P. J. Verriet, P. M. Sanders, BESTE GIPS. aas Rijksnormaallessen Fanfare „Euierpe". CONCERT e twee cent Sigaar SIGAREN Beste Hollandses Asch 53, W&0 3U» ira Nederlandsche Bureau-pennen MAGAZIJN van Gemaakte Kleederen Wollen Doeken en alle Manufacturen HOLLOWAY'S PILLEN EN ZALF. Portland»Gemfini3 Bij P. A. Boers Beste Portland-Cement KACHELS blauwe en roode dakpannen U niverseel-zuiveringszout Bij J, CAMPS, Oostrum, V. PONCK. - Venray. Stoombootvaart op deMaas. SPOORWEGDIENST J. BEVERS. op Zondag 24 Februari e. k. Alleen verkrijgbaar bij Rook- en Pruimtabak. Rogge en Roggemeel. Tarwebloem. Haver, grut grutteineel. DE.MI-Saisons cii Wintcroverjnsscn. Mans- en Kinderpakjes, S. H. VAN ADELSBERCEN Co. W. VAN DEN MUNCKHOF-SASSEN. steeds voorhanden aan ui Iersl Lage Prijzen te Horst aan de Markt. Overjassen, Palletot's, Broeken, Vesten en alle andere Goederen. KOLONIALE WAREN Aroerikaansch en Inlamlsch SPEK en VET. EE PILLEN VERKRIJGBAAR: beste rootle cn blauwe dakpannen Plavuizen, Steenkolen P. LUTTERS. Vulreguleer-kachels wj "V. Fonck. PLAVUIZEN, Magere Stukkolen en Kalk. A. W. Bullrich's Best Lijnmeel f 0.50 Tijdschrift voor fraaie handwerken. PETROLEUM Het Post- en Telegraaf-Kantoor WINTEliDlENST. u TE VEdSTRAY. Met 1° April e. It. kunnen Kweek el ingen aan de RIJKSNORMAALLES SEN" te YENRAY geplaatst worden, die op dien dag den ouderdom van 1-1 jaren bereikt hebben. Zij moeten overleggen: le Iiunne geboorte-acte. 2° Een of meer getuigschriften van goed gedrag. 25* Eene verklaring van ouders of voog den dat zij hen voor het onderwijs bestemmen. Een en ander in te zenden bij den onder- geteokonde vóór 15, $Baari e. Bi. Van tij l en plaats van toelating zul aan de aspiranten nader kennis gegeven worden, De Directeur, in de zaal van den Heer J. AERTS. Aanvang half 7 uur n/m. HET BESTUUR. 13 LEKKERE SIGAREN voor 25 cent M. DREESSEN-LTJTTERS, Grootestraat, Venraai. Tevens verkrijgbaar in verschillende Merken per 100 en p/m. aan de gewone fabrieksprijs ALSMEDE LEKKERE Langstraat YEM'RAAI VERKOOPT: puik beste kachel kolen bij 1 mud 64 cent 10 62 franco aan huis 10 57 aan't station Oostrum Per wagon aan concureerende prijzen. Station Venray-Oostrum. KOOPMAN IN: a 70 Cent per mud. Franco station. Verders AGENT in natuurlijke mest. Herfst- en Winterstoffen voor Regen- en Wintermantel—STOFFEN. Zwarte, bruinegestreepte en geruite Manaluatar BÏ2SIH35 in alle soorten. Pilo. half wollen en katoenou t>i*oek*tofiei», banlen onderbroe ken cn borstrokken in alle kleuren en soorten. BEVERTIN, ENZ. ENZ. en EENE GROOTE PARTIJ GEMAAKTE allen van zoer goede qualiteit en lage prijzen i\ contant vauaf 1 Guld. 5i/« korting, Patersatraat. Venraai. Ondergeteekonde heeft de eer aan hunne geachte afnemers te berichten, dat zij voor den verkoop hunner beroemde als eenig verkooper voor Venraai en omstreken hebben aangesteld den heer W. VAN DEN MUNCKHOF-SASSEN, Patersstraat, Venraai. Naar aanleiding van bovenstaande kennisgeving beveelt de ondergeteeker.de zich beleefd aan voor den verkoop dezer zoo beroemde bureau- en school- pennen, uitsluitend voor Nederland vervaardigd. De Nederlaiulsclie Bureau-pen is de beste en duurzaamste pen en geschikt voor elke hand. Prijs per gros f 1,25. Zij die er nog geen kennis mede maakten, worden deze pennen ten zeerste aanbevolen. UEd. dw. dienaar, in alle soorten U fX <D 0 0> co CO 0 73 cö co U) 0 MutsenKantenBloemen en zijde Linten SBVULBB BSDDHS sa FELTJWE8. EIGEN FABRIKAAT tyken, pulwen, linnen doek, rokken met randen en streepei), en alle WEEFGARENS EN WEEFKATOEN. e» W P- o> 5T u 0 zuiveren het Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van de LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle kwalen, eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd, fin onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. DE Z -A. X-i E is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen. Zij is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiek, en onverge lijkbaar voor Aamborstigheid. KEELPIJN, BRONCHITIS, VERKOUDHEID en IIOEST. Ter genezing van kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geene mc-dodinger, ea geneest betooverend saamgetrokken en stijve Gewrichten. Alleen bereid in Thomas HOLLOWAY's Etablissement, 78, NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen 353 OXFORD STREET, En worden verkocht in Potten en Doozen van Is. li/zd., 2s. 9d., 4s. 6d., lis., 22s. en 33s. on verkrijgbaar bij alle medicijnon-verkoopers door do gelieele wereld. BESTE f6.25, tbas etst gips aan concurreerende prijzen. J. DIJKS, Holthees. Station venray-Oonlruiii zijn te bekomen zoomede tweede soort, en AARDEN BUIZEN Boste halfzachte Lijnkoek en Lijn meel aan concurreerende prijzen Van af heden verkrijgbaar: aan f 6.25 per vat a contant, alsmede Alle soorten kachels en toebehoor aan voordeelige prijzen. Nieuwste Soorten voortdurend branden, veel warmte gevend on zuinig kolen verbruik TEGEN SPOTPRIJZEN Station VenraaiOostrum. HANDEL IN: STEENKOLEN Alles aan concurreerende prijzen. TE BEKOMEN BIJ W. V. D. MUNCKIIOF-SASSEN. Paterstraat, Venray. VOORHANDEN Reuversche en Tegelsche blauwe pannen, 2e soort, 3e soort, roode pannen, plavuizen, BESTE STEENKOLEN aan concurreerende prijzen. AARDEN KOEBAKKEN. a 11 Guldeu de 100 Kilo. lederen dag verkrijgbaar aan 70 cents het mud, franco thuis 75cents. 'Tijdige Hnlp, dubbele Hulp! 'I)at kunnen zij allen getuigen die door hot go- bruik van oen eenvoudig huismiddel, het uit breken van ernstige ziekten voorkwamen. Deze waarheid wordt algemeen erkend. In hot ge- „DE VRIEND DER ZIEKEN" dat in goert enkel huishouden ontbroken mag, vindt men honderdo nuttige wenken hoo in de meeste ongesteldheden en ziekten to ban delen is. Dit boek wordt op elke aanvraag gratis en franko aan allen verzonden die het per briefkaart in Richters Boekhandel te Rotterdam aanvragen. per drie maanden. Extra-Editie van de Bazar- De abonnees op de BAZAIi, die deze exU'a-editie verlangen, ontvangen per kwar taal a /'U.5U bij het eerste en vierde No. van de BAZAR eene aflevering, bevatten de 1°. vier bladzijden met de fijnste Hand- werkpatronen en begeleidenden tekst en 2°. een patroon in chromolithographie voor gekleurde borduursels. Voor niet-abonnées op de BAZAR is de prijs van het TIJDtiCHRIl' T VOOR FRAAIE HAND WERKEN f0.75 PER 3 MAANDEN. Editiën van de Bazar 6 nummersf 1. 6 met 6 gekt. platen - 1.50 6 - 3 geknipte patro. - l.f>t) 6 - 6 gekl. platen en 3 geknipte patronen - 2.— Bij AL DEZE EDIT1EN kan men tegen verhooging van /0.50 het Tijdschrift voor- Fraaie Handwerken bestellen. Bij toezending van postwissel plaatse- men daarop duidelijk welke editie men verlangt. Uitg. Den Haag. Gebr. DELINFANTE. VERKOOPT beste zuivere Araerikaansche Bij 1 Liter 10 cent. o 48 - »10 95 - te VENRAAI is geopend ook ten behoeve der RIJKSPOST SPAARBANK. Op werkdagen van 81/2 tot I1/2 en van 4 tot 7 ure. Op Zon- en feestdagen van 9 uur voor tot 1 uur namiddag. Voor postwissels en quitanties alléén op werkdagen van 9 yoor tot 11/2 namiddag. Van af 1 Oct. 1888 zullen de boo ten varen als volgt: Van VENLOO naar ROTTERDAM Donderdag 's morgens ten 7 ure Zaterdag 's aiiddugs ten 1 ure tot RAVE- SiEIN eil van daar Zondag 's morgens ten 7 uro naar ROTTERDAM. Van ROTTERDAM naar VENI.OO Dinsdag 's avonds ten 5 uro on een sleepboot Zaterdag 's morgens. Van ROERMOND naar VENLOO Woensdag en Zaterdag. Dienstregeling van 1 OCT. 1888. Van Nijmegen naar Venloo. N1JMEGENV. 0.59 8.48 12.18 4.24 7 5i Mook - 7.12 9.4 12.30 4.37 s'lO Heuraen. «door 9.7 door door 8.13 Lind.-Katw. door 9.9 door door 8.15 Cuijk - 7.22 9.15 12.39 4.46 8.22 Beugen - 7.28 9.24 12.47 4.54 8.30 Rijkevoortdoor 9.30 door door 8.43 Boxmeer 7.38 9.35 12.55 5.3 8^40 Sa in beek door 9.39 door door 8^53 Vort urn«door 9.44 door door 8.58 Vierlingsbeek 7.48 9.57 1.5 .13 9.12 Smakt-Holth. door 1U.2 door door 9.17 Venray. - 7.58 10.11 1.15 5.24 9.27 Oirlo door 10.17 door door 9.33 Mcerl.-Tienr. 8.8 10.26 1.24 5.34 9.42 Grubb.-Lott. 8.18 10.38 1.33 5.44 9.56 Grub.-Kloost. 8.23 10.42 door 5.49 10. Blerick 8.34 10.53 1.45 6. 10.12 VENLO. A. 8.39 10.58 1.50 6.5 10.17 Van Venloo naar Nijmegen. VENLO. V. 5.31 9.55 2.— 4.8 7.48 Blerick 5.36 10,1 2.5 4.14 7.54 Grub.-Kloost. 5.48 10.10 2.17 door 8.3 Grubb.-Lott. 5.52 10.15 2.21 4,24 8.8 Meerlo-Tienr, 6.6 10.25 2.35 4.33 8.18 Oirlo. 6.15 door 2.4-1 door door Venray 6.21 10.36 2.50 4.42 8.28 Smakt-Holth. 6.31 door 3.deor door Vierlingsbeek 6.43 10.47 3.12 4.52 S.39 Vortum ji 6.50 door 3.19 door door Sambeck. 6.55 door 3.24 door door Boxmeer 6.59 10.57 3.28 5.2 8.50 Rijkevoort 7.5 door 3.34 door door Beugen 7.12 11.06 3.41 5.11 9 Cuijk. 7.22 11.14 3.51 5.19 0!g Linden-Katw. 7.29 door 3.58 door door Heumen - 7.31 door 4.— door door Mook ...- 7.34 11.27 4.3 5.29 9 19 NIJMEGEN A. 7.53 11.39 4.22 5.40 9.20 Veialo-.^Iaasririclii Venlo vertrek 6 44 11 Tegelen 651 11 7 Reuver 7 3 11 16 Swalmen 7M 11 27 Roermond 7 23 11 36 Maasbracht 7 33 11 46 Echt 7 42 11 54 Susteren 7 50 12 1 Sittard 7 59 12 10 GeleeD 8 0 12 10 Beek-Elsloo 8 13 12 23 Bunde 8 23 1233 Maastrichtannk 8 32 1241 ftSaMöiB'ielail-aVeiïI© 23 640 2 10 6 48 222 7 I 233 711 245 7 2l! 2 55 7 321 3 4 7 41, 3 12 7 40 3 22 7 59 3 29 8 6 3 37 8 14| 3 48 8 25 3 57 8 34 8 39 8 47 8 57 9 08 9 18 ,:,V 9 41 9 54 10. 6 102* Maastricht vertrek Builde Be-dc-Elsloo Geleen Sittard Sustereu Echt Maasbracht Roermond Swalmen Reuver Tonelen Venlo 7 10 7 19 7 29 7 36 7 42 7 51 7 58 8 7 8 18 8 20 8 35 '8 46 1852 9 40,1 53,5 8 9 50 2 3 5 17 2 14 5 27 2 21 5 34 9 5 10 1 10 8 10 15 10 25 10 33 10 44 10 57 11 6 11 15 11 28 11 35 2 29 5 41 2 39 5 51 8 42 8 52 9 03 9 10 9 17 9 27 9 35 9 46 10 1 10 09 10 18 10 32 10 39 I Y4M1 loBS IK c Alll Venlo v. 550| 856 10 12 2 Blorick 6 Ö3| 10 06J Horst-Sevenum 625| Helenaveen 6 50j Deurne 7 04 Helmond 7 381 9 38 Nueneu-Tong. 7 57| Eindhoven 8241 954 11 351 1 14 3 45 Boxtel 9 12.10 19 1222' l 38 Tilburg 942i 10 43 1—' 158 Br», da 103 11 11 13212 23 Dordrecht jll48 3 Rotterdam 112 19 - 3 301 Roherdam-venlo 1021,1217 1039)12 31 10 19.1240 117 112 51 112:3 14 11 35; l 14 1222' 4 04 7 14 7 20 4 47 7 16 7 54 85 - 8 18 5 05 8 27 5 30 8 59 5 47 9 25 6 13 9 54 «5 52 10 53 22 11 23 Rotterdam 5 38 8 30' 10 ."2 12 24,3 44 5 30 Dordrecht 618 919 11 5 1 2414 20 67 Breda 7 l 10 11 11 44 2 30; 4 58 Tilburg 7 28 10 44 127 3 11 524 Boxtel 8 11 18 12 34 1 18 549 8 04 Eindhoven 830,11 54 12 58 5 01 612 8 52 Nuenen-Tong 837 122 5 24 909 Helmond 848 12 16 1 15 5 25 11 92] Deurne 900 12 30 O 5 40 9 42 Helenaveen 9 09 12 40 5 51 9 56 Horst-Sevenum 927 12 57 w 6 10 10 21 Blerick 1 13 6 27 10 45 Venle 9 42 1 20 1 56 6 32 7 S 10 50

Peel en Maas | 1889 | | pagina 4