaal geplaatst. rden 2n.aai be li»!. Advertentiën of Ingezonden Stukken gelieve men Vrijdag vóór 2 uur 's-middags te be zorgen aan het Bureau »Maas en Peer' te Venray. (SLOT), l)e minister van Finamiën Maurice Rouvirr is den 17 April 1842teAix geboren. Hij studeerde in de rechten, werd advocaat te Marseille en betoonde zicli in de politiek reeds vroeg als een bestrijder van het tweede keizerrijk. In 'I jaar 1ST 1 werd hij in de Nationale vergadering en later in de Kamers gekozen, waar hij zich eerst bij de radikalen, later bij do Oainbettisten aansloot. Wegens zijne zaakkennis in handel en finantiën bracht Gambotta hem den 11 Nov. 1881 in zijn minis terie, als minister van Koophandel.1 llij trad met Gambottu af en werd door Ferry den 13 October 1884 andermaal als minister van Koophandel beroepen, welks portefeuille hij waarnam tot den val van Ferry. Rouvirr was herhaal delijk voorzitter der begrootingscom- missie en is de bekende leider der Fransche vrij bandelaars. Na den val van Goblot, den 17 Mei 1887, kwatn hij aan 't hoofd der regeering (30 Mei); hij deed generaal Boulangcr vallen en kreeg de onaangename lastgeving de daarop volgende presidentkeus te orga- niseeren, wijl Grévy zich wegens de Wilson-affaire moest bedanken. Den 19 Nov. 1887 viel zijn ministerie om eene onbeduidende kwestie; de. onmo- ITeuilleton. Frederik keerde naar het dorp terug, den geest vervuld met akelige voorgevoelens. Des anderen daags zwierf Frederik te vergeefs rondom hei kasteel. Hij zag Lueile niet meer verschijnen. Den daaraai 1 volgendén Zondag beval de pastoor mejuffrouw De Montsabrey in de gebeden der geloovigen aan, als jÉfeh- bende de laatste Sacramenten der stervenden ontvangen. Alvorens te Sint Maurice te komen, waar liet toeval hem geleid had, vermoedde Frede- rik zelfs niet eens het bestaan der familie De Montsabrey; hij had Lucile en hare moeder slechts eenige keeren gezien, nimmer het ge luid barer stern vernomen. Tüsschen haar en hem, de reizende artiste, kon er hoegenaamd geene toenadering plaats grypen; de deuren van het kasteel zouden zich nooit voor hem openen. Ingeval Lueile bleef leven, dan zou hij nooit iets anders dan een vreemdeling, een onbekende voor haar zijn en blijven. Waaraan is het toe te schrijven, dat er bij het bericht van het ernstige gevaar, waarin zij verkeert, het bloed naar zijn hart terug vloeit, en hij ontstelt, «als hadde het zijne eigene zuster gegolden? My had van dat zon derlinge wezen het voorwerp van al zijne overpeinzingen gemaakt, haar, in zijne ver gelijkheid, voor het ministerie Rouvièr den gemeentel' een opvolger te vinden dwong Grévy meer tot afdanking. Evenals Bouvier, is ook Fallières naar verhouding nog jong. Clement Armand Fallières is den 0 Nov. 1841 te Mezui geboren, hij bestudeerde de rechten, was burgemeester van Nerac en trad in 1876 in do Kamers. In 't ministerie Duclerc, 2 Augustus 1882 werd hij minister van Binnenlandscne Zaken. Toen dit ministerie in de harrewarrerijen in Januari 1883, dooi den dood van Gambetta in 't leven ge roepen en het manifest van prins Napo leon viel, nam Fallières den 29 Januari liet voorzitterschap van Duclerc in. Juist was liij zeer ziekelijk, en toen liij in eene gerekte, redevoering dc plaats zijner regeering naar aanleiding- van liet voorstel van Floquet om aan stonds alle pretendenten en hunne fa- miliën uit 't land te zettenbegon zonk liij in bezwijming en moest van de tribuun gedragen worden. In het ministerie Kon vier van 30 .Mei 3887 was Fallières minister van Binnen landsche Zaken en deed alles om Grcvy te dekken, niet zonder zich zeiven aan groote gevaren bloot te stellen. In 't eerste Kabinet Tirard werd hij minis ter van Justitie. Fallières gaat door voor een zeer bekwaam man; thans is hij minister van Onderwijs. De nieuwe minister van Binnenland sche Zaken is Jean Antoine, Ernest Constans, geboren den 3 Mei 1833 te Beziers. Hij ook bestudeerde de rechtenstak zich daarna in den han del en vestigde een handelshuis te Barcelona, doch slaagde niet. Naar Frankrijk terug gekeerdwerd hij rechtsleeraar. Toulouse koos hem in iad beelding, als van grooten invloed op zijn ver deren levensloop beschouwd en het kwam hem voor, dat zij, indien zij stierf, hem d«aar- door een groot deel geluks ontroofde. Ka het eindigen der H. Mis begaf Frederik zich regelrecht naar de pastorij, waar hij sedert den feestdag van den H. Mauritius, zoo als men wel denken kan, altijd met de grootste hartelijkheid en bijna als een kind des huizes behandeld werd. Hij wilde den pastoor be- sclieidenlijk ondervragen naar den aard van de kwaal, welke de jeugdige kasteelbewoon ster ten grave sleepte; maar bij de eerste woorden, welke bij over dat onderwerp sprak, sloot de pastoor hem den mond met te zeg gen Dit is liet geheim van God mijn zoon Frederik durfde niet aandringen. Juist toen hij zich gereed maakte om afscheid te nemen, trad doctor Vincent de pastorij binnen. Deze was een schoon grijsaard; hij had een door dringenden en treurigen oogopslag, doch een schrander en zachtmoedig voorkomen. Ilij woonde in de nabijheid van Sint Maurice, waar hij sedert vijf en twintig jaren de licha men der parochianen verpleegde met den zelf den ijver, waarmede zijn broeder voor hun zieleheil zorgde. Bij den eersten blik, dien men op hem wierp, kon men liet hem echter aanzien, dat hij in het geringe dorpje niet op zijne plaats was. Broeder, sprak de pastoor, hem Frede rik voorstellende, dit is de vriendelijke jong man, die ons de beeltenis van onzen H. Schutspatroon ten geschenke heeft gegeven. Doctor Vincent had reeds herhaaldelijk van onzen held, zijn talent, zijn edelaardig haft en n 1876 in dc Kamer, waar hij dc partij der Gam- betfcisten aankleefde. In't eerste minis terie Freycinet was hij aanvankelijk ondersecretaris en later minister van Binnenlandsche Zaken. In contiikt met Freycinet over de kerkelijke politiek stond liij aan den kant van Ferry en werd door dezen in zijn Kabinet als minister beroepen. Met Ferry trad liij in Nov. 1881 af, om voor Gam betta en zijne aanhangers plaats te maken. Van toom 'af deed Constans groote reizen, llij wordt als minister van Binnenlandsche Zaken toegejuicht en de tegenstanders van Boulangcr verwachten veel goeds van hem. Over de andere ministers kunnen wij kort zijn, want zij zijn deels nieuw, deels minder van al gom eene bekend heid. Als minister van Buitenlandsche Zaken is Spulièr. Tot minister van Justitie den gematigde, afgevaardigde Thevenol, voor Landbouw; de senator Faye, gewezen minis;yrvan Onderwijs in 't eerste. K; b..iTt-ir;l .^en a]s minister van Marinè 'de bekwame ad-' iniraal Jaures. I )c Openbare Werken zijn opgedragen aan Yves Guyot een socialistisch opgeblazen radikaal en journalist. In 't ministerie vertegen woordigt hij de uiterste linkerzijde. Nog geen jaar zit de nieuwe Ka mer, en hoe menig Kamerlid ontviel haar niet roecis door den dood. Nu weer de heer Mr. Van Ossen bruggen, de eerste die aan de linkerzij wordt gemist. De verkiezing, die hierdoor nood- van de gewichtige dienst, welke hij aan de gemeente bewezen had, booten spreken. Hij drukte hem met warmte de hand en ondanks liet groote verschil hunner jaren, voelde Fre- dorik zich geheel tot hem aangetrokken door de welluidendheid zijner stem en de eenvoudig heid zijner manieren. In minder dan een uur tijds spraken zij met elkander als oude vrien den. Ycreenigde de eene in zich al de beval ligheden der jeugd, zoo bezat de andere de toegevendheid en de goedheid, welke de be val liglieden des ouderdoms zijn. Na eeuigen tijd gepraat te hebben, stelde de doctor aan Frederik voor eene wandeling te doen. Deze bewilligde hierin met het grootste genoegen, en beiden verlieten de pastorij, terwijl de doc tor zijnen arm met eene innemende vertrou welijkheid in dien van Frederik liet rusten. Het was uitmuuLena weder. Zij wandelden langzaam voort op liet met genevei struiken geboorden hollen voetpad. De doctor vroeg Frederik naar Parijs, waar hij geruimen tijd gewoond luid, en sprak over de letterkunde en de schoono kunsten, van welker beoefening bij altijd een minnaar geweest was, met eene geestdrift en eene juistheid van oordeel, welke men niet altijd bij cenen dorpsgenecsheer aan treft. Het scheen hem oen onuitsprekelijk ge noegen te doen, dat hij, voor een oogenblik, in zijn gesprek met den artiste zich weder in eene geheel andere sfeer kon bewegen, dan die, waai in bij gewoonlijk leefde; het was ongetwijfeld voor de eerste maal in de vijf en twintig jaren, die hij in het dorp woonde, dat hij daartoe in de gelegenheid was, Van zijnen kant verheugde Frederik, wiens nieuwsgierig heid in geepeu deete sluimerde, zich bij do zakelijk wordt, zal in het district Dordl in Dordt ov Li: weer een pijnlijke spanning teweeg brengen. Het kan niet anders of de Libeia- listoïi zullen bun uiterste kracht in spannen, om den zetel te behouden. Maar ook dc tegenpartij zal niet stil zitten, en de zcxel zal hun ernstig worden betwist. Over den vermoede] ij ken afloop val i nog niets te zeggen. Bij eerste stemming scheelde het een vorig maal niet veel en haalde onze caiididaat nog 14 meer dan de liberaal, terwijl op den nalionalen caiididaat 63 stemmen werden uitge bracht. Bij de herstemming daarentegen wies het aantal stemmen op den' libe ralen caiididaat tot 1413, en dat an Baron Van der Borch van Verwolde slechts tot 1286. Toch is zelfs ook zoo dit verschil Tan 127 stemmen hij eindstemming nog niet groot. Feitelijk ware met itótD audijre stem van 03 kiezers de uitslag 'andersom geweest. f Er bestaat dus niet de minste reden voor onze vrienden, om niet rnel hope op overwinning den strijd tegen to gaan. Vooral nu de Li bei-Misten met hun i óbstruetionistisch en onoprecht pari ij- spel tegen de Provinciale Tabel zich zoo deerlijk de vingers brandden, kou de volksopinie zich wel eens op voel bare wijze tegen hen keeren. Zij er dus slapheid noch aarzeling, maar ook telle men zijn vijand niet te licht. Een geliefd wethouder is altoos een gevaarlijk tegenkandidaaten juist daarom wonschen we onzen vrienden geduchte, dat hij thans de bron der waarheid nabij was en misschien welhaast bet geheim voor hem zou ontsluierd worden. Op eeuigen afstand van het kasteel op de helling eens heuvels, bleef de doctor staan voor het hek van eenen tuin, in welks midden zich een eenvoudig huisje verhief; hij noodigde Frederik uit, een oogenblik iu zijne woning uit te rusten, liet was het vei blijf eens wijs- geers of eens dichters. Alles ademde er stilte en vrede. De buitenmuren waren bijna ge heel verborgen onder de weelderige ranken van allerlei klimopplanten, terwijl in den tuin de laatste najaarsbloeinen hare schoone kleu ren ten toon spreidden. Het inwendige der woning beantwoordde volkomen aan het uiter lijke; er heersciite eene zekere netheid, welke het oog bekoort, aan de eenvoudigste meubel stukken en voorwerpen waarde bijzet eu bij den eigenaar eene kiesehheid en fijnheid van smaak verraadde, welke men met recht ver baasd kon zijn op honderd mijlen afstand.? van Parijs in het midden der gebergten aan te treffen. De wanden van de kamer, woike mt studeervertrek eu tevens tot binhotiwk diende, waren met Persisciie tapijten behan gen, hetwelk aan dit eenigszins somber ver blijf eenige levendigheid bijzette. Hier en daar waren aan bet behangsel eenige planken be vestigd, met kristallen, mineralen, gedi .-ogde planten en boeken beladen, onder welke laat st en Frederik al de lievelingen zijner jonge lingsjaren kon herkennen. Door de ramen had men een fraai uitzicht op perhen met beerlek bloeiende dahlia's en asters. In dit vertrek leidde de doctor den verbaasden jongeling binnen. 1 Uiv inoé, (I.'it ze ov in slaag 1< ii <1 n lieer Schaar denburg tot bel aaniicinci: der Candi da tuur over te halen. Zijnerzijds vraagt dit een érnstig; offer. Maar juist om dit offer zal zijn toewijding: aar. de publieke zaak te warmer worden gewaardeerd. 's Gravenhagc, J: it. '80. Aaii dc Katholieken van Nederland. In de heerlijke Encycliek, waarmode H. Paus Lj-.o xitl zijn jubeljaar hoeft besloten, zegt'de Paus dat de tockenen van hulde en vreugde, de bewijzen van gehechtheid eu liefde niet alleen gericht werden tot zijn per soon, maar vooral blijk gaven van eerbied en trouw jegens den li. Stool. In lid persoonlijk feest des Pausen vond dc Katholieke wereld gelegenheid om den opvolger van Petrus, den Stedehouder van Christus op aarde, open.'ijk cn plechtig te eeren. Deze gedachte geeft nati dg ondurgcfoeken - A:, r:.i' jjuii im.*...» >w- - nooten eene bijdrage ie'vragendie herin nering «aan 's Pausen feest in Nederland zal kunnen bestendigen. Luide hoeft Nederland bij 's Pausen feest zijne slem doen hooien, up waardige wijzo heeft het in steden en dorpen, in kerken en openbare vergaderingen, feest gevierd. Zijne Kunstenaars hebben de cor van Dol Vaderland op de Vatikaanseho tentoonstelling limig ge houden, en de vaardige en vlugge huilden van vrome vrouwen werkten mede tot liet doel, dat de 11. Vader op de eerste plaats bad be oogd. Donderde peigiims trokken op naar Rome en aan hun hoofd legde do Aartsbis schop van Utrecht in warme en indrukwek kende taal getuigenis af van liet geloof et! de trouw der Katholieken in Nedeil nd. Van dit alles behoort oen monument te ver rijzen, dat aai: latere geslachten verhaalt hoe Na verloop van eenige oogcnhlikkcii k warn eene net geklecde vrouw, welke dc betrekking van huishoudster vervulde, nvt een s/henk- Idad vol vrrverschingcn binnen, d u :;ij bene vens eene llcsch wijn cn twee glazen op de tafel zette, waarna /.ij zich verwijderde. Mijn waarde vriend, zeidc de doctor t Frederik hern een glas wijn inschenkende, ik kan u niet veel bijzonders voorzetten, gij kunt tt echter verzekerd honden, dat uwe tegen woordigheid in mijn huis voor mij e ne groote waarde heeft. In mijne jeugd beminde ik de kunsten, langen tijd in bbcn zij de grootste vreugde mijns levens int gemaakt. Sedert gij to Suit Maurice uw verblijf houdt, heb ik meer dan eens het voornemen gehad, u eert bezoek te brengen cn lot een tegenbezoek uit lo noodigen. Hot is echter bij het voorncm-n gebleven, daar ik er geene gelegenheid G e gehad heb. Ik heb zo.» vele droevige plichten te vervullen, zoo vele smarten te lenigen, voegde hij er op couigszins ontroerden loon bij. Deze laatste woorden gaven Ficlerik ein delik dc vurig gowensehto gedegenheid o»n zijne nieuwsgierigheid te void- ;i. De kans was te schoon, om die te laten v.mrbij gaan. Na z-jn gastheer zijnen haltelijken d.nk be- migd te hebben voor/.. voor hom. Frederik. zoo vcrcoreiid voornemen et» zijn leed tc ken nen gevojidö hom mot' vrnegop ont timet lo hebben, bracht Frederik door eene behendig© wending het ge.-prei. op m ,.T,"Uw de M".R.v.i- brov cn hare dochter. Wordt

Peel en Maas | 1889 | | pagina 1