Buitenland. Belgie Frankrijk Duitscliland Oostenrijk Engeland Rusland Italië Zwitserland Spanje Nederland. te nemen houding, genomen had. !)o mededeelitig van dc Tijd, dat de tegenstem mende afdeelingen niet foor persoonlijken dienstplicht waren; dit ook zij manifestatie verlangden, doch alleen een eenigszins gewijzigde motie wonschten, is op zijn zachtst genomen zeer onjuist. Want: Van do 13 vertegenwoordigde kies- vereonigiugon stelden er 4 inotiën voor. l)e Ilaarlemsche motie, zooals die door dc Maasbode is medegedeeld, wilde geen manifestatie, en luidde: »De Provinciale Bond van R. K. Kiesvereenigingen in Zuid- en Noord- Holland liet wenseheüjk achtende, dat de verdedigbaarheid des lauds ten volle verzekerd blijve met behoud der plaats vervanging en der wettelijk bestaande vrijstellingen, laat met vertrouwen het oordeel in deze over aan het beleid der katholieke afgevaardigden in de Tweede Kamer der Staten-Generaai." De afgevaardigde der Haagseho kies- vereeniging stelde uitdrukkelijk voor: •om het oordeel over het wenschelijke van het behoud der plaatsvervanging en vrijstellingen, in deze motie weg te halen. Hieruit blijkt dus alleen, dat de 5 Bestuursleden en de afgevaardigden van 7 kiesvereenigingen vóór mani festatie waren, en dat de vertegen woordigers van 0 kiesvereenigingen, (van welke 1 slechts door éón afge vaardigde was vertegenwoordigd) leyen do motie van het Bestuur waren. Boe de Tijd tot de gewaagde con clusie gekomen is, dat de minderheid ook vóór manifestatie was, en alleen formeel, niet principeel verschil in houding voorstond, is nog het Ollbe- grijpclijkst van deze onbegrijpelijke zaak. De 11 tegenstemmers waren voor standers der moties Haarlem of'sllage, welke beide moties elke manifestatie uitsloten. De voorzitter sprak dit ook als zijn mceuiug uit, naar aanleiding van een verschil over de volgorde dor stemming. Het is moeilijk zoo iets te lezen en dan aan een louter klein misverstand te denken, te meer nu de «vergissing" na drie dagen tijds nog niet is hersteld. Inmiddels hebben tal van kleinere katholieke bladen en vele liberale couranten het verslag van de Tijd overgenomen. Voor de betcekenis van het uitge brachte votum, in verband met de juiste constructie van de geschiedenis dezer zaak, behooren deze bemerkingen niet achterwege te blijven." misschien wel zullen benijden. Op zekeren ochtend had hij, bekoord door bet liefelijke van een met dicht struikgewas omboord en door zware boomen overschaduwd voetpad, den grooten weg verlaten en was ongemerkt al dieper en dieper landwaarts ingegaan. Tegen het middaguur had hij voor ombijt in eene boerderij eene kop warme melk en een stuk brood genuttigdbij de laatste stralen van de ondergaande zon trad hij geheel uitgehongerd het kleine dorp Sint Maurice binnen. Dit dorpje, in het midden eener naauwe vallei liggende en door bosschen en bergen omgeven, is een der bekoorlijksten, welke zich in de wateren der Creuse afspie gelen doch om de waarheid te zeggen, liet Frederik zich voor l e' ■.wm.blik zeer weinig aan dezo schoonhei :;cgen. Zoodra hij den voet op hot ruime kerkplein gezet had, bemerkte liy boven de deur van een klein huis een zaclitkens door liet koeltje bewogen blad zink, waarop met gele verw een vogel ge schilderd was, waarvan de grootste vogel be schrijver in verlegenheid geweest zou zijn de soort te bepalen, liaddo de vervaardiger van dit kunstgewrocht, om niet den geringsten twijfel omtrent zijne bedoeling over te laten, niet de voorzorg gebruikt, onder zyn werk met groote letters te schilderen; In den ver gulden Arend. Met zien van dit uithangbord deed onzen held verstomd van verbazing slaan. Hij trnd terstond het huis binnen, want er viel niet te kiezen, daar liet de eenige herberg uit bet ge heel»; dorp was. Ondanks het grootkche van huren doopnanm kon zij echter geen paleis genoemd wordenniettemin was or alles zin- In een kolenmijn to Maurage bij Bergen is door de onachtzaamheid van een machinist een droevig ongeluk gebeurd. Toen de bak 16 man uit de mijn naar boven bracht, verzuimde do machinist dien ter boogto van deu grond vast te zetten, niet het gevolg, dat de bak met geweld tegen de zoldering sloeg en na hot breken der kettingen 10 meter omlaag plofte. Een werkman, die uit den buk geslingerd werd, was onmiddellijk dood, en 12 andoren zijr.-min of meer zwaar gowond. Dc machinist, die, sedert 13 jaren 111 dezelfde betrekking werkzaam, het algonieeu vertrouwen genoot., is, door den schrik bevangen, gevlucht, zon der dat iemand weet waarheen. Do Belgische regeering hoeft 20000 francs toegestaan voor de oprichting van een officieel bureau te Buenos-Ayres, dat ten doel lieeft de Belgische emigranten aldaar m te lichten en te beschermen. Ook ie Sint-Paul in Brazilië, zal een der gelijk" bureau opgericht worden. Het postkantoor te Chartres is in de lucht gevlogen do bureaux van aankomst en ver- tiek zijn geheel vernield. De oorzaak is nog met recht bekend. Zeker is alleen, dat do oniplotling werd veroorzaakt door een pak, hetwelk als postpakket moest worden verzou den. Vier ambteuareu zijn ernstig gewond. Een der bestellers behield zijn tegenwoordig heid van geest en redde nog eeu aantal aan- geteekende brieven, welke voor een waaide van lOjUUO francs waren aangegeven. I)e Duitscho regeering heeft van de Marok- kaansche Ambassade te Berlijn de toezegging ontvangen, dal Marokko eerluug ten behoeve van Duitscliland afstand zal doen van een streek grouds tusschen Meiila en de Algier- sehe grens, in de nabijheid Tan kaap Aguas, voor de oprichting van een maritiem station. De Times verneemt uit Zanzibar, dat de gevangen Duitsche zendelingen alsnog gevangen zijn. De Arabieren eisohen thans de vrijlating van alle gevangen slavenhandelaars. Uit Weonen wordt gemeld, dat al degenen, die van verre of nabij betrokken zijn geweest in het drama te Mayerling, Oostenrijk verla sten. Zoo gaat prins Fiiips van Coburg eenigö maanden in Italië doorbrengen en is de koet sier Brattfisch, die den kroonprins het laatst gereden beeft, met de opdracht om paarden te koopen Yoor langen tijd naar Rusland gezonden. Te Dundee (Schotland) werd een geheimzin nig individu in hechtenis genomen. De man was eenige dagen geleden uit Londen geko men en had zijn intrek genomen in een hotel te Dundee. Zijne wijze van leven, zijn geheele manier van doen maakten, dat de politie hem in 't oog hield en al zyne gangen volgde. Vóór een paar dagen werd hij plotseling door een paar agenten in hechtenis genomen, en werd onmiddellijk eene huiszoeking ge daan, waarbij do politie een verschrikkelijke delijk en net. Zoodra hij binnen was, beijver den de herbergierster «u hare beide dochters zich hem van zijn valies te ontlasten en het hem zoo gemakkelijk mogelijk te maken. Zonder twijfel beipeurdon zij aan de blankheid van zijn edel gelaat, de fierheid zijner houding en de netheid zijner handen, dat hij geen ge woon voetreiziger geen rond ven ter van kra- rnerijen of iets dergelijks was. Terwijl do eene dochter de tafel dekte, was de moeder met de andere iu de wéér, om hem in der haast een goed maal gereed le maken. Na verloop van eeu goed uur prijkte er een heer lijk gebraden .boen als hoofdschotel op tafel en Frederik betuigde herhaaldelijk, dat dit zoo wel als de bijgerechten zoo lekker was klaar gemaakt, dat de drie vrouwen daardoor geheel met hem ingenomen weiden. Hij logen strafte zich zei ven ook geenszins; want hij at met zoo veel smaak en eetlust, dat or, toen hij gedaan had, niet veel overschoot. Den volgenden morgen werd uij reeds vroegtijdig gewekt door den minst luidrycli- tigen en toch altijd welkomen bezoeker, dien men verlangen kan de zon wierp haar volle licht in zijne kamer. Frederik sprong uit zijn bed en opende het raam: de Creuse stroomde zacht kabbelende langs het huis onder een verwulfsel van elzenstruiken en treurwilgen, en kronkelde als een zilveren lint, door de val lei; aan gene zijde der rivier stonden hier én daar eenig met riet gedekte hutten, welke eene bevallige afwisseling daarstelden niet het haar omringende groen; aan don gezichteinder verhief zich op den top eens heuvels een got- tisch kasteel, welks spitse torentjes boven liet roestig gebladerte der eiken uitstaken. Hot vondst deed. In een kist ontdekte men nl. een vrouwenlijk, waarvan het hoofd volkomen van den romp gescheiden was. Het lijk was opengesneden en de beide voeten afgesneden. Dezo vond men, half gebroken, bij het lijk in de kist. I)e moordenaar, een zekere Burry, ver klaarde, dat het lijk in de kist dat van zijne vrouw was, dio hij, naar hij zeide, in een ergen roes verworgt! en verminkt had. Hoe de regeering de overwegend Duitsche provinciën tracht te «russificceren", blijkt duidelijk uit liet volgorde: I)e schoolopziener van het district Dorpat in Lijfland heeft een besluit uitgevaardigd, waarbij alle onderwijzers aan de lagere stads scholen, die niet in staat zijn iu de Russi sche taal ondérwijs te geven, in Augustus a.s. zullen worden ontslagen. De leeraars aan de gymnasia, die do Russische taal niet meer kunnen leeieji, mogen wekelijks slechts tien uren les geven. Eindelijk zal de Duitsche bijzondere school voor zonen van edellieden te Gruia in Kurland worden gesloten. Te Riga is een vervolging ingesteld tegen het gemeenteraadslid Killer, dio, bij de uit oefening van zijn ambt, de bepalingen betref fende het gebruik der Russische taal moet hebben overtreden. Na te hebben aangekondigd dat de onder handelingen mot Rusland op zeer goeden voet staan, ook wat de benoeming van bisschoppen voor de Poolsche diocezen betreft en te heb ben gewezen op de socialische woelingen te Rome, ging de 11. Vader Maandag 11. in zijne allocutie tot de kardinalen aldus voort: «Indien ooit een algemeene toestand des vredes werd nagestreefd dooi'eenparige wensch der volkeren, dan is het wel thans, nu vrede, orde en welvaart in aller mond zijn. Alle vorsten en staatslieden van Europa betuigen dat zij slechts de goederen des vredes willen beschermen en alle volksvertegenwoordigin gen stemmen met lien in, dat met iederen dag de afgekeerdheid des volks van den oorlog toeneemt. Waarlijk, een zeer te waardeeren afgekeerdheid; want al is ook de strijd der wapenen somtijds eeno noodzakelijkheid, hij gaat toch altijd van zware rampen vergezeld. En welk een ontzettende geesel zou hij in onze dagen zijn, bij zulk een overvloed van middelen des gewelds, bij den grooten voor uitgang vau het krijgswezen en du veelvuldig heid der vernielingstuigenZoo vaak wij daaraan denkrn wordt onze bezorgdheid voor de chrjsteg/ dl^en groutei', en om hun nentwille ï'H.?:/,. zich ons oog steeds, met angstig gemoed., op de dreigende verschrik kingen. Geen poging is belangrijker dan liet afwenden des oorlogsgevaars van Europa en al wat tot dit doel geschiedt, moet be schouwd worden als eeu dienst aan liet alge meen welzijn. «Doch om het vertrouwen op vredige tijden te hei stellen, zijn de wensch en de wil al leen uiet voldoende. Troepenmassa's en ein- delooze krijgstoerusting kunnen wel een tijdlang een vijandelijken aanval voorkomon, doch geen veiligen, duurzamen vrede aan brengen. Veeleer zijn dreigend getrokken wapenen meer geschikt om strijd en argwaan op te wekken dan om ze te voorkomon; zij vervullen de gemoederen met bange verwach ting der dingen die komen zullen en hebben dit nadeel aan zich, dat op den nek der leven ontbrak geenszins aan dit heerlijke landschap; do Angelus klepte en liet hare welluidende toonen door het heldere luchtruim weergalmen, terwijl al do zich aan het werk bevindende of derwaarts gaande landlieden, bij bet hooren van liet bedeklokje, stil ston den, om met ontblooten hoofde de daarbij gebruikelijke gebeden te spreken de vogelen zongen hun morgenlied do schepradoren der watermolens waien in beweging en stuwden het water klaterende en schuimende in de beekjes voort. Dit was meer dan voldoende, om Frederik te doen besluiten eenigen tijd in hot dorp te blijven vertoeven. Na verloop vau een paar dagen was hij de vriend des huizes. Hij had het portret gemaakt der beide dochters zijner hospita, en zijn naam had reeds in Sint Maurice eenige vermaardheid verkregen. Van verscheidene mijlen uit den omtrek kwam men die twee portretten bewonderen; vele pach- tersvrouwen zouden zelfs gaarne hare gouden kruizen verpand hebben, om zulk eene eer deelachtig te worden. Daar hij mot zijn talent zeer kwistig was, maakte hij eenigen barer gelukkig, en vat werp van alle t alom zijne vriem harten wekte niet zijn talent. Ttio loting gevallen; hij Frederik drie tegelijk met zijl van zijn verloofde volkeren lasten worden gelegd, dikwerf soms onverdragelijker dan de oorlog zelf. «Zoo moeten dan voor den vrede vaster en natuurlijker grondslagen gezocht worden." Die fundamenten, zoo ging Leo XIII voort, zijn de rechtvaardigheid en de naastenliefde, door den godsdienst geleerd, door de Kerk behoed. Steeds zal hij, de Paus, blijven werken tot behoud des Europeeschen vredes, en, mocht het hem op andere wijze bolet worden, er voor te blijven bidden zal niemand hem kunnen beletten, De laatste mannelijke afstammeling der vorstelijke familie Barborim is te Rome overleden. Het Lucerner Vaterland meldt, dat de heer Speiser, doctor in de philosophie en broeder van het lid van den kaïitonnalen raad der stad Bazel, die tevens een der leiders is van de ultra-conservatieve en Protestantsche par tij, de dwaling heeft afgezworen en in het seminarie der paters Jesuïoten de theologie gaat bestudeeren. Bazel, dat vroeger geheel Protestantsch was, telt thans 50355 Protestanten en 22426 Katholieken. liet liberale ministcrio-Sagasta sehijnt dG politiek van Canovas te hebben overgenomen en begint conservatief te regeoren. Naar de Standard uit Madrid verneemt, hoeft Sagasta bij liet debat over de logerwet verklaard, dat de Spaansche regecring eene groote bezuiniging op de kosten voor het leger en terugbrenging daarvan op de vredes- voet allernoodigst acht, totdat het financieele evenwicht hersteld zal zijn. De druk der belastingen moet mede vermin deren. De .regeering heeft onderhandelingen geopend met verscheidene staten, voorname lijk Duitscliland, Zweden en Frankrijk, ten einde dadelijke wijzigingen te verkrijgen in handelsverdragen, die in 1892 afioopen. Die wijzigingen beoogen een tegemoetkomen aan de eisclien der Spaansche protectionisten, doelende op verhooging der iukomende rech ten. D» handels-politiek van protectie neemt toe in Spanje, zelfs in liberale kringen. De regeering heeft bepaald, dat vreemde ingezetenen op de Philippijnen (Manilla en verdere eilanden) alleen landerijen en huizen zullen mogen koopen, indien zij behoorlijk zijn ingeschreven bij hun consulaten, terwijl uitheemsche vennootschappen geen onroerend goed hoegenaamd op de Philippijnen mogen aankoopen. Individuen moeten hot aange kochte hij liet verlaten der kolonie weder verkoopon. Verschoidene mogendheden heb ben reeds bij Spanje er op aangedrongen, aan vreemdelingen op de Philippijnen grooter vrijheid te bewilligen. VENRAY, 23 Fobruari. Z. M. de koning heeft benoemd tot Hds. kamerheer in buitengewonen dienst jonkhr. mr. F. van Rijckevorsel te s' Bosch, admini strateur van liet door Z. M. gestichte fonds tot ondersteuning der Nederlandsche arbeiders te Ilelcnaveen. Toestand des lionings. Uit Apeldoorn wordt aan het U. D. Don derdag geseind Z. M. bracht den nacht vrij rustig, doch den nanacht vrij onrustig door. Do toestand is vrij ernstig; Z. M. neemt weinig voedsel op. De Stctbevat de statuten der vereeni- ging, erkend volgens de wet van 22 April 1855 (St.bl. no 32) Paters van het Heilige Hart van Jezus, te Leyenbroek (gem. Sittard.: De heer W. A. Kneepkens van Weert heeft met gunstig gevolg het theoretisch apothekers examen aan de universiteit te Utrecht afgelegd. Uit Blitterswijk zijn vier jongelieden vertrokken om te Rome in de orde der eerw. paters Trappisten te worden opgenomen. Men deelt aan de Arnh. Ct. mede, dat liet bericht, als zou de minister van Biimen- landsche Zaken de gelden voor leermiddelen, ten dienste der Rijksnormaallessen voor de verschillende inrichtingen, tot op de helft verminderd hebben, niet geheel juist is. De minister heeft bepaald, dat aan elke normaal- inrichting voor leer- en hulpmiddelen niet moer dan f75 en voor adverlontiekosten en andere kleine uitgaven hoogstens 1 20 'sjaars mogen werden besteed. Van sommige nor maallessen vormeu die bedragen de helft der vroeger daarvoor uitgegeven gelden; maai er zijn normaallessen die niet meer, en zelfs nog minder dan de thans vastgestelde som men besteedden, omdat daaraan geen behoefte was. In Limburg zal do jacht op houtsnippen in de bosschen geopend zijn van 2 Maart tot 13 April a. s. Aan den gala-maaltijd, Dinsdag door den minister van buitenlandsche zaken, jhr. Hartsen, ter eere van 's Konings verjaardag gegeven, werd deelgenomen door de bij ons Hof toegelaten gezanten der vreemde mogend heden of, voor zoover hier ter stede niet aan wezig, vertegenwoordigd door de zaakgelas tigden. Verder zaten aan de ministers, leden vau de regeering, de vice-president van den Raad van State, Je voorzitters van do beide Kamers der Staten-Generaai, de president van de Algemeene Rekenkamer, de procureur generaal bij den Hoogen Raad, de burgemees ter der gemeente, «te generaal majoor, waar nemend gouverneur der ïesidentie, do minister resident, chef van hot Kabinet van den minis ter van buitenlandsche zaken, on de secretaris voor de zaken van hot groothertogdom Luxemburg. Du deken van het diplomatieke corps, thans baron U'Auethan, gezant van België, wijdde eenen dronk aan Z. M. den Koning. Alle gasten vorschouen in groot ambtskos tuum aan tafel. De woning van den gastheer was niet geïllumineerd. Blijkens een telegram van den Gouver neur-Generaal van Xederlundseh-1ndië, van 1G dezer, wordt de gouvernement koflleoogst op Java voor dit jaar. thans geraamd op- 526,770 pikols. Dinsdag werd te Sittard een vergadering gehouden tot oprichting eener Verecniging- van burgemeesters en secretarissen iu Lim burg, welke door twee en-veertig belangheb benden werd bijgewoond. De voorzitter deelde mede, dat de burgemeesters en secretarissen van 91 gemeenten zich bij de vereeniging aan gesloten hadden. De statuten werden, na eenige wijzigingen, vastgesteld, terwyl tot leden van het voorloopig bestuur gekozen werden de heeren Magnée, burgemeester van ülestraten Cremers, burgemeester van Bin- gelrade; Houbeu, burgemeester van Venloo en Otten, burgemeester van Bergen. Het definitief bestuur zal gekozen worden in de vergadering van Mei a. s., te Maastricht te houden, Op voorstel van den voorzitter werd beslo ten oen telegram te zenden aan Z. M. den koning. Hierop werd het volgende antwoord ontvangen «Magnée Sittard. Zijne Majesteit draagt mij op om Burge meesters en Secretarissen in het Hertogdom- Limburg hoogst deszeifs daulc over te brengen voor de aangeboden weusehen. De adjudant van dieïist, (get.) Van Sprengler. liet kapitaal van f31.000. door Z. M. den Koning beschikbaar gesteld ten behoeve der be\olking van Hclenaveen, is bestemd voor een stichting, welke ten doel heeft de ont wikkeling van landbouw en veeteelt en de- bevordering van de algemeene welvaart on der do vaste Nederlandsche arbeiders- en pachtersbevolking, op de gronden der "Maat schappij tot ontginning en vervening der Peel,, genaamd Heleuaveen," van welke maatschap pij Z. M. beschermheer is. Aan dezo stichting is, blijkens acte den 16- dezer voor den notaris mr. J. De Bergh, s-Bosch verleden, den naam gegeven van "Fonds Koning Willem III te Heleuaveen". De mijnwerkers S. en B. uit Spekhol- gerhoid waren Zaterdag bezig in de myu Noordster met het laten springen van stoen- kool door dynamietpatronon. Toen zy de tweede lading wilden aanbrengen, ontplofte do eerste met het noodlottig gevolg, dat bei den door de rondslingerde steenen werden ver wond en zeer waarschijnlijk voor altijd tot werken ongeschikt zullen blijven, De volgende week Woonsdag wordt te Vlissiugcn verwacht het koninklijke Engel- sche stoomjacht "Victoria and Albert", met de keizerin-weduwe van Duitscbland aan boord, die met de maillreiu s'avouds te 5 uur 21 m. de reis naar Berlijn zal voortzetten. Een weduwe van 69jaren, te Vlissingen, wilde weer gaan trouwen. Hare kinderen echter vonden dit eene dwaasheid, en tracht ten haar le overtuigen, dat haar aanstaande man minder om ethische rodcneD igclyk mr. Vaillant zeide) als speciaal met het oog op zeker pakje effecten het huwelijk weiischelijk vond. Do moeder overhandigde toen haar pakje effecten aan de kinderen, onder voorwaard© dat haar zou worden uitgekeerd gedurende baar leven dc rente, en mocht zij sterven, dan zouden dc kinderen hot kapitaaltje onderling verdeelen. Er werd een «stukkje" van opgemaakt en nu meende men dat de zaak in orde was. Of de aanstaande echtgenoot mot de effecten zyne liefde zag verdwijnen, kan in het midden blijven; zooveel is zeker het huwelyk kwam niet tot stand. Gedurende 2 jaar nu bleef de moeder goede vriendon met de kinderen, doch toen wilde zij de effecten terug hebben, ondor beweren dat 1 toen af was hij het ouder- jesprokken, en roemde men lelijkheid. De goedheid zijns minder bewondering op dan irnas L'enrhumé was in de jJaags voor zijn vertrek had kroonen aangeboden, als hij ilen reiswijzer, het portret bocht inedenemen. Wordt vervolgd.

Peel en Maas | 1889 | | pagina 2