HÉrMscts Bim-ühl ij tachëls" Db twee cent Sigaar sigaren petb01euw P. M. Sanders, Beste Portland-Cement Nederlandsclie Bureau-pennen HOLLOWAYS PILLEN EN ZALF. W, ¥an den Mynckhof-Sasserij Beste Hollandsche Asch M. Verriet, PöFtland'Oemeutj Bij P. A. Boers blauwe en roode dakpannen Universeel-zuiveringszout Bij J. CAMPS, Oostrum, beste Kloitkaik V. FONCK. - Venray. Stoombootvaart op deMaas, i - SPOORWEGDIENST Vuireguleer-kachels Alleen verkrijgbaar hij Hook- en Pruimtabak. DEMI-Saisons en Winleroverjassen fVSans- en Kinderpakjes, HET VOORDEEL VAN ADVERTEEREN. S. H. VAN ADELS8ERGEN Co. W. VAN BEN MUNCKHOF-SASSEN. DB PILLEN ES TAAAAAL >- te te te te te K O K H O 8* netjes, spoedig en accuraat vervaardigd. Rogge en Roggemeel. Tarwebloem. Haver, grut gruttemcel. VERKRIJGBAAR: beste rootle en blauwe dakpaimen Plavuizen, Steenkolen G. Maas PLAVUIZEN, Magere Stukkolen en Kalk. A. W. Bullrieh's Best Lijn meel f 0.50 Tijdschrift voor fraaie handwerken. PETROLEUM Het Post- enTelegraaf-Kantoor WINTERD1ENST. ITot werkzaamste middel Tegen Jicht, Ruraat'.rk, Pijn rin den Rug, Aangezichtspijn, rTandpijn enz. is buiten kijf: RICHTERS rJ ANKER-PAIN-EXPELLER. fe. j r Prijs 50 en 75 cent do Elesch. To koop in do I 'moosto apotheken. Alleen echt met „Anker;'| 5LtirH73ö2atrna;a»5i5i^ï2KS^»D.\5«»mitBsaaee8isrK I Alle soorten kachels en toebehoor aan voordeelige prijzen. E c se ix' sic Soorten Yoortdmeud luandeu. veel warmte govend en zuinig kolen verbruik T E GE N S P O T P R IJ Z IC N by V. Fonck. 13 LEKKERE SIGAREN vooi' 25 cent M. DRBESS3N-L UTTERS, Grootestraat, Venraai. Tevens verhrjj^hnur in verschillende Merken per 100 on p/in. aan de gewone fabrieksprijs ALSMEDE LEKKERE Van af lieden verkrijgbaar: aan f 6.S5 per vat a contant, alsmede P. LUTTERS. Herfst- en Winterstoffen voor Regen- en WintertnaislsI-STOFFEN. Zicarte, bruin»', gestreepte en geruite ^ashgstsr BÜSKHGS in alle soorten. Pilo, half wollen en katoenen broeiisjuffen, Imuien [ondorbruc- Sicn cm borsJroMtcn in alle kleui'on en soorten. BEVERTIN, ENZ. ENZ. EENE GROOTE PARTIJ GEMAAKTE alles van zeer goedo qualiteit en lage prijzen ii contant vanaf 1 Guld. 5i/s korting. Patersstraat. Venraai. Daar er van verschillende zijden in plaats van PRIMA AMERIKAANSCHE fëaissi- st*!ie PelroZeuin voor AiiierJkaaia- «cïs© verkocht wordt, deol ik mijne geachte begunstigers mede. dat door mij slechts PRIMA ^MERIK^NSCHE PETROLEUM wordt verkocht, die wel is waar iets duurder, doch iu het gebruik veel voordeeligor is dan Russische; de prijzen, zoowel per vat nis per liter zijn steeds uiterst concurreerend. Een handelaar te Berlijn geeft jaarlijks aan advertentie kosten in verschillende bladen 400,000 mark uit -Als ik niet adv er teerde,1' zeide hj onlangs te midden zijner vrienden, nkon ik mijn winkel wel sluiten, om den geringen omzet. In het eerste jaar betaalde ih 1000 mark aan advertentiekosten en had ik een omzet van 00,000 mark; in het derde jaar betaalde ik 10,000 park, en mijn omzet steeg tot 100,000 mark, en thans bedraagt hij nnllioencn, zoodat slechts het voortdurend adverteeren mij tot zulk eeno hoogte gebracht heeft. Alles v>at ih bezit, mijn wereldbe roemd en naam en mijne schitterende zaken heb ik niet enkel aan mijne solide wijze van handelen, maar voor negen en negentig honderdsten aan de mocht der advertentb n in de dagbladen te danken. Ik ben tot de. overtuiging gekomen, dat in onze dagen gem zaak, zonder behulp van annonces, bloeien han of winstgevend kan ivorden. Ondergeteokemle heeft de eer aan hunne geachte afnemers te berichten, dat zij voor don verkoop hunner beroemde als eenig verkooper voor Venraai en omstreken hebben aangesteld den heer W. VAN DSN MUNGXHOF-SASSEN, Patersstraat, Venraai. Naar aanleiding van bovenstaande kennisgeving beveelt de ondergeteelver.de zich beleefd aan voor den verkoop dezer zoo beroemde bureau- en sehool- pennen, uitsluitend voor Nederland vervaardigd. De Nederlamlsche Bureau peu is de beste en duurzaamste pen en geschikt voor elke hand. Prijs per gros 1,25. Zij die er nog geen kennis mede maakten, worden deze pennen ten zeerste aanbevolen. UF.d. dw. dienaar, zuiveren het Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van de LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar tor genezing van alle kwalen, eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van wolkon leeftijd. Ka onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. JD IE3 Z -A. I_j F is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen. Zij is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiek, en onverge lijkbaar voor Aamborstigheid. KKKKPIJjNT, BRONCHITIS, VERKOUDHEID en IIOEST. Ter genezing van kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zy geene mededinger, en geneest botooverend saaragetrokken en stijve Gewrichten. Alleen bereid in Thomas HOLLOWAY's Etablissement, 78, NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen 333 OXFORD STREET, En worden verkocht 111 Potten en Doo/.en van ls. li/sd., 2s. 9d., 4s. 6d., lis., 22s. en 83s., en verkrijgbaar bij allo medicijnen-verkoopers door de geheelo wereld. T'itjgever van „Maas en Peol", worden alle soorten van, DRUKWERK, als: O 22 C2> c/q t=Cj te —3 tel te I Factum's, Nota's, Wissels, <3 Rekouingen, Kwitantie», Assignation, Adres- Visitekaarten, Huwelijksbrie ven en kaarten, Bruiloftsliederen Prijscouranten, Coupons, Bestekken, Verslagen, Reglementen, Aanplakbiljetten, Menu's Circulaires, Contracten, Etiquetten, Convocatie-Biljetten, Dagboeken. Weoklijston, Waschlijsten. Dagvaardingen, Obligation, Ordonnantiën, Declaratie's Adrossen voor Envelloppen, Programma's Strooibiljetten, enz. ÉH 'i—i v. -d c 0 0 O T5 tji c a S <5 S5 0 - UH T3 a 0 Station Venray-Oostrum. KOOPMAN IN: a TO Cent per mud. Franco slation. Verders A6E.V1' in natuurlijke mest. tssgslfsati VIM SAAI VERKOOPT: puik beste kaefocl Uoioo bij 1 mud 64 cent 10 - 62 franco aan huis - 10 - 57 aan't station Oostrum Per wagon aan concurrerende prjzen. BESTE f6.25, TEAS ZEUST GIPS aan concurreerende prijzen. J. DIJKS, Holthees. Station viMirnv-OoHtrmai zijn te bekomen zoomede tweede soort, en AARDEN BUIZEN liesie half zachte Lijnkoek en Lijn- meel aan concurreerende prijzen Station VenraaiOostrum. HANDEL IN: STEENTKOLENr Alles aan concurreerende prijzen. TE BEKOMEN BIJ W. V. 1). MUNCKHOF-SASSEN Paterstraat, Venray. VOORHANDEN Reuversche en Tegelsche blauwe pannen, 2e soort. 3e soort, roode pannen, plavuizen, BESTE STEENKOLEN aan concurreerende prijzen. AARDEN K O EBA KK EN. a 11 Gulden de 100 Kilo. lederen dag verkrijgbaar aan 70 cents het mud, franco thuis 75cents. Tijdige Kalp, dnbbêïe Halp! Dat kunnen zij allen getuigen die door hot ge bruik van een eonvoudig huismiddel, het uit breken van ernstige zioktcn voorkwamen. Deze waarheid wordt algemeen erkend. In het go- „DE VRIEfiD DER ZIEKES" dat in geen enkel huishouden ontbroken mag, vindt mén honderde nuttige wenken hoe in de meeste ongesteldheden en ziekten to han delen is. Dit boek wordt op elke aanvraag gratis en franko aan allen verzonden die het per briefkaart in Richters Boekhandel to -MHK- Rotterdam aanvragen. |>er drie maanden. Extra-Editie van de bazar. De aboimóes op de BAZARdie deze extra-editie verlangen, ontvangen pei kwar taal a f O.ütJ bij net eerste en vierde èSo. van de BAZAR eene alle vering, bevatten de 1°. vier bladzijden met de fijnste Hand werkpatronen en begeleidenden tekst en 2°. een patroon in cliromolilliographie voor gekleurde borduursels. Voor niet-aboni.ées op de BAZAR is do prijs van hot T1JDSCHRH T l UUR FRAAIE IIAED WERKEN f0.75 PER 3 MAAEDEN. Editiëu van de Bazar 6 nummersf 1. 6 met 6 gekl. platen -1.50 0 - 3 geknipte patro. - l.óö - 6 gekl. platen en 3 geknipte patronen - 2. Bij AL DEZE EDI TIEN kan men togen verhoogiug van 0.50 het Tijdschrift voor Fraaie Handwerken bestellen. Bij toe/ending van postwissel plaatse men daarop duidelijk welke editie men verlangt. Uitg. Den Haag. Gebr. DELINFANTE. VERKOOPT beste zuivere Araerikaansche Bij 1 Liter 10 cent. - 5 48 n 10 - 95 n te VENRAAI is geopend ook ter. behoeve der RIJKSPOST SPAARBANK. Op werkdagen van 81/2 tot li '2 en van 4 tot 7 ure. Op Zon- en feestdagen van 9 uur voor tot 1 uur namiddag. Voor postwissels en quitanties alléén op werkdagen ran 9 v«or fat Ir* namiddag. Van af 1 Oct. 1888zuilen de boo ten varen als volgt: Van VENLOO naar RlfTERDAM Donderdag 's morgens tn 7 ure Zaterdag 's middags ten 1 u* tot RAVE- STEIN en van daar Zondag 'smorgons ten 7 ure naar ROTTERDAM. Van ROTTERDAM naar VESLOü Dinsdag 's avonds ten 5 ure oil eenalecpboot Zaterdag 's morgens. Van ROER MOM) naar VENLOo Woensdag en Zaterdag. Van Nijmegen naar NIJMEGEN V. 6.59 S.48 Mook - 7.12 9.4 Heunieii. door 9.7 Lind.-Katw. door 9.9 Cuijk 7.22 9.15 Beugen 7.28 9.24 Rijkevoortdoor 9.30 Boxmeer 7.38 9.35 Sam beek door 9.39 Vort urn. -door 9.44 Vierlingsbeek - 7.48 9.57 Smakt-Holth. door 10.2 Venray. - 7.58 10.11 Oirlo - door 10.17 Meerl.-Tienr. S.8 10.26 Grubb.-Lott. - 8.18 10.38 Grub.-Kloost. - 8.23 10.42 Blerick 8.34 10.53 VENLO. A. 8.39 10.58 VenIo-RaaMricli( Venlo vertrek Tegel en Reuver Swalmeu Roermond Maasbracht Kclit Susteren Sittard Geleen Beek-Elsloo Runde Maastrich t s a 11 k 6 41 651 7 3 7 '4 7 23 7 33 11 11 7 11 16 11 27 1136 11 46 11 54 12 1 12 10 - 1216 8 13.12 23 823 1233 832112-Hi— - <2 3 2 10 2 22 2 33 2 45 2 55 34 3 12 3 22 3 29 3 37 3 48 3 nianMtriclit-Vciilo 6 40 6 48 721' 7 32| 741 7 49 7 59 86 J 8 14 8 25! 854! Maastricht vertrek Biimle Be^k-KIsloo Geleen Sittard Susteren Echt MuaKbracht Roermond S walmen Reuver Tegel en Venlo 7 10 9 40'153,5 8 7 19 9 50'2 3 517 7 29 10 1 2 14 527 7 36 10 8 221 5 34 7 42 10 15 2 29i5 41 7 51 10 25.2 39,551 7 58 10 33:2 47, 5 59 8 7 10 44 2 58 i 6 10 8 18 10 8 26 11 ti 8 35 11 15 ■8 16 11 28 18 52 11 35 3 13 (5 22 3 221630 3 31 C 89 3 46 j 6 51 3 5216 58 rulo-HoUrnlam Venlo v. 5 50; 8 5 Blerick 6 03; - Ilorst-Sevenuin 6 25 8 42 8 52 9 03 910 917 927 f 9 35 9 46/ 10 1. 10 d 10.K u Dienstregeling van 1 OCT. 1888. Venloo. 12.1S 4.24 7.51 12.30 4.57 S 10 door door 8.10 door door 8.15 12.80 4.46 8.22 12.47 4.54 8.60 door door 8.40 12.55 5.S 8.49 door door 8.50 door door 8.58 1.5 .13 0J2 door door tM7 1.15 5.24 0.27 door door 0.83 1.24 5.34 9.42 1.33 5.44 0.56 door 5.49 10. 1-45 6. 10.12 1.50 6.5 10.17 Van Venloo naar Nijmegen. VENLO. V. 5.31 9.55 2.— 4.8 7.4a Blerick - 5.36 10.1 2.5 4.14 7.54 Grub.-Kloost. - 5.48 10.10 2.17-dos-;- 8.3 Grubb.-Lott. - 5.52 10.15 2.21 4.2-1 8.8 Meerlo-Tienr. 6.6 10.25 2.35 4.53 S.18 Oirlo. 6.15 door 2.44 door door Venray - 6.21 10.36 2.50 4.12 8.28 Smakt-Holth. 6.31 door 3.deor door Vierlingsbeek 6.43 10.47 3.12 4.52 8.39 Vortum e 6.50 door 3.19 door door Sambeck. - 6.55 door 3.24 door door Boxmeer 6.59 10.57 3.28 5.2 8.50 Rijkevoort - 7.5 door 3.34 door door Beugen - 7.12 11.06 3.41 5.11 Cuijk. 7.22 11.14 3.51 5.19 9.8 Linden-Katw. 7.29 door 3.58 door door Heuraen 7.31 door 4.door door Mook 7.34 11.27 4.3 5.29 9 19 NIJMEGEN A. 7.53 11.39 4.22 5.40 9.30 39 8 47 S r»7 9 OS 9 18 9 SA 9 li 9 54 10. A 1022 Helena veen Deurne Helmond Nuenen-Tong. Eindhoven Boxtel Tilburg Breda Dordrecht Rotterdam 6 50 7 U-I 7 88 9 38 8 24; 9 54 y 12 T0 19 942! 10 43 10 3.11 11 111 48 112 19 10 122 i4 4 7 14 1006) - 7 20 1021 12 17 7 32 1039.12 31 - 'J 7 46 10 49:12 40 7 54 117 12 51 4 47 8 5 11 23 14 8 IR 11 35 1 14 3 5 05 8 2? 12 22 1 38 f 5 30 8 59 1 1 58 ■r' 47 9 25 132 2 23 6 13 954 3 - 6 52 10 53 - 3 3 7 22 11 23 Rotterdam Dordrecht Breda Tilburg Boxtel Eindhoven X tienen-Tang Helmond Deurne Helenaveen Horst-Serenura 927 Blorick Venla T? lloKerdniu-vv'0 5 381 8 30110 f*8i 1S4,3 44 5 30 618 919 11 5 I -4 4 20 6 7 7 I 1014 11441 (P° 4 58 728:10 44 127 U|524 8111 IS12 34jf JSI5 49 8 04 830 11 54 12 öi5 01 i6 12 *32 5 24'- 9 09' 5 2öj- 921 5 40 - 942 12 40 5 51 9 56 12 57 6 10 10 21 1 15 r 6 27 - 10 45 -il 4^.71 if-a 837 12 848)12 16 9 00 12 30 909

Peel en Maas | 1889 | | pagina 4