Gra&uwe Yssn, Be Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh Gemengde Berichten Burgerlijke Stand. Marktberichten ADVERTENTIEN Een Schildersknecht. nmimim Mr. L. LECLERGQ. TE HUUR of TE KOOP Een Huis De Notaris LINSSEN De Notaris LINSSEN De Notaris LINSSEN onder de Gemeente Venray. publiek verkoopen publiek verkoopen publiek verkoopen publiek verkoopen: Allerhande lluismeubels, -•/.in öcn Rufl' E i W nmesto apotheken. Alleen echt met „Anker."J zij ze slechts te bewaren- had gegeven, wat door 'degenen die de effecten onder zich hadden, werd geweigerd en ontkend, op grond dat de effecten aan de kinderen waren geschonken. Een proces ontstond. De rechtbank te Mid delburg ontzegde aan de moederde vordering. En nu werd Donderdag in appèl de zaak voor het hof te 's-Gravenhage bepleit. Voor de moeder sprak mr. Th. G. v. Eek en voor de kinderen mr. A. A. Vaillant. Het grootste twistpunt leverde het zoo even ge noemde bewuste «stukkie", uit welks woorden mr. v. Eek opmaakte dat bewaargeving had plaats gehad van de effecten die dus ten allen tijde konden worden teruggevorderd. Mr. Vaillant daarentegen las in het geschrift niets anders dan schenking onder verplichting om gedurende het leven van de schenkster van het geschonkene de rente uit te keeren. Op den lSen Maart zal het hot arrest wijzen. Hoe gevaarlijk het is om met scherpe voorwerpen achteloos om te gaan in de nabij heid van vee, bleek dezer dagen te Randwijk (gemeeute Heteren) bij den tabaksplanter S. Een groote stopnaald, welke gebruikt was in het achterhuis, waar de veestal is, geraakte in den loop van den dag in de voederbak. Een der koeien kreeg deze naald met het hooi in den bek. Gelukkig werd het nog bij tijds ontdekt, doordat do koe op eens luid begon te bulken eu uit den bek bloedde. Bij onder zoek bleek, dat de stopnaald het dier achter in don bok, dwars door de tong, stak. Met veel moeite werd het voorwerp toen nog duaruit verwijderd. De landbouwer A. Reinartz, te Sehaes- borg kwam 11. Donderdag met eene beladen slede van de steenkolenmijn van Iverkrade. Onderweg ontmoette hij de twee broeders L., die hom aanrandden en zoodanig toetakelden, dut zijn loven niet buiten gevaar is. Hij kreeg oen messteek in den rug en twee zware hoofd wonden. Do justitie is met de zaak in kennis gebracht. Bij de motie der Amersfoortsche kies vereniging tegen algemeenen dienstplicht hebben zich nog aangesloten de R. K. kies- voreouigingen te Nijmegen, Alkmaar, Stomp- wijk, Voorliout, Weosp en Franeker; in het geheel dus één Bond (Noord-Zuid-Holland- sfhe) met 15 afdeelingen, 7 centrale kieBver- «enigingen voor geheele districten en 18 plaatselijke kiesverenigingen. De eerste aflevering van het Tijdschrift, dat door het bestuur dor Nederlaudsche Hei demaatschappij kosteloos wordt uitgegeven, üs aan de leden rondgezonden. Het zal niet op vaste tijden, doch waarschijnlijk viermaal in 't jaar het licht zien en gewijd zijn aan do Jbespreking van onderwerpen betredende de ihoide-cultour. Het eerste nummer is geredigeerd door den ïheor F. B. Lölniis. In een bericht «aan den lezer", woidt een overzicht gegeven van do wordingsgeschiedenis der Maatschappij. Daar aan ontleenen wij de bijzonderheid, dat de toekomstige houtvester der maatschappij, wiens benoeming reeds vroeger door ons gemeld word, de heer W. Bley, Oberforster- Cundidat is, Oostfries van geboorte, opgeleid an bet boschboutvvak aan de Forst-academie te Eberswalde, en iemand van veel ervaring -op het gebied van heideontginniug. Hij zal -dezo maand waarschijnlijk zijn ambt aanvaar dden, en zich te Wageningen vestigen. Met •het waarnemen van het directeurschap heeft de heer G. E. H. Tutem Nolthenius, lid van het hoofdbestuur, zich aanvatikelijk geheel belangeloos belast. Het «officieele gedeelte" bevat de namen der leden en begunstigers. Onder bescherm heerschap van Z. M. den Koning, die begon nen is haar met eene vorstelijke gift van f 25,000 te ouderstourien en als wiens com missaris de heer J. A. van Steyn te Apel doorn fungeert, telde de Maatschappij op 20 Januari jl. 85 begunstigers en 1383 leden. Wij vernemen dat dit getal thans gestegen is tot 88 begunstigers en 1472 leden en dat zich iederen dag nog nieuwe leden aanmelden. -Op 20 Januari waren er 13 afdeelingen ge vormd, maar ook dit getal vermeerdert, ter wijl er uit 239 gemeenten iu ons land leden toegetreden zyn. A. De heer J. vnn Vooren, uit Utrecht, bekleedt thans te Pretoria (Transvaal) de •functie van plaatsvervangend minister van hot mijnwezen. De handel in Friesch vee op Duitseh- land is in den laatsten t^jd zeer levendig, in do vorige week werd uit Friesland een bezen ding rundveo naar Maagdenburg gezonden, voor een gemiddelden prijs van f225p. stuk. Op een examen over wis- on natuurkunde. ProfessorOp welk gebied der natuurkunde hebt gij u vooral bewogen? Student: Op dat van het magnetisme. Zoo, kent gij de declinatie van do mag neetnaald O, zeker. Welaan, laat ons eens hooren. De magneetnaald: van de of de magneet naald; aan de magneetnaald; de magneetnaald. Plichtsbetrachting. Aan een station in Zwabonland liad de portier vergeten de reizi gers te waarschuwentoen de trein reeds niet meer in 't gezicht was, viel hem zijn verzuim in. Wat zou hij doen? Wel, zijn plicht. Hij stormt de wachtkamer binnen en roept; -Is ei' nog iemand voor Memrmngen, Kempten, enz. De trein is nog maar even weg." Professor Ungarelli te Ferrara, een kend physioloog, is dozer dagen in een toe stand van catalepsie door de geneesheeren als dood .verklaard, begraven. Een jong meisje had in de kerk raeenen te ontdekken dat de professor niet dood was; de lijkkist werd geopend, maar de geneesheeren hielden vol dat de dood niet aan twijfel onderhevig was. Na de begrafenis ging 't meisje voort de fami lie te bestormen en men besloot tot eene wederopgraving. Men waschte toen 't hoofd met heet water eu werkelijk richtte zich de schijndoode op. De catalepsie duurt intusschen voort, maar de oogleden bewegen en de lede maten verliezen langzaam hunne stijfheid. Tegen de geneesheeren is eene vervolging ingesteld. Ik zou nooit een jongen Alias noemen, zei Pietersen: «allen die zoo gedoopt worden komen achter slot. Lees maar eens hier Alias Tompson, Alia3 Williams, Alias^rooie Hannes allen opgepakt omdat zij gestolen hebben." In de vele stadjes in het zuiden en westen van de Vereenigde Staten, vooral in den staat Illinois, die staan onder de afschaf- firigswet, heeft zich een zonderlinge handels tak ontwikkeld. In deze steden mogen alco holische dranken, wijn, bier en whiskey, al leen voor medicinale doeleinden, dus alleen met voorkennis van den dokter, verkocht worden en de bewoners van die plaatsen cn de doorreizende vreemdelingen, zijn dus ver. oordeeld, koffie en niets dan koffie te drinken- Ten behoeve van deze reizigers nu, van wie men geen verraad behoeft te vreezen, is de nieuwe handelstak in 't leven geroepen. Aan de stations, op do schepen, aan do haven, op ■Ie markt, kortom, overal waar een druk ver keer is, loopen negers rond, die met luider stem hun «mooie warme koffie 5 cents bet glas!" aanprijzen. De vreemdeling wordt bovendien door een listigen oogwenk van den verkooper aange lokt het eens te probeeren. Neemt hij, mis schien slechts uit nieuwsgierigheid eeu glas, dan vraagt de neger, of hij de koffie met melk, of «klaar" wil hebben. Is het antwoord -met", dan krijgt de vreemdeling een kop echte, reeds met melk vermengde koffie; luidt het daarentegen «zonder" dan bijt do verkoo per zijn klant in 't oor: «De klare koffie kost 15 cents meer, afschaffingskoffie you know!" De «klare" wordt voor den dag gehaald en uit een afzonderlijke kan vloeit een stof die op alles, behalve op koffie gelijkt. Ze is zoet, scherp, bijt een weinig in één woord ze smaakt als klare.... whiskey. En ieder, die de voorliefde van de Amerikaansehe heerenwereld voor dezen drank kent, zal wel begrijpen, dat met de «klare" koffie in die streken olleiaardigste zaken gedaan worden. Iemand te Oudedijk (Gron.) had veel la3t van ratten, 't geen zoo erg was, dat hij de levensmiddelen niet meer wist te verber gen en de dieren alles wegsleepten. Ter bevrijding van dit ongedierte werd hem een zeer gemakkelijk middel aangeraden, om n. 1. een wit konijn te laten loopen in het varkens hok, waar de ratten juist het ergste huishiel den. Hij deed zulks en heeft sedert dien tijd geen spoor van ratten meer vernomen. Een gemakkelijk middel, dat velen van dienst kan zijn. INGEZONDEN STUKKEN. Reeds zien wij in sommige bladen melding maken van de festiviteiten, die gedurende de vastenavondsdagen zullen plaats hebben. Ook Veiiray behoeft hier in geen opzicht onder te.doen, getuige dit niet de vele prach tige wagens,'die verleden jaar aan de optocht deelnamen. Zouden nu Venray's ingezetenen ten achter blijven, nu vele burgers, zich moeite noch kosten ontzien, enkel om de vastenavondsdagen voor een ieder zoo aange naam mogelijk te maken, daar zij verzekerd zijn dat een flinke optocht eon algemeen be lang' is, cn de armen er zeer mede gebaat zijn, verzoeken zij dringend al degenen die mede willen werken, en zelfstandig iets daar kunnen stellen, om op a. s. Zondag 's morgens om ii vur in het schoollokaal te vergaderen, teneinde eeu bepaald programma vast te stel len. Wij hepen dat Yenray Yingezeteucn nog maals zullen toonen iets tot stand te kunnen brengen, en verwachten oene trouwe opkomst en algemecne deelneming. Eeuige medewerkers. LIJST van brieven geadresseerd aan onbe kende personen gedurende de 2e helft der maand Januari 1889, en welke op schrifte lijke aanvrage aan den Directeur van het Postkantoor te Yenray kunnen worden gere clameerd. FRANKRIJK. F. Burbé, St. Quentin. VENEAY Van den 10 tot den 23 Febr. 1889. Grebooi'ten. Maria Gertruda Huberta Gussen Marti- nus Steegh, Margqretha Wilhelmina Lit- jens, Allegonda Cleophas. Huwelijke?!. Andries Wismans landbouwer oud 35 jaren en Maria Gertrudis Huberdina Gooren zonder beroep 31 jaren. Sterfgevallen. Godefridus de Mulder ongehuwd landbouwer oud 32 jaren. Peter Hendrik Smits land bouwer oud 54 jaren echtgenoote van Petro- nella Willems. Venray, 18 Febr. Aangevoerd 2200 halve kilo's Boter. Prijs per halve kiio 59 a 70 ets. Horst22 Febr. Boter per halve kilo 58 a 72 ets. Aangevoerd 2003 halve "kilo's Maastricht 20 Febr. Boter per halve kilo 64 a G8 ets. Eieren per lOOstuks 3.100a 3,50 19 Febr. Ter veemarkt waren heden aangev. 88 runderen, 54 kalveren en 31 varkens en biggen. De prijzen waren als volgt: runderen ie qual. 58 a 02 c.. 2e qual. 52 a 55 c., vette kalveren 75 a 80 c., en vette varkens 51 a 53 c.. alles'per kilo, nuchtere kalveren f 7 a 11 en biggen 1'4 ,00 a 7,00 per stuk. Venloo16 Febr. Boter per 1/2 kg. 51 a 56 ets. Biggen aangevoerd 144 per stuk 13 a 18 fr. Bergen13 Febr. Boter per halve kilo 51 a 60 ets. Blittersicijck18 Febr. Boter per halve kilo 52 a 62 ets. Well, 18 Febr. Boter per halve kilo 57 a 60 ets. Aangevoerd 59 halve kilo's. Vierlvngsöeek19 Febr. Boter per halve kilo 60 a 69 ets. Sambeek18 Eebr. Boter per ï/a kilo 50 a 67 ets. Deurne> 20 Febr. Boter per halve kilo 54 cent. Aangevoerd 690 halve kilo's. St.Anthonis15 Febr. Boter per 1/2 kg. 54 a 75 ets. Mil, 16 Febr Beto ger halve kilo 03 k 78 ets. Aangevoerd: 3059 Kilo's. Maandag-morgen waren op de kalveren en varkensmarkt te Nijmegen aangevoerd 300 biggen, 20 vette varkens, 4 schottelin gen, 8 vette kalveren, 16 nuchtere kalveren De prijzen waren: biggen 5. a f 10. per stuk, vette varkens 25 a 28 ct. de 5 ons, scliotte- lingen 10 a 12 gld. per stuk, vette kalveren 30 a 35 ct. de 5 011s, nuchteren id. Si f 12 per stuk. >T«d -4- v Heden overleed tot onze diepe f droef beid, vroegtijdig voorzien van de H. H. Sacramenten, geheel overgegeven aan Gods H. Wil, onze geliefden Broeder, Behuwdbroeder eu Oom, de WelEerwaarde Heer Masses Mateiss Seurts, Pastoor te Mook in den ouderdom van 65 jaren, P. J. GEURTS. Wed. M. G. GEüRTS-JANSSEX en Kinderen. Mook, 17 Februari 18S9. Er wordt gevraagd Zich te vervoegen bij J. VAN WELL, Mr. schilder te Ilorst. Loon naar bekwaamheid. Zonder goede getuigeschriften onnoodij. zich aautemelden. T3 O «3 ~oo <rj ZD 75* bepalende de dagen en het uur van den aanvang der gewone zittingen van het kantongerecht te Venlo. Zitting voor Burgerlijke- en Handelszaken ZATERDAG 's voormiddags ten iib'c. Zitting voor Strafzaken VRIJDAG *s voor- middags ten ure. DE KANTONRECHTER tegen heel voordeelige conditiën van betaling ntfal, schuur en ISlauavemerij, met circa 7 morgen best hou tv- en u es- Eaml gelegen te Veltum, waarin sedert 35 jaren met goed succes Winkel, Blanwver- werij en ook Herberg is uitgeoefend. Te bevragen bij den Eigenaar J. VAN DER LINDEN, in de Schoolstraat. te Yenray, zal ten verzoeke van Joh. Gitzeis en kinderen, op Donderdag 28 Februarij 1889, 's namid dags ten 5 ure, ter herberge van Jacques Gitzeis te Yenray, PUBLIEK VERPACHTEN; Gemeente Venray. 1° Huis met schuur, stal, tuin en boom gaard in de Patersstraat, groot 30 aren. 2° Bouwland in bet Venraysche veld, groot 70 aren. 3° Dito aan den Molenhof, groot 68 aren. 4° Weiland achter den Molenhof, groot 60 aren. 5° Dito aan den Molenhof, groot 80 aren. Zij die nog wenschen mede te werken aan het tot stand komen van een CARNAVALS OPTOCHT. worden beleefd verzocht Zon* snorden SI uur te vergaderen in 't schoollokaal, ten einde het programma vast te stellen. DE COMMISSIE. te Venray, zal op Donderdag 7 Maart 1S89, publiek verkoopen: 1° 's Namiddags ten 1 uur, ten verzoeke van den Heer H. Poels-Yan Meijel, ter plaatse. 70 slagen afgekapt dennenhout dienstig voor boonenstaken, lathout, opleg gers en brandhout, liggende .in zijn bosch nabij Van Meijel aan do Heide. Onraiddelijk daarna, ten verzoeke van de weduwe Arnoldus Arts. 60 slagen afgekapt dennenhout dienstig als voor, liggende aan den Ileidschen Dijk bij An toon Van Kuijk. 3" 's Namiddags ten 2 ure, ten verzoeke en ten huizo van Gerardus Poels op de Liet aan de Heide te Venray. 3 Runderen waarbij 2'dragcnde, kalveren. Een dra- gend varken, 2 scbeu- teljngen. Bank, kast, stoelen,Éa planken, stroo, hooi, scliaapsribbeu, kolbak ken enz. to Venray, zal ten verzoeke van liet Edel Achtbaar Ge meente Bestuur aldaar, op een nader te bepalen dag in de maand Maart, PUBLIEK VERKOOPEN: Circa 150 Hecfaren zeer gunstig gelegen nabij het station Ilelena- veen en uiterst geschikt voor de fabricatie van Turfstrooisel, zul op Vrijdag don 1 Maart 1889, des namid dags 3 uur re Venraai, op verzoek van den lieer J. Xufkens, 120 Slagen boonenstaken, spurriestaken, latten, tuinsel en brandhout, in zijn bosch gelegen nabij Roosendaal in do Giesevenneu, nabij deLnon- sche grens. Daarna voor Martinus Deriks. 15 slagen tsohoono|jboohen3taken. gelegen in zijn bosch aard de bGiescvennen_nabij liet vorige. Vergadering aan No. 1. zal op Woensdag den 6 Maart 1889, des namiddags 2 uur, le Horst, op verzoek van mevrouw de wed. Dr. Peters, 100 Slagen schoone boonenstaken. spurriestaken, afbind- seis en brandhout, gelegen in haar hoseU te Horst, aan de Castemaaische pussen ach ter het Molengat. Vergadering aan No. 1. zal op Woensdag den C Maart 1889, des namiddags 5 uur, te Ilorst, ten huize van de kinderen P. F. Bcuijssen, op verzoek van Mevrouw db wed. Dr. Peters, GEMEENTE HORST. 1 Koop. Een perceel w.ihnd gelegen to Horst ui Amerika aan de Scvemimschc grens) sectio F 110. 826, groot 70 a. 10 e. grenzend* Jac. Linders en Jac. Sanders. 2 Koop. Ben perceel dcnnonbosch aldaar, sectie F no. 464, groot 8 beet. 50 a. 70 e. grenzende den Heer Russol en 2 wegen. Dit perceel zal in ft koopt'n geveild worden. 3 Koop. Eon perceel hakhout aldaar, sectie F 110. 81, groot 50 a. 10 c. grenzende Theod. van den Berg en den weg. •1 Koop. Een perceel afgekapt dennonbosch aldaar, sectie F no. 80, groot 2 heet. 46 a. 40 c. grenzende het voorgaand perceel cn den weg. 5 Koop. Een perceel afgekapt dennrubosch aldaar, sectie F 110. 79, groot 74 aren 30 c. grenzende liet voorgaande perceel en 2 wegen. 0 Koop. Een perceel afgekapt denneiibosch aldaar, sectie F 110. 145, groot i heet. 1 a. 90 c. grenzende liet. vorig perceel, den wegen de wed. Bern. Geurts. 7 Koop. Een perceel dennenboscli, aan den Eikelenbosch, sectie B 110. 1801, groot l iiect. 54 a. 50 c. grenzende Jan Zegers en de gemeenten Horst en Meerloo. Alles dadelijk le aanvaarden. zal op Vrijdag den 8 Maart 1889, des namid dags 3 ure te Venraai, op verzoek vau den lieer Henri Trynes, publiek verkoopen 85 slagen buitengewoon schoone hopstaken, ivkhouten brandhout, gelegen in ziju bosch aan de Boschhuizormaas. Vergadering aan No. 1. zal op Maandag den 11 Maart 1889, to- Venraai, Des namiddags 2 uur aan do Scheij, op verzoek 011 ten huize van den herbergier Bernard Thiessen. 3 dragende varkens. 3 se beu teling varkens. 4000 halve kilogram best hooi. 15 Des namiddags -1 uur, aan de Lang straat, nabij liet huis van Peter Jan Schreuis. 4000 schoone boonenstaken. 500 drooge schansen, en 200 geschilde eiken schansen. zal op Vrijdag den 15 Maart 1889, dos na middags half twee uur, te Venraai ter plaatse Merselo, op verzoek en ten huize van Jan Melis, aldahr, publiak verkoopen als: Kasten, kisten, stoelen, tafels, huisklok, kachel met toebchooren. voel 'h—J koper, tin. porcelein. glas e»j aarde- lr,Yó» werk, kern, tobbe, kuipen, vaten, em- mors en meer andere voorwerpen. Akker cn schuurgoreedschappen, al Kruiwagen, schappen, rieken, ga lib Is, vlo- i gels enz. I Eene groote partij hooi, stroo en aardap pelen. 2 dragende geilen en 1 vet schaap. 'i(-t werkzaamst- mi<M-l Jicht, Rumatick, Pijn S Lindpijn enz. is l.uit.m L RICIiTEUS ahker-pain-expeller. j Rrijs 50 en 75 cent <loFle.-.-k. To koop in de v

Peel en Maas | 1889 | | pagina 3